Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overall migration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dla opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono kryteria dotyczące zapewniania bezpieczeństwa opakowań z tworzyw sztucznych, włącznie z wymaganiami dotyczącymi składu oraz ograniczeń dla stosowanych substancji, w tym w zakresie limitów migracji specyficznej i globalnej. Przedstawiono również zmiany do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
The article discusses legal requirements for plastic packaging intended for contact with food. Criteria for ensuring the safety of plastic packaging were presented, including composition requirements and restrictions for the substances used, including specific and overall migration limits. Amendments to the Commission Regulation (EU) no. 10/2011 on plastic materials and articles intended for contact with food were also presented.
2
Content available remote Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych
PL
Monomery i substancje dodatkowe mogą w określonych warunkach migrować z materiałów opakowaniowych do żywności. Migrację globalną z laminatów poliamidowo-polietylenowych oraz folii polilaktydowych badano z zastosowaniem płynów symulujących działanie twarogu. Jako płyn modelowy zastosowano wodę destylowaną. Zawartość metabolitów mikroflory w kwasowych serach twarogowych spowodowała konieczność włączenia do badań migracji globalnej 3-procentowego roztworu kwasu octowego oraz 10-procentowego roztworu etanolu. Natomiast zawartość tłuszczu w twarogach determinowała zastosowanie izooktanu jako płynu modelowego imitującego żywość zawierającą tłuszcz. Największą migrację z opakowań poliamidowo-polietylenowych obserwowano do izooktanu. Wartości migracji globalnej nie przekroczyły jednak dozwolonego limitu 10 mg/dm2 . Obie folie polilaktydowe wykazały nieznaczną migrację globalną do płynów modelowych, co jest niewątpliwą zaletą badanych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Monomers and additives may migrate from packaging materials into food products under the specified conditions. Overall migration from polyethylene laminates, polylactides film and polylactides laminates with internal SiOx layer was studied. Distilled water, 3% acetic acid solution and 10% ethanol solution were selected for the test. The fat content of lactic acid cheese determined the use of isooctane as a food simulant. The largest value of overall migration into isooctane was observed for PA/PE laminate. The low values of overall migration were observed for polylactides films and polylactides/SiOx laminates. The overall migration from the tested packaging materials did not exceed permissible limits 10 mg/dm2 .
PL
Opakowania do żywności, poza funkcją zabezpieczającą mechanicznie pakowane produkty i funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej żywności. Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie może uwalniać do przechowywanych produktów, składników materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niekorzystne zmiany w składzie żywności, lub pogorszyć jej właściwości organoleptyczne. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna, na którą składa się ocena sensoryczna, badanie migracji globalnej i badanie migracji specyficznej.
EN
Food packaging must first and foremost secure health and safety of stored food. Beyond these, the packaging fulfills functions of protection of mechanically packaged products as well as the aesthetic function. Suitable packaging intended to contact with food must not release into the stored products, the components of packaging material in amounts which may represent a hazard to human health or cause unfavourable changes in the composition of the food or deteriorate its organoleptic properties. The common criterion for the suitability of all food packaging is a sanitary-hygienic assessment, which consists of sensory evaluation, overall migration and specific migration testing.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stopnia zmielenia masy papierniczej na ilość przenoszonej farby drukowej oraz poziom migracji globalnej substancji chemicznych pochodzących z zadrukowanych materiałów papierowych. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno ilość przeniesionej farby drukowej, jak i poziom migrujących zanieczyszczeń, zmieniały się w zależności od stopnia zmielenia oraz rodzaju farby drukowej użytej do wykonania nadruków. Efektem mielenia było zwiększenie zdolności adsorbowania farby, przy czym w przypadku prób, na których powierzchnię nanoszono farby konwencjonalną lub z olejami roślinnymi, ilość przyjmowanej farby zwiększała się uzyskując wartość maksymalną, po czym ulegała nieznacznemu obniżeniu. Natomiast poziom przyjmowanej przez badane podłoża farby niskomigracyjnej, bez względu na stopień zmielenia próby, był tego samego rzędu.
EN
The aim of this study was to investigate the effect of freeness value on the amount of ink transferred and the level of migration of chemicals from the printed paper materials. The results show that both amounts of ink transferred and overall migration level have changed depending on the freeness value, and the type of ink used to printing. The application of the conventional offset ink or ink containing vegetable oils on the tested base follows an achievement of certain maximum. While the level of low migration ink transferred to tested substrate did not significantly change irrespective of the freeness value.
PL
W artykule omówiono rodzaje elastomerów, w tym gumy silikonowej i elastomerów termoplastycznych, stosowanych w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono obecny stan prawny w zakresie wyrobów elastomerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zwrócono uwagę, jakie badania powinny być wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tego rodzaju wyrobów.
EN
The article discusses the types of elastomers, including silicone rubber and thermoplastic elastomers used in the production of food contact articles. It presents the current state of the law in the field of elastomeric articles intended to come into contact with food and highlights what tests should be performed to ensure the health safety of such products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.