Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  packaging material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych materiału uzyskanego z liofilizowanych pian jako alternatywnego materiału na opakowania żywności mrożonej. Piany uzyskano z albuminy i modyfikowano roztworami agaru i żelatyny. Stwierdzono, że gęstość, współczynnik przewodności cieplnej i dyfuzyjność cieplna oraz twardość liofilizowanych pian są podobne do tych, jakie wykazuje styropian ekstrudowany (dobry materiał termoizolacyjny). Wyniki analizy termowizyjnej obrazów powierzchni badanych pian potwierdzają możliwość ich wykorzystania jako materiału opakowaniowego o odpowiedniej izolacyjności cieplnej.
EN
Egg albumin was modified by addn. of agar and gelatine solns. and freeze-dried to produce foams used as an alternative material for frozen food packaging. The d., thermal cond. and thermal diffusivity and hardness of the foams were similar to those of extruded polystyrene. Thermovision anal. of the sample surfaces confirmed applicability of the foams.
PL
W artykule zaprezentowano kontynuację zapoczątkowanych we wcześniejszych artykułach rozważań dotyczących sposobu opracowania konstrukcji i technologii wykonania dostatecznie skutecznego materiału opakowaniowego o właściwościach anizotropowych, który w niewielkim stopniu stanowiłby barierę dla wymiany ciepła podczas zamrażania, a z drugiej strony mógłby skutecznie chronić zamrożony produkt przed niekontrolowanym i szkodliwym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego. W kolejnych przemyśleniach zmodernizowano opracowanie konstrukcji materiału i technologii wykonania przegrody termalnej. Zaproponowano nowy, bardziej rozwinięty model matematyczny oparty na równaniach przewodzenia ciepła w ośrodkach niejednorodnych obejmujący procesy przewodzenia, konwekcji i promieniowania cieplnego. Wykonano zaprojektowane kompozyty i przebadano je na specjalnie do tego celu zbudowanym stanowisku do pomiaru oporów cieplnych ciał stałych. Wyniki obliczeń zweryfikowano z wynikami badań eksperymentu. Uzyskano zgodność potwierdzającą teoretyczne rozważania o konstrukcji materiału „kierunkowego".
EN
The paper presents the continuation of the previous research papers on how to develop a design and technology to produce a sufficiently effective packaging material, which has anisotropic specificity, doesn't limit heat transfer during freezing and could protect a frozen product against uncontrolled and harmful influence of external environment in subsequent reflections, the development of the construction of the material and the technology of the thermal partition is modernized. A new, more advanced mathematical model based on heat conduction equations in heterogeneous media, including conduction, convection and heat radiation is proposed. Composite designs were made and tested on a specially designed bench for measuring the thermal resistance of solids. Results of calculations were verified by experimental work. Theoretical assumptions of the „directional" package construction were confirmed.
3
Content available remote Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków
PL
Celem pracy była ocena podatności polilaktydu (PLA) na degradację w wybranych składnikach kosmetyków oraz określenie wpływu modyfikacji PLA na szybkość jego degradacji. Degradację prowadzono w temperaturze 40oC w: wodzie, etanolu, etanolowym roztworze kwasu salicylowego i ciekłej parafinie. Podatność na degradację oceniano na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych powierzchni, zmian masy, twardości i krystaliczności PLA przed degradacją i po niej w wybranych mediach. Stwierdzono, że PLA jest podatny na degradację w niektórych mediach, będących składnikami kosmetyków, a szybkość procesu jego rozpadu zależy od rodzaju medium degradacji i od zastosowanej modyfikacji PLA. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówkę dla projektantów opakowań dotyczącą możliwości wykorzystania PLA w przemyśle opakowaniowym produktów kosmetycznych.
EN
The estimation of degradability of poly(lactide) (PLA) in the selected cosmetic ingredients and determination of the influence of modification of PLA on the rate of degradation process was the subject of this paper. Degradation was carried out in distilled water, ethanol, salicylic acid in ethyl solution and liquid paraffin at the temperature 40°C. The degradability of PLA was studied by macro- and microscopic observations of surfaces, changes of weight, hardness and crystallinity of polymer samples before and after incubation. The obtained results indicate that PLA was susceptible to degradation in selected cosmetic ingredients. The rate of degradation process depends on the type of medium and used modification of PLA. These results can provide indications for designers of packaging concerning the possibility of the use of PLA in the packaging industry of cosmetic products.
PL
Papier i tektura oraz wyprodukowane z nich opakowania powinny cechować się określonymi właściwościami użytkowymi i zapewniać właściwą ochronę pakowanych produktów. Szczególne właściwości i wymagania dotyczą opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pakowanie środków spożywczych jest bardziej złożone, niż w przypadku innych artykułów przemysłowych, szczególnie z punktu widzenia ochrony zdrowia konsumentów. Zatem nadrzędnym celem prawodawstwa Unii Europejskiej i krajowego musi być ochrona konsumentów przed zagrożeniami dla ich zdrowia. Brak konkretnych regulacji prawnych nie zwalnia producentów z dbałości o zdrowie klientów.
EN
Packaging made from paper and paperboard should be characterized by specific functional properties and provide adequate protection for packaged products. The specific characteristics and requirements relate to packaging intended for contact with food. Food packaging is more difficult than other industrial products, especially from the point of view of consumer health protection. Thus, the primary objective of EU legislation and national legislation must be to protect consumers from risks to their health. No specific regulation does not release the manufacturers of health care clients.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki oznaczenia sztywności przy zginaniu materiałów opakowaniowych metodą określoną skrótem H-O-M pochodzącym od nazwy aparatu Handle-O-Meter. Badania wykonano według metodyki zawartej w normie PN-O-79119:1974 „Materiały opakowaniowe - Oznaczanie sztywności przy zginaniu metodą H-O-M”. Zakresem badań zostały objęte folie opakowaniowe jednowarstwowe i wielowarstwowe wykonane z PE i PET o grubości poniżej 0,3 mm. W artykule przedstawiono metodykę badania, opisano stanowisko do badań oraz wykazano użyteczność wykonywania oznaczeń sztywności przy zginaniu metodą H-O-M.
EN
This paper presents the determination of flexural rigidity of packaging material using the H-O-M method which name originated from the Handle-O-Meter apparatus. Studies and measurements were made according to PN-O-79119:1979 „Packaging materials - Determination of flexural rigidity using the Handle-O-Meter method”. The objects of the study were monolayer and multilayer packaging foils make form PE and PET with thicknesses of under 0,3 mm. This paper presents the method of testing, describes the test stand (measuring position) and shows the usefulness (utility) of determining the flexural rigidity using the H-O-M method.
6
PL
W pracy przedstawiono wpływ kredy, na niektóre właściwości fizykochemiczne kompozytów polilaktydowych o różnej (od 5 do 50% wag.) zawartości tego napełniacza. Badania właściwości mechanicznych wykonano metodą statycznego rozciągania i metodą udarności według Charpy'ego, a właściwości przetwórcze badano za pomocą masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR). Zaobserwowano spadek wytrzymałości na rozciąganie i naprężenia przy zerwaniu kompozytu zawierającego od 5% do 50% wag. kredy, wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu i przy zerwaniu, a także udarności. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości kredy w badanych kompozytach wzrasta współczynnik sprężystości wzdłużnej oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia. Ogólnie można stwierdzić, że kompozyty polilaktydowe z napełniaczem typu kreda, charakteryzują się o ok. 35% niższą ceną niż polilaktyd stanowiący ich osnowę.
EN
The influence of chalk on some physico-chemical properties of PLA composites of different contents of filler (from 5 to 50 wt.%) has been presented. The mechanical properties have been determined by tensile strength standard procedure and impact strength by Charpy. The rheological properties have been determined by melt flow ratio value (MFR). The decrease of tensile strength and tensile stress at break, relative elongation of maximal stress and at break as well as, impact strength by Charpy for composites containing from 5% to 50 wt.% of chalk has been observed. It has also been stated that with increasing chalk content the Young's modulus enhance and melt flow ratio value. Generally, one can state that PLA composites filled with powdered chalk have lower price by 35% than PLA matrix itself.
7
Content available remote Wpływ chitozanu na wybrane właściwości kompozytów polilaktydowych
PL
W pracy przedstawiono wpływ chitozanu, na wybrane właściwości kompozytów polilaktydowych o różnej (od 0,2 do 1,0% wag.) zawartości tej substancji. Badania właściwości mechanicznych wykonano metodą statycznego rozciągania i metodą udarności według Charpy'ego, właściwości przetwórcze badano za pomocą masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), a właściwości użytkowe za pomocą przenikalności pary wodnej. Zaobserwowano niewielki spadek wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia przy zerwaniu, wydłużenia względnego przy maksymalnym naprężeniu i przy zerwaniu oraz udarności kompozytu zawierającego od 0,2% do 1,0% wag. chitozanu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości chitozanu w badanych kompozytach rośnie współczynnik sprężystości wzdłużnej, masowy wskaźnik szybkości płynięcia i przenikalność pary wodnej.
EN
The influence of chitosan on some mechanical properties of PLA composites of different contents of agent (from 0,2 to 1,0% wt.) has been presented. The mechanical properties have been determined by tensile strength standard procedure and impact strength by Charpy, the rheological properties have been determined by melt flow ratio value (MFR), useful properties by water vapor permeability. The slight decrease of tensile strength and tensile stress at break and impact strength by Charpy for composites containing from 0,2 to 1% wt. of chitosan has been observed. It has also been stated that with increasing chitosan content the Young's modulus enhances, decreases also of relative elongation of maximal stress and at break as well as melt flow ratio value and water vapor permeability.
8
Content available remote Struktura i właściwości mieszanin PET z poliolefinami
PL
Przeważającą cześć odpadów komunalnych stanowią poliolefmy, obok których znaczący udział stanowi również politereftalan etylenu (PET). Polimery te są trudne do segregacji i z tego względu interesująca jest możliwość ich jednoczesnego przetwórstwa. W pracy przedstawiono strukturę i właściwości wytworów wytłaczanych z mieszanin polietylenu z PET o różnym stężeniu obu tych składników. Ujednorodnienie mieszaniny prowadzono z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej o dwóch konfiguracjach ślimaków.
PL
Analiza zaprezentowanych wyników badań pozwala zatem nazwać produkcję proponowanych folii papieropodobnych produkcją bezodpadową. Wszystkie powstające w trakcie wytwarzania końcowego produktu braki można bowiem zawracać bezpośrednio do leja zasypowego wytłaczarki i poddać ponownemu przetwórstwu. W porównaniu z technologicznymi liniami produkcji papieru, które generują olbrzymie ilości szkodliwych dla środowiska odpadów oraz ścieków, produkcja alternatywnych dla niego folii jest technologią czystą oraz w pełni proekologiczną. Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania wykazały, że możliwe jest wytworzenie folii o charakterze zbliżonym do konwencjonalnego papieru, które znaleźć mogą zastosowanie jako materiały opakowaniowe. Poza tym określone w części doświadczalnej pracy właściwości tych folii wykazały, że można je również wykorzystać jako proekologiczne (ze względu na wysoką zawartość węglanu wapnia oraz możliwość poddania recyklingowi materiałowemu) np. materiały piśmiennicze, introligatorskie oraz mapy i rysunki konstruktorskie.
10
Content available remote Materiały opakowaniowe do zabezpieczania ładunków : taśmy
PL
W artykule omówiono podstawowe rodzaje taśm opakowaniowych stosowanych do zabezpieczania ładunku, zwłaszcza na czas transportu. Przedstawiono ogólne właściwości taśm oraz kierunki zastosowania, zwłaszcza w odniesieniu do taśm wykonanych z tworzyw (wielkocząsteczkowych) tj. z polipropylenu, taśm poliestrowych oraz taśm samoprzylepnych. Artykuł powstał m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej przez autorki wśród producentów i dystrybutorów taśm.
EN
Basic kinds of packaging tapes used for protecting of loads, mainly for the time of transport are presented in this article. General properties of tapes, especially polypropylene, polyester and adhesive tapes as well as the directions of their application were described. The article is the result of inquiry made by the authors among producers and distributors of tapes.
11
Content available remote Materiały biodegradowalne stosowane w przemyśle opakowaniowym
PL
W przemyśle opakowaniowym istotną rolę odgrywa powlekanie papieru tworzywami polimerowymi w celu lepszego zabezpieczenia materiału opakowaniowego. Uwzględniając fakt, iż bazę do wytworzenia papieru stanowi celuloza, surowiec odnawialny, istotne staje się zastępowanie tradycyjnych tworzyw polimerami ulegającymi recyklingowi organicznemu. Dla środowiska naturalnego ważnym zagadnieniem jest produkcja opakowań z materiałów biodegradowalnych, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów na wysypiskach śmieci.
EN
Application of a plastic film onto a paper for better protection of packaging material plays a crucial role in packaging industry. As raw material in paper production is cellulose, it is highly desirable to replace traditional plastics by biodegradable polimeric materials. The advantage of such materials is that they are environmentally friendly and do not contribute to the pollution of our surroundings.
12
Content available remote Opakowania towarów niebezpiecznych stosowane w transporcie kolejowym
PL
W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia współcześnie stosowanych opakowań i materiałów opakowaniowych do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym. Podano rodzaje kolejowych opakowań transportowych. Wskazano na rolę transportu kolejowego i znaczenie krajowego przemysłu opakowaniowego.
EN
Some issues concerning packaging materials and containers used nowadays for dangerous goods in rail transport were raised. Types of these packages were presented. The attention was paid to the role of rail transport and its importance for packaging industry.
PL
Przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są w coraz większym stopniu ujednolicane w ramach UE, a podstawę do ich wprowadzania stanowią dyrektywy komisji Europejskiej. Polskie ustawodawstwo związane z tymi wymogami jest już całkowicie zharmonizowane z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono dyrektywy UE stanowiące podstawę do harmonizacji ustawodawstwa krajowego. Omówiono znaczenia tworzyw stosowanych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także kwalifikacje substancji małocząsteczkowych z punktu widzenia oceny higieniczno-sanitarnej. Przedstawiono także realizowane w kraju prace w zakresie metodyki badań migracji zgodnie z wymogami UE.
EN
EU legislation concerning materials and products for food contact becomes more and more unified. Directives issued by European Commission are the principles for the introduction of legislation. Polish legislation regarding these requirements has already become harmonized with EU legislation. EU directives being the base of harmonization with Polish law have been presented in this article. Plastics used for materials and products for food contact as well as qualifications of low molecular substances from the hygienic-sanitary point of view have been described. Research projects in the field of migration test methods carried out in Poland in accordance with EU requirements were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.