Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 268

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
2
Content available Main functions of operation management
EN
Presented paper concentrate on problems connected with the function of operation management within the company. Operation function is responsible for producing products and delivering services. But it needs support and input from others areas of the organization. The aim of the paper it to analyze on the basis on inter-national the main functions of operation management. We can distinguish seven main functions of operation management in the industrial enterprise: planning, scheduling, purchasing, controlling, quality control and inventory control. In each of those fields operations managers should conduct many decision affecting of-organization effectiveness.
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
EN
The aim of this study is to describe the case of the WOMP (the Voivodeship Occupational Medicine Center) functioning during the COVID-19 pandemic in terms of its preparation and response to the related threats, allowing for further, efficient activity. In the first part of the article, the authors used the method of analysis and criticism of the scientific literature. On this basis, a short explanation of the resilience phenomenon in relation to health care facilities was made. In the next part – the case study method was used. The method of synthesis and of logical concluding were also used. The authors presented the results of the self-assessment carried out at WOMP in terms of the implementation of the resistance strategy. In addition, selected examples of resilience measures in the area of training and adjudication services were described.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”
EN
The purpose of this article is to present the general idea of organizational resilience and a proposal for its location in the stages of organizational improvement. The described phenomenon was related to the example of healthcare organization. The article uses the method of analysis and criticism of the literature as well as synthesis and logical concluding. In the first part of the article, the author describes the essence of resilience, gives its definition and explains its meaning in the light of the organization improvement phenomenon. The second part deals with resilience of healthcare, from the point of view of the resilience of the healthcare system and the organization itself. The author presents and explains the stages of development of healthcare organization excellence, from „Excellence 1.0” to „Excellence 6.0”.
EN
Work motivation is an important factor influencing the overall functioning of enterprises. If employees are properly motivated, they have better work performance, they are more effective and more productive. Not every organization attaches the same importance to employee motivation. The present contribution deals with the study of differences in employee motivation in Slovakia with respect to various attributes. The main purpose of the contribution is to find out if there are statistically significant differences in the employee motivation due to the organization sector, the employee's work position and the enterprise size. Three tests, namely Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test with the Median test, were used to analyze the differences between individual groups within the selected attributes The research sample is made up of 287 respondents that are employees of various organizations operating in Slovakia. The results of the analysis have shown that there are statistically significant differences in the employee motivation in terms of the sector in which the company operates and the organization size. Differences in the employee motivation based on their work position have not been demonstrated.
PL
Motywacja do pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jeśli pracownicy są odpowiednio zmotywowani, mają lepszą wydajność pracy, są bardziej skuteczni i produktywni. Nie każda organizacja przywiązuje taką samą wagę do motywacji pracowników. Niniejszy wkład dotyczy badania różnic w motywacji pracowników na Słowacji w odniesieniu do różnych atrybutów. Głównym celem wkładu jest ustalenie, czy istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracownika ze względu na sektor organizacji, stanowisko pracy pracownika i wielkość przedsiębiorstwa. Do analizy różnic między poszczególnymi grupami w ramach wybranych atrybutów zastosowano trzy testy, mianowicie test U Manna Whitneya, test Kruskala-Wallisa z testem Median. Próbka badawcza składa się z 287 respondentów będących pracownikami różnych organizacji działających na Słowacji. Wyniki analizy wykazały, że istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracowników pod względem sektora, w którym działa firma, i wielkości organizacji. Nie wykazano różnic w motywacji pracowników w zależności od ich stanowiska pracy.
EN
Nowadays, innovation and innovativeness have become a key conditioning factor in the survival of an organization. The organizations should have a sufficiently high level of innovation capability to be able to effectively develop and implement new solutions. Currently, researchers are increasingly talking about knowledge management processes in the context of creating and developing innovation capability of an organization (e.g. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). As noted by Hussein et al. (2016), sharing knowledge in a dynamically changing business environment is gaining key importance for the success of an organization. Knowledge itself, on the other hand, is indicated as a key source of innovation in the literature on knowledge management (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Monferrer et al. 2014; Nonaka et al. 2000; Yesil et al. 2013). The purpose of this study is to show what kind of research problems / which research problems related to knowledge management in the context of creating and developing innovative capability are most often raised by representatives of science in the world and the second objective is an attempt to answer the question whether innovation capacity can be treated as a result of knowledge management processes.
PL
W dzisiejszych czasach innowacje i innowacyjność stały się kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie organizacji. Aby organizacje mogły w sposób skuteczny opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania powinny posiadać odpowiednio wysoką zdolność do innowacji. Obecnie w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych przez organizację badacze coraz częściej zaczynają mówić o procesach związanych z zarządzaniem wiedzą (np. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). Jak zauważają Hussein et al. (2016) dzielenie się wiedzą w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym zyskuje kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zaś sama widza w literaturze zajmującej się zarządzaniem wiedzą wskazywana jest jako kluczowe źródło innowacji (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Yesil et al. 2013). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jakie problemy badawcze związane z zarządzaniem wiedzą w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych są najczęściej poruszane przez przedstawicieli nauki na świecie i próba odpowiedzi na pytanie, czy można traktować zdolność innowacyjną jako wynik procesów zarządzania wiedzą.
PL
Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (spirituality) w rozwoju gospodarczym i społecznym, a także uzmysłowienie potrzeby wyodrębnienia kapitału duchowego spośród innych kapitałów organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tematycznej, wybranej literatury polsko- i anglojęzycznej (od lat 70. XX wieku). Struktura opracowania obejmuje dwa rozdziały merytoryczne, wprowadzenie i podsumowanie oraz wykorzystaną w badaniach literaturę. W pracy wskazano na coraz większe zainteresowanie badaczy z dziedziny nauk o zarządzaniu problematyką kapitału duchowego w biznesie. Zaakcentowano potrzebę wartości moralnych we współczesnym zarządzaniu organizacjami, gdzie priorytetem jest wiedza. Uzasadniono, że w procesie pracy zachowania ludzi (zarządzających i zarządzanych) powinny kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi zasadami moralnymi. Omówiono tradycyjne kapitały przedsiębiorstw i ich zakres możliwych powiązań z kapitałem duchowym. Wyniki badań wskazują na różne podejścia do pojęcia kapitału duchowego, jednakże można doszukać się w nich rdzenia moralnego organizacji. Pozwalają także na stwierdzenie, że kształtuje się model ogólnoludzkich wartości duchowych (moralnych) w biznesie.
EN
The aim of the article is to present the concept and essence of spiritual capital, to justify the role of spirituality in economic and social development, and to emphasize the need to distinguish spiritual capital from other capitals of the organization. The research was based on the subject literature. The article highlights the need for the moral values developed over the centuries to be included into business. Traditional capitals of the organization and their connections with spiritual capital were discussed. The results of the research indicate different approaches to the concept of spiritual capital. However, you can find in them the moral core of an organization. They also allow to state that a model of general universal moral values in business emerges.
9
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
10
Content available remote Elementy społecznego postrzegania gospodarki przeterminowanymi lekami
PL
Odpady leków przenikają do środowiska i stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb substancjami czynnymi farmaceutyków. Do czynników sprzyjających zagrożeniu należy także czynnik społeczny taki jak brak świadomości konsumentów o konieczności odpowiedzialnego stosowania leków oraz zagospodarowania ich odpadów, tak aby zminimalizować ryzyko przedostawania się substancji farmakologicznie czynnych do środowiska. Celem artykułu była analiza wybranych informacji dotyczących gospodarki odpadami leków w obrębie gospodarstw domowych. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Pharmaceutical wastes penetrate the environment and pose a threat to surface water and soil pollution with active pharmaceutical substances. Risk factors also include a social factor, such as a lack of consumer awareness about the need for responsible use of medicines and the management of medicines waste, in order to minimize the risk of leakage of pharmacologically active substances into the environment. The aim of the article was to analyze selected information on medicines waste management within households. Local analysis was performed on the example of the Lubaczów poviat.
EN
Metropolis logistics is a new research issue that begins to play an important role in shaping inter-organizational relationships. The concept of logistics in metropolitan context is a contemporary term used primarily to identify issues that will improve the transformation of products and information in building inter-organizational efficiency. On the one hand, the issues of metropolitan logistics are based on shaping the flow of products and information in building inter-organizational efficiency. On the other hand, the formation of inter-organizational bonds has a complex and multidimensional structure that creates a specific network of interactions, in which metropolitan logistics determines their development in relation to the environment. The aim of the article is to identify the conditions that build up inter-organizational relations within the Silesian-Zagłębie (Ś-Z) metropolitan area. The article presents selected results of exploratory research carried out among logistic entities operating in the Silesian-Zagłębie metropolitan area. The authors attempted to answer the question: what are the challenges ahead of metropolitan logistics in shaping inter-organizational relationships?
12
Content available Drogi Królestwa Polskiego „Kongresowego”
PL
W tym roku przypada 200 rocznica utworzenia administracji drogowej w Polsce. Na początku XIX roku były tylko drogi gruntowe. Aby zbudować sieć dróg twardych w Królestwie Polskim zależnym od Rosji powołano w 1819 roku Dyrekcję Jeneralną Dróg i Mostów. Prace przy organizacji i budowie dróg nabrały tempa. Zaczęto budować trakty z nawierzchnią z rozdrobnionego kamienia w dwóch lub trzech warstwach, a także z kamienia polnego. Do 1849 roku wybudowano podstawową sieć dróg twardych w całym Królestwie.
EN
This year marks the 200th anniversary of the establishment of road administration in Poland. At the beginning of 19th century there were only dirt roads. In order to build hard road network in the Kingdom, which was dependent on Russia, the General Directorate of Roads and Bridges was established in 1819. Work on road organization and construction has accelerated. The construction of roads with a pavement of crushed stone in two or three layers as well as of field stone was started. By 1849 a basic network of hard roads was built throughout the Kingdom.
PL
Efektywność energetyczna stała się głównym celem polityki energetycznej na świecie. Uwarunkowała politykę wobec sektorów energochłonnych, takich jak transport drogowy. Poprawa efektywności energetycznej może jednak prowadzić do zmian w popycie na usługi energetyczne, które zrównoważyłyby niektóre z uzyskanych oszczędności energii. W związku z tym prognozy oszczędności energii mogą być zawyżone. W artykule przeanalizowano efektywność energetyczną transportu drogowego w modelowym przedsiębiorstwie usługowym w Polsce. Użyto powszechnej metodologii do oszacowania funkcji zapotrzebowania na energię przy użyciu algorytmu opisanego w PN-EN 16247-4 Audity energetyczne: Część 4 – Transport. Uzyskane wyniki wskazują, że osiągnięta efektywność energetyczna jest w dużej mierze zachowana.
EN
Energy efficiency has become the main goal of energy policy in the world. It conditioned policy towards energy-intensive sectors, such as road transport. However, improving energy efficiency may lead to changes in demand for energy services that would offset some of the energy savings achieved. Accordingly, energy saving forecasts may be overstated. The article analyzes the energy efficiency of road transport in a model service enterprise in Poland. A common methodology was used to estimate the energy demand function using the algorithm described in PN-EN 16247-4 Energy audits: Part 4 - Transport. The obtained results illustrate the average fuel efficiency at the level of 78%. The analysis of indicators shows that the analyzed years 2014÷2016 do not differ with respect to the operating speed and the time of operation of the vehicles. Compared to 2014, other years are marked by a decrease (around 15%) in vehicle speed. In 2016, the lowest equivalent fuel consumption was recorded compared to 2014 (7% difference) and 2015 (17% difference). The average annual decrease in fuel consumption of 8% in energy consumption in transport. It was also analyzed, by simulation, that in three years of fleet use reduction of the environmental impact may not be achieved after improving the efficiency.
EN
The aim of the article is to introduce the importance of organizational trust in the functioning of the organization and to determine its effect on the length of employment of workers. It is assumed that the trust in the organization promotes employee satisfaction and their commitment to work. Satisfied employees are not interested in changing jobs and remain loyal to the employer. This thesis has been subjected to empirical verification. Based on research conducted among employees of two different organizations and the preparation of the linear regression model and correlation coefficients it found that there is no correlation between trust and length of employment of workers. The obtained results may reflect the specifics of the surveyed entities and socio-economic environment in which the culture of trust is not a strong point.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia zaufania wewnątrz-organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji oraz określenie jego wpływu na długość okresu zatrudnienia pracowników. Przyjmuje się, że zaufanie do organizacji sprzyja satysfakcji pracowników i ich zaangażowaniu w pracę. Zadowoleni z pracy pracownicy nie są zainteresowani zmianą pracy i pozostają lojalni w stosunku do pracodawcy. Teza ta została poddana weryfikacji empirycznej. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dwóch, różnych organizacji i opracowaniu modelu regresji liniowej oraz współczynników korelacji stwierdzono, że nie występuje zależność między zaufaniem a stażem pracy pracowników. Uzyskane wyniki mogą być odzwierciedleniem specyfiki podmiotów poddanych obserwacji oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym kultura zaufania nie jest mocną stroną.
15
Content available remote Kapitał intelektualny w organizacjach i jego wykorzystanie do rozwoju innowacji
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie kapitału intelektualnego i jego potencjału, który przyczynia się do rozwoju innowacji w organizacji. W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia z zakresu relacji między kapitałem intelektualnym, wiedzą oraz innowacją.
EN
The aim of the paper is to present the intellectual capital and its potential, which contributes to the development of innovation in the organization. The article will approximate selected issues in the field of relations between intellectual capital, knowledge and innovation.
EN
The issue of organizational boundaries is a problem discussed from the beginning of the development of the theory of management sciences. Today, it seems that this issue should be subjected to a new conceptualization due to the growing importance of multidimensional spaces in which enterprises operate and the erosion of traditionally interpreted boundaries. At the same time, the notion of a boundary itself is an ambigous concept that derived from and rooted mainly in non-management sciences. Therefore, research on organizational boundaries requires an interdisciplinary approach. In the Polish management science environment, the discussion on border issues is clearly visible, although this is not a question that dominates the mainstream. The aim of the article is to contribute to a scientific discussion in the field of conceptualization of organizational boundaries in the context of a changing reality. The article consists of an introduction, a part devoted to the analysis of organizational boundaries in the perspective of heterogeneous spaces and a part related to presenting the problem of the emergence of “new” boundaries. The whole is concluded with a summary. The article is a review based on interdisciplinary literature research.
PL
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, w którym określiła główne kierunki rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. W opinii KE udział w rynku produktów charakteryzujących się oszczędnym zużyciem zasobów jest obecnie na niskim poziomie, pomimo możliwości dostarczania takich produktów przez producentów i rosnącego popytu wśród konsumentów. Według KE najważniejszymi barierami są: brak wspólnej definicji produktu przyjaznego środowisku, nadmierne koszty „legalizacji” produktów przyjaznych środowisku na rynku, występowanie różnych standardów uzyskiwania poświadczeń ekologicznych przyjaznych środowisku w poszczególnych państwach członkowskich UE, a także brak zaufania konsumentów do oznaczeń środowiskowych. Narzędziem mającym poprawić tę sytuację jest opracowanie ulepszonego, jednolitego sposobu pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad informowania o niej.
EN
In April 2013 the European Commission (EC) published a communication in which it set out the main directions of development of the market for environment-friendly products. In the opinion of the EC, the participation of the products with efficient resource consumption in the market is currently found at a low level, in spite of the possibility of supplying such products by the manufacturers and increasing de mand among the consumers. According to the EC, the main barriers are: the lack of a common definition of an environmentally friendly product, excessive costs of „legalizing” environment-friendly products on the market, the existence of different standards to obtain the credentials of the eco-friendly environment in the EU Member States, as well as the lack of consumer confidence in environmental indications. A tool intended to improve this situation is to develop an improved, uniform way of measuring the environmental performance of products and the organization and the principles of information about it.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono koncepcję zorganizowania studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Przedstawiono główne założenia nowego programu kształcenia w zakresie bhp. Głównym celem artykułu jest uzasadnienie konieczności otworzenia nowego kierunku kształcenia w zakresie bhp w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Materiały i metody: Materiał stanowią badania nad kształceniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowano metodę analizy. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że dotychczasowe sposoby i metody kształcenia pracowników odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa pracy są nieefektywne. Wniosek: Wyniki z badań ewaluacyjnych nad budową programów kształcenia inspektorów bezpieczeństwa pracy posłużyły do organizacji studiów I stopnia na kierunku „Pedagogika” o specjalności „Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy”, a następnie na studiach II stopnia „Kultura i bezpieczeństwo pracy”.
EN
Introduction and aims: The paper presents the concept of organizing postgraduate studies in the field of occupational health and safety (OHS). The main assumptions of the new educational program in the field of health and safety has been discussed. The main purpose of the article is to justify the necessity of opening a new education in the field of occupational health and safety at the Higher School of Humanities of Common Knowledge Society in Szczecin. Material and methods: The material is research on the education of employees in the field of occupational health and safety. The analysis method has been used in the paper. Results: The research shows that the existing methods and methods of educating employees responsible for occupational safety issues are ineffective. Conclusions: The results of evaluation studies on the construction of training programs for occupational safety inspectors were used to organize first-cycle studies in “Pedagogy” with the specialty “Education of health and safety at work”, and then at the second-cycle studies “Culture and job safety”.
EN
Nowadays, trust is perceived as one of the key factors that can build an organization’s competitive advantage, increase the efficiency of its functioning and ability to develop. It can be expected that shaping trust in an organisation will lead to improvements in various aspects of its functioning, especially effectiveness. This issue has not yet been the object of comprehensive scientific research. Hence, this study tackles the issue of the impact of trust on an organization’s outcomes. At the same time, two basic categories of trust are distinguished: global (attitudinal/affective) trust (regarding the belief that people in general are trustworthy) and specific (situational/cognitive) trust (modified by an individual’s experience). In the latter category, we may distinguish between vertical trust (concerning superiorsubordinate relations) and lateral trust (concerning relations between co-workers). The relation between the level of trust and organizational outcomes is examined for each of these categories of trust. The research covers organisations functioning in Poland and is based on a questionnaire.
20
Content available Wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji
PL
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia otoczenia organizacji, która stanowi główny przedmiot rozważań niniejszego opracowania. Jej celem było dokonanie charakterystyki elementów otoczenia i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opracowaniu opisano istotę pojęcia organizacji i przedsiębiorstwa. Dokonano diagnozy elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, jak również opisano w jaki sposób poszczególne wymiary otoczenia wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla lepszego odzwierciedlenia wpływu otoczenia na firmę zaprezentowano przykład małej, lokalnej firmy transportowej.
EN
The study attempts to present the organization’s environment, which is the main subject of this study. Its aim was to characterize the elements of the environment and their impact on the functioning of the enterprise. The study describes the essence of the concept of organization and enterprise. The elements of the internal and external environment were diagnosed, as well as describes how individual dimensions of the environment affect the functioning of the company. To better reflect the impact of the environment on the company, an example of a small local transport company was presented.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.