Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płynność ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The peculiarity of the transit freight transportation by rail in international traffic is the fact that while performing transportation, the railway administrations are in competition among themselves. At the same time, the routes of cargo traffic volumes significantly depend on the conditions of transportation by railways of individual states. The mathematical model for the distribution of transit freight traffic volumes on the railway network, based on the methods of graph theory and game theory, was proposed in this article. The developed model enables the evaluation of the possibilities of attracting transit freight traffic volumes by individual railway administrations by changing the tariff value and transportation conditions.
2
Content available remote Postrzeganie płynności ruchu w świetle badań ankietowych
PL
Na procesy decyzyjne użytkowników systemu transportowego istotny wpływ mają indywidualne odczucia związane z przemieszczaniem się w sieci drogowo-ulicznej. Subiektywny charakter może mieć również pojęcie „ruchu płynnego”. Postrzeganie płynności ruchu jest zależne zarówno od typu użytkownika, jego preferencji i rodzaju podróży, jak i parametrów technicznych oraz lokalizacji drogi. Badania prowadzone w tym zakresie mogą zatem stanowić jeden z etapów budowy modelu opisującego funkcję płynności ruchu drogowego, która będzie uzupełnieniem mierników ilościowych i jakościowych ruchu. W artykule, oprócz prezentacji stanu zagadnienia, przedstawiono i porównano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców aglomeracji górnośląskiej oraz Bielska-Białej dotyczących postrzegania warunków ruchu miejskiego w kontekście pojęcia płynności ruchu. Odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie dają obraz tego, jak rozumiane jest przez kierowców i pasażerów transportu indywidualnego pojęcie ruchu płynnego oraz, które czynniki odbierane są przez nich jako istotnie pogarszające ruch płynny. Może to stanowić przyczynek do rozszerzenia modelu podziału modalnego o czynnik uwzględniający wybór systemu transportowego ze względu na płynność ruchu.
EN
Transportation system users’ perception of traffic conditions has a significant influence on decisions they make connected with performing travel and consequently on their travel behaviour. Therefore, results of research in this field provide information useful for building and calibrating travel model. Traffic conditions may be described using various measures, both quantitative (i.e. delay, length of queues, indices of stoppages) and qualitative (level of service). Transportation system users’ decision processes depend on individual insights connected with travelling on the street network. Also, ‘smooth traffic’ may be a subjective term. Perception of traffic smoothness depends on the type of user, his or her preferences, type of travel, technical parameters and road’s location. Research conducted in this field may be therefore one of the stages of building a model describing road traffic smoothness function, which may be a supplement of qualitative and quantitative measures. In this article – besides the presentation of the state of the art – also results of surveys conducted among inhabitants of the Upper Silesian metropolitan area and Bielsko-Biała regarding the perception of urban traffic conditions in the context of traffic smoothness have been presented. Answers to questions in the survey provide an idea how drivers and passengers of private means of transport understand the term ‘smooth traffic’ and which factors significantly worsen smooth traffic. This may be a contribution to extend the modal split models by a factor taking into account the choice of the transport system due to the flow of traffic.
PL
Węzły przesiadkowe w miejskim transporcie zbiorowym są istotnym elementem zwiększającym dostępność funkcjonalną transportu zbiorowego. W licznych projektach europejskich [1, 2, 3, 4] podejmowane są próby określenia warunków, jakie powinny spełniać węzły przesiadkowe, aby ułatwić pasażerom zmianę środka publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i wykonane rozwiązania infrastrukturalne przystanków komunikacyjnych węzła przesiadkowego mogą pozwolić pasażerom na skrócenie czasu trwania całej podróży (zmniejszenie oczekiwania na połączenia bezpośrednie), zmniejszenie wysiłku fizycznego i poczucia niepewności czy zagubienia podczas zmiany środka transportu. W artykule wykorzystano metodę oceny węzłów przesiadkowych AMPTI do oceny trzech ważnych węzłów przesiadkowych w Krakowie: Rondo Mogilskie, Dworzec Główny i Borek Fałęcki. Zaletą tej metody jest z jednej strony kompleksowa analiza wielu aspektów dostępności węzła dla pasażerów: od odległości przejść pomiędzy przystankami komunikacyjnymi węzła, poprzez jakość wykonania i utrzymania infrastruktury przystanków i przejść, dostępność i kompleksowość informacji dla pasażerów oraz bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo w ruchu, a także wyposażenie dodatkowe przystanków, a z drugiej ilościowy wymiar tych wskaźników. Dzięki temu można je stosować do oceny węzłów istniejących i projektowanych. Ponadto przedstawiono wyniki badań marketingowych dotyczących ogólnej oceny jakości przesiadania się i poziomu informacji pasażerskiej w obrębie tych węzłów.
EN
Interchanges within urban public transport system are important elements in increasing the accessibility and availability of public transport. Numerous European projects attempt to determine the conditions that interchanges should meet in order to facilitate for passengers changing means of public transport. Well planned and executed infrastructure solutions within interchange areas may allow passengers to shorten the duration of their journey (reduce waiting time of direct connections), reduce physical strain and increase uncertainty or confusion when changing modes of transport. The AMPTI method for assessment of public transport interchanges have been used in the article to evaluate three important interchanges in Krakow: Rondo Mogilskie, Dworzec Główny and Borek Fałęcki. The advantage of this method, on the one hand, rely on the comprehensive analysis of many aspects of accessibility of the interchange for passenger: beginning from the distance to walk between the tram/bus stops, through the quality of execution and maintenance of the tram/bus stop and the quality of infrastructure elements, the availability and comprehensiveness of passenger information, level of personal safety and safety of traffic and ending at additional elements of stops’ equipment and, on the other, the quantitative dimension of these indicators. As a result the AMPTI indicators can be used to evaluate existing and planned interchanges. Moreover, the results of marketing survey on the overall quality of the transfer and level of passenger information within these interchanges have been presented.
PL
Wiele osób codzienne przemieszcza się z miejsca zamieszkania do pracy, szkoły, sklepów, itp., często pokonując dość duże odległości. Ceniąc komfort i wygodę niektórzy decydują się na poruszanie własnym autem. Wzrastająca liczba samochodów jest szczególnie widoczna w miastach. W czasie tak zwanych godzin szczytu na ulicach miast pojawia się duża liczba samochodów, wzrasta natężenie ruchu i powstają miejsca, gdzie tworzą się korki. Kierow-ca musi liczyć się wówczas, że spadnie prędkość jazdy i czas przejazdu znacznie się wydłuży. Celem artykułu było zbadanie warunków przejazdu w określonych godzinach dla pięciu dni roboczych głównymi ulicami centrum Kielc. W przeprowadzonym badaniu zidentyfikowano punkty krytyczne, czyli ulice i skrzyżowania, gdzie zanotowano serie spadków i wzrostów prędkości, mające znaczny wpływ na płynność jazdy.
EN
Many people pass through their typical daily trips to work, school, shops, ect., overcoming a large distances. Valuing comfort and convenience, some people decide to move their own car. The increasing number of cars is particularly evident in the city center. Driving through the city during rush hour is really complicated and wasting commuters time. The aim of the paper was to investigate conditions of the travel through the main streets of the city center in Kielce at a specific time for five days. We identified critical points, which have significant impact on traffic flow. In this area vehicle recorded series of decreases and increases in speed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań płynności ruchu na wybranych trasach w Rzeszowie. Analiza dotyczyła dróg, na których wprowadzono wydzielone pasy ruchu, tzw. buspasy. Celem badań jest ocena wpływu zmian infrastruktury drogowej w postaci buspasów, na płynność ruchu samochodów pozbawionych możliwości poruszania się po tych pasach.
EN
The article presents selected research results of the cars traffic flow on selected routes in Rzeszow. The analysis included roads where bus lanes were made. The aim of the study was to assess the impact of changes in road infrastructure in the form of bus lanes, on traffic flow of cars without mobility on these lanes.
PL
W artykule omówiony został problem wykorzystania teorii kolejek do badania i oceny działania transportu kolejowego. Zaprezentowano obszary modelowania procesów w transporcie kolejowym do badania których wykorzystana została teoria kolejkowa. Omówiono wykorzystanie metody sieci faz procesu w badaniu płynności ruchu na linii kolejowej. W artykule przeprowadzono badania płynności ruchu na dwóch szlakach: Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz Warszawa Włochy – Pruszków dla kierunku zasadniczego – tory dedykowane dla ruchu pasażerskiego podmiejskiego. Badania przeprowadzono dla dwóch wariantów: wariantu gdy urządzenia samoczynnej blokady liniowej na obu szlakach są sprawne oraz gdy na pierwszym szlaku uległy uszkodzeniu. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Java Modelling Tools – JSIMgraph.
EN
In the article were discussed a problem of using the queueing theory for the examination and evaluation of the railway transport problems. We presented the areas of railway transport processes modelling for the examination of which a queue theory was used. We discussed using phases of the network method in the examination of fluidity of movement on the railway line. In the article were carried out examinations of fluidity of movement on two open lines: Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy and Warszawa Włochy – Pruszków for fundamental direction - tracks dedicated for suburban passenger traffic. The research was conducted for two variants: variant when control command and signalling line equipment on both open lines are effective and when on the first open line has been damaged. The research was conducted using Java Modelling Tools – JSIMgraph.
PL
Z uwagi na utrzymujący się wzrost gospodarczy w Polsce, coraz więcej rodzin posiada nie jeden, a kilka samochodów. Co więcej, te samochody nie są prawidłowo wykorzystywane, bowiem podróżuje nimi nie pięć lecz często jedna osoba. Powoduje to wzrost liczby pojazdów na polskich drogach, szczególnie dotkliwie odczywany w miastach. Codzienne podróżowanie do pracy, jak i powroty do domu zajmują dużo czasu. Kierujący pojazdami znając trasę i punkt docelowy są w stanie unikać zatorów drogowych, poprzez wybór tras alternatywnych. W artykule wykonano charakterystykę pięciu głównych tras dojazdowych łączących stolicę świętokrzyskiego w kierunku takich miast jak Warszawa, Łódź, Kraków, Tarnów i Opatów. Przeprowadzono analizę wpływu pory dnia na średnią prędkość jazdy i czas podróży na drogach dojazdowych do centrum Kielc. Płynność ruchu określana między innymi wartością średniej prędkości na poszczególnych odcinkach, zależą m.in. od rodzaju drogi i pory dnia. „Najwolniejszymi” drogami dojazdowymi do Kielc okazały się kierunki: Kielce – Warszawa i Kielce – Łódź.
EN
Following economic growth in Poland, more and more families have not one, but several cars. What's more, the car is used not by five but by one person. So that we have an increase in the number of cars on Polish roads. Everyday plenty of people travel to the work and return homes and it takes a lot of time. Some people who travel the same road everyday know how to avoid traffic jams, by choosing alternative routes. The paper describes the impact of the time of the day on the average speed and the journey time of five main entrance roads to the Kielce from Warszawa, Łódź, Kraków, Tarnów and Opatów. We observed that the travel time and average speed depend on the time of the day, the number of crossroads with traffic lights and traffic flow. Kielce - Warszawa and Kielce – Łódź turned out to be the worst roads.
PL
W artykule przedstawiono przegląd różnych wersji zestawów samochodowych PIMR, które od kilkunastu lat są przedmiotem zainteresowań i prac badawczych Zespołu ds. Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolniczych, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Opisano pojazdy badawcze, które przystosowane zostały do sprzęgania z naczepami/przyczepami typu gęsia szyja kategorii O2/O3, w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa prac transportowych w sektorach zwłaszcza rolniczym i leśnym. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania, które PIMR wdrożył w zestawach samochodowych tj. nowe zaczepy i sprzęgi kulowe, dyszle typu gęsia szyja, elektronicznie sterowane układy hamulcowe PIMR-EBS. Podkreślono potrzebę opracowania krajowych badawczych procedur homologacyjnych nowoczesnych elektronicznych układów hamulcowych. Ponadto, omówiono korzyści wynikające ze stosowania nowych zestawów transportowych, które wdrożone do seryjnej produkcji zwiększą bezpieczeństwo i efektywność transportu oraz poprawią płynność w ruchu drogowym.
EN
Paper presents an overview of the different versions PIMR vehicles road units, which for several years are the subject of interest and target of the Power and Dynamics of Agricultural Machinery Research Group, at the PIMR- Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan. Presented research vehicles that have been adapted to be coupled with gooseneck trailers categories O2&O3, in order to improve the quality and safety of transportation, especially in agricultural and forestry sectors. The paper presents an innovative solutions that were implemented in the PIMR’s road units, e.g. new ball hitches and coupling devices, tongues of gooseneck trailers, electronically controlled braking systems PIMR EBS. Stressed the need to develop the national Type Approval procedures for testing modern electronic braking systems. In addition, discusses the benefits of new transport road units that will be implemented into series production will increase the safety and efficiency of transport and improve traffic-flow.
PL
W artykule zaprezentowano negatywny wpływ manualnego systemu poboru opłat na płynność ruchu pojazdów na autostradzie. Problem ten dotyczy w szczególności manualnych systemów poboru opłat stanowiących wąskie gardła autostrad, zwłaszcza w pobliżu dużych aglomeracji miejskich gdzie znaczący jest udział ruchu wzbudzonego. W pracy przedstawiono podstawowe ograniczenia omawianego systemu oraz wykazano potrzebę jego modernizacji.
EN
The article presents the negative impact of manual toll collection system on the traffic flow of vehicles on the highway. This problem applies in particular to manual toll collection systems at bottlenecks highways, especially near large urban areas where a large proportion of induced traffic. This paper presents the basic limitations of the system and demonstrated the need for the modernization.
EN
The paper presents an evaluation of the properties of the vehicle detection system comprising the source of data of traffic flow for road traffic control in a city. The quality of traffic data determines the ability to reach optimal traffic control decisions. Errors of measuring traffic stream balancing locally at junctions and in the whole of the road traffic control system are chosen as evaluation criteria. The city traffic is modelled using a directed graph, with vertices being the measurement sites and with edges linking vertices having weights representing traffic flow values. The analysis of the results enables the determination of measurement sites inadequately mapping the road situation and allows proposing new sites to improve the system. The analysis is performed using real traffic data acquired from the Traffic Control Centre in Gliwice
EN
In this paper, we give an overview and a detail analysis of our approach for vision-based real-time traffic parameters estimation using low-resolution web cameras. Traffic parameters estimation approach mainly includes three major steps, (1) stable background estimation, (2) vehicle detection, mean speed and traffic flow estimation, and (3) traffic scene classification into three states (normal and congested). The background image is estimated and updated in realtime by novel background estimation algorithm based on the median of First-in-First-Out (FIFO) buffer of rectified traffic images. Vehicles are detected by background subtraction followed by post-processing steps. By exploiting the domain knowledge of real-world traffic flow patterns, mean speed and traffic flow can be estimated reliably and accurately. Naive Bayes classifier with statistical features is used for traffic scene classification. The traffic parameter estimation approach is tested and evaluated at the German Aerospace Center’s (DLR) urban road research laboratory in Berlin for 24 hours of live streaming data from web-cameras with frames per second 1, 5 and 10. Image resolution is 348 x 259 and JPEG compression is 50%. Processed traffic data is cross-checked with synchronized induction loop data. Detailed evaluation and analysis shows high accuracy and robustness of traffic parameters estimation approach using low-resolution web-cameras under challenging traffic conditions.
EN
The article presents the negative impact of manual toll collection system on the traffic flow of vehicles on the highway. This problem applies in particular to manual toll collection systems at bottlenecks highways, especially near large urban areas where a large proportion of induced traffic. This paper presents the basic limitations of the system and demonstrated the need for its modernization.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące licznych gałęziowych prób definiowania oraz pomiaru zjawiska zakłócenia pojazdów w ruchu. W krótkiej formie przedstawiono definicje zakłócenia pojazdów w ruchu kolejowym, lotniczym i drogowym. Szczególną uwagę poświęcono przedmiotowej problematyce w odniesieniu do ruchu drogowego dla którego inne gałęzie transportu stanowią kontekst odniesienia. Autorzy zaproponowali ponadto propozycję metodyki identyfikacji zakłóceń pojazdów w ruchu drogowym poprzez obserwację zachowań kierujących pojazdami. Proponowana metodyka kładzie nacisk na behawioralne aspekty omawianego zagadnienia poprzez zmianę perspektywy odniesienia oraz sposobu oceny.
EN
The article deals selected definition of disruption phenomenon in different kind of transportation (railway, air and road transportation). Special attention was directed to road traffic. Identification of traffic disruptions appearing during moving with observation of the driver's behaviours usage was proposed by authors.
PL
W ramach projektu badawczego rozwojowego N R 10-0006-04/2008 prowadzono badania nowego zestawu pojazdów PIMR. W badaniach na lotnisku Bednary, k. Poznania - sprawdzano bezpieczeństwo jazdy i precyzję prowadzenia zestawu drogowego złożonego z samochodu Mitsubishi L200 i naczepy GN2000 typu gęsia szyja, kategorii O2, którą wyposażono w nowy układ hamulcowy PIMR-EBS oraz nowy typ sprzęgu kulowego. Zestawy pojazdów PIMR powinny poprawić bezpieczeństwo transportu i płynność ruchu drogowego, w porównaniu do niebezpiecznych rolniczych zestawów ciągnikowych. Dane z badań zestawu pojazdów PIMR rejestrowano przy użyciu m.in. systemu Racelogic Video VBOX, który służy do akwizycji danych GPS i obrazów z dwóch wysokiej rozdzielczości kamer wideo. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania tego systemu.
EN
In R&D project N R 10-0006-04/2008 new PIMR's road unit was tested. On Bednary airfield, near Poznan research tests were focused on safety and steering precision of road unit: Mitsubishi L200 truck and GN2000 gooseneck trailer, category O2 - equipped with new PIMR-EBS brake system and new type of coupling device. Airfield and road tests confirmed that new road units should improve safety of road transportation and traffic flow comparing with dangerous farm tractor units. During research tests of PIMR's road unit - Racelogic Video VBOX system was used for collecting GPS data and video movies from two high resolution video cameras. Paper describes advantages of use Video VBOX system.
PL
Liczba pojazdów zakłóconych to zmienna, która będzie podstawą do wyznaczana funkcji płynności ruchu. W związku z czym, istnieje konieczność zdefiniowania zjawiska zakłócenia w ruchu drogowym, a na tej podstawie określenia liczby pojazdów zakłóconych. Próbę taką podjęto dla wjazdów dróg wielopasowych.
EN
Number of disrupted vehicles is a variable, which can be basis to calculate of traffic smoothness function. Therefore definition of phenomenon of traffic disruption is needed. It make possible to define a number of vehicles disrupted. In the article has been presented the attempt of definition of vehicle disrupted for on-ramps of highway.
EN
One of the most common problems in the process of traffic management is the determination of the proper traffic volume. On the one hand there is a tendency of increasing traffic volume - it brings profits to all subjects involved in the transportation process. On the other hand there is a tendency to decrease traffic volume – it assures better safety. It is necessary to solve the problem of finding a compromise between those tendencies. Solving this problem is possible, based on developed methods of safety dimensioning that use the concept of traffic smoothness for quantitative evaluation of traffic safety level. In the paper the concept of those methods is explained. Besides, presented are results of simulation research on the relation between traffic smoothness and the safety level in a restricted control sector. Although the paper presents the implementation (examples) of the problem in the air traffic management, similar procedures and methods may be applied to the marine traffic.
PL
Jednym z najważniejszych problemów w procesie zarządzania ruchem jest kwestia wyznaczenia właściwego natężenia ruchu. Z jednej strony pojawia się tendencja do zwiększania ruchu - daje to korzyści (zyski) wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie transportowym. Z drugiej jednak strony pojawia się dążenie do zmniejszenia ruchu – co zapewnia większe bezpieczeństwo. Konieczne jest więc rozwiązanie problemu wyznaczenia kompromisowej wielkości ruchu. Możliwe staje się to w oparciu o opracowanie metod wymiarowania bezpieczeństwa, bazujących na pojęciu płynności ruchu, dlatego możliwe jest liczbowe wyrażenie poziomu bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono koncepcję tych metod oraz wyniki symulacyjnego badania zależności płynności i poziomu bezpieczeństwa w ograniczonym sektorze kontroli. Podano implementację przykładu w zarządzaniu ruchem lotniczym, ale podobne procedury i metody mogą być używane także w ruchu morskim.
PL
W artykule wymieniono stosowane w praktyce rozwiązania sterowania obszarowego ruchem drogowym w miastach. Przedstawiono wady i zalety istniejących rozwiązań w tym zakresie. Odniesiono się do implementowanych w praktyce metod optymalizacji w kontekście kształtowania płynności ruchu w gęstych sieciach transportowych. Zaprezentowano koncepcję wprowadzenia modyfikacji do istniejących systemów obszarowego sterowania ruchem polegającej na uwzględnieniu pomiarów ruchu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej znajdujących się poza obszarem bezpośredniego oddziaływania takiej formy organizacji ruchu.
EN
The article briefly introduces Urban Traffic Control Systems (UTCS). It presents implemented solutions with their adventages and disadventages listed. The article describes examples of solutions implemented in Poland. In the article the authors censoriously describes methods applied considering forming traffic flow in thick roads nets. It expresses concepts of existing controlling systems alterations providing traffic optimization in urbanized areas.
18
Content available remote Przebudowa węzła św. Maksymiliana w Gdyni
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych z 2009 r. mieszkańców aglomeracji górnośląskiej dotyczących postrzegania warunków ruchu miejskiego w kontekście pojęcia płynności ruchu. Wyniki są próbą odpowiedzi na pytania jak rozumiane jest przez kierowców i pasażerów transportu indywidualnego pojęcie ruchu płynnego oraz które czynniki odbierane są przez nich jako istotnie pogarszające ruch płynny.
EN
The results of survey (year 2009) on the perception of conditions in urban traffic of the Silesia region (agglomeration) have been presented in this article. The results describe colloquial terms: traffic flow, traffic smoothness in opinion of passengers and drivers of individual vehicles.
PL
Artykuł omawia aspekty tworzenia symulacji mchu tramwajowego. Przedstawiono między innymi wyniki analiz dotyczących rozkładów prawdopodobieństwa występowania czasów przejazdów przez odcinki ruchu swobodnego, czasów postojów na przystankach oraz opóźnień odjazdów z przystanków początkowych.
EN
The article presents a tram simulations building method. There were presented inter alia results of time of passenger changes at stops, delays at beginning stop and passing free way track distributions analysis.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.