Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  orzechy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Infertility is one of the most serious medical issues and its prevalence has dramatically increased worldwide, especially in the past few decades. Recent studies have demonstrated that nutrition and lifestyle play crucial roles in the normal functioning of the reproductive system, as well as in prevention and in supportive treatment of infertility. Fruits and vegetables are a special group of foods that provide many nutrients necessary for female and male reproductive health. The paper presents current knowledge about the effects of nutrients contained in fruits and vegetables on male reproductive functions and their use in the supportive treatment of infertility. Understanding these issues can help in designing a proper diet for men of reproductive age planning parenthood, and/or those who have been diagnosed with infertility.
PL
Niepłodność jest jednym z najpoważniejszych problemów medycznych, a jej rozpowszechnienie dramatycznie wzrosło na całym świecie, szczególnie w ciągu ostatnich kilku dekad. Ostatnie badania wykazały, że odżywianie i styl życia odgry-wają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu rozrodczego, a także w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia niepłodności. Owoce, warzywa i orzechy to grupa żywności, która dostarcza wiele składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn. W niniej-szej pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat wpływu składników odżywczych zawartych w owocach, warzywach i orzechach na męskie funkcje rozrodcze i ich zastosowanie we wspomaganiu leczenia niepłodności. Zrozumienie tych problemów może pomóc w opracowaniu odpowiedniej diety dla mężczyzn w wieku rozrodczym planujących rodzicielstwo i / lub tych, u których zdiagnozowano niepłodność.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule dokonano oceny porównawczej zawartości podstawowych składników odżywczych oznaczonych analitycznie w różnych rynkowych orzechach jadalnych wobec zawartości deklarowanych na etykietach opakowań jednostkowych. Zawartość tłuszczu oznaczona analitycznie była zbliżona do wartości deklarowanych w przypadku 3 rodzajów orzechów (macadamia, laskowe, włoskie), a w przypadku czterech pozostałych rodzajów takiej zależności nie uzyskano. Spośród siedmiu badanych rodzajów orzechów, pięć spełniało deklarowane zawartości białka, a pozostałe dwa rodzaje orzechów (włoskie i laskowe) charakteryzowały się jego niższą zawartością niż deklarowana. Z punktu widzenia konsumenta ważna jest wartość energetyczna orzechów, która wynika przede wszystkim z zawartości tłuszczu. Pod tym względem orzechy można podzielić na dwie grupy: zawierające powyżej 55% tłuszczu (brazylijskie, laskowe, piniowe i włoskie) oraz zawierające poniżej 50% tłuszczu (macadamia, nerkowce i pistacjowe). Praktycznie wszystkie badane orzechy można uznać za dobre źródło witaminy E, tiaminy (wit. B1) oraz magnezu. Najlepszym źródłem żelaza okazały się orzechy piniowe, brazylijskie i pistacjowe. We wszystkich orzechach zwraca uwagę dość wysoka zawartość fosforu, którego obecność w diecie jest dość kontrowersyjna.
EN
In the paper presented in the article a comparative assessment of the content of basic nutrients in various edible nuts available in the marketplace. The content of these nutrients was also determined analytically. The analytically determined fat content was similar to the declared values for three types of nuts (macadamia nuts, walnuts and hazelnuts), and in case of the other four types such correlation was not obtained. Among the seven types of nuts tested, five met the declared protein content, and the other two types of nuts (walnuts and hazelnuts) were characterized by a lower protein content than the values declared on the label. From the consumer’s point of view, the energy value of nuts, resulting mainly from fat content, is important. In this respect, nuts can be divided into two groups: containing more than 55% fat (brazil nuts and pine nuts, hazelnuts and walnuts) and containing less than 50% fat (macadamia and cashews and pistachios). Virtually all the nuts tested can be considered a good source of vitamin E, thiamine (vitamin B1) and magnesium. Pine nuts, pistachios and Brazil nuts proved to be the best sources of iron. The quite high content of phosphorus in all types of nuts should be noted as its presence in a diet is quite controversial.
PL
Orzechy to grupa produktów żywnościowych o wysokiej wartości odżywczej, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, składniki mineralne, witaminy, fitosterole i fitozwiązki. Wykazują one właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Stwierdzono ich korzystne działanie w zakresie poprawy profilu lipidowego, zapobiegania udarom mózgu i rozwojowi miażdżycy. Wykazano ich rolę w kontroli czynników zespołu metabolicznego. Mają zastosowanie w prewencji cukrzycy typu 2 i korzystnie wpływają na glikemię poposiłkową. Obiecujące są wyniki badań dotyczące wpływu spożycia orzechów w prewencji powstawania i rozwoju nowotworów. W 2016 r. orzechy zostały zamieszczone jako produkty codziennej diety w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Jednakże istnieje potrzeba dalszych badań uwzględniających ich indywidualne działanie z uwagi na ich wiele gatunków różniących się składem chemicznym, a więc i wpływem na organizm człowieka.
EN
Nuts are a group of food products with a high nutritive value, containing unsaturated fatty acids, dietary fiber, minerals, vitamins, phytosterols and phytochemicals. They reveal anti-inflammatory and antioxidant activity. Their favourable effect in respect of improving lipid profile, preventing cerebral stroke and development of atherosclerosis has been found. They play also a significant role in control of metabolic syndrome factors. They are employed in preventing 2- type diabetes and have a positive effect on postprandial glucose level. The results of the studies concerning the effect of nuts in preventing formation and development of tumors are promising. In 2016, the nuts became included to the Pyramid of Healthy Eating and Physical Activity, developed by the Institute of Food and Nutrition as the products of daily diet. There is, however, the need of further research, considering their individual effect due to their numerous species, differing in chemical composition and therefore, in their impact on human body.
PL
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
EN
Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących składu dziesięciu rodzajów orzechów. Opisano zawartość poszczególnych składników, tj. tłuszczu (wraz ze składem kwasów tłuszczowych), wody, białka (wraz z oceną jakości białka na podstawie dostępności aminokwasów egzogennych), węglowodanów, rozróżniając cukry proste i błonnik pokarmowy. Podano również cały wachlarz pierwiastków mineralnych, witamin oraz substancji przeciwutleniających. Orzechy to żywność wysokoenergetyczna, o bogatych walorach żywieniowych. Większość rodzajów orzechów cechuje się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych nienasyconych, a na szczególne uznanie zasługują orzechy włoskie, w których stosunek kwasu linolowego do α-linolenowego jest na poziomie 4:1. Orzechy to również znakomite źródło białka wysokiej jakości, żelaza, magnezu, fosforu i cynku oraz substancji przeciwutleniających. Dzięki tym walorom orzechy mają uznane miejsce w prewencji chorób układu krążenia.
EN
The aim of this article is to present current knowledge about nutritional value of ten types of nuts. The content of various components, such as fat (together with the composition of fatty acids), water, protein (including an assessment of the quality of protein based on the availability of essential amino acids), carbohydrates, monosaccharides, fiber, mineral elements, vitamins and antioxidants were described. Nuts are the calorie dense food with high nutritional value . Most of them have a high content of unsaturated fatty acids and additionally walnuts presents nutritionally expected ratio of linoleic acid to α-linolenic acid at 4:1. Nuts are also an excellent source of high quality protein, iron, magnesium, phosphorus, zinc and antioxidants. The above mentioned characteristics make the nuts considered as beneficial in the prevention of cardiovascular disease.
PL
W ostatnim 10-leciu na całym świecie wyraźnie wzrasta zainteresowanie orzechami jako istotnym składnikiem diety. W artykule przedstawiono informacje dotyczące produkcji, właściwości biologicznych oraz wykorzystania wybranych orzechów (laskowe, włoskie, migdały, pistacje) objętych wspólną nazwą orzechy drzewne (tree nuts). Omówiono podstawowe procesy technologiczne wykorzystane przy przetwarzaniu tego surowca oraz zmiany cech chemicznych orzechów w całym cyklu - od producenta do konsumenta. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ procesów przetwarzania na ostateczną jakość oferowanego produktu.
EN
During the last decade, interest in nuts as a significant diet component has been growing all over the world. In the article, some facts about the production, biological properties and application of the selected tree nuts (hazelnuts, walnuts, almonds, pistachios) were presented. The basic stages of nut processing were discussed along with the resulting changes in their chemical properties. Particular attention was paid to the influence of processing, throughout the entire cycle from producer to consumer, on the final quality of the delivered product.
PL
W artykule omówiono skład chemiczny orzechów uwzględniając zawartość tłuszczu, białka, błonnika, witamin (E, A, B1, B3, B9) i składników mineralnych. Wykazano obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym z rodziny n-3 i n-6), jedno-nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, wybranych witamin z grupy B i składników mineralnych (potasu, magnezu, żelaza i selenu) oraz polifenoli, fitosteroli i melatoniny. Omówiono oddziaływanie tych składników orzechów na organizm człowieka.
EN
In the article, the content of fat, protein, dietary fiber, vitamins (E, A, B1, B3, B9), minerals (K, Mg, Fe and Se) in nuts were described. The contents of indispensable polyunsaturated fatty acids (n-3 and n-6), monounsaturated acids, fiber, the selected vitamins, minerals, phenolic compounds, phytosteroles and melatonin were revealed. The influence of the mentioned components on human body was discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.