Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoby starsze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano rodzaje, założenia i formy pomocy w programach wsparcia, opracowanych do celów reintegracji zawodowej. Na wykluczenie zawodowe szczególnie narażone są osoby niepełnosprawne oraz starsze, w przypadku których zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji może być utrudniane przez bariery zdrowotne, środowiskowe, logistyczne lub materialne. Zwrócono uwagę na różnorakie formy pomocy uwarunkowane fazą radzenia sobie z utratą sprawności. Współpraca różnych specjalistów wspierających wymaga ujednoliconego i kompleksowego systemu klasyfikacyjnego - Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF. W procesie wsparcia adaptacyjnego ważna jest rola i postawy psychologa. Przedstawiono model kompleksowej oceny zdolności do pracy opracowany w CIOP-PIB.
EN
The paper describes types, assumptions and forms of help of supports programs in purpose of vocational reintegration. Attention is paid to various forms of help conditioned by the phase of dealing with loss of efficiency. The cooperation of various supporting specialists requires an unified and exhaustive classification system the International classification of functioning, disability and health (ICF). The role and attitude of psychologists are important in the process of adaptive support. There is a model of an exhaustive assessment of work capacity developed in CIOP-PIB.
PL
W artykule przedstawiono wpływ cech myszy komputerowych na występowanie błędów wpływających na organizację i wykonywanie pracy. Porównano liczbę występujących błędów, czas wykonania zadania i dokładność sterowania, biorąc pod uwagę dziewięć peryferyjnych urządzeń sterowniczych i wybrane osoby starsze. Zaobserwowano związek między liczbą występujących błędów a cechami urządzeń i ich użytkowników; zauważono duży zakres zmian liczby błędów. Na podstawie analizy wyników wykazano, że zadania wykonywano najdłużej z użyciem myszy o najwyższym i najniższym ocenionym poziomie ergonomiczności. Myszy ocenione jako średnio i przeciętnie ergonomiczne najlepiej nadają się do szybkiej pracy. Ocena ergonomiczności badanych myszy, dokonana za pomocą testu Fittsa, znacznie pokrywa się z oceną liczby błędów podczas interakcji.
EN
The paper assesses the impact of morphological features of computer mice on the occurrence of unreliability. A comparison of the number of unreliable cases, the duration of the executed control task and control accuracy for nine various mice and three test subjects is presented in this paper. Conclusions: Particular assessment results, according to a person’s execution time for a particular task and the number of unreliable interactions, do not demonstrate a relationship. Whereas, a relationship was demonstrated in the number of occurring unreliable cases, where rises and falls in the occurrence of unreliable cases were observed. The analysis of results demonstrated that tasks using a mouse with the highest and the lowest ergonomic level took the longest to perform. The mice assessed as moderately ergonomic were the best for quick work. An assessment of the ergonomics criteria that the tested mice fulfil, applying the Fitts’ Law test, is convergent with the analysis of the number of cases of unreliable interactions.
3
Content available Polityka dostępności w transporcie publicznym
PL
Dostępność systemu transportu publicznego jest szczególnie istotnym zagadnieniem z uwagi na jego powszechny charakter. Dla dużej części populacji, w szczególności dla osób z niepełno-sprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność jest również gwarantem możliwości podejmowania zatrudnienia, nauki, a także swobody w dostępie do służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Artykuł podsumowuje najważniejsze potrzeby w zakresie dostępności poszczególnych grup jej beneficjentów. Prezentuje również najnowsze rozwiązania techniczne zwiększa-jące swobodę mobilności osób z niepełnosprawnością, a także, podejmowane na różnych szczeblach, działania mające na celu zwiększanie dostępności usług transportu publicznego.
EN
The accessibility of the public transport system is a particularly impor-tant issue due to its common nature. For a large part of the popula-tion, in particular for people with disabilities and persons with reduced mobility, accessibility is also a guarantee of the possibility of taking up employment, education, as well as freedom of access to health care, culture, sport and recreation. The article summarizes the most impor-tant needs of individual groups of accessibility beneficiaries. It also presents the latest technical solutions aimed on increasing freedom of mobility for people with disabilities, as well as policy measures aimed at increasing the accessibility of public transport services.
PL
Średnia długość życia mieszkańca Ziemi wydłuża się. Jest to wynikiem poprawy standardu życia, jak również postępu medycyny. Naturalny proces starzenia ogranicza możliwość poruszania się, wywołuje niepełnosprawność i niejednokrotnie łączy się ze zmianami psychologicznymi, które mają znaczący wpływ na mobilność. Obecne pokolenie osób starszych jest znacznie bardziej aktywne niż poprzednie, jednakże znaczenie poszczególnych środków i sposobów przemieszczania się, w tym transportu publicznego, zmienia się wraz z wiekiem. Potrzeby transportowe osób starszych nie mają charakteru jednorodnego. Podobnie niejednorodna jest grupa osób starszych. Szerokie studia nad mobilnością starzejącego się społeczeństwa rozwiniętych gospodarek wskazują kierunki pożądanych działań w obszarze transportu. W artykule przedstawiono prognozowane zmiany w strukturze demograficznej UE oraz cechy potrzeb transportowych i wzorców mobilności osób starszych. Wskazano na wybrane projekty dotyczące działań na rzecz promocji transportu publicznego wśród osób starszych. Wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT i GUS oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów UE.
EN
The average life expectancy of a resident of the Earth is prolonged. It is caused by the improvement of the life standard as well as the progress in medical sciences. The natural aging process limits the ability to move, causes disability and is often combined with psychological changes that have a significant impact on mobility. The current generation of older people is much more active than the previous ones, however the importance of particular means and ways of moving, including public transport, changes with age. Transport needs of older people are not homogeneous. A group of older people is also heterogeneous. Extensive studies on the mobility of an aging society in developed economies indicate the guidelines for desired actions in the area of transport. The article presents forecasted changes in the EU demographic structure and characteristics of transport needs and mobility patterns of older people. Selected projects concerning actions to promote public transport among older people were pointed out. Statistical data of EUROSTAT and GUS as well as results of research carried out within the EU projects have been applied.
PL
System transportowy to jeden z kluczowych czynników determinujących rozwój gospodarczy, ekonomiczny, społeczny współczesnych miast, przed którymi stawia się cel: zapewnienia dogodnego powiązania pomiędzy obszarami różnej struktury funkcjonalnej tj. zapewnienie wysokiego komfortu oraz krótkiego czasu podróży, przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy takie wykreowanie systemu transportowego jest możliwe, czy nie powoduje wykluczenia niektórych grup społecznych, czy jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników? Przed tym dylematem staje coraz więcej współczesnych planistów i inżynierów transportu. Według wielu publikacji naukowych odpowiedzią jest projektowanie uniwersalne, a więc kształtowanie przestrzeni publicznych i systemu transportowego ze świadomością zróżnicowania zbiorowości ludzkiej pod względem płci, wieku, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne są osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawni posiadający różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne, fizyczne i sensoryczne. Zbiorowość ta napotyka w życiu codziennym wiele barier architektonicznych, transportowych, które uniemożliwiają im swobodne przemieszczanie się, a tym samym ograniczają ich dostęp do edukacji, zatrudnienia czy kultury. W artykule zdefiniowano pojęcie osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiono najczęściej napotykane bariery w zakresie systemu transportowego w miastach. Istotnym elementem artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Oświęcimiu i Krakowie dotyczących oceny funkcjonowania transportu publicznego i jego dostosowania do osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki i wnioski z badań stanowić mogą inspiracje dla innych miast, które chcą stworzyć system transportowy dostosowany do potrzeb analizowanej grupy.
EN
The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing environmental impact. However, it is worth asking: is creating such a transport system possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of satisfying the needs of all users? More and more modern planners and transportation engineers are facing this dilemma. According to many scientific publications, universal design is the answer, hence shaping public spaces and the transport systems with awareness of the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physical ability and health condition. Elderly people above 60 years of age and the disabled, who have various types of mental, physical and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. These groups of people encounter many architectural and transportation barriers in their daily lives that make it impossible for them to move freely, thus limiting their access to education, employment and culture. This article defines the concepts of elderly and disabled people and presents the barriers most frequently encountered in city transport systems. The results of the survey studies conducted in Oświęcim and Kraków concerning assessment of public transport and its adaptation to elderly and disabled people are a significant part of this article. Results and conclusions obtained from studies can be an inspiration for other cities that want to create a transport system adapted to the needs of the analyzed group.
PL
Percepcja wzrokowa jest aktywnym procesem służącym wydobyciu i przetwarzaniu informacji ze zmysłu wzroku. Ze względu na swoją plastyczność może ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników. Celem niniejszej pracy było zbadanie, jaki wpływ na percepcję wzrokową ma intensywność aktywności umysłowej i fizycznej, zwłaszcza u osób starszych (po 65. roku żyda). W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 98 osób w wieku od 15 do 85 lat. Wyniki analizowano dla całej grupy oraz w dwóch grupach wiekowych: aktywne osoby po 65. roku życia (n=46; 77,5+/-6,65 lat) oraz młodzi dorośli w wieku 19-35 lat(n=46;24,41+/-2,94 lat). Zdolności percepcji wzrokowej badano z wykorzystaniem testu Motor-free Visual Perception Test, Third Edition (MVFT-3). Test ten pozwala na ocenę ogólnej zdolności percepcji wzrokowej niezależnie od zdolności motorycznych. Aktywność była obliczana na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez uczestników badania. Porównując wyniki osiągane przez uczestników w teście MVFT-3, osoby starsze wypadły zdecydowanie gorzej niż osoby z młodszej grupy wiekowej. Jednakże u osób po 65. r.ż. wyższy poziom aktywności ogólnej był powiązany z lepszym poziomem percepcji ogólnej mierzonej testem MVPT-3. Wykazano, że nawet wśród bardziej aktywnych osób starszych im większa jest ich aktywność ogólna, tym poziom percepcji jest wyższy. Sama aktywność fizyczna u osób powyżej 65. r.ż. nie wpływała na poprawę wyników percepcji wzrokowej. Z kolei taka zależność była obserwowana u osób młodych. Stan zdrowia ma mniejszy wpływ na poziom wzrokowej percepcji ogólnej w grupie aktywnych osób powyżej 65. r.ż. Badania sugerują, że aktywność człowieka w życiu codziennym jest czynnikiem najbardziej powiązanym z poziomem percepcji wzrokowej.
EN
Visual perception is an active process of extracting and processing information from sense of sight. Visual perception is plastic and may be modified by various factors. The aim of this study was to investigate the influence of intensity of mental and physical activity on visual perception, especially in older adults over 65 years of age. Total of 98 individuals participated in the study (age range: 15yo to 85yo). Participants has been qualified into two groups: older adults (aged older than 65 yo; n =46; 77.5+/-6.65 yo) and young adults (ages 19-35; n =46; 24.41+/-2.94 yo). Visual perception skills were examined using the Motor-Free Visual Perception Test, Third Edition (MVPT-3). This test provides a valid measure of overall visual perceptual ability independent of motor ability. The activity was calculated on the basis of a questionnaire completed by the participants. After comparing MVPT-3 scores for visual perceptual skills, older participants showed significantly lower scores than did the younger ones. The study found that there is a positive relationship between the results of the MVPT-3 test and the level of general (mental and physical) activity. There was no influence of a physical activity itself or health state on MVPT-3 scores in active older adults over 65years old. Our study suggests that general activity is the most related factor to the level of visual perception.
PL
W artykule opisano główne zasady dialogu motywującego (DM) oraz przedstawiono jego zalety w procesie reintegracji zawodowej poprzez wykorzystanie go w programie wsparcia adaptacyjnego. Umiejętność wdrażania DM w procesie reintegracji zawodowej może ułatwić osobom z niepełnosprawnościami poznanie własnego potencjału, zmianę nastawienia do swojej niepełnosprawności oraz zwiększenie motywacji do podjęcia pracy.
EN
In the paper the primary principles of motivational interviewing (MI) and its advantages in the process of vocational reintegration are presented. The skill of the MI’s implementation to the process of occupational reintegration may be a significant aid to the disabled people in the content of their learning about their full potential, making changes in their stance towards their handicap and increasing their motivation towards taking up an occupation.
PL
Problem starzenia się społeczeństwa jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnego świata. W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane ze starością i starzeniem się społeczeństwa. Szczegółowo przybliżono prognozy ludności na przełomie kilkudziesięciu lat, w różnych regionach świata ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby starsze. Na podstawie dostępnych danych porównano zmiany demograficzne w wybranych krajach UE. Ponadto zaprezentowano dane statystyczne dotyczące ludności w Polsce i wzrost liczby osób starszych w poszczególnych rejonach Polski. Wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie ma wpływ na wiele obszarów życia w miastach. Badania statystyczne wykazują, że większość osób starszych pomimo dobrej sprawności intelektualnej posiada pewne ograniczenia, które często uniemożliwiają im właściwe funkcjonowanie w miastach, szczególnie w odniesieniu do aspektu odbywania podróży i osiągania podstawowych celów. W związku z tym należy poznać podstawowe potrzeby osób starszych, aby móc właściwie kształtować rozwój miast pod kątem przyjazności dla osób starszych. W artykule na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedstawiono podział zadań przewozowych w krajach UE wśród osób starszych, zidentyfikowano potrzeby osób starszych w zakresie mobilności w mieście oraz zestawiono najważniejsze czynniki mające wpływ na wzrost mobilności osób starszych.
EN
Nowadays population ageing is one of the most important challenge in the world. In this paper basic definitions related to old age and population ageing were presented. Predictions of population growth in several dozen of years in different world regions were described in detail. Predictions taking the elderly people into account were emphasized. Based on available data, demographic changes in chosen EU countries were compared. In addition statistic data related to population in Poland and increase in the number of elderly people in several Polish regions were presented. The growth of elderly people in population influences many aspects of urban life. Statistic research shows that most of elderly people, despite of good mental fitness, meet some restrictions, that make their life in cities more difficult, especially including travelling and achieving basic travel purposes. Thus it is necessary to get knowledge on basic elderly people's needs, as it allows to design cities which are friendly to seniors. The modal split in the elderly peoples' journeys in EU countries was presented on the basis of the literature review. Also elderly people's mobility needs as well as the most important factors influencing seniors’ mobility were identified.
9
PL
Współczesny świat charakteryzuje się postępującymi zmianami demograficznymi w postaci m.in. wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, a także niskim przyrostem naturalnym. Niestety, wraz z postępującym procesem starzenia się ludności, obserwowane jest jednocześnie nasilenie się zjawiska ageizmu wyrażone przez negatywne postawy oraz stereotypowe postrzeganie osób starszych, a także stosowanie praktyk dyskryminacyjnych. Dyskryminacja taka niesie ze sobą negatywne konsekwencje na ryku pracy jak i w życiu społecznym, obniżając jakość życia seniorów. Z tych też powodów na znaczeniu zyskuje koncepcja zarządzania wiekiem ukierunkowana na wdrażanie działań dostosowawczych do potrzeb, preferencji czy możliwości pracowników. Czynności te umożliwią racjonalne i efektywne korzystanie z zasobów czynnika pracy. Ponadto stwarzają szansę na dłuższą aktywność zawodową i pozazawodową. Zwiększona partycypacja zapewnia korzyści dla obecnego i przyszłego pokolenia, ułatwiając wymianę myśli, wiedzy oraz doświadczenia.
EN
Contemporary world is characterized by progressive demographic changes in the form of increasing proportion of post-working age population and low birth rate. Unfortunately, as the aging process progresses, there is also a growing awareness of aging, expressed by negative attitudes and stereotyped perceptions of the elderly, and the use of discriminatory practices. Such discrimination has negative repercussions on the labor market as well as in society, reducing the senior’s quality of life. For these reasons, the concept of age management is also of importance for implementing adaptive measures to the needs, preferences or capabilities of employees. These actions will allow for a rational and efficient use of the workforce resources. In addition, they provide the opportunity for longer, professional and non-professional activity. Increased participation provides benefits for current and future generations facilitating the exchange of ideas, knowledge and experience.
PL
Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, związanych z ich funkcjonowaniem w miastach i aglomeracjach. Osoby starsze częściej podróżują transportem publicznym, ponieważ ich stan zdrowia zmniejsza predyspozycje do kierowania pojazdami. Transport publiczny często jest jedynym ze środków transportu, z którego mogą oni korzystać. Aby transport publiczny działał dobrze musi spełniać pewne wymogi zarówno w zakresie wyposażenia samych środków transportu, jak i zakresie infrastruktury. Zadaniem zarządców i organizatorów transportu jest zatem pomóc tej grupie osób w realizacji ich podstawowych potrzeb z zakresu podróży transportem publicznym. W celu poznania oczekiwań osób starszych w odniesieniu do funkcjonowania transportu publicznego, poznania ich stopnia zadowolenia i satysfakcji z obecnych usług transportu publicznego, przeprowadzono w Krakowie badania ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród osób starszych na wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych w Krakowie. W artykule przedstawiono szczegółową analizę uzyskanych wyników badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano zmiany i rozwiązania, jakie powinno się wprowadzić, aby transport publiczny był bardziej przyjazny dla osób starszych. Wyniki badań wskazują pewien kierunek działania, jaki należy podjąć, aby zachęcić osoby starsze do podróży transportem publicznym. Ponadto w artykule poruszono kwestie starości i starzenia się społeczeństwa w Polsce, Małopolsce i Krakowie.
EN
The article presents evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people. Elderly people play an important role in the society. In order to satisfy their basic needs related to life in cities and agglomerations it is needed to implement changes and improvements in various life aspects. Elderly people often travel by public transport because their health decreases their predispositions to travel by car. Public transport is often the only one transport mean which they can use. Some conditions, both in terms of transport means equipment and infrastructure, have to be improved in order to have more accessible public transport. Task of public transport management is to help elderly people to meet their basic needs in terms of public transport journeys. The survey among elderly people was carried out in Cracow in order to get an information on elderly people’s needs and expectations related to public transport, as well as the level of their satisfaction with the public transport services. The survey was carried out at selected bus and tram stops. The article shows detailed analysis of the survey results. Basing on the survey results changes and solutions for improvement of the urban public transport to make it more senior-friendly have been proposed. Moreover the article raises the issues of society aging in Poland, Małopolska Region and Cracow.
EN
The paper presents an outline of the concept of Ambient Assisted Living that facilitates the daily functioning of elderly people living in panel buildings erected in the years 1970–1985. It describes the main assumptions of the concept and existing programs to support its implementation. The paper also contains characteristics and percentage share of the most popular building panel systems used in the construction process of residential buildings in Poland. Additionally, selected facilities for the elderly people in flats as well as the possibility of remodelling them for the installation of proposed bathroom environment, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji „życia wspieranego przez otoczenie” ułatwiającej codzienne funkcjonowanie osobom starszym w obiektach wzniesionych w technologii budownictwa wielkopłytowego zrealizowanego w latach 1970–1985. Opisane zostały główne założenia koncepcji, dotychczasowe oraz programy wspierające jej wdrożenie. Artkuł zawiera także charakterystykę i procentowy udział w budownictwie najbardziej popularnych systemów wielkopłytowych, w jakich wznoszone były budynki mieszkalne w Polsce. Dodatkowo przedstawione zostały wybrane udogodnienia dla osób starszych w mieszkaniach, polegające na zastosowaniu innowacyjnego kompleksowego panelu łazienkowego i możliwości przebudowy mieszkania w tym celu.
PL
Wśród istotnych problemów współczesności należy wyróżnić starzenie się społeczeństw. Przekroczenie przez człowieka wieku 50 lat może się wiązać z pogorszeniem jego stanu zdrowia i z tym związanym radzeniem sobie w życiu. Dlatego też ważne jest wychodzenie naprzeciw potrzebom osób starszych, których zaspokojenie warunkuje jakość ich życia. Potrzeby te istnieją między innymi w środowisku transportowym. W artykule podjęto temat problemów osób starszych, występujących w ich funkcjonowaniu w takim środowisku oraz wybrane możliwości ich rozwiązywania, jakie stwarza społeczna ocena technologii w projektowaniu, konstruowaniu oraz eksploatacji środków technicznych, ukierunkowana na poprawę jakości ich życia. Zagadnienia z obszaru TA zilustrowano wybranymi przykładami technicznych rozwiązań gerontechnologii wykorzystywanych w omawianym obszarze.
EN
Among the important problems of the present day is the aging of societies. Being over 50 years old may be associated with a worsening of his or her health and dealing with it in life. It is therefore important to meet the needs of the elderly, whose satisfaction determines the quality of their lives. Among other things, these needs exist in the transport environment. The article concern the problems of the elderly persons, occurring in their functioning in the transport environment and the possibility of solving them, which a social technology assessment creates in the design, constructing and operation and maintenance of technical means aimed at improving their quality of life. Issues in the area of TA illustrated by selected examples of technical solutions of gerontechnology applied in this area.
13
Content available Wireless device to improve person care
EN
Introduction and aim: The article presents the issues of system and prototype of the device to a wireless diagnostic health of elderly people. This system is able to control a pulse, temperature and ECG recording. There are also presented the main elements of hardware/software system that enables to communicate between the Smartphone and the device. Moreover, a biofeedback module is a kind of an innovation of the system. Material and methods: The project has been designed and implemented based on software platform Arduino, mobile phone with Android system and sensors. In addition, have been presented the main elements of system enables communication between the Android system and Arduino platform. Results: The result of work is fully functional prototype. Conclusion: The method described is innovative with positive test and opinion of future users.
PL
Wstęp i cel: Celem realizowanego projektu jest opracowanie systemu wspomagającego analizę stanu zdrowia osoby starszej. Opracowany system zapewnia możliwość wykonywania badania tętna, temperatury i EKG. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo ze smartfonem, na którym wyświetlane są wyniki. Ponadto opisywany system posiada ćwiczenie związane z biofeedbackiem. Materiał i metody: W pracy wykorzystano platformę programistyczną Arduino, telefon z systemem Android orz czujniki do pomiaru akcji serca, pulsu, temperatury. W artykule omówiono sposób działania systemu oraz oprogramowanie systemu Android i na płytkę Arduino. Dodatkowo przedstawione zostały najważniejsze elementy oprogramowania umożliwiające komunikacje pomiędzy telefonem na systemie Android a platformą Arduino. Wyniki: Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalny prototyp. Wniosek: Opisany system jest nowatorski z pozytywnymi opiniami przyszłych użytkowników.
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z rolą miejskiego transportu publicznego w kształtowaniu oblicza miasta przyjaznego osobom starszym, 65 wieku i więcej. Analizowano miejsce transportu publicznego w różnych programach oceny miast, jako przyjaznych osobą starszym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymieniła Transport, jako jeden z 8 obszarów funkcjonowania miasta przyjaznego osobom starszym. W pracy przeprowadzono analizę roli miejskiego systemu transportowego w istniejących programach oceny jakości życia w mieście. Omówiono znaczenie takich kryteriów jak dostępność transportu a w tym m.in. znaczenie odległości do przystanku oraz parametry konstrukcyjne pojazdów ułatwiające korzystanie z nich przez osoby starsze. Na podstawie przeprowadzonych analiz materiałów opisujących znaczenie różnych czynników w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym można stwierdzić, że zalecenia określone w 2001 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w istotnym stopniu uwzględniają rolę transportu publicznego oraz najpełniej wskazują, jakie działania należy podejmować w poprawianiu dostępności tej formy przemieszczania się na terenie miasta nie tylko osobom starszym.
EN
The article discusses the role of urban public transport in shaping of an age-friendly city for older people, 65 years and over. The World Health Organization (WHO) has named transport as one of the 8 key areas for the functioning of an age-friendly city. The paper analyzes the role of the urban transport system in the existing programs of assessing the quality of life in the city. It also examines the importance of such criteria as accessibility of transport, including the significance of the distance to the bus stop and the vehicles’ constructional parameters which facilitate their use by the elderly. Basing on the analysis of the various factors that contribute to the creation of an age-friendly city, the paper argues that the 2001 recommendations of the World Health Organization (WHO) make an important contribution to the role of urban public transport and show which measures should be taken to improve its accessibility to senior citizen as well as other age groups.
PL
Wobec prognoz demograficznych, wskazujących konsekwentnie na problem starzenia się społeczeństwa, warto przyjrzeć się problemowi mobilności osób starszych. Ocenia się bowiem, ze obecnie osoby starsze stanowią około 30% pasażerów, a w ciągu 20 lat odsetek ten wzrośnie do 50% [6], Jest to najbardziej niejednolita grupa - różniąca się preferencjami, poziomem sprawności, stanem zdrowia czy trybem życia. Jest to także najbardziej dotknięta uprzedzeniami grupa społeczna – zazwyczaj lekceważona, spychana na margines. Przemiany demograficzne i rosnąca długość życia niosą dla sektora transportu publicznego konieczność zmiany dotychczasowego myślenia w odniesieniu do planowania i zarządzania siecią transportu publicznego, polegającą na zwróceniu większej uwagi problem osób starszych ze szczególnym podkreśleniem tego, że jak pokazują badania, te osoby pasażerami komunikacji miejskiej nie są.
EN
An aging society requires a fresh look on the problem of older people mobility. It is not easy as they are not forming a heterogeneous group - differing in preferences, life styles or health status. It is also so far a most neglected and affected by discrimination social group. This should change as it is forecasted that in 20 years older people are likely to represent even 50% of all public transport passengers. The biggest challenge so far is related to the fact that older people against expectations are in majority car users.
EN
The article explores the potential of elderly people living in rural areas in terms of implementing social innovations related to care provision. It is argued that seniors should receive greater recognition as important actors organizing care at the local level. Two examples of care cooperatives recently established in Dutch rural communities are used to illustrate the argument. The article is based on a literature review and in-depth interviews conducted in the Netherlands in February 2017. The challenges involved in transferring this model to Poland are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono uzasadnienie stosowania pomiarowych metod oceny ergonomiczności w projektowaniu ręcznych elementów sterowniczych. Zestawiono wybrane urządzenia i metody pomiarowe mogące posłużyć do oceny ergonomiczności układów sterowania. Zaprezentowano koncepcje autorskiego stanowiska badawczego i metodę oceny z wykorzystaniem statywu aparatu rentgenowskiego typu Tur DS 15-1 i symulatora N. Gurari i A.M. Okamure. Dla metody pomiarowej wyszczególniono cechę mierzoną, kryterium oceny i miernik. Za mierzoną cechę wybrano koordynację wzrokowo-ruchową i percepcję bezwzrokową wyrażoną dokładnością sterowania. Kryterium oceny oparto na poszczególnych uzyskanych wynikach ergonomiczności układów sterowania o różnych wartościach repertuaru cech. Jako miernik dokładności sterowania przyjęto wskaźnik jakości regulacji wyrażony całką o charakterystyce czasowej. Artykuł zawiera charakterystykę i etapy metody badań, schemat i ogólne parametry techniczne stanowiska badawczego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji stanowiska pomiarowego do oceny ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych przeznaczonych dla osób starszych.
EN
The paper presents the argumentation of the use of measurement methods to assess the ergonomic in the design process of the hand steering components. Presented selected the equipment and measurement methods that can be used to assess ergonomic the control systems. Presented the concept of the author’s equipment method of evaluation, which is based on the of X-ray camera tripod type Tur DS 15-1 and the simulator hand steering components by Gurari N and A.M. Okamura. For the measurement method specified a measured feature, a measurement standard and a gauge. As measured feature selected a visual motor coordination and an blind perception expressed of controlled accuracy. The measurement standard was based on the ergonomics results control systems about different a repertoire value feature. As a gauge of control accuracy assumed a control quality indicator expressed a integral characteristic time. The article contains the characteristics and stages of testing methods, format and general technical parameters author’s equipment. The purpose of this papers is presents the concept of a measuring equipment to assess the ergonomic hand steering components oriented towards the elderly.
18
Content available remote Odżywianie i aktywność fizyczna gwarantem dobrego zdrowia osób starszych
PL
Celem pracy było określenie wpływu aktywności fizycznej (AF) i diety na ocenę jakości życia osób starszych. Badania ankietowe prowadzono na terenie województwa pomorskiego wśród 132 osób po 60. roku życia. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono zależności pomiędzy badanymi parametrami: aktywnością fizyczną, jakościową oceną jadłospisu i poziomem jakości życia. Przeprowadzone analizy wykazały, że sprawność fizyczna determinowała poziom jakości życia osób starszych. Dieta badanych z wysoką i umiarkowaną AF została oceniona jako bardziej prawidłowa niż w przypadku osób o niskiej AF. Jednak we wszystkich przypadkach ocena jadłospisu była jedynie dostateczna. Nie stwierdzono zależności pomiędzy dietą a poziomem jakości życia.
EN
The objective of this research was studying the influence of physical activity (PA) and diet upon the quality of life of seniors. 132 persons after 60 were surveyed in Pomorskie province and, based on the obtained results, the correspondence between the following parameters was analyzed: physical activity, the quality of diet and the level of life quality. The correspondence analysis has shown that physical activity is a factor determining the level of older people’s life quality. The diet of the respondents with high and moderate PA received better scores than of these with low PA. However, in all cases, the seniors’ diet was estimated only as satisfactory. No correspondence was confirmed between the assessment of diet and the level of life quality.
PL
Artykuł kontynuuje problematykę polityki wobec osób starszych uczestniczących w ruchu drogowym, zaprezentowaną w numerze 4-2015 niniejszego kwartalnika. W odniesieniu do pojawiających się postulatów obowiązkowych regularnych badań lekarskich starszych kierowców oraz poddawaniu ich innym testom weryfikującym zdolność do prowadzenia pojazdów, zaprezentowano wyniki badań oraz doświadczenia wielu krajów w tym zakresie. Szczególnie mocno podkreślono także rolę edukacji zarówno osób starszych, jak i całego społeczeństwa w zapewnieniu samodzielności, mobilności i bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym oraz przedstawiono przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.
EN
Article continues on the problems of the policy towards the elderly involved in the road traffic, presented in the 4-2015 issue of this quarterly With regard to the emerging demands of compulsory regular medical examinations of older drivers and subjecting them to other tests verifying the capability to drive, the results have been presented of the research and the experiences of many countries in this regard. The role of education for the elderly, as well as the whole society has particularly been underlined in ensuring independence, mobility and security of seniors in the road traffic and the good examples of practice in this area have been presented.
PL
W artykule podjęto temat zastosowania gerontechnologii. Dlatego też zdefiniowano pojęcie „gerontechnologia”, przedstawiono genezę wykorzystania inżynierskich środków technicznych w omawianym obszarze, a także pokazano wybrane przykłady zastosowania gerontechnologii we wspomaganiu poprawy jakości życia osób starszych.
EN
In the article the subject of gerontechnology application was undertaken. Therefore “gerontechnology” term was defined, genesis of using engineering technical means in the defined area was introduced, and the selected examples of gerontechnology application for supporting the improvement of quality of life of older persons were shown.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.