Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 229

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Badanie wpływu konfekcjonowania na właściwości fizyczne emulsji kosmetycznych
PL
Określono gęstość, lepkość oraz właściwości reologiczne wybranej emulsji produkowanej w skali przemysłowej na dwóch etapach procesu jej konfekcjonowania (półprodukt oraz wyrób gotowy). Dozowanie półproduktu do opakowań końcowych nie wpływało na gęstość emulsji, ale zmieniało lepkość produktu końcowego i jego właściwości reologiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić optymalne parametry procesu konfekcjonowania.
EN
Five samples of semi-finished and 5 samples of final cosmetic emulsions were studied for rheol. properties at 2 stages of the confectioning process. D., viscosity and dynamic viscosity were detd. and used for establishing flow curves according to Ostwald-de Waele and Herschel-Bulkley models. The shearing stress increased and the dynamic viscosity of all emulsions decreased with increasing the shearing rate both for semi-finished and final emulsions.
PL
Największy wpływ na zmiany w projektowaniu i konstrukcji opakowań mają klienci dokonujący zakupów. Właściciele marek, sprzedawcy detaliczni i firmy transportowe muszą dostosować się do nowych wyzwań handlu internetowego. Opakowania z tektury falistej, służące do tego celu, są wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych technik zadruku. Według danych zamieszczonych w Pitney Bows Parcel Shipping Index, w 2017 r. liczba przesyłek na całym świecie wyniosła 74,4 mld – o 17% więcej niż w roku poprzednim. Tak duży wzrost liczby przesyłek jest konsekwencją dalszego szybkiego rozwoju handlu internetowego. Z tego przeglądu wynika, że, jak nigdy dotąd, opakowanie stało się jednym z najważniejszych czynników w logistycznym łańcuchu handlu internetowego.
PL
W ostatnim czasie sporo mówi się o Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ) – nowej strategii opracowanej przez Komisję Europejską, której celem jest przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. (patrz PP 1/2020 s. 34). Aby móc czerpać korzyści z tej zrównoważonej „zielonej” transformacji, konieczne jest podjęcie stosownych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z założeń nowej strategii UE jest polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym, wspierająca rozwój produktów o zamkniętym cyklu życia, neutralnych dla klimatu. Charakterystyczną cechą takich „zrównoważonych produktów” ma być ponowne wykorzystanie materiałów, a zgodnie z wytycznymi KE do 2030 r. wszystkie opakowania w UE powinny nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Chociaż strategia EZŁ jest dość świeżym projektem Unii Europejskiej, to przemysł tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych już od bardzo dawna wpisuje się w ramy gospodarki cyrkularnej. Uniwersalność tego produktu, jak również odpowiedzialne podejście producentów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ekoprojektowanie i proekologiczne prowadzenie procesów produkcji, sprawiają, że opakowania z tektury falistej stają się naturalnym wyborem konsumentów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że konsumenci odruchowo sięgają po produkty opakowane w papier czy tekturę. Świadomość ekologiczna odbiorcy końcowego jest już na tyle wysoka, że wybór właściwego opakowania jest dla niego oczywisty. W tym świetle perspektywy dalszego rozwoju przemysłu opakowań z tektury falistej wydają się być raczej pozytywne. Oczywiście, producenci cały czas muszą monitorować sytuację na rynku, dbać o edukację swoich pracowników, jak również optymalne i ekologiczne procesy produkcyjne i przetwórcze.
PL
W artykule przedstawiono dwa podstawowe wymogi stawiane produktom i ich elementom, takim jak opakowania, w kontekście jakości środowiskowej. Są to projektowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska oraz właściwa komunikacja marketingowa w tym zakresie. Wskazano, iż elementy informacji, przekładające się na praktyczną realizację recyklingu są nie mniej istotne niż sama przydatność do ponownego użycia. Podkreślono, że dopasowanie komunikatu do możliwości percepcyjnych nabywcy jest odpowiedzialnością producenta.
EN
The text presents two basic requirements for the product and its components, such as packaging, in the context of environmental quality. These are design compliant with the principles of environmental protection and appropriate marketing communication in this area. It was pointed out that the information elements that affect the practical implementation of recycling are no less important than the re-usability alone. It was emphasized that matching the message to the buyer’s perceptive capabilities is the producer’s responsibility.
PL
Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
EN
The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry.
EN
The food industry is characterized by specific technical and technological conditions. The sanitary and epidemiological considerations play a very important role as well, and the materials used in production must meet the appropriate requirements. In the case of transport operations, the above-mentioned criteria must also be met. The article presents the problems of transporting beverages in aluminum can packaging using a plate conveyor. Depending on the efficiency of the production machines, the type of material (product packaging), the location of the center of gravity and the angle of friction, the parameters of the conveyor operation were determined.
EN
Currently, within the European Union, the importance of resource efficiency is being highlighted. The issue has been well established within the Europe 2020 strategy and above all within the concept Towards a circular economy: zero waste for Europe'. Using the example of Poland, the authors show changes that have occurred in the management of packaging waste after Poland joined the EU. The data of the Central Statistical Office concerning both municipal and packaging waste allowed to determine changes in waste management and to address them, and the literature on the subject indicates gaps as well as barriers in this area. Building a circular economy (CE) for both packaging goods and waste from packaging in Poland not only requires increasing the involvement of enterprises but also the need for Polish society to be willing to embrace the objectives of the concept of "Zero Waste for Europe" in the European Union.
PL
Właściwie dobrane opakowanie dla świeżej żywności może w znaczący sposób wpływać na utrzymanie jakości zapakowanych produktów i finalnie wydłużać termin ich przydatności do spożycia. Produkty wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych, np. obecność wilgoci, są obecnie pakowane w systemie atmosfery kontrolowanej MAP. Opracowanie innowacyjnego materiału opakowaniowego do formowania aktywnych opakowań o kontrolowanej wilgotności wewnątrz opakowania jest celem międzynarodowego projektu badawczego o akronimie HumidWRAP„Aktywne opakowanie regulujące wilgotność i zawartość wody”. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 przez jednostki naukowo-badawcze z Polski, Niemiec i Belgii (Walonii) w ramach 23. Konkursu CORNET. W projekcie uczestniczą: Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), jako wnioskodawca i koordynator krajowy, oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (CBIMO), a także COBRO-Instytut Badawczy Opakowań.
EN
Properly selected packaging for fresh food can significantly affect the preservation of the quality of packaged products and ultimately extend their shelf life. Currently, the products that are sensitive to the environment, and impact of such factors as the presence of humidity, are packaged in a MAP controlled atmosphere system MAP. The development of an innovative packaging material for forming active packages with controlled humidity inside the packaging is the goal of an international research project coded as HumidWRAP „Active packaging regulating humidity and water content”. The project has been carried out since from April 1, 2018 to March 31, 2020 by R&D units from Poland, Germany and Belgium (Wallonia) as part of 23 of the CORNET competition. The project is attended by the Polish Chamber of Packaging Recycling and Recycling (PIOIRO), as the applicant and national coordinator and Center of Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials of the West Pomeranian University of Technology (CBIMO) and COBROPackaging Research Institute.
PL
Jeszcze niedawno w celu zabezpieczania banknotów i innych papierów wartościowych stosowano różne poligraficzne metody. Dziś natomiast najczęściej sięgają po nie producenci różnorodnych towarów, jak po środek ochrony marki (Brand Protection). Według badań Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), obecnie podróbki stanowią ok. 10% globalnego obrotu handlowego i ich ilość rośnie w tempie 15,6% rocznie. Wartość rynku podrabianych towarów szacowana jest na 1,8 mld USD. Do najczęściej podrabianych produktów należą: alkohole, produkty farmaceutyczne, kosmetyki, produkty spożywcze i chemikalia. Ochronę marki definiuje się jako wprowadzenie do produktu lub opakowania technologii, które pozwolą: ujawniać próbę naruszenia całości opakowania, zapobiegać podrabianiu i kradzieży, weryfikować autentyczność oraz śledzić produkty w łańcuchu dostaw i wykrywać szkody spowodowane podrabianiem marki.
PL
Rynek produktów farmaceutycznych to jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W 2017 r. wartość polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła 38,3 mid PLN i wzrosła o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego. Rynek ten wytwarza ponad 1,3 PKB w Polsce i należy do sektorów, które ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań, wykorzystując w procesie produkcyjnym najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne.
PL
Istotnym elementem zwrócenia uwagi i zachęcenia klientów do zakupu oferowanego produktu jest opakowanie, odpowiednio eksponowane na półce sklepowej. Istnieje zatem potrzeba stosowania i dostarczania opakowania najlepszego, jakie jest możliwe do wykonania. Oprócz przemyślanej konstrukcji, wysokiej jakości druku i dokładnego wykrawania, narzędziem do sukcesu twórców pudełjest specjalistyczna sklejarka. Format i model opakowań określa się poprzez wielkość i rozmieszczenie połączeń klejowych oraz wyposażenie lub urządzenia specjalne montowane w sklejarkach. Ogromne znaczenie dla producentów opakowań mają nakłady, a oszczędności daje użycie półproduktu wstępnie sklejonego.
PL
Zgodnie z jedną z najpowszechniej używanych definicji, marketing to proces, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują – poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług posiadających wartość [1]. Szczególnie w ujęciu praktycznym nie jest wiedzą stałą, ścisłą, ale zależy od aktualnych okoliczności oraz potrzeb nabywcy i musi się zmieniać wraz z jego ewolucją. Niewiele jest obszarów, na które tak silny wpływ mają moda, styl życia czy trendy społeczne. Marketing musi się do nich dostosować – realizować aktualne, rzeczywiste oczekiwania odbiorcy, a więc w istocie kreować i zapewniać jakość. Ujęcie samej jakości jest natomiast zależne od okoliczności. Przed rewolucją przemysłową jakość zwykło się utożsamiać z wysoką jakością, takich bowiem parametrów oczekiwał odbiorca. Wiek pary nieco zmienił zapatrywania nabywcy: elementem jakości stał się także koszt i obecnie przyjmuje się raczej bliskie Crosby’emu: jakość określa się jako zgodność ze specyfikacją [2].
PL
Zrównoważona produkcja, jakość i trwałość produktów, dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, stale rosnący popyt na ekoprojektowanie i proekologiczne podejście do procesu produkcji sprawiają, że konsumenci z chęcią sięgają po opakowania wykonane z tektury falistej, które doskonale spełniają nawet najwyższe, a czasem nietuzinkowe wymagania odbiorców. W kraju obserwuje się trend wzrostowy, zarówno w procesie produkcji samej tektury falistej, jaki i w sprzedaży opakowań z niej wytworzonych. Dane statystyczne gromadzone przez Stowarzyszenie Papierników Polskich dokładnie to potwierdzają. Firmy członkowskie należące do Sekcji Tektury Falistej SPP stanowią około 82% rynku krajowego. Można więc śmiało założyć, że osiągane przez nie wyniki dobrze obrazują rynek branżowy w kraju.
EN
Sustainable production, quality and product stability, access to the up-to-date innovative technology and ecodesign make consumers convinced to choose the corrugated board packaging, that fulfill all these requirements. In Poland the increase in production and shipment of the corrugated board and corrugated board packaging is observed. The data of the Association of Polish Papermakers exactly show this trend. The members companies of the Corrugated Board Section represent around 82% of domestic market and this is why it can be said, that theirs results show the picture of corrugated market in Poland.
PL
Tegoroczna 8. edycja „Strefy Studenta” na Targach Packaging Innovations w Warszawie obfitować będzie w nową kategorię „Funkcjonalność i Forma”. Uważam, że kategoria ta bezpośrednio przyczyni się do zmiany postrzegania prostokątnej zazwyczaj bryły opakowania, zainspiruje do nowych poszukiwań ciekawych form z funkcją opakowaniową.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
PL
Wojskowy transport powietrzny biologicznych czynników zakaźnych, w tym również stosowanie opakowań zabezpieczających, jest organizowany na podstawie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, które zostały wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO). Określają one wszystkie aspekty przewozu materiałów zakaźnych przez statki powietrzne Sił Zbrojnych RP. Celem niniejszego artykułu jest analiza wymagań konstrukcyjnych w zakresie opakowań wykorzystywanych do transportu lotniczego biologicznych czynników zakaźnych. W jej efekcie wskazane zostaną ewentualne uproszczenia uregulowań stosowanych przez lotnictwo wojskowe w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, a głównie obowiązujących krajowych i międzynarodowych uregulowań lotniczych, została podjęta próba wskazania jakości konstrukcyjnej opakowań oraz ich możliwości wykorzystywania przez siły lotnicze NATO. Niniejszy artykuł może zatem stanowić podstawę do podjęcia prac nad wdrożeniem dokumentu doktrynalnego nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, normujących poruszaną problematykę, a także całokształt transportu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi.
EN
According to the current military regulations, air transport of biological infectious agents is organized in accordance with the regulations on the transport of hazardous materials, issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO). However, it is necessary to analyse the existing decisions made by Minister of National Defence by asking the question: Whether due to the nature of the mission that can be performed by the Polish Armed Forces, very strict transport regulations for carrying biological infectious agents by military airplanes should not allow significant deviations from civil aviation procedures. The purpose of the following article is to present the current regulations on packaging required for air transport of biological infectious agents and to indicate possible exemptions for military aviation. On the basis of the literature review and analysis of applicable national and international aviation regulations, an attempt was made to indicate the quality of packaging, which should be used for the transport of infectious materials by military aircraft. As a result, this article may therefore be the basis for undertaking work on the implementation of a doctrinal document in the Polish Armed Forces, regulating not only the issues raised, but the whole transport of hazardous materials by military aircraft.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.