Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxygen diffusion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ekologiczne środki czystości [film]
PL
Życie bez środków myjących, piorących, czyszczących w obecnych czasach wydaje się być praktycznie niemożliwe. Do niezastąpionych produktów, które zawierają detergenty zaliczyć można proszki do prania, płyny do zmywania naczyń, środki do mycia naczyń w zmywarkach, szampony, a lista ta mogłaby być bardzo długa. Środki czystości to roztwory wodne, emulsje lub proszki, które ułatwiają usuwanie zabrudzeń z powierzchni ciał stałych, np. tkanin, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, metali. Są to środki powierzchniowo czynne. Zbudowane są z dwóch elementów o przeciwnym powinowactwie do wody – części hydrofobowej i hydrofilowej. Ich działanie polega na obniżaniu napięcia powierzchniowego na granicy faz, zmianie ładunku powierzchniowego, a w konsekwencji na odrywaniu cząsteczek brudu od czyszczonej powierzchni. Ze względu na budowę chemiczną syntetyczne substancje powierzchniowo czynne dzieli się na anionowe, kationowe, niejonowe oraz amfoteryczne. Niestety stosowanie detergentów oprócz swoich oczekiwanych właściwości, szybkiego i wygodnego czyszczenia posiada wiele wad. Mieszanina tych chemicznych substancji wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko, do którego trafia poprzez kanalizację. Zawarte w detergentach fosforany wywołują eutrofizację wód, zmniejszenie dyfuzji tlenu atmosferycznego i wiele innych. Zdolność do szybkiej biodegradacji jest niezwykle istotna ze względu na pewną toksyczność, jaką wykazują detergenty w stosunku do organizmów żywych. Czym wobec tego zastąpić opisane chemikalia? Odpowiedzią na to pytanie są produkty spożywcze tj. ocet, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, którymi możemy wyczyścić wiele przedmiotów. To za ich pomocą można odkamienić czajnik, wyczyścić fugi, sanitaria, udrożnić rury, pozbyć się przykrych zapachów, umyć okna, a nawet wyprodukować kostki do zmywarki czy proszki do prania. Zamiast kupować kolejne detergenty, których lista z roku na rok się wydłuża film pt. „Ekologiczne środki czystości” przedstawia listę babcino-ekologicznych sztuczek, a właściwie „ekosztuczek”, – bo to o nich będzie mowa. Ma on na celu pokazać, że bez detergentów da się żyć, i to zarówno świadomie, oszczędnie, a przede wszystkim ekologicznie. Postępowanie takie zgodne jest z dewizą i zasadami Zielonej Chemii.
PL
Przeprowadzono numeryczną analizę obliczeniową pola stężenia tlenu w strudze plazmy niskotemperaturowej i w warstwie ochronnej strugi azotu. Struga plazmy służy do natryskiwania powłok ceramicznych na częściach maszyn, a struga azotu zabezpiecza proszek ceramiczny niesiony przez strugę plazmy przed utlenianiem. W pracy zaproponowano model fizyczny, sformułowano model matematyczny jako zagadnienie brzegowe ustalonej dwuwymiarowej dyfuzji z konwekcją wymuszoną w oparciu o dane dwuwymiarowe osiowo-symetryczne pole prędkości strugi plazmy pochodzące z programu Genjeta. Dokonano symulacji numerycznej pola stężenia tlenu w dwóch wariantach: struga plazmy wytwarzana jest w warunkach atmosferycznych i struga plazmy wraz z warstwą ochronną azotu jako gazu ochronnego także wytwarzana jest w warunkach atmosferycznych. Przeanalizowano wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
Numerical anal. of O₂ concn. field in the stream of lowtemp. plasma and the protective layer stream of N₂ was carried out. The plasma spraying was used for prodn. of ceramic coatings on machine parts. The N₂ stream was used for protecting ceramic powder prior to oxidn. Phys. and math. models of fixed 2-dimensional diffusion with forced convection were developed on axially symmetric 2-dimensional velocity field of plasma jets.
PL
W pracy przedstawiono charakteryzację mikrostruktury, właściwości mikro-mechanicznych i tribologicznych stopu Ti-6Al-7Nb w stanie dostawy oraz po obróbce utwardzającej tlenem. Badania mikrostruktury przeprowadzono za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej na próbkach z przekroju poprzecznego. Stwierdzono, że strefa przypowierzchniowa utwardzonego stopu zbudowana była głównie z roztworu stałego tlenu w tytanie α(O). Zastosowana obróbka powierzchniowa istotnie poprawiła twardość oraz właściwości tribologiczne stopu (wzrost odporności na zużycie przez tarcie, zmniejszenie współczynnika tarcia).
EN
The microstructure as well as micro-mechanical and tribological properties of the as received and glow discharge plasma thermal oxidized Ti-6Al-7Nb alloy were examined. Scanning and transmission electron microscopy investigations on cross-section specimens were used for microstructure investigations. The α (O) solid solution enriched by oxygen up to 22at % was mainly present in the near-surface region. Applied sur-face treatment significantly improved microhardness and tribological properties (wear resistance, friction coefficient) of the alloy.
4
Content available remote Pomiar szybkości dyfuzji tlenu przez ścianki rur z tworzyw polimerowych
PL
Rury z tworzyw polimerowych mogą być stosowane w instalacjach ogrzewczych pod warunkiem posiadania warstwy barierowej, zabezpieczającej skutecznie przed dyfuzją tlenu. W artykule opisano stanowisko do pomiaru szybkości dyfuzji tlenu przez ścianki rur wielowarstwowych z tworzyw polimerowych i wyniki pomiarów wykonanych w tym stanowisku.
EN
Pipes made of polymer materials may be applied in heating systems providing that they have barrier layer, which effectively protects against oxygen diffusion process. The stand for velocity measurement of oxygen diffusion process through pipe' s walls made of multilayer polymer pipe and the results of measurements made at this stand were described in the article.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań utleniania cyny i niklu jako warstwowych powłok galwanicznych na bazie cienkich drutów z żelaza Armco oraz czystej miedzi. Grubość powłok galwanicznych wynosiła 0,003mm. Tytułem kontrastu zaimplantowano złoto do tkanki mózgowej i podskórnej szczurów. Analizowano zmiany pierwiastka podstawowego -metalicznego oraz tlenu w badanych mikroobszarach przed i po implantacji. Wstępne wyniki badan wskazują na przechodzenie atomów tlenu z powierzchni niektórych pierwiastków metalicznych do tkanki żywej, szczególnie mózgowej. Informuje to o dyfuzji tlenu i absorpcji przez żywą tkankę tego pierwiastka. Natomiast niektóre z badanych metali wskazują, że dyfuzja i wsteczna dyfuzja tlenu w badanych obszarach pozostaje stabilna.
EN
The elaboration presents results of investigation relates to oxidation of tin and nickel galvanic coats covering thin wires made from „Armco" iron. Thickness of galvanic coats reaches 0,003mm. To comparison the golden samples were implanted to the brain and subcutaneous tissue of rats. Authors investigated changes of basic metallic element and of oxygen in micro-areas before and after implantation. The initial results show that oxygen atoms pass from surface of some metallic elements to lively tissues, especially to the brain. So, it confirms that the diffusion of oxygen and absorption by lively tissue comes out. In some investigated metals diffusion and backward diffusion of oxygen in investigated areas stays stable.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych metodą tarcza-trzpień. W serii prób stosowano trzpienie wykonane z tytanu oraz z tytanu z wytworzoną na powierzchni warstwą dyfuzyjnie umocnioną tlenem, a tarczę z hartowanej stali węglowej C45. Badania wykonano w temperaturze pokojowej, bez smarowania. Strukturę powierzchni trzpienia, ścieżki zużycia oraz tworzących się produktów zużycia badano stosując mikroskopię skaningową i mikroanalizę rentgenowską. Wykazano, że dominującym mechanizmem zużycia tytanu w stanie wyjściowym jest zużycie ścierne, a więc mikroskrawanie, bruzdowanie i łagodne zużycie ścierne tworzącymi się produktami zużycia. Przeciwpróbka podlegała łagodnemu zużyciu ściernemu. Te dominujące mechanizmy są uzupełniane przez zużycie adhezyjnc i triboutlenianie. W parze tribologicznej tytan natleniony-hartowana stal C45 zużyciu podlegała przede wszystkim stal, a tworzące się produkty zużycia były tlenkami Fe2O3 i Fe3O4 (zużycie ścierne + triboutlenianie), natomiast próbka podlegała łagodnemu zużyciu ściernemu. Intensywność zużywania się próbki tytanu natlenionego w stanie quasi-ustalonym była ok. 160 razy niższa niż tytanu w stanie wyjściowym.
EN
The aim of the paper is to present the results of conformal pin-ondisc tribological tests concerning the hard oxidised zone created in superficial layer of a titanium specimen sliding against the hardened to a hardness of 690 HV carbon C45 steel counter-specimen. Tribological testing was carried out at room temperature and at unlubricated conditions. After tests the structures and chemical compositions of the wear debris and worn surfaces were a subject of SEM and X-ray investigations. In comparison with the baseline the technical quality titanium/steel C45 couple, the wear and lifetime performance of the oxidised titanium/steel C45 couple was markedly superior. Dominant wear debris discovered to be chips of metallic titanium with local isles of rutile (TiO2) or to be a fine powder of iron oxides, respectively to the mating pair. It was confirmed that strong rise of the titanium surface hardness after oxidising increases the couple wear resistance within the factor of similar to 160.
PL
W pracy przedstawiono budowę produktów oraz roztworu stałego tlenu w Ti alfa tworzących się na powierzchni i w warstwach przypowierzchniowych tytanu oraz stopu Ti-6Al-4V podczas natleniania, natleniania z azotowaniem i następnej obróbki cieplnej objętościowej z chłodzeniem w oleju. Stwierdzono, że taka modyfikacja powierzchni zdecydowanie polepsza odporność na zużycie. Przeanalizowano mechanizmy, według których przebiega zużycie. Wykazano jednocześnie, że kumulacja naprężeń w warstwie natlenionej stopu Ti-6Al-4V prowadzi do powstania mikropęknięć na głębokość równą grubości warstwy dyfuzyjnej roztworu stałego Ti alfa(O).
EN
The paper presented the structure of products and solid solution of oxygen in Ti alpha, which are formed on the surface and in the surface layers of titanium and Ti-6Al-4V alloy during the processes of oxygen diffusion hardening, oxygen diffusion hardening with nitrification and the subsequent heat treatment with oil cooling. It was found that such hardening modification of the surface increases its wear resistance. The mechanisms according to which the wear process takes place were analyzed. It was also proved that stress cumulation in the oxygen diffusion hardened layer of Ti-6Al-4V led to generation of microcracks to the depth equal to the thickness of the Ti alpha(O) solid solution diffusion layer.
EN
The structure of YBa2Cu3O7 crystal has been studied with the aid of molecular-dynamics (MD) technique. A two-body model potentials proposed by Zhang and Catlow have been used in MD simulations performed in wide range of temperature. The temperature-induced orthorhombic-to-tetragonal phase transition is observed. The distruction of the arrangement of atoms in the CuO chains due to diffusion of oxygen atoms is observed. The diffusion coefficients are calculated, and their variation as a function of temperature is analysed. The activation energy is estimated.
PL
Tytan w wysokiej temperaturze wykazuje duże powinowactwo chemiczne do łączenia się z tlenem. Podczas zalewania formy oraz w czasie krzepnięcia tytanu następuje dyfuzja tlenu do metalu, głównie z materiału formy. Wynikiem zjawiska dyfuzji tlenu jest powstanie na powierzchni odlewu fazy alfa o strukturze różniącej się od wnętrza odlewu, która jest przyczyną znaczącego zwiększenia twardości warstwy powierzchniowej odlewu w granicach 350-480 HV. W przypadku elementów wykonanych z tytanu, od których wymagana jest duża wytrzymałość na obciążenia zmienne, utwardzona zewnętrzna warstwa ma niekorzystny wpływ na trwałość odlewu i może spowodować powstawanie pęknięć. Właściwości fazy alfa powodują, że z odlewu należy usunąć zewnętrzną warstwę przez obróbkę mechaniczną lub chemiczną, co znacznie zwiększa koszt produkcji. Można też dążyć do zmniejszenia grubości warstwy alfa przez zmianę technologii odlewania. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych przedstawiono wyniki analizy wpływu początkowej temperatury formy oraz grubości ścianki odlewu na głębokość warstwy, w której występuje faza alfa.
EN
At high temperatures titanium is characterised by strong chemical affinity to oxygen. On pouring of mould and solidification of titanium oxygen is diffusing to metal mainly from the moulding material. The result of oxygen diffusion is the formation on casting surface of an alpha phase of a structure differing from the casting interior; which is the very cause of a considerable increase in hardness of the casting surface layer; amounting to about 350-480 HV. In the case of elements made of titanium, which should be characterised by high resistance to alternate loads, the external hardened layer exerts a highly unfavourable effect on the casting life and may cause the formation of cracks. The properties of a phase are such that the external layer should be removed from the surface of casting through machining or chemical treatment which considerably increases the cost of manufacturing. Attempts can also be made to reduce the thickness of alpha phase through modifications in casting technology. Basing on the numerical computations carried out by the method of finite elements, the results of an analysis of the effect of initial mould temperature and casting wall thickness on the depth of the layer in which the alpha phase is present have been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.