Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paint coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The basic method for protecting industrial products against the destructive impact of the environment is to protect them with paint coatings. One of the important characteristics of paint coatings is their resistance to abrasive wear. The study tested three coatings with different granulations obtained by the electrostatic spraying method and then polymerised. The tests were carried out in two ways. Some of them were conducted in accordance with the standards in place at the paint manufacturer’s laboratory, while the testing for abrasive wear resistance was conducted at a laboratory of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The study involved measurements of thickness, gloss, scratching resistance, and wear using a rotational abrasion susceptibility tester and the ball-cratering method. Based on the obtained results, a different resistance to wear of particular coatings was found depending on the test stand. The study found the suitability of the ball-cratering method for the assessment of wear resistance of thin paint coatings. The proposed methodology omits the problem of measuring very small changes in weight, while the obtained wear results are linked to other characteristics of the surface layer.
PL
Podstawową metodą zabezpieczenia przed destrukcyjnym oddziaływaniem środowiska wyrobów przemysłowych jest ich zabezpieczanie powłokami malarskimi. Jedną z istotnych cech charakteryzujących powłoki malarskie jest ich odporność na zużycie ścierne. Badaniom poddano trzy powłoki o różnej granulacji uzyskane metodą natrysku elektrostatycznego, a następnie poddane procesowi polimeryzacji. Badania przeprowadzano dwutorowo. Część z nich przeprowadzono, zgodnie z obowiązującymi normami, w laboratorium producenta farb. Natomiast badanie odporności na zużycie ścierne wykonano w laboratorium Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania obejmowały pomiar grubości, połysku, odporności na zarysowania oraz zużycia rotacyjnym testerem ścieralności i metodą ball-cratering. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono odmienną odporność na zużycie poszczególnych powłok w zależności od stanowiska badawczego. Stwierdzono przydatność metody ball-cratering do oceny odporności na zużycie cienkich powłok malarskich. Zaproponowana metodyka omija problem pomiaru bardzo małych zmian masy, zaś uzyskane wyniki zużycia są powiązane z pozostałymi charakterystykami warstwy wierzchniej.
PL
Przedstawiono wyniki badań zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon polimerowych z poli(chlorku winylu) zawierających pigmenty spinelowe. Pigmenty zbudowane były z atomów kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Miały barwę niebieską, zieloną, oliwkową, brązową i czarną. Ich właściwości porównano z właściwościami bieli tytanowej. Stosowano pigmenty oczyszczone oraz po modyfikacji w środowisku kwaśnym lub zasadowym. Barwne błony otrzymano przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). Badania ich właściwości wykonano przed i po naświetlaniu UV. Badano skład pigmentów, zmianę barwy błon, stopień ich krystaliczności, temperaturę mięknienia i wytrzymałość błon podczas zrywania. Promieniowanie UV spowodowało pogorszenie właściwości fizycznych, fizykochemicznych i fizykomechanicznych błon w wyniku przebiegu procesów rozpadu i degradacji pigmentów oraz błony polimerowej. Wskazano na znaczny wpływ atomów metali zawartych w pigmentach na przebieg reakcji fotochemicznych niszczących barwną błonę.
EN
Six com. Co, Al, Cr, Zn and Fe-contg. spinel pigments were purified by n-BuOH extn. and treated under acidic or basic conditions, dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of poly(vinyl chloride) plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for 1 h to gels. The membranes were irradiated with UV radiation. The elemental compn. of membranes, color, degree of crystallinity, softening point, tensile strength and relative elongation before and after UV irradn. were detd. UV radiation resulted in deterioration of membrane properties and degradation processes of both pigments and polymer.
PL
Przedstawiono badania pigmentów spinelowych poddanych działaniu środowiska kwasu siarkowego oraz zasady sodowej i naświetlaniu promieniowaniem UV. Do badań wykorzystano pigmenty niebieskie i zielone, oliwkowy, brązowy oraz czarny, składające się z atomów kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Ich właściwości porównano do właściwości bieli tytanowej. Badano pigmenty oczyszczone i po obróbce w środowiskach chemicznych oraz naświetlaniu promieniowaniem UV. Metodą rentgenograficzną ustalono skład chemiczny pigmentów, a sposobem adsorpcyjnym wielkość ich powierzchni właściwej. Metodą spektroskopową w podczerwieni oraz termograwimetryczną badano zmiany w strukturze spowodowane przez środowiska chemiczne oraz promieniowanie UV. Stwierdzono istotny wpływ utworzonych ugrupowań hydroksylowych i siarczanowych oraz promieniowania UV na właściwości pigmentów.
EN
Seven com. Co, Al., Cr, Zn and Fe-contg. spinel pigments were purified by n-BuOH extn., treated in acidic or basic environment (H2SO4, NaOH) and UV-irradiated. The changes in elemental compn. of pigments and the size of their sp. surface area before and after chem. treatment and UV irradn. were detd. Formation of hydroxide and sulfate compds. on the surface of the pigments was confirmed by IR spectroscopy and thermogravimetric anal. Significant changes in pigment mass and thermal effects occurred after UV exposure.
PL
Przedstawiono wyniki badań pigmentów kadmowych poddanych działaniu środowiska zasadowego lub kwasowego oraz naświetlaniu promieniowaniem UV. Badano trzy żółcienie kadmowe składające się z siarczku kadmu oraz siarczku kadmu z siarczkiem cynku (CdS∙0,2-0,4ZnS), dwa pigmenty oranżowe składające się z siarczku kadmu z selenkiem kadmu (CdS∙0,1-0,2CdSe) oraz cztery pigmenty czerwone składające się z siarczku kadmu i znacznej ilości selenku kadmu (CdS∙0,35-0,65CdSe). Metodą rentgenometryczną ustalono ich skład jakościowy i ilościowy. Za pomocą adsorpcji barwników z roztworu określono ich powierzchnię właściwą. Metodą spektroskopii w podczerwieni badano zmiany na powierzchni pigmentów spowodowane przez środowiska chemiczne oraz naświetlanie. Okazało się, że istotną rolę odgrywają występujące atomy i ugrupowania, takie jak -S-, -Se-, -S-S-, -Se- -Se-, -S-Se-, -OH, -S-OH, -Se-OH, =SO₄ i =SeO₄. Naświetlanie UV spowodowało zmniejszenie liczby pierścieni siarkowych lub selenowych oraz ugrupowań hydroksylowych, a zwiększyło liczbę grup siarczanowych i selenianów.
EN
Nine com. Cd pigments were purified by extn. with AcOBu and treatments with aq. NaOH and H₂SO₄ under boiling and then UV irradiated to activate their surface. An increase in content of sulfates and selenates on the surface of pigments was obsd.
PL
Metalowe płytki myto, fosforanowano i malowano w temp. 20–45°C. Powłoki płukano w wodzie, suszono w temp. 180°C i badano pod względem grubości, przyczepności, elastyczności i tłoczności oraz odporności korozyjnej na mgłę solną. Wzrost temperatury procesu powodował zwiększenie grubości powłok i obniżenie ich elastyczności i tłoczności. Zmiana temperatury procesu nie miała wpływu na przyczepność powłok i ich odporność korozyjną. Powłoki wykonane w temp. 25–30°C miały najlepsze właściwości mechaniczne, a ich odporność korozyjna spełniała standardowe wymagania.
EN
Metal plates were cleaned, phosphated and coated with a paint at 20–45°C. The coatings were washed with water, dried at 180°C and studied for thickness, adhesion, flexibility and drawability as well as for corrosion resistance to salt spray. An increase in process temp. resulted in increasing the coating thickness and decreasing their flexibility and drawability. The process temp. did affect neither coating adhesion nor corrosion resistance to salt spray. The coatings obtained at 25–30°C had the best mech. properties and their corrosive resistance met requirements of the relevant stds.
6
Content available remote Fire properties of anticorrosion coatings for rolling stock
EN
The article presents current requirements and the results of fire tests for surface protection systems proposed for rolling stock securing. The influence of coating thickness and the type of filler used on the determined parameters is shown.
PL
W artykule przedstawiono aktualne wymagania i wyniki badań ogniowych dla systemów ochrony powierzchni proponowanych do zabezpieczenia taboru szynowego. Omówiono wpływ grubości powłoki oraz rodzaju zastosowanej szpachli na określane parametry.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem przeprowadzonego porównania jest określenie różnic jakie mogą występować na wyżej wymienionych terenach.
EN
The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the differences that may exist on above-mentioned areas.
PL
Artykuł stanowi trzecią część cyklu nt. wad i degradacji antykorozyjnych systemów powłokowych (dwa poprzednie zostały opublikowane odpowiednio w „Mostach” 1/2015 oraz 2/2015). Tym razem przedstawiono problem rdzawych punktów lub plam na powłokach malarskich.
PL
Wskazano materiały konstrukcyjne mające największy udział w infrastrukturze miejskiej. Omówiono podstawy ich korozji atmosferycznej. Przedstawiono zmiany natężeń podstawowych czynników korozyjnych w atmosferze na obszarze Polski w ostatnim dwudziestoleciu oraz ich porównanie ze stanem atmosfery w Europie. Na tej podstawie szacowano ogólne trendy zmian szybkości korozji omawianych materiałów konstrukcyjnych.
EN
Structural materials, prevailing in urban infrastructure facilities, have been listed. The fundamentals of the atmospheric corrosion of these materials have been outlined. Changes in the intensities of essential corrosion agents characteristic for the atmosphere in Poland in the last two decades have been shown and compared with the state of the atmosphere in Europe. General trends in the corrosion rate of structural materials in question have been assessed.
PL
Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych z aluminiowymi wypełnieniami) betonowej (wiadukt nad drogą i torami kolejowymi) przedstawiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie zimowym. Pokazano wady powłok wynikające z niewłaściwych warunków aplikacji i sezonowania.
EN
Two examples presenting the potential risks for anticorrosion works carried out on exposed structures in winter are shown: coating renovation on steel beams of acoustic screens and application of new waterborne acrylic coatings on a concrete viaduct running over a highway and railway line. Coating failure caused by adverse weather conditions is described.
EN
Multispectral and polarized light reflectance measurements are very useful to characterize materials such as paint coatings. This article presents an overview of an automated high-angular resolved, in-plane multispectral polarized reflectometer and its calibration process. A comprehensive study based on multispectral BRDF and DOLP measurements is conducted on different colour and glossy aspects of paint coatings. An original inverse method from in-plane measurements is used to model the out-of-plane BRDF and to investigate the role of the surface and subsurface scattering phenomena in its components.
PL
W artykule omówiono zalety systemu metalizacyjno-malarskiego w aspekcie gwarancji, trwałości i ceny. Wymieniono obiekty mostowe wraz z zastosowanymi na ich konstrukcjach systemami zabezpieczenia anty-korozyjnego. Opisano koszty wykonania i eksploatacji hipotetycznego mostu zabezpieczonego różnymi systemami.
EN
Adventages of metal-paint system of coatings as concern warranty, durability and evaluation are discussed. Exampels of bridges on which antycorrsion systems have been applied are presented. Costs of implementation and maintence of various protection systems for hypothetical bridge are given.
PL
W artykule podano skład farb antykorozyjnych oraz ich wpływ na trwałość powłok lakierowych, zwłaszcza na promieniowanie UV. Wykonano badania porównawcze odporności na destrukcyjne działanie promieniowania UV. Badania wykonano w dwóch komorach klimatycznych, w tym metodą znormalizowaną w komorze Wheatherometer Atlas, oraz w komorze własnej konstrukcji z wysokoenergetycznym promieniowaniem UV. Zbadano także wpływ fotostabilizatora HALS na zwiększenie odporności powłok na działania promieniowania UV. Wytypowano gatunki farb o najlepszej odporności na destrukcyjne oddziaływanie promieniowania UV, które są zalecane do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji wsporczych linii WN.
EN
The typical chemical compositions of anticorrosive paints was briefly discussed. Comparative testing of commonly employed anticorrosive coatings resistivity for destructive action of UV-radiation has been carried-out. These testing was accomplished in two chambers; In the climatic chamber Wheatherometer Atlas according to appropriate standards and in home-made chamber with high-energetic UV radiation. The effect of HALS photostabiliser on the coatings durability was also tested (Varnish coats' researches intended for anticorrosive protection of metal constructions). The kinds of paints have been selected with best resistance to destructive action of UV radiation, recommended for anticorrosion protection of power lines towers.
PL
Niniejszy artykuł zawiera informacje o systemach malarskich i ich wpływie na zabezpieczenie antykorozyjne. Przedstawia problem występującego w praktyce braku właściwego podejścia do tego rodzaju zabezpieczeń. Pokazuje jak grubość powłoki lakierniczej wpływa na ochronę antykorozyjną oraz względy ekonomiczne stosowania większych grubości warstw.
EN
This article contains information about paint’s systems and their influence over anticorrosion protection. It presents issue of improper approach to this kind of protective coatings. The article shows us also influence of the film thickness on anticorrosion protection and economical aspects of thick film applications.
15
Content available remote Media fotoutwardzalne w procesie wytwarzania kalki ceramicznej
PL
W artykule omówiono badania prowadzone w celu podwyższenia efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej za pomocą wprowadzenia medium reagującego na promieniowanie UV. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom wytwarzania past oraz laków błonotwórczych na bazie mieszanin zawierających dodatek mediów fotoutwardzalnych. Opisano problemy występujące w czasie utwardzania powłok farbowych i powłok lakowych metodą fotopolimeryzacji oraz scharakteryzowano otrzymane kalki i gotowe dekoracje po procesie wypalania.
EN
In the article research conducted in order to increase of the efficiency of manufacturing process of ceramic transfer paper by means of adding UV medium were discussed. The special attention to manufacturing of pasts and transfer wax on the basis of mixtures with addition of photohardening media was payed. Problems occurring in the photohardening of paint coating and transfer wax coating were described and the obtained transfer papers as well as finished decors after burning were characterized.
PL
Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności (adhezji) powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnicowane wymagania normalizacyjne. Przedstawiono również propozycje interpretacji wyników, jak również omówiono trudności i możliwości ich przezwyciężania w warunkach kontroli powłok na konstrukcjach przemysłowych.
EN
Current standard legislation concerned evaluation and research methods of coating adhesion has been presented. This part relates to methodology and conditions of measurements by cross-cut and X-cut methods with regards to different legislation requirements for laboratory and on-site conditions. The proposals of results interpretation have been presented as well as difficulties and possible ways of overcoming them for coatings controlled on industrial constructions.
PL
Przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego stawiane powłokom malarskim do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych statków i konstrukcjom stanowiącym przegrody przeciwpożarowe (pokłady, grodzie, sufity, drzwi itp.) oraz metody badań odporności na ogień tych wyrobów.
EN
The fire safety requirements to be met by paint coatings for ship accommodations and fire-resistant ship structures (decks, bulkheads, ceilings, doors, etc.) as well as fire test methods of these products are presented.
PL
Cynkowanie zanurzeniowe zapewnia bardzo dobrą ochronę konstrukcji stalowych przed korozją, jednak wiążą się z nim problemy z nakładaniem wyrobów lakierowych na powłoki cynkowe, prowadzące do zmniejszenia skuteczności i trwałości systemu duplex. Problemy z malowaniem stali ocynkowanej wynikają zarówno ze stanu powierzchni powłok cynkowych zależnym od procesu cynkowania, jak i z nieodpowiedniego przygotowania powierzchni przed malowaniem i nieprawidłowego doboru farb. Omówiono najczęściej spotykane w praktyce wady powłok cynkowych zanurzeniowych oraz ich wpływ na właściwości ochronne powłok lakierowych. Podano również kryteria odnośnie stanu powierzchni powłok cynkowych zgodnie z normą PN- EN ISO 1461: 2000 i metody przygotowania powierzchni przed malowaniem.
EN
Hot-dip galvanizing is an effective method of corrosion protection of steel structures, however there are some problems connected with an application of paints on zinc coatings, which lead to decreasing of efficiency and durability of duplex system. These problems result both from the surface condition of zinc coatings dependent on galvanizing process and from inadequate surface pre-treatment before painting and unsuitable choice of paints. Defects of zinc coatings, most often occurred in practice, and their effect on protective properties of paint coatings are discussed. Criteria concerning surface conditions of zinc coatings according to EN ISO 1461: 2000 and methods of surface pre-treatment before painting are given as well.
PL
Wykonano porównawcze badania wpływu wielkości stosowanego promieniowania UV o różnej energii napromienienia na stopień degradacji pięciu gatunków farb. Stopień degradacji powłoki oceniano poprzez określenie zmian połysku, stopnia skredowania powłok, zmian tłoczności, elastyczności i twardości względnej. Ponadto zbadano wpływ dodatków fotostabilizatorów HALS na wzrost odporności trwałości powłok lakierowych na działanie promieniowania UV. Stwierdzono, że właściwej oceny stopnia degradacji powłok lakierowych można dokonać poprzez badania w komorze z wysokoenergetycznym promieniowaniem UV.
EN
The comparative investigations of the influence of the applied UV radiation energy on the destruction of 5 kinds of investigated paint coatings were carried out. The destruction level was estimated by measurements of coatings chalking, gloss, drawability (cupping test), flexibility and hardness. Moreover, the influence of fotostabilizer HALS Ciba TINUVIN 5100 addition on the destruction level of investigated coatings was determinated. It was stated, that appropriate estimation of paint coatings destruction level is possible only through investigation in climatic chamber with high energetic UV radiation.
20
Content available remote Mechanizm ochronnego działania powłok malarskich z pigmentami metalicznymi
PL
Wyjaśniono na podstawie literatury efekt barierowy i ochronę katodową w powłokach malarskich z pigmentami metalicznymi. Na podstawie badań własnych wykazano wpływ cząsteczek wody oraz promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez Słońce na ochronne działanie powłok malarskich z pigmentami metalicznymi.
EN
On the ground of literature the barrier effect and the cathodic protection in paint coatings with metallic pigments have been explained. Influence of water particles and the electromagnetic radiation emitted by the Sun on the protective action of paint coatings with metallic pigments has been shown on the ground of own investigations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.