Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oszczędzanie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te nie mogą jednak prowadzić do pogorszenia komfortu użytkowania ciepłej wody.
PL
Z roku na rok skutki suszy stają się coraz dotkliwsze. Jej konsekwencje można zaobserwować w obszarze zarówno środowiska, gospodarki, jak i zdrowia. W przyszłości zjawisko to może się pogłębiać, stąd konieczność intensywnych działań, których celem jest racjonale gospodarowanie zasobami wodnymi.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono strukturę modelu do określania zużycia wody w budynkach mieszkalnych. Zaproponowano zróżnicowane poziomy/klasy efektywności wykorzystania wody. W celu przeanalizowania wpływu zastosowania poszczególnych poziomów modelu zużycia wody przez baterie czerpalne przeprowadzono rozważania w odniesieniu do podstawowych urządzeń sanitarnych stanowiących typowe wyposażenie gospodarstwa domowego. Następnie dokonano oceny oszczędności zużycia wody wynikających z zastosowania baterii czerpalnych o różnych współczynnikach efektywności wodnej. W zależności od rodzaju baterii możliwe jest uzyskanie do 55% oszczędności wody.
EN
The paper presents and discusses the structure of a model for determining water consumption in residential buildings. Moreover, different levels/classes of water efficiency ratings are proposed. In order to analyze the influence of applying different levels of the water consumption model for mixer taps, the basic typical household sanitary appliances were selected. Then, the water savings resulting from the use of mixer taps with different water efficiency ratings were assessed. Depending on the type of mixer tap, water savings of up to 55% can be achieved.
EN
The article presents the results of the analysis of water needs in agricultural production of the Grybów commune (the district of Nowy Sącz, the Małopolska province). The aim of this study was to determine both the current water needs for agricultural purposes as well as changes in this regard based on structural and production data. The guidelines specified in the Ordinance of the Minister of Infrastructure of 14 January 2002 concerning average norms of water consumption were applied to determine water needs. The average annual water demand of crops together with permanent grassland (meadows, pastures) amounts to 23.7 mln m3, of which about 2.15 mln m3 is for winter wheat, 1.92 mln m3 for potatoes and 17.6 mln m3 for permanent grassland. Significant amounts of water (over 130,000 m3) are used also for watering home gardens and cultivating vegetables in plastic tunnels and greenhouses. Water needs for animals farming reach about 235,000 m3 in a year. Most water is needed for farming the cattle. It is predicted that the demand for water in the agricultural sector of the commune will increase by about 5.5% by 2030. Therefore, the activities monitoring the awareness of water saving and proper water management among the population of the villages are important.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy w zakresie potrzeb wodnych w produkcji rolniczej na przykładzie gminy Grybów (powiat nowosądecki, województwo małopolskie). Celem pracy było określenie aktualnych potrzeb wodnych rolnictwa, a także określenie na podstawie danych strukturalnych i produkcyjnych trendów zmian w tym zakresie. Do określenia potrzeb wodnych zastosowano wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Średnie roczne zapotrzebowanie na wodę roślin uprawnych wraz z trwałymi użytkami zielonymi (łąki, pastwiska) wynosi 23,7 mln m3, w tym pszenicy ozimej oraz ziemniaka około 2,15 i 1,92 mln m3, a trwałych użytków zielonych – 17,6 mln m3. Znaczne ilości wody (ponad 130 tys. m3) zużywane są także na podlewanie ogródków przydomowych oraz uprawę warzyw w tunelach foliowych i szklarniach. Potrzeby wodne w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich sięgają w ciągu roku ok. 235 tys. m3. Najwięcej wody potrzebne jest na hodowlę i chów bydła. Prognozuje się, że do 2030 r. nastąpi wzrost zapotrzebowania na wodę w sektorze rolniczym gminy o około 5,5%. W tej sytuacji ważne wydają się działania monitorujące świadomość oszczędzania wody i właściwe nią gospodarowanie wśród ludności zamieszkującej wsie.
PL
Świadomość potrzeby ochrony zasobów naturalnych w większości krajów rozwiniętych jest coraz wyższa. Stąd, coraz popularniejsze staje się zdobywanie przez budynki zielonej certyfikacji, gwarantującej zminimalizowanie negatywnego wpływu obiektu budowlanego na środowisko, ale również zapewniającego optymalne warunki zdrowotne dla ludzi przebywających w pomieszczeniach takich budynków. Najbardziej popularnymi przepisami na rynku europejskim są przepisy brytyjskie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)oraz amerykańskie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). W niniejszym artykule zestawiono wymagania stawiane zielonej certyfikacji obiektów według tych wytycznych pod kątem oszczędzania wody.
EN
Nowadays in most developed countries, awareness of the protection of natural resources is high and increasing. Hence, it is becoming increasingly popular to acquire green certification for buildings to minimize the environmental impact of the building, but also to provide optimal health conditions for people living in such buildings. The most popular regulations in the European market are British BREEAM and US LEED regulations. This article sets out the requirements for green certification of buildings according to these guidelines for water saving point of view.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie aktualnych trendów w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na sterowanie instalacją. Ma on na celu popularyzację zagadnień związanych z projektowaniem ekologicznym oraz oszczędności związanych z mniejszym wykorzystaniem wody wodociągowej. W pracy uwzględniono także wykonanie prototypowego sterownika. Wspomniano aspekty ekonomiczne oraz problematykę projektowania instalacji kanalizacji dualnych, ze względu na brak ujednoliconych przepisów w naszym kraju. Referat ukazuje proces odzysku szarych ścieków z podstawowych urządzeń sanitarnych, za pomocą oddzielnych pionów kanalizacyjnych do spłukiwania misek ustępowych. Następnie wykorzystana woda szara w postaci czarnych ścieków odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej. Problematyka projektowania instalacji kanalizacji dualnych jest bardzo ważnym i rozwojowym elementem najbliższej przyszłości.
EN
The subject of the following articles is to present current trends in the sewage systems field, with special focus on controlling the installation. The articles aims the popularize issues related to ecological design and savings connected with tap water usage. The research involves also the design and use of proper controller prototype. The following focuses on a problem of designing a dual sewage installation systems, due to the lack of proper regulations in our country. The article shows the process of recovering gray water from basic sanitary fittings, using independent soil pipes for water-closet bowl flushing. Next, the used greywater is being transferred into the sewage network. The dual sewer system design is becoming a very important and promising element of the near future.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i realizacją instalacji do powtórnego wykorzystania ścieków szarych w instalacjach wewnętrznych budynków w Polsce. Problemy te związane są z brakiem odniesień w aktualnych aktach prawnych, odpowiedników w polskiej terminologii technicznej, a także odpowiednich wytycznych projektowych i wykonawczych dla instalacji dualnych. Z tego względu projektanci i wykonawcy takich instalacji odwołują się do przepisów i wymagań zagranicznych, które zostały krótko scharakteryzowane w artykule.
EN
In this article are presented problems related with designing and installing internal systems for reuse of greywater in Poland. Those problems are related to lack of references to existing law acts, lack of equivalents in polish technical terminology and lack of adequate guidelines for designing and installing dual systems, too. Because of that designers and installers of this kind of installations are referring to foreign rules and guidelines, which are shortly presented in the article.
8
Content available remote Oszczędność wody w zrównoważonym budownictwie
PL
W raportach o stanie gospodarki wodnej w Polsce od lat zwraca się uwagę, że wskaźnik zasobów na jednego mieszkańca należy do jednych z najniższych w Europie. Maleje ilość opadów - w 1975 r. z deszczem spadło 87,9 km³ wody, a w 2006 r. już tylko 60 km³. Objętość wody z deszczu, zatrzymywanej w obrębie zlewni, ciągle jest podobna - 10 km³. Każdego upalnego lata dają się we znaki uciążliwe susze.
PL
Oszczędzanie wody i energii staje się coraz ważniejszym problemem, któremu starają się zaradzić naukowcy, firmy proponujące nowoczesne technologie, a także sami użytkownicy. Jednym z rozwiązań jest zainstalowanie nowoczesnych baterii czerpalnych.
PL
Gmina Radom rozpoczęła realizacje pilotażowego programu oszczędzania wody. W ponad 800 radomskich mieszkaniach zamontowano już perlatory i specjalne słuchawki prysznicowe. Sponsorem programu jest Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska i Instytut Na Rzecz Ekorozwoju Społeczności Lokalnych w Vermont.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.