Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Badania związane z wykrywaniem uszkodzeń i osłabień elementów konstrukcyjnych stanową bardzo ważny element kompleksowej analizy budowli inżynierskich. W analizie identyfikacji uszkodzeń wiodącą rolę odgrywają tzw. metody nieniszczące, które pozwalają dostatecznie precyzyjnie zlokalizować powstałe uszkodzenia. Prezentowana praca poświęcona jest zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej w procesie lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Dowolne uszkodzenie, np. w postaci lokalnego osłabienia sztywności konstrukcji (pęknięcia), jest przyczyną zaburzenia w rejestrowanym sygnale odpowiedzi – ugięciu, deformacji przekroju lub np. przyspieszeniu wybranego punktu konstrukcji. Zaburzenie sygnału jest na tyle małe, że dopiero jego przetworzenie za pomocą analizy falkowej pozwala zlokalizować miejsce uszkodzenia. Zaletą przedstawionej procedury jest wykorzystanie wyłącznie sygnału odpowiedzi rzeczywistej konstrukcji uszkodzonej. Przedstawiono krótki przegląd dotychczasowych analiz konstrukcji płytowych (płyt cienkich).
EN
Research related to the detection of damage and weakening of structural elements is a very important element of a comprehensive analysis of engineering structures. In the analysis of damage identification, the leading role is played by the so-called non-destructive methods that allow for sufficiently precise localization of the damage. The presented work is devoted to the application of the discrete wavelet transformation (DWT) to the process of identification and localization damages in structures. Any damage, e.g. in the form of a local weakening of the structure stiffness (cracks), causes disturbances in the recorded response signal – deflection, deformation of the cross-section or e.g. acceleration of a selected point of the structure. However, the signal disturbance is so small that only its processing by means of wavelet analysis allows to locate the damage site. The advantage of the presented procedure is the use of the response signal only of the real – damaged structure. The presented work is an overview of the results obtained so far. The slabs were analyzed as the basic surface structural systems that form the building structure.
EN
In recent years, fiber concrete industrial floors have practically replaced traditional cross-reinforced concrete slabs. The analytical calculation methods used generate too low values of internal forces compared to the more accurate methods based on FEM. Designing the plate for equivalent strength can lead to excessive scratching and damage to the top surface preventing the use of forklift trucks of the high-bay warehouse.
PL
Fibrobetonowe posadzki przemysłowe w ostatnich latach praktycznie wyparły tradycyjne krzyżowo zbrojone płyty żelbetowe. Na podstawie analitycznych metod obliczeń uzyskuje się wartości sił wewnętrznych mniejsze, niż wykorzystując metodę elementów skończonych. Projektowanie płyty na wytrzymałość równoważną może być przyczyną powstania nadmiernych zarysowań i uszkodzeń górnej powierzchni posadzki, a wskutek tego uniemożliwić stosowanie wózków widłowych do transportu.
EN
Thin plates of three different forms with different physical-mechanical characteristics and free edges are examined in this work. Modeling of geometry and numerical calculation of frequencies and forms of free oscillation of plates is accomplished by the finite element method, which is realized using the licensed computer program FEMAP with the NASTRAN solver. A comparative analysis of the calculated eigenfrequencies is carried out. The dependence of the corresponding frequencies on the physical and mechanical characteristics of the material in the form of coefficients is established.
EN
This paper presents a numerical study pertaining to on the active vibration control (AVC) of the 3-D rectangle simply supported plate bonded of the piezoelectric sensor/actuator pairs. A LQR controller is designed based on the independent mode space control techniques to stifle the vibration of the system. The change in the thickness of the patches was a clear impact on the control results, and also in the values of the voltage in actuator. The results were established by simulating in ANSYS and MATLAB.
EN
The steel and concrete composite cable space frame is a new type of space roof structure that was designed in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University and fully patented. The article presents procedure preparation of prototype of steel and concrete composite cable space frame in full scale. The main focus is on the specifics of the technological operations of preparation and production of steel and concrete elements of the structure. There is technological sequence of operations in the article also. The full-scale experimental structure consists of the space steel and concrete composite modules and flexible modular steel elements, which are combined with each other via single-bolt connections. The space steel and concrete composite module consists of monolithic reinforced concrete slab and a structural lattice that is made from steel tubes. Production of steel parts of structure were carried out at the factory of building structures and concrete performed under conditions close to those of the construction site.
PL
Norma dotycząca sprężonych płyt kanałowych, jako sposób zwiększenia wytrzymałości płyty na ścinanie, podaje możliwość uwzględnienia wypełnienia wnętrza kanałów betonem. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że nośność na ścinanie płyt kanałowych ulega znacznej redukcji, nawet o 50% w wyniku podparcia na podporach sprężystych. W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określenie wpływu wypełnienia przedskrajnych kanałów płyt opartych na podporze sztywnej i odkształcalnej na ich nośność na ścinanie.
EN
According to the Standard recommendation it is possible to take into account the filling of the hollow core in order to improve shear capacity. Recent test results showed that shear capacity of the hollow core slabs supported on flexible support are much lower in comparison with those resting on non-flexible supports. In the paper experimental tests results of the hollow core slabs with and without filling supported on non-flexible and flexible supports are presented.
PL
W artykule omówiono zasady obliczania na przebicie płyt w strefie słupów narożnych. Omówiono cztery metody określania naprężeń stycznych, wynikających z działania momentu niezrównoważonego, przekazywanego z płyty na słup. Przedstawiono przykład liczbowy ilustrujący różnice w rozkładzie naprężeń stycznych na długości obwodu kontrolnego w zależności od zastosowanej procedury obliczeniowej. Dokonano porównania wyników obliczeń z rezultatami badań eksperymentalnych. Pokazano, iż w większości przypadków stosowanie zasad Eurokodu 2 prowadzi do wyników po stronie bezpiecznej, aczkolwiek rzeczywiste nośności zostały w wielu przypadkach znacznie niedoszacowane – w szczególności dotyczyło to obliczeń metodą ogólną. Najlepszą zgodność, przy zarazem satysfakcjonującym poziomie bezpieczeństwa obliczeń, uzyskano w przypadku zastosowania metody zredukowanych obwodów kontrolnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zalecono ponadto ograniczenie wartości współczynnika k, uwzględniającego udział mechanizmu przebicia w przekazywaniu momentu niezrównoważonego z płyty na słup.
EN
The paper presents the provisions for punching shear within corner columns. Four methods of determining of shear stresses, resulting from acting of unbalanced moment, were discussed. An example showing the differences in shear stress distribution on the control perimeter, depending on the design method, was presented. Experimental and theoretical results were also presented and discussed. It has been shown that in most cases the application of the principles of Eurocode 2 leads to results on the safe side although very conservative. The best agreement with experimental results was obtained by applying the method of reduced control perimeters.
EN
Redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements was investigated under laboratory conditions. A segment of pile foundation model was taken for use in the case study. Load tests on the pile foundation model segment, without joining its elements (pile and plate, which turns into grillage) and based on different combinations of static loadings were conducted. This proved that the loading of a plate causes skin friction on some length of the pile side surface as well as providing additional loading and settlement. Test results have shown that application of successive elements enables the foundation to carry loads up to 13% higher than in the case of a standard pile foundation loading with the same settlement rates.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych redystrybucji sił w fundamencie palowym pod kolejnym obciążeniem poszczególnych jego elementów. Do badań został wykorzystany pojedynczy segment modelu fundamentu palowego. Obciążenia próbne segmentu przeprowadzono bez połączenia jego składowych (pali i płyty, która została przekształcona w ruszt) oraz w oparciu o różne kombinacje obciążenia statycznego elementów przy kolejnych połączeniach jego części. To udowodniło, że obciążenie płyty wpływa na wartość siły tarcia na pewnej długości pobocznicy pala, oraz prowadzi do dodatkowego obciążenia i osiadania pala. Wyniki badań pokazały, że zastosowanie etapowego łączenia składowych elementów fundamentu umożliwia zwiększenie obciążenia o 13% względem zwykłej konstrukcji fundamentu palowego przy takim samym osiadaniu.
PL
Podstawą kategoryzacji belek i płyt w konstrukcjach żelbetowych są elementy prętowe i powłokowe zdefiniowane w ramach teorii wytrzymałości materiałów. Niejednoznaczność definicji belki i płyty, podawanych w literaturze inżynierskiej, może prowadzić do nieprawidłowego określenia rozkładu naprężeń w elementach żelbetowych.
EN
The basic solid mechanics definition of a bar-type member and a shell-type member gives rules for the classification of structural reinforced concrete members on beams and slabs. But the definition of a beam and a slab, which we can find in an engineering literature, are not precise and this fact can lead to the incorrect determining of stress distribution in reinforced concrete members.
EN
Analysis of the state of-the-art in research of minichannel heat exchangers, especially on the topic of flow maldistribution in multiple channels, has been accomplished. Studies on minichannel plate heat exchanger with 51 parallel minichannels with four hydraulic diameters, i.e., 461 μm, 574 μm, 667 μm, and 750 μm have been presented. Flow at the instance of filling the microchannel with water at low flow rates has been visualized. The pressure drop characteristics for single minichannel plate have been presented along with the channels blockage, which occurred in several cases. The impact of the mass flow rate and channels’ cross-section dimensions on the flow maldistribution were illustrated.
EN
Is stated practical method for analysis of orthogonal plates with consideration of specific model of design diagram, boundary conditions and loading. For illustration of offered method are considered specific examples: applied in the center pinning on all four sides plate, when is constant, all four sides of plate are rigidly attached and on them is applied uniformly distributed constant loading.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy ortogonalnych płyt, która ma zastosowanie praktyczne. Metoda projektowania polega na analizie schematu statycznego, warunków brzegowych i obciążeń. W celu zilustrowania metody przedstawiono przykłady obliczeniowe. Pierwszy dotyczy płyty opartej swobodnie na wszystkich czterech krawędziach, obciążonej siłą skupioną pośrodku, natomiast drugi dotyczy płyty zamocowanej sztywno oraz obciążonej obciążeniem równomiernie rozłożonym.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykonania master modelu z odpowiedniej płyty narzędziowej. Master model został wykonany na potrzeby budowy foremnika kompozytowego. Foremnik wykonano w technologii preimpregnatow bezautoklawowych (00 A - Out Of Autoclave), lecz model ten posłużyć może również do wykonania foremnika w technologii na mokro. Przedstawiono rownież technologie stosowane w przemyśle lotniczym do wykonywania elementów kompozytowych (foremniki metalowe, kompozytowe i z płyt narzędziowych). Zaprezentowano porównanie tych metod z uwzględnieniem przeznaczenia - produkcję mało i dużo seryjne. Wyszczególniono również ich odporność na uszkodzenia i wpływ podwyższonej (ok 140"C) temperatury na jakość późniejszego wyrobu. Wykonanie master modelu podzielono na trzy etapy: przygotowanie prefabrykatu do frezowania, frezowanie, wykończenie gotowego master modelu, ustawianie i nałożenie środków rozdzielczych. Pokazano zalecenia dotyczace obróbki mechanicznej mające wpływ na dokladność wykonania master modelu.
EN
The article shows how to build a master model with the use of tooling board to manufacture a composite mold. Mold will be made for out of autoclave technology (model can be used also in wet layup technology).Technologies for composite parts used in aerospace industry (metal, composites and model board tooling) are shown. A comparison of those methods regarding the destination - production on a small and large scale is also presented. The article also highlights resistance to damage and high temperature influence (140 °C) for the quality of the product. The building process was divided into the following stages: preparing stock for milling, milling, sanding, scanning and application of release agents. Recommendations for machining parameters which have influence on the accuracy of the master model were shown.
EN
Condition of bridges with defects can lead to destruction and at the same time adverse effects on the environment, causing discomfort to society. Therefore, it is necessary to predict the durability of existing bridges, including resistance to increasing number of fatigue cracks, which can lead to the destruction of the steel elements. The article presents the results of theoretical and experimental research, which can be used to assess the durability of steel structures. The method of calculation of fatigue cracks growth in anisotropic elements, occurring at different angles to the stiffeners, was presented in the paper. Developed calculation allows estimating time of growth of cracks to some (safe) sizes and determining a value of stress intensity factors, based on which major repairs of the damaged areas can be planned.
PL
Zawansowany stan rozwoju pęknięć w mostach stalowych może skutkować zniszczeniem konstrukcji. Wyłączenie mostu z ruchu i jego remont to złożona społecznie i środowiskowo sytuacja dyskomfortu dla ludzi i środowiska. Mając to na uwadze należy już na etapie projektowania mostu stosować rozwiązania trwałe odpowiadające założonemu czasowi eksploatacji, w tym w szczególności zapobiegającymi powstawania i rozwoju rys zmęczeniowych. W artykule zamieszczono wyniki analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych, które mogą być wykorzystane do oceny trwałości konstrukcji stalowych. Przedstawiono metodę obliczania rozwoju pęknięć zmęczeniowych w anizotropowych elementach płytowych, w sąsiedztwie sztywnych żeber. Zastosowano złożoną analizę procesu rozwoju rys, która umożliwia wyznaczenie stanu granicznego w kategoriach użytkowalności konstrukcji oraz powiązanych z nim wartości współczynników intensywności wytężeń. Uzyskane rozwiązania są równoważne wyznaczeniu czasu, w którym jest konieczne przeprowadzenie naprawy konstrukcji. W analizach zawarto wpływ naprężeń residualnych wynikających ze stosowanych technologii, proponując jednocześnie postępowania minimalizujące ich efekty.
PL
W artykule zaprezentowano uproszczoną metodę obliczania ugięć prostokątnych belek i płyt żelbetowych. Algorytm obliczeń zaczerpnięty został z Eurokodu 2. Uproszczono go, wprowadzając współczynniki zależne od stopnia zbrojenia i/lub wymiarów przekroju poprzecznego. Proponowane podejście pozwala obliczać ugięcia elementów żelbetowych na podstawie charakterystyk przekroju betonowego bez uwzględnienia zbrojenia i zarysowania.
EN
In the paper a simplified method of calculating of reinforced concrete rectangular beams and plates deflections is presented. Calculating algorithm was assumed according to Eurocode 2. It was simplified with introducing coefficients depending on reinforcement ratio and/or cross-section dimensions. Proposed attitude enabling calculating of reinforced concrete elements deflections on the basis of concrete cross-section characteristic without considering the reinforcement and cracking.
EN
Purpose: This work deals with the study of the background to the formation of branched cracks in a continuously-cast slab, at pulling rate 0.43 m.min-1. Design/methodology/approach: Samples were taken from the individual cut-outs for further analyzes. Macroscopic analysis was used to evaluate the surface quality of the analysed slabs using a Leica Wild M3Z macroscope. The microstructure was observed with an OLYMPUS VANOX-T light microscope. For the evaluation of the concentration profile of the selected elements in planes parallel to the slab surface, wavelength dispersive X-ray analysis (WDX) was used with a Camebax-MICROanalyzer. Findings: The results of the work show that branched cracks extended to a depth of 10 mm below the slab surface and occurred mostly below oscillation marks. Cracks were mostly present in the edge parts of the slab, where they were also deeper in comparison with locations in the middle of the slab width. Microstructural analysis confirmed heterogeneity of ferrite grain sizes in the slab surface skin. Wavelength-dispersive X-ray analysis of a sample with a branched crack showed chemical heterogeneity of harmful elements, mainly S and As. Research limitations/implications: Precipitation of microalloying elements in connection with the cementite can lead to higher probability of surface crack formation, as also confirmed in this study. Originality/value: of this work is background of branched crack formation in surface zone of continuously-cast Ti-Nb microalloyed steel slab.
PL
W artykule opisano w sposób szczegółowy analizę drgań laminowanej płyty prostokątnej wymuszonych przez ciśnienie akustyczne. Wychodząc od równania różniczkowego, opisującego wymuszone drgania płyty prostopadle laminowanej, przedstawiono, krok po kroku, analityczne rozwiązanie równania drgań metodą Fouriera. Uzyskane przez zaprogramowanie oraz wykonanie przez komputer skryptu matematycznego numeryczne rozwiązanie pozwoliło na sporządzenie przebiegów czasowych wychylenia dowolnego punktu płyty, jak również animacji odkształcenia całej powierzchni płyty. Dzięki temu na trójwymiarowych wykresach zostały przedstawione kolejne postacie drgań własnych oraz określono ich charakter i wielkość. Obliczenia i omówienie wyników przeprowadzono dla dwóch przypadków: płyty wykonanej z aluminium oraz z kompozytu włókno węglowe/żywica epoksydowa. Przyjęte założenia są zgodne z założeniami teorii płyt Kirchhoffa, zaś współczynniki tłumienia zostały zaczerpnięte z literatury opisującej badania empiryczne przeprowadzone przez naukowców amerykańskich i chińskich. Opisany model drganiowy został opracowany w celu zbadania możliwości zrealizowania w praktyce koncepcji aktywnej redukcji niskoczęstotliwościowego hałasu, panującego w kabinach samolotów z napędem turbośmigłowym. Wtórnym źrodłem tego hałasu są – pobudzone do drgań dźwiękiem generowanym przez śmigła – cienkościennie elementy poszycia kadłuba, w przybliżeniu dające się zamodelować, jako prostokątna płyta wzbudzana ciśnieniem jednorodnym, zmiennym w czasie jak funkcja sinus.
EN
An analytical study of the vibration characteristic of an aluminum and carbon/epoxy orthogonally laminated composite plates has been conducted. By solving the vibration equation with Fourier method, step by step, the analytical solution has been derivated. The numerical solution has been achieved by developing and calculating on a computer a short program. Then it was possible to draw a position of each point from the zero time to any time, with unlimited time or space resolution. Also 3-dimensional plots has been developed and where used to create an animations which shows the subsequent vibration modes. Calculations and the discussion of the results were conducted for the two cases: the plate made of aluminum and the plate made of carbon/epoxy composite. Assumptions which have been taken are compatible with the assumptions of the Kirchhoff plate theory. The value of the damping coefficients has been taken from the papers describing the experiments conducted by an American and Chinese scientist. Described vibration model has been developed in order to examine the possibility of realization on a physical model an active noise reduction concept in the turbo-propeller aircrafts. This concept is about reducing the vibration of the fuselage walls, which, excited by the propeller tonal noise, becomes a secondary source of noise. Those walls, approximately, can be considered as a rectangular plates excited by the pressure - homogenous and oscillating as a sinus function.
PL
Prezentowane badania dotyczą wykorzystania narzędzia do wykrywania warstwy brzegowej jako istotnego fragmentu dodatkowego kroku adaptacyjnego, wprowadzonego do standardowej procedury typu hp. Nasze poprzednie badania dotyczyły efektywności wykrywania efektu brzegu w płytach i powłokach. W niniejszej pracy przeprowadzimy analizę adaptacyjną typu hp z dodatkowym krokiem automatycznej modyfikacji siatki początkowej, sterowanym wynikami z narzędzi do wykrywania. Uzyskane wyniki porównamy z przypadkiem standardowym, odpowiadającym sytuacji, kiedy krok modyfikacji jest pominięty.
EN
The presented research concerns the application of the numerical tool for detection of the edge effect. The tool constitutes an important part of the additional step of adaptation. This step is introduced to the standard hp-adaptive analysis. Our previous study dealt with the detection of boundary layers in plates and shells. In this paper, we will perform the hp-adaptive analysis enriched with the additional step of automatic initial mesh modification. This step will be controlled with the results from the detection tool. The obtained results will be compared to the standard case, i.e. when the modification step is skipped.
18
Content available remote Analiza oddziaływań układu cewka - płyta przewodząca
PL
W pracy rozważany jest układ cienka płyta przewodząca - cewka, wzbudzana napięciem z sinusoidalnym źródłem zasilania. Płytę zamodelowano jako zbiór koncentrycznych kołowych zwojów. Otrzymano w ten sposób układ równań, w którym parametrami są rezystancje oraz indukcyjności własne i wzajemne. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące sprzężenia magnetyczne między zwojami na płycie a zwojem. Na tej podstawie określono parametry układów równań. Przeprowadzono wstępną analizę układu korzystając ze schematu zastępczego wraz z weryfikacją pomiarów.
EN
The paper deals with analysis, of the thin conducting plate - coil system, induced with sinusoidal voltage power source. The plate was modelled as a set of concentric circular conductors. A set of equations which contains resistances, self-inductances and mutual inductances as parameters was obtained in this way. Using Biot-Savart law describing relations of magnetic coupling between rings on plate and the single coil were led. On the base of parameters of the equations were determined. A preliminary analysis of the system using the equivalent diagram and verify measurements.
PL
W referacie podano szkic historyczny rozwoju mechaniki teoretycznej od starożytności do czasów współczesnych. Omówiono osiągnięcia polskich autorów w mechanice w okresie przedwojennym. Na tle rozwoju historycznego mechaniki podano początki zagadnienia dynamiki płyt. Omówiono badania Chladniego nad zagadnieniem własnym płyt. Podano prosty program komputerowy prowadzący do tzw. figur Chladniego. Przeanalizowano równania ruchu płyty cienkiej Kirchhoffa i płyt o średniej grubości Mindlina. Podano kilka zastosowań teorii płyt w przykładach obliczeniowych w tym symulacje komputerowe MES.
EN
The paper deals with problems of vibrations of plates. First the historical review concerning engineering mechanics from ancient world until contemporaneity is presented. Achievements of pre-war Polish scientists is discussed. Next, at the background of mechanics, the beginning of the problem of dynamics of plates is displayed. Further Chladni's research concerning eigen problem of plates are presented. Equations of motion of Kirchhoff's plate, and Mindlin's plate are analysed along with numerical results. Computer algorithm for Chladni's figures determination as well as some computer simulations are showed.
EN
The paper is a development of research originated in [8]. The identification problem deals with searching the location of a small mass attached to a steel plate. The corresponding inverse problem is based on measurement of dynamic plate responses on a laboratory model of the plate, taking into account only the bending plate eigenfrequencies. In the inverse analysis the Recurrent Cascade Neural Network was applied, developed in [3]. Much attention is paid to recognition of identification possibilities of RCNN. The testing process is in fact an unsupervised learning, which can lead to unstable and inaccurate recurrence procedure. That is why the verification testing process was carried out adopting the barrier bound approach. These problems are discussed in the present paper.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.