Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płynność finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, który został wprowadzony 1 listopada 2019 r. w branżach szczególnie podatnych na nadużycia. Zastąpił on funkcjonujący w ustawie o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Po wprowadzeniu obowiązkowego split payment podmioty świadczące usługi budowlane wystawiają faktury z podatkiem VAT, natomiast usługobiorcy zobowiązani są do zapłaty tych faktur, stosując mechanizm podzielonej płatności.
EN
The article discusses the issue of the mandatory mechanism for split payment of VAT, which was introduced on November 1, 2019 in industries particularly susceptible to fraud. It replaced the reverse charge mechanism functioning in the VAT Act in domestic traffic. After the introduction of obligatory split payment, entities providing construction services issue invoices with VAT, while recipients are obliged to pay these invoices using the split payment mechanism.
2
Content available remote Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw
PL
Artykuł przedstawia podstawowe dane charakteryzujące aktywa obrotowe przedsiębiorstw, ich wartość, strukturę i dynamikę zmian. Wskazano także na związek oraz wzajemne uwarunkowania aktywów obrotowych i funkcjonowanie procesów logistycznych. Aktywa obrotowe przedsiębiorstw średnich i dużych na koniec 2018 r. przekroczyły wartość 1 bln zł i stanowią 40% całości majątku przedsiębiorstw. W okresie ostatnich 3 lat wysokie tempo wzrostu tych aktywów spowodowało obniżenie ich produktywności, pogorszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyrost zapasów angażował blisko 30% całego przyrostu PKB. W tekście wskazano na związek funkcjonowania procesów logistycznych z poziomem i strukturą aktywów, a także płynnością finansową, aczkolwiek pomiar ilościowy wpływu tych procesów jest bardzo trudny, może być zrealizowany w konkretnym przedsiębiorstwie.
EN
The text presents basic data that characterises current assets of enterprises, their value, structure and change dynamics. Mutual links between current assets and Logistics processes were also pointed out. Current assets of medium and large enterprises exceeded 1 trillion PLN at the end of 2018 and amounted to 40% of companies' total assets. Over the last 3 years, high increase of those assets caused the deterioration of productivity and effectiveness of enterprises. Increase in the value of inventories generated almost 30% of the increase in the GDP. The relationship between the functioning of logistics processes and the level and structure of assets, as well as financial liquidity, was pointed out. However, quantitative measurement of the influence of those processes is very challenging and hence only possible in case of individual enterprises.
PL
Przedsiębiorstwa ciepłownicze funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Mnogość aktów prawnych, regulacje unijne, ciągłe nowelizacje ustaw wymuszają potrzebę szybkiego dostosowania się do nowych warunków funkcjonowania, co przy rosnącej konkurencji na rynkach ciepła wymaga stałego monitorowania sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw, aby móc właściwie ukierunkowywać działania strategiczne rozwoju firm.
PL
W artykule omówiono metody ABC/XYZ służące do klasyfikacji profili będących podstawą do planowania ich sprzedaży i efektywnego rozmieszczenia ich w magazynie wyrobów gotowych. Optymalne pogrupowania tych wyrobów pozwala na zwiększenie efektywności funkcjonowania magazynu pod względem jego ekonomicznego znaczenia w zaopatrzeniu i dystrybucji. W wyniku przeprowadzonych analiz, dokonano identyfikacji wyrobów, które są najczęściej i w największej ilości zamawiane przez kontrahentów. Pozwoliło, to również odpowiedzieć na pytania jak racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, aby zapewnić płynność finansową zakładów produkcyjnych i jednocześnie utrzymać ciągłość produkcji.
EN
Logistic conditions in the planning of production and storage of aluminum profiles using ABC and XYZ methods The article discusses the ABC / XYZ methods used to classify profiles that are the basis for planning their sales and effectively placing them in the warehouse of finished products. Optimal grouping of these products allows to increase the efficiency of the warehouse in terms of its economic importance in procurement and distribution. As a result of the analyzes carried out, the products which are most frequently and in the largest number ordered by contractors were identified. It also allowed to answer the questions how to rationally manage financial resources to ensure financial liquidity of production plants and at the same time maintain production continuity.
PL
W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy jednego z modeli służących optymalizacji poziomów gotówki, a mianowicie modelu Millera-Orra. Na przykładzie rzeczywistej kopalni drogowych surowców skalnych zaprezentowano praktyczne zastosowanie modelu Millera-Orra do zarządzania nadmiarem jej środków pieniężnych. Zaprezentowany przykład pozwala wnioskować, że model ten mimo sygnalizowanych jego ograniczeń, umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze skutecznego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie o znacznych różnicach w poziomach dziennych stanów gotówki.
EN
This paper shows the theoretical reasoning one of models used for optimizing cash levels, namely the Miller-Orr model. The practical applications the Miller-Orr model using to manage excess cash for a raw rock mine. Presented implementation of this model let us to conclude that, usage of this model, in spite signaled his restrictions, allows to make rational decisions regarding effective cash management in a company with significant differences in the levels of daily cash balances.
PL
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia wpływu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na sytuację generalnych wykonawców i podwykonawców w branży budowlanej. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 r. spowodowała zmianę metody poboru VAT i obciążenie obowiązkiem zapłaty VAT usługobiorcy, na rzecz którego dokonywana jest usługa objęta tym mechanizmem.
EN
This article discusses the impact of reverse charge on VAT on general contractor and subcontractor's situation in the construction industry. The change of regulations from January 1, 2017 resulted in a change of the method of VAT collection and the obligation to pay VAT by the recipient of the construction services.
EN
The aim of this paper is to evaluate the relationship between financial liquidity and return on equity. The empirical studies attempted to determine which of the factors contributed to the greatest extent to changes in return on equity and how important was the role played in this respect by changes in financial liquidity in joint stock companies in the sector of building materials under conditions of crisis.
PL
Celem pracy jest oszacowanie związku pomiędzy płynnością finansową a zwrotem z kapitału. Badania empiryczne były próbą określenia, który z czynników w największym stopniu przyczynił się do zmian w zwrocie z kapitału i jak istotna była rola odgrywana w tym względzie przez zmiany w płynności finansowej w spółkach giełdowych w sektorze materiałów budowlanych w warunkach kryzysu.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych symptomów operacyjnego zagrożenia finansowego spółek sektora TSL oraz opis i prezentacja wartości, jak i relacji pomiędzy nimi − jako zmiennych odgrywających znaczącą rolę w klasyfikacji badanych jednostek gospodarczych do jednej z dwóch, wyłonionych homogenicznych grup przedsiębiorstw. Dla realizacji celu opracowania sformułowana została hipoteza badawcza, stanowiąca, iż poziom płynności finansowej jest fundamentalnym symptomem operacyjnego zagrożenia finansowego, decydującym w największym stopniu o przynależności spółek sektora TSL do jednej z dwóch grup wyodrębnionych w dokonywanej analizie. W literaturze przedmiotu prezentowany jest bowiem pogląd, iż najważniejszą kategorią zagrożenia finansowego jest płynność finansowa, która jest czynnikiem − w decydującym stopniu − determinującym upadłość danego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwa częściej upadają nie z powodu braku zysku, ale z powodu braku płynności finansowej.
EN
The aim of this paper is to identify the key symptoms of operational financial threat of enterprises from transport, forwarding and logistic sector as well as the description and presentation of values and relations between them − as variables that play a significant role in the classification of these business entities to one of the two homogeneous groups of enterprises. For the realization of the goal of this paper it has been put the research hypothesis stating that the level of financial liquidity is a fundamental symptom of operational financial threat, which in the greatest extent determines about belonging of enterprises from the TSL sector to one of two groups identified in analysis. In the literature is presented the point of view that the most important category of financial threat is the financial liquidity as a factor which determines − in the crucial extent − the bankruptcy of business entity. Enterprises often collapse not because of the lack of profit, but due to lack of financial liquidity.
PL
Za cel podjętych rozważań przyjęto przedstawienie uwarunkowań konstruowania przez władzę publiczną instrumentów fiskalnych służących ochronie środowiska oraz ocenę ich wpływu na strategię finansową obciążonych nimi przedsiębiorstw. Realizacji tak postawionego celu służyć będą rozważania teoretyczne prowadzone zarówno w aspekcie możliwości i oczekiwań władzy publicznej konstruującej instrumenty, jak i oceny ich oddziaływania na szeroko rozumianą strategię finansową przedsiębiorstw je ponoszących. Rozważania w tym zakresie zostaną wsparte wynikami przeprowadzonego wśród przedsiębiorców badania ankietowego.
EN
The subject of this reflections is to outline a fiscal obligations contributing to environmental protection and the issues related to its functioning. The goal of this discussion is to present both sides of this problem – determinants of constructing – by public authorities – the fiscal instruments supporting natural environment on the one side, and the assessment of their impact on financial strategies of companies as a tax payers on the other. To achieve stated objective a theoretical considerations as well as questionnaire survey were conducted.
EN
It is for evaluation of the financial liquidity that financial liquidity ratios are applied; in particular the current ratio, which is a relation of current assets to current liabilities. However, this indicator does not provide wide interpretative possibilities in synthetic terms. It is a structural system, which is called „a pyramid of indicators”, that provides much greater interpretative possibilities and allows for determining. The purpose of this article is to present a proposal of a system of factors shaping the financial liquidity and to examine the strength and the influence direction of these factors on the financial liquidity of the companies quoted on the NewConnect stock exchange and ranked among construction companies. It is in order to accomplish this objective that the correlation analysis and the linear regression methods were applied. It results from the analysis of the correlation coefficient that the directions of changes of the financial liquidity and of the turnover of the current liabilities as well as of the financial liquidity and of the structure of the sources of financing the assets were significantly similar (harmonized). However, there was no linear correlation between the financial liquidity and the structure of assets as well as between the financial liquidity and the indicator of financing the sales revenue with external capital. The regression model created on the example of the enterprises belonging to the construction industry showed that the most important factor shaping the level of the financial liquidity is the share of the current assets in the total assets (X1). It is from the point of view of the β ratio that the structure of sources of financing assets (X4) is the most essential for the financial liquidity.
PL
Do oceny płynności finansowej powszechnie wykorzystywane są wskaźniki płynności finansowej, w tym przede wszystkim wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który jest relacją aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. Wskaźnik ten w ujęciu syntetyczny nie stwarza jednak szerokich możliwości interpretacyjnych. Znacznie większe możliwości interpretacyjne i określenie zależności przyczynowo-skutkowych stwarza układ strukturalny, określany „piramidą wskaźników”. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji układu czynników kształtujących płynność finansową oraz zbadanie siły i kierunku wpływu tych czynników na płynność finansową spółek zaliczanych do budownictwa notowanych na rynku akcji NewConnect. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano analizę korelacji oraz metodę regresji liniowej. Z analizy współczynnika korelacji wynika, że kierunki zmian płynności finansowej i rotacji zobowiązań bieżących oraz płynności finansowej i struktury źródeł finansowania aktywów były znacząco podobne (zharmonizowane). Nie było natomiast związku liniowego między płynnością finansową a strukturą aktywów oraz między płynnością finansową a wskaźnikiem finansowania przychodów kapitałem obcym. Skonstruowany na przykładzie przedsiębiorstw zaliczanych do budownictwa model regresji wykazał, że najważniejszym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej jest udział aktywów bieżących w aktywach ogółem (XDo oceny płynności finansowej powszechnie wykorzystywane są wskaźniki płynności finansowej, w tym przede wszystkim wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który jest relacją aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. Wskaźnik ten w ujęciu syntetyczny nie stwarza jednak szerokich możliwości interpretacyjnych. Znacznie większe możliwości interpretacyjne i określenie zależności przyczynowo-skutkowych stwarza układ strukturalny, określany „piramidą wskaźników”. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji układu czynników kształtujących płynność finansową oraz zbadanie siły i kierunku wpływu tych czynników na płynność finansową spółek zaliczanych do budownictwa notowanych na rynku akcji NewConnect. Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano analizę korelacji oraz metodę regresji liniowej. Z analizy współczynnika korelacji wynika, że kierunki zmian płynności finansowej i rotacji zobowiązań bieżących oraz płynności finansowej i struktury źródeł finansowania aktywów były znacząco podobne (zharmonizowane). Nie było natomiast związku liniowego między płynnością finansową a strukturą aktywów oraz między płynnością finansową a wskaźnikiem finansowania przychodów kapitałem obcym. Skonstruowany na przykładzie przedsiębiorstw zaliczanych do budownictwa model regresji wykazał, że najważniejszym czynnikiem kształtującym poziom płynności finansowej jest udział aktywów bieżących w aktywach ogółem (X1). Z punktu widzenia miary β, podstawowe znaczenie w kształtowaniu płynności finansowej w badanych spółkach ma struktura źródeł finansowania aktywów (X4).
11
Content available remote Financing of SME using non-recourse factoring – legal, economic and tax aspects
EN
Specific character of SME determines a limited access to short-term capital which is essential for running the business. A financial tool which on one hand enables small entities to improve their financial liquidity and, on the other, to limit the risk connected to delays in settling the receivables, is non-recourse factoring. Both, its construction in the legal, tax and financial context, as well as the procedure of granting it by financial institutions make this instrument gain more and more popularity among the companies in Poland.
PL
Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw determinuje ograniczony dostęp do kapitału krótkoterminowego, niezbędnego do finansowania ich bieżącej działalności. Finansowym narzędziem umożliwiającym niewielkim podmiotom poprawę płynności finansowej z jednej strony i ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z drugiej jest faktoring pełny. Zarówno jego konstrukcja w kontekście przepisów prawnych, podatkowych i finansowych, jak i procedura jego przyznawania przez instytucje finansowe sprawiają, iż instrument ten cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw w Polsce.
PL
Potrzeba planowania finansowego wynika z dążenia przedsiębiorstwa do maksymalizacji wartości i zachowania płynności. Planowanie finansowe jest niezbędnym narzędziem realizacji priorytetowych celów działania każdego podmiotu gospodarczego. Potrzeba planowania w przedsiębiorstwie górniczym jest podyktowana przede wszystkim tym, że niepewność i ryzyko w procesie podejmowania decyzji są często znacznie większe niż w innych przedsiębiorstwach. Zagrożenia realizacji strategicznych planów spółki węglowej wynikają z funkcjonowania w warunkach otwartej konkurencji oraz wielu czynników o charakterze specyficznym dla przedsiębiorstw górniczych.
EN
The need for financial planning results from the desire of a company to maximize the value and maintain liquidity. Financial planning is an essential tool for achieving the priority objectives of each economic operator. The need for planning in a mining company is dictated primarily by the fact that uncertainty and risk in decision-making are often much higher than in other companies. Threats to the implementation of strategic plans of a company result from the operation in an open competition and a number of factors specific to the mining companies.
13
Content available remote Płynność finansowa i bezpieczny rozwój firmy w trudnych czasach - faktoring
PL
Statystyki Polskiego Związku Faktorów potwierdzają, że wiele przedsiębiorstw z branży obróbki metali korzysta z usługi faktoringu. Korzyści dla firm płynące z takiej formy finansowania są ogromną zaletą w działalności, a przykłady wielu przedsiębiorstw pokazujących jak taka forma finansowania sprawdza się w praktyce, potwierdzają słuszność kierunku.
14
Content available remote Rola płynności finansowej w działalności przedsiębiorstwa
EN
Planning is a decision-making process in which a vision of the company's standing is anticipated and the methods of achieving it are defined. It consists in designing the desired future state and effective ways of reaching it as well as researching the future and matching the right activities to it. The purpose of every plan is to ensure the efficient achievement of the goal set. A plan should identify actions leading to the intended goal and account for the risk. Corporate financial planning is a continuous process of detailng methods of achieving financial targets. It constitutes a crucial element of the entire planning cycle at a company. It is considered that the main purpose of company operations is to maximise the market value of its shareholders' equity. Frequently, a company's basic purpose is also defined as its survival, which requires maintaining liquidity. Corporate financial planning is necessary because the company aims to maximise value and remain liquid. The main objectives of company operations, which include maintaining liquidity and raising value, are financial in nature, so the degree of their achievement can be assessed using financial measures. Financial planning is an indispensable tool for achieving priority objectives of the operation of any economic entity.
PL
Planowanie stanowi proces podejmowania decyzji, w którym prognozuje się obraz stanu przedsiębiorstwa i określa sposoby jego osiągnięcia. Jest to projektowanie pożądanej przyszłości i skutecznych sposobów jej realizacji oraz badanie przyszłości i dostosowanie do niej właściwych działań. Celem każdego planu jest zapewnienie sprawnej realizacji założonego celu. Plan powinien wskazywać działania prowadzące do zamierzonego celu z uwzględnieniem ryzyka. Planowanie finansowe w firmie jest ciągłym procesem precyzowania sposobów osiągania celów finansowych. Stanowi istotny element całego cyklu planowania w przedsiębiorstwie. Jako główny cel działalności przedsiębiorstwa uznaje się maksymalizację wartości rynkowej kapitału właścicieli. Często jako podstawowy cel przedsiębiorstwa podaje się przetrwanie, co wymaga zachowania płynności finansowej. Potrzeba planowania finansowego w firmie wynika z dążenia firmy do maksymalizacji wartości i zachowania płynności. Główne cele działania przedsiębiorstwa, do których należy utrzymanie płynności finansowej i zwiększenie wartości mają charakter finansowy, stąd poprzez mierniki finansowe można ocenić stopień ich realizacji. Planowanie finansowe jest niezbędnym narzędziem realizacji priorytetowych celów działania każdego podmiotu gospodarczego.
18
Content available remote Efektywność finansowa producenta naturalnych kruszyw łamanych
PL
Przeprowadzono badania w zakresie efektywności finansowej, a także zdolności do regulowania zobowiązań finansowych producenta naturalnych kruszyw łamanych. Dla badanego przedsiębiorstwa określono: statyczne i dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, rentowność ekonomiczną, rentowność finansową, rentowność handlową, efektywność wykorzystania kapitału obcego, sprawność działania, zadłużenie w latach 2005÷2009.
EN
The financial effectiveness as well as the ability to regulate financial obligations of a manufacturer of natural crushed-stone aggregates were examined. The following was determined for the enterprise subject to research: static and dynamic financial liquidity indicators, economic profitability, commercial profitability, effectiveness of outside capital use, operational efficiency, and indebtedness in the years 2005÷2009.
19
Content available remote The concept of liquidity planning with application of data mining techniques
EN
This paper takes into consideration the concept of liquidity planning that is based on data mining techniques. In proposed approach used the fuzzy neural system that seeks the relations in data base of enterprise. It is an alternative approach as compared to the ones that have been applied so far. The example presented in this paper relates the estimation a delay in accounts receivable payment. Additional on the base the sought rules, there can try improve the liquidity level. There was proposed, how a  consultant may increase the user's acceptance relative to application of data mining techniques.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję planowania płynności finansowej, opartą na technikach drążenia danych. W proponowanym podejściu z wykorzystaniem systemu rozmyto-neuronowego następuje wyszukiwanie zależności w archiwum danych przedsiębiorstwa. Przedstawione w  artykule narzędzie dotyczy monitorowania płynności finansowej, czyli obszaru szczególnego zainteresowania przedsiębiorstwa. W artykule opisano wyznaczanie płynności z wykorzystaniem podejść klasycznych oraz podejścia opartego na nowoczesnych technikach analizy danych. Zaproponowano również w jaki sposób konsultant przedsiębiorstwa może zwiększyć akceptację użytkownika dla technik drążenia danych.
PL
Jednym z głównych celów zarządzania zasobami gotówkowymi w przedsiębiorstwie jest podejmowanie decyzji dotyczących najkorzystniejszego lokowania występujących okresowo nadwyżek środków pieniężnych (gotówki) oraz wyboru źródeł finansowania przejściowych jej niedoborów. Zbyt duże w stosunku do potrzeb stany gotówki zmniejszają wprawdzie ryzyko utraty płynności finansowej, ale ograniczają jednak zyski, jakie mogłoby osiągnąć przedsiębiorstwo dzięki zaangażowaniu wolnej gotówki w procesach gospodarczych lub opłacalnych lokatach. Wynika stąd konieczność maksymalizacji korzyści z posiadania gotówki poprzez prawidłowe gospodarowanie jej zasobami. Optymalizacja gospodarki środkami pieniężnymi może być realizowana za pomocą różnych metod. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy modeli służących optymalizacji poziomów gotówki, jak model Baumola, Beranka, Millera-Orra, Stone'a oraz metodę symulacji Monte Carlo. Przedyskutowano możliwości praktycznego wykorzystania powyższych metod, zwracając uwagę na problemy z ich adaptacją do rzeczywistych warunków gospodarczych. Wprowadzeniem do powyższych modeli są przedstawione metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Podano również przykładowe formy lokowania nadwyżek wolnej gotówki. Na przykładzie wybranej kopalni drogowych surowców skalnych pokazano praktyczne zastosowanie modelu Millera-Orra do optymalizacji poziomu gotówki. Zaprezentowany przykład pozwala wnioskować, że model ten umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze skutecznego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, mimo sygnalizowanych jego wad.
EN
One of the target main of company cash management is the decision making relating the choice of the profitable surpluse placing the cash which occurres periodically, as well as funding sources for temporary her deficiency. Too big the cash amounts in relation to real needs, reduces the risk of privation financial liquidity. However it limits profits, which could be reached as the result of commitment in the economic processes or remunerative places of free cash. This inplicases the necessity of maximization of benefits from possession of cash across correc husbanding of supplies. The optimization of cash management can be realized with using of different methods. This paper shows the theoretical reasoning models used for optimizing cash levels, like the Baumol, Beranek, Miller-Orr, Stone model as well as the method of the Monte Carlo simulation. Discussed the practical utilization possibility above mentioned methods, paying back attention on problems with their adaptation to real economic conditions. The introduction to above mentioned models be introduced the methods of financial liquidity estimate of company. Moreover passed the example forms of surpluse placing the free cash. The practical applications the Miller-Orr model using to optimizing cash levels for a raw rock mine. Presented implementation of this model let us to conclude that, usage of this model allows to make rational decisions regarding effective cash management, in spite signaled his defects.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.