Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oscillator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article deals with the issue of delay lines on the basis of surface acoustic waves for the application in single mode oscillators. Based on the theoretical analysis concrete delay lines are proposed. In the contribution, there is given a theory of design of a symmetrical mismatched and matched delay line for a single-mode oscillator of electrical signals on the basis of which the there were designed and realized acoustoelectronic components for sensors of non-electrical quantities. In the article, the delay lines with surface acoustic waves for single-mode oscillators are investigated and the single-mode oscillation conditions of oscillators are derived and based on the deduced theory the concrete delay lines are proposed for various purposes of usage. From the experimental results it can be stated that in case of all of six designed and implemented delay lines, there was confirmed a single-mode.
PL
W artykule omówiono zagadnienie linii opóźniających zrealizowanych na podstawie akustycznych fal powierzchniowych do zastosowania w oscylatorach jednomodowych. Na podstawie analizy teoretycznej proponowane są konkretne linie opóźniające. W tekście przedstawiono zagadnienie teoretyczne projektowania dopasowanej i niedopasowanej symetrycznej linii opóźniającej dla oscylatora sygnałów elektrycznych, w oparciu o które zaprojektowano i zrealizowano elementy akustoelektroniczne dla czujników wielkości nieelektrycznych. W artykule omówiono linie opóźniające wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne dla oscylatorów jendomodowych, przedstawione są warunki oscylacji oscylatora jednomodowego oraz na podstawie wydedukowanej teorii proponowane są różne linie opóźniające dla różnych celów użytkowania. Wyniki eksperymentalne pozwalają stwierdzić, że dla każdego z sześciu zaprojektowanych i zrealizowanych linii opóźniających potwierdzono jednomodowość.
EN
The paper deals with the issue of constructing delay lines on the basis of surface acoustic waves and their application to single-mode oscillators. As a result of a theoretical analysis concrete delay lines are proposed. In the contribution, there is presented a theory of designing a symmetrical mismatched and matched delay line for a single-mode oscillator of electrical signals on the basis of which there were designed and fabricated acoustic-electronic components for sensors of non-electrical quantities. From the experimental results it can be stated that all of six designed and fabricated delay lines can be effectively used in the construction of single-mode oscillators.
PL
Problem wyznaczenia rozkładu amplitud impulsów wymuszających drgania oscylatorów liniowych z tłumieniem z wykorzystaniem analizy przebiegu drgań jest zagadnieniem odwrotnym. W artykule przedstawiony został wpływ amplitud impulsów wymuszających drgania na rozkłady wyznaczone w skończonym odcinku czasu 1800 s. W badaniach symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku MATLAB, porównując dwa różne przebiegi drgań tego samego oscylatora, wyznaczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla trzech różnych intensywności uderzeń i siedmiu prób dla każdej z intensywności. Badania mają na celu odpowiedź na dwa pytania związane ze zmianą amplitud impulsów wymuszających drgania - jaki jest wpływ amplitud impulsów na różnice pomiędzy stochastycznymi momentami wyliczonymi z przebiegu oraz wpływ wprowadzonej zmiany amplitud na rozkłady wyliczone z modelu.
EN
The problem of determining the distribution of amplitudes of pulses forcing vibrations of linear oscillators with damping using an analysis of the vibration is a reverse problem. The article describes the impact of the amplitudes of pulses forcing vibrations on the distributions determined in a finite time interval of 1800 s. In the simulations conducted in MATLAB environment, by comparing two different vibration cycles of the same oscillator, coefficients of Pearson's linear correlations were determined for three different intensities of hits and for seven trials at each intensity. The studies are aimed at answering two questions connected with changes of amplitudes of the impulses forcing vibrations. The first issue is to find out what is the impact of the modification of pulses on the differences between stochastic moments calculated from the cycle while and the second issue refers to the influence of the introduced modification on the distributions calculated from the model.
PL
W pracy opisana jest struktura realizacji oscylatora rzędu trzeciego w postaci układu połączonych w zamkniętą pętlę: wzmacniacza elektronicznego, dolnoprzepustowego układu selektywnego w postaci układu aktywnego, integratora oraz ogranicznika napięcia jako układu nieliniowego. Jako elementy aktywne zaproponowano zastosowanie klasycznych napięciowych wzmacniaczy operacyjnych. Przeprowadzono analizę pracy tego oscylatora metodą funkcji opisującej. Podano zależności określające pulsację i amplitudę wytwarzanych w układzie oscylacji. Opisano praktyczne jego realizacje z filtrem dolnoprzepustowym RLC i RC plus pojemność rzędu drugiego D. Przeprowadzono symulacje komputerowe oscylatora z układu RLD dla idealnych i rzeczywistych zastosowanych wzmacniaczy operacyjnych.
EN
In this paper a structure of the third order oscillator built with an operational amplifier, a low pass filter, an integrator and a non-linear circuit as a voltage limiter is presented. All is connected in a closed loop circuit. Properties of the oscillator are tested through simulations, in which the describing function method is used. The equations defining the amplitude and the pulsation of oscillation are given. Also implementation of the oscillator containing the low pass filter RLC and RC and the second order capacity D is shown. Finally the computer simulations of the oscillator RLD for ideal and real operational amplifiers are presented.
EN
This paper discusses a combined finite element and analytical method for obtaining transverse and longitudinal vibrations of a gantry crane system subjected to an elastically suspended moving body. The two-dimensional inertial effects of the moving body are included in derivation of differential equation of motion for the system. Factors as speed, acceleration and suspension characteristics of a moving body are studied, including the influence of structural damping. The obtained results validate the presented approach and can be used in the design process of gantry cranes.
EN
The article deals with the issue of delay lines on the basis of surface acoustic waves for the application in single-mode oscillators. Based on the theoretical analysis concrete delay lines are proposed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie akustycznych fali powierzchniowych w liniach opóźniających w pojedyńczych oscylatorach. Na podstawie analizy teoretycznej zaproponowano konkretne rozwiązania linii opóźniających.
PL
Celem pracy było opracowanie systemu sterowania autonomicznych robotów kroczących, który byłby w stanie sprawnie kontrolować rytm chodu robotów, przy różnych właściwościach podłoża i warunkach otoczenia. Eksperymenty zostały przeprowadzone na modelach owadopodobnych robotów kroczących. Chody były generowane z użyciem oscylatorów sprzężonych (van der Pola i rekurencyjnych sieci neuronowych). Przeprowadzono również badania symulacyjne nad sterowaniem z kontrolowaną podatnością pedipulatorów. Korzystając z opracowanego systemu roboty były w stanie np. skutecznie wydostać się z zagłębienia terenu.
EN
The aim of this study was 10 develop a control system of autonomous walking robots, that is able to efficiently control the gait rhythm of walking robots, in terms of various properties of the substrate and environment conditions. Experiments were conducted on models of insect walking robots. Gait were generated using the coupled oscillators (van der Poi and Recursive Artificial Neural Networks). It was also carried out simulation studies on the impedance control of pedipulators. With the USE of developed system robots were able to work effectively, e.g. to get out of depressions.
PL
Rozpatrzono problem stabilności ciągłych liniowych układów regulacji automatycznej złożonych z członu oscylacyjnego i szeregowego regulatora PD niecałkowitego rzędu. Podano metody badania stabilności takich układów oraz wyznaczania obszaru stabilności na płaszczyźnie parametrów regulatora. Rozważania zilustrowano przykładami liczbowymi.
EN
The problem of stability of linear continuous–time control system consisting of oscillatory plant and fractional order PD controller is considered. Methods for stability investigation is such systems and determination of stability region in the plane of controller parameters are given. The considerations are illustrated by numerical examples.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on properly understood the notion of energy, on quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of the total energetic states which present the essence of the true principle of energy conservation. General characteristics of classical mechanics is presented by exemplification of artifacts of classical theory of oscillator, energetic aspects of its motion, kinetics of the body In harmonic motion, and finely a new adequate theory of oscillator. This is the first part of the theory.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on a properly understood notion of energy, quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of full energetic states which presents the essence of the true principle of the energy conservation. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. Then the energetic aspects of the oscillator motion, with an exemplary real system motion, were presented in the second Part. This part of the paper is devoted to the kinetics of a body in harmonic motion and verification of the adequate theory of oscillator. At the end, the determination of the gravity acceleration by means of mathematical pendulum is performed to confirm the presented findings.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. This second part of the paper is to present the energetic aspects of oscillator motion. Here also an exemplary real system corresponding with the existent differential equation of oscillator is given. They are to develop the kinetics of a body in the harmonic motion, to be presented in the next Part of the work.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on a properly understood notion of energy, quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of full energetic states which presents the essence of the true principle of the energy conservation. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. Then the energetic aspects of the oscillator motion, with an exemplary real system motion was presented. The third part was a development of kinetics of a body in the harmonic motion and verification of the adequate theory of the oscillator. At the end, this Part 4 is devoted to the determination of the gravity acceleration by means of the mathematical pendulum to confirm the previously presented findings.
14
Content available remote Dynamice of three unidirectionally coupled Duffing oscillators
EN
This article presents a system of three unidirectionally coupled Duffing oscillators. On the basic of numerical study we show the mechanism of translation from steady state to chaotic and hyperchaotic behavior. Additionally, the impact of parameter changes on the behavior of the system will be presented. Confirmation of our results are bifurcation diagrams, timelines, phase portraits, Poincare maps and largest Lyapunov exponent diagrams.
15
Content available OVR-VM - wibratory na koparkę
PL
Ozkanlar Hydraulic Machinery od wielu lat specjalizuje się w produkcji małych hydraulicznych głowic wibracyjnych - OVR. Zakres produkcji obejmuje szereg modeli do maksymalnej wagi 2316 kg i maksymalnej siły 755 kN. Cechą kluczową tych głowic jest bardzo duży współczynnik mocy w stosunku do wagi całkowitej.
EN
The paper presents analysis of nonlinear response of a classical mechanical oscillator placed within a magnetic field and driven by a harmonic force. With an appropriate choice of control parameters, the system vibrates chaotically between different equilibrium positions. To prove this result, Lyapunov exponents have been calculated using the algorithm proposed by Rangarajan G., Habib S. and Ryne R.: Physical Review Letters, vol. 80, (1998). Moreover, the appropriate time series, phase portrait, Poincar'e cross-section and power spectrum are given to support the conclusion.
17
Content available remote Oscylator RLC z losowymi parametrami rezystancji i indukcyjności
PL
W artykule prezentowany jest model szeregowego oscylatora RLC, który zaburzany jest losowymi parametrami rezystancji i indukcyjności. Do numerycznej symulacji układu został stworzony program napisany w języku C++. Program bada wpływ losowych zmian parametrów na oscylator RLC. Na podstawie tworzonych wykresów określamy stabilność pracy oscylatora. Głównym zadaniem jest znalezienie przybliżonej wartości losowego parametru, przy którym układ staje się nieprzewidywalny. Świadczyć o tym będą przecięcia trajektorii pojawiające się na portrecie fazowym układu RLC.
EN
The article presents the model of serial RLC oscillator that is disturbed by random parameters of resistance and inductance. Numerical simulation of the system has been realised by the program developed in C++ language. The program examines impact of random parameter changes on the RLC oscillator. Authors determine the stability of the oscillator operation on the grounds of created graphs. The main aim was to find approximate value of a random parameter for which the system becomes unpredictable. This will be indicated by trajectory intersections that occur in the phase portrait of the RLC system.
PL
W artykule zaprezentowana jest oryginalna metoda wyznaczania warunku wzbudzenia nieliniowych drgań sinusoidalnych za pomocą bilansu energetycznego nieskończonego rozwinięcia łańcuchowego pętli sprzężenia zwrotnego generatora.
EN
The paper presents an original method of counting an excitation condition of non-linear oscillation by energy balance of infinitive cascade, which is getting from feedback of oscillator extraction.
EN
Our theoretical study aims at finding the statistical parameters characterizing the vibrations of an oscillator without damping and forced by stochastic impulses magnitude of the different distribution. We will derive the dependence of these parameters on rigidity and mass of the oscillator and on the stochastic distribution of the impulse magnitude. We will also carry out a numerical simulation verifying the derived mathematical model and interpret the differences between the results obtained in simulation and the mathematical calculations. This study is the first stage of research aimed at designing and calibrating a probe that will facilitate measuring of parameters determining the quality of a technological process.
PL
Celem badań teoretycznych w tej pracy jest znalezienie statystycznych parametrów charakteryzujących drgania oscylatora bez tłumienia i będącego pod wpływem stochastycznych impulsów o różnych rozkładach. Zostanie wyprowadzona zależność tych parametrów od sztywności i masy oscylatora oraz od stochastycznego rozkładu wielkości impulsu. Przeprowadzimy również symulację numeryczną weryfikującą wyprowadzony model matematyczny oraz zinterpretujemy różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi z symulacji a obliczeniami teoretycznymi. Badania te są pierwszym etapem prac mających na celu zaprojektowanie i skalibrowanie sondy, która umożliwi dokonywanie pomiarów parametrów określających jakość procesu technologicznego.
20
Content available remote Mechanical properties of human tooth approximated with overdamped oscillators
EN
Numerical calculations and analysis of the tension states in hard tissues of tooth are very interesting and important issues from the orthodontist's point of view. Orthodontic methods of treatment can have a dramatic effect on children's long-term dental health and facial appearance. Research done in this field shows that due to understanding mechanics of rnasticatory organ it IS possible to attain the intentional aim of therapy in shorter time and avoid to undesired complications. The behaviour of alveolodental ligament when the force was applied allows the authors to look at human tooth affected by damped harmonic oscillator. In this study, periodontograph was successfully achieved from harmonic oscillators properties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.