Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 363

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
3
Content available Main functions of operation management
EN
Presented paper concentrate on problems connected with the function of operation management within the company. Operation function is responsible for producing products and delivering services. But it needs support and input from others areas of the organization. The aim of the paper it to analyze on the basis on inter-national the main functions of operation management. We can distinguish seven main functions of operation management in the industrial enterprise: planning, scheduling, purchasing, controlling, quality control and inventory control. In each of those fields operations managers should conduct many decision affecting of-organization effectiveness.
EN
Work motivation is an important factor influencing the overall functioning of enterprises. If employees are properly motivated, they have better work performance, they are more effective and more productive. Not every organization attaches the same importance to employee motivation. The present contribution deals with the study of differences in employee motivation in Slovakia with respect to various attributes. The main purpose of the contribution is to find out if there are statistically significant differences in the employee motivation due to the organization sector, the employee's work position and the enterprise size. Three tests, namely Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test with the Median test, were used to analyze the differences between individual groups within the selected attributes The research sample is made up of 287 respondents that are employees of various organizations operating in Slovakia. The results of the analysis have shown that there are statistically significant differences in the employee motivation in terms of the sector in which the company operates and the organization size. Differences in the employee motivation based on their work position have not been demonstrated.
PL
Motywacja do pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jeśli pracownicy są odpowiednio zmotywowani, mają lepszą wydajność pracy, są bardziej skuteczni i produktywni. Nie każda organizacja przywiązuje taką samą wagę do motywacji pracowników. Niniejszy wkład dotyczy badania różnic w motywacji pracowników na Słowacji w odniesieniu do różnych atrybutów. Głównym celem wkładu jest ustalenie, czy istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracownika ze względu na sektor organizacji, stanowisko pracy pracownika i wielkość przedsiębiorstwa. Do analizy różnic między poszczególnymi grupami w ramach wybranych atrybutów zastosowano trzy testy, mianowicie test U Manna Whitneya, test Kruskala-Wallisa z testem Median. Próbka badawcza składa się z 287 respondentów będących pracownikami różnych organizacji działających na Słowacji. Wyniki analizy wykazały, że istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracowników pod względem sektora, w którym działa firma, i wielkości organizacji. Nie wykazano różnic w motywacji pracowników w zależności od ich stanowiska pracy.
EN
Nowadays, innovation and innovativeness have become a key conditioning factor in the survival of an organization. The organizations should have a sufficiently high level of innovation capability to be able to effectively develop and implement new solutions. Currently, researchers are increasingly talking about knowledge management processes in the context of creating and developing innovation capability of an organization (e.g. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). As noted by Hussein et al. (2016), sharing knowledge in a dynamically changing business environment is gaining key importance for the success of an organization. Knowledge itself, on the other hand, is indicated as a key source of innovation in the literature on knowledge management (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Monferrer et al. 2014; Nonaka et al. 2000; Yesil et al. 2013). The purpose of this study is to show what kind of research problems / which research problems related to knowledge management in the context of creating and developing innovative capability are most often raised by representatives of science in the world and the second objective is an attempt to answer the question whether innovation capacity can be treated as a result of knowledge management processes.
PL
W dzisiejszych czasach innowacje i innowacyjność stały się kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie organizacji. Aby organizacje mogły w sposób skuteczny opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania powinny posiadać odpowiednio wysoką zdolność do innowacji. Obecnie w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych przez organizację badacze coraz częściej zaczynają mówić o procesach związanych z zarządzaniem wiedzą (np. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). Jak zauważają Hussein et al. (2016) dzielenie się wiedzą w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym zyskuje kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zaś sama widza w literaturze zajmującej się zarządzaniem wiedzą wskazywana jest jako kluczowe źródło innowacji (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Yesil et al. 2013). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jakie problemy badawcze związane z zarządzaniem wiedzą w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych są najczęściej poruszane przez przedstawicieli nauki na świecie i próba odpowiedzi na pytanie, czy można traktować zdolność innowacyjną jako wynik procesów zarządzania wiedzą.
EN
The article concerns the role of internal communication for efficient management of an organisation. The author divided the article into two parts. The first part - theoretical - was based on critical analysis of literature on the examined topic. It relates to the meaning of organisational communication, myths and misconceptions occurring in this area, key factors of communication, functions of internal communication and exemplary strategies for communication improvement. The second part of the article - empirical - concerns the research realised in the selected organisation, representing an international financial group. The research was carried out with the use of a questionnaire survey and implemented the following goal: analysis and assessment of internal communication, especially factors creating communication and the effectiveness of tools of its realisation. The main topics of the research concerned: general analysis of internal communication in the analysed organisation, factors creating the process of internal communication, assessment of the effectiveness of communicative tools, factors determining the effectiveness of communication and a final analysis of internal communication. The article is finalised with the summary, emphasising the most important results of the research.
PL
Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na próbie 20 przedsiębiorstw. Miały one na celu ocenę stanu obecnego w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych. Badania rozszerzono o analizę dokumentacji projektowej w celu zweryfikowania, czy zawiera ona aspekty związane z bezpieczeństwem pracy. Zweryfikowano również pod kątem aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy oferty firm konsultingowych, wspierających przedsiębiorstwa w obszarze wprowadzania zmian.
EN
As Henry Ford once said, "Everything can always be done better than it is being done"13, and therefore the functioning and development of each enterprise is inextricably linked to the necessity of constant change. The article presents the results of research carried out on a sample of 20 companies aimed at assessing the current state in terms of maintaining safety rules during the implementation of organizational and technological changes. The research has been extended to the analysis of project documentation in order to verify whether it contains aspects related to work safety. Also, consulting companies supporting enterprises in the area of introducing changes were verified in terms of aspects related to work safety.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacyjnego systemu zarządzania, z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur. Skrócona wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa zawiera 50 twierdzeń, które tworzą 10 wymiarów: partycypacja pracowników w sprawy bezpieczeństwa, zachowania bezpieczne, zaangażowanie kierownictwa, modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji, zarządzanie ryzykiem w sytuacji wypadku, zaplecze techniczne i ergonomia, tempo pracy i poziom zmęczenia, proces szkolenia w zakresie bhp, atmosfera w miejscu pracy, polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp. Badania przeprowadzono w grupie 813 osób. Wstępne analizy wskazują na satysfakcjonujące własności psychometryczne, a co za tym idzie – KKB-50 można uznać za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru klimatu bezpieczeństwa w organizacji. Wartość współczynnika alfa Cronbacha dla globalnego wymiaru klimatu bezpieczeństwa wyniosła 0,930, zaś dla jego poszczególnych skal wahała się w przedziale 0,67- 0,83. Trafność kwestionariusza szacowana przy użyciu współczynników korelacji liniowej r-Pearsona jest na dobrym poziomie (r = 0,84, p < 0,01). Analiza czynnikowa potwierdza jednorodność skal.
EN
This article presents the results of works on a shortened version of Questionnaire of the Safety Climate. Safety climate is treated as the sum of the employees’ moral perceptions of their work environment. It reflects employees’ perceptions of organizational management system including policies, practices and procedures. The shortened version of Questionnaire of the Safety Climate contains 50 statements that create 10 dimensions: employees’ participation in safety matters, safe behaviours, management commitment, modeling and strengthening of safe behaviours in the organization, risk management in case of an accidents, technical facilities and ergonomics, work pace and the level of fatigue , the process of health and safety trainings, workplace atmosphere, organization policy in the field of occupational health and safety management. The research was conducted in a group of 813 people. Preliminary analyzes indicate satisfying psychometric properties, and thus – KKB-50 can be considered as a valid and reliable tool for measuring the safety climate in an organization. The value of Cronbach's alpha coefficient for the global dimension of the safety climate was 0.930, while for its individual scales it fluctuated within 0.67-0.83. The accuracy of the questionnaire estimated using the linear correlation coefficients r-Pearson is on a good level (r = 0.84, p < 0.01). Factor analysis confirms the homogeneity of scales.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
11
Content available remote Relokacje overseas
PL
Przeprowadzka, bez względu na jej skalę, wielkość przenoszonych elementów oraz dystans, jaki mamy do pokonania, stanowi zadanie wymagające precyzyjnego przygotowania i przeprowadzenia. Dbałość o poprawne spakowanie, opisanie opakowań, zabezpieczenie na czas transportu, załadunek na środki transportu oraz bezpieczny transport do miejsca docelowego stanowią podstawowe aspekty, na które zwracamy uwagę.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istotności pomiaru jakości usług w organizacji ukierunkowanej na budowanie właściwych relacji z klientem. W opracowaniu omówiono współczesne postrzeganie orientacji na klienta oraz opisano ogólne założenia metody SERVQUAL. Dla wybranej organizacji usługowej branży medycznej przedstawiono zbudowany kwestionariusz oraz wyniki badań zgodnych z metodą SERVQUAL.
EN
The purpose of the paper is to describe the significance of measuring the quality of services in the organisation focused on creating proper relations with the client. The paper discusses the contemporary perception of customer orientation and also describes the general principles of the SERVQUAL method. For the selected medical service organisation a structured questionnaire and the results of the SERVQUALtest were presented.
PL
Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (spirituality) w rozwoju gospodarczym i społecznym, a także uzmysłowienie potrzeby wyodrębnienia kapitału duchowego spośród innych kapitałów organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tematycznej, wybranej literatury polsko- i anglojęzycznej (od lat 70. XX wieku). Struktura opracowania obejmuje dwa rozdziały merytoryczne, wprowadzenie i podsumowanie oraz wykorzystaną w badaniach literaturę. W pracy wskazano na coraz większe zainteresowanie badaczy z dziedziny nauk o zarządzaniu problematyką kapitału duchowego w biznesie. Zaakcentowano potrzebę wartości moralnych we współczesnym zarządzaniu organizacjami, gdzie priorytetem jest wiedza. Uzasadniono, że w procesie pracy zachowania ludzi (zarządzających i zarządzanych) powinny kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi zasadami moralnymi. Omówiono tradycyjne kapitały przedsiębiorstw i ich zakres możliwych powiązań z kapitałem duchowym. Wyniki badań wskazują na różne podejścia do pojęcia kapitału duchowego, jednakże można doszukać się w nich rdzenia moralnego organizacji. Pozwalają także na stwierdzenie, że kształtuje się model ogólnoludzkich wartości duchowych (moralnych) w biznesie.
EN
The aim of the article is to present the concept and essence of spiritual capital, to justify the role of spirituality in economic and social development, and to emphasize the need to distinguish spiritual capital from other capitals of the organization. The research was based on the subject literature. The article highlights the need for the moral values developed over the centuries to be included into business. Traditional capitals of the organization and their connections with spiritual capital were discussed. The results of the research indicate different approaches to the concept of spiritual capital. However, you can find in them the moral core of an organization. They also allow to state that a model of general universal moral values in business emerges.
14
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
15
Content available remote Elementy społecznego postrzegania gospodarki przeterminowanymi lekami
PL
Odpady leków przenikają do środowiska i stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb substancjami czynnymi farmaceutyków. Do czynników sprzyjających zagrożeniu należy także czynnik społeczny taki jak brak świadomości konsumentów o konieczności odpowiedzialnego stosowania leków oraz zagospodarowania ich odpadów, tak aby zminimalizować ryzyko przedostawania się substancji farmakologicznie czynnych do środowiska. Celem artykułu była analiza wybranych informacji dotyczących gospodarki odpadami leków w obrębie gospodarstw domowych. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Pharmaceutical wastes penetrate the environment and pose a threat to surface water and soil pollution with active pharmaceutical substances. Risk factors also include a social factor, such as a lack of consumer awareness about the need for responsible use of medicines and the management of medicines waste, in order to minimize the risk of leakage of pharmacologically active substances into the environment. The aim of the article was to analyze selected information on medicines waste management within households. Local analysis was performed on the example of the Lubaczów poviat.
EN
The aim of this paper is to indicate the relationship between the shape of organizational sensory systems of Polish companies and beneficialness of the shape of cooperative relations between these companies with particular kinds of cooperators. The theoretical part of this article was devoted to the identification of the role of cooperative relations in the contemporary economic environment and a brief description of the concept of organizational sensory system, including its influence on cooperation between companies. The survey used the respondents’ indications of frequency of monitoring of elements of organization and its environment and the indication of the beneficialness of the shape of cooperative relationships with suppliers, customers and co-opetitors (in the framework of coopetitive relations). The chi-squared independence tests were used to demonstrate dependencies. In conclusion, it turned out that there are only two statistically significant relations and both of them pertain to relationships with customers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na relacje pomiędzy kształtem organizacyjnych systemów sensorycznych polskich przedsiębiorstw a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych tych przedsiębiorstw z poszczególnymi rodzajami kooperantów. Część teoretyczna niniejszego opracowania identyfikuje role relacji kooperacyjnych we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych oraz syntetycznie przedstawia koncepcję organizacyjnego systemu sensorycznego, uwzględniając jego wpływ na kooperację między przedsiębiorstwami. W ramach badań wykorzystano wskazania respondentów na częstotliwość monitorowania elementów organizacji i jej otoczenia, a także wskazań na poziom korzystności ukształtowania relacji kooperacyjnych z dostawcami, odbiorcami oraz konkurentami (w ramach relacji koopetycji). Przeprowadzono testy niezależności chi-kwadrat, w celu wskazania na zaistniałe relacje. Wyniki badań wskazują na istnienie dwóch statystycznych zależności w obszarze relacji z odbiorcami.
17
Content available Drogi Królestwa Polskiego „Kongresowego”
PL
W tym roku przypada 200 rocznica utworzenia administracji drogowej w Polsce. Na początku XIX roku były tylko drogi gruntowe. Aby zbudować sieć dróg twardych w Królestwie Polskim zależnym od Rosji powołano w 1819 roku Dyrekcję Jeneralną Dróg i Mostów. Prace przy organizacji i budowie dróg nabrały tempa. Zaczęto budować trakty z nawierzchnią z rozdrobnionego kamienia w dwóch lub trzech warstwach, a także z kamienia polnego. Do 1849 roku wybudowano podstawową sieć dróg twardych w całym Królestwie.
EN
This year marks the 200th anniversary of the establishment of road administration in Poland. At the beginning of 19th century there were only dirt roads. In order to build hard road network in the Kingdom, which was dependent on Russia, the General Directorate of Roads and Bridges was established in 1819. Work on road organization and construction has accelerated. The construction of roads with a pavement of crushed stone in two or three layers as well as of field stone was started. By 1849 a basic network of hard roads was built throughout the Kingdom.
PL
Efektywność energetyczna stała się głównym celem polityki energetycznej na świecie. Uwarunkowała politykę wobec sektorów energochłonnych, takich jak transport drogowy. Poprawa efektywności energetycznej może jednak prowadzić do zmian w popycie na usługi energetyczne, które zrównoważyłyby niektóre z uzyskanych oszczędności energii. W związku z tym prognozy oszczędności energii mogą być zawyżone. W artykule przeanalizowano efektywność energetyczną transportu drogowego w modelowym przedsiębiorstwie usługowym w Polsce. Użyto powszechnej metodologii do oszacowania funkcji zapotrzebowania na energię przy użyciu algorytmu opisanego w PN-EN 16247-4 Audity energetyczne: Część 4 – Transport. Uzyskane wyniki wskazują, że osiągnięta efektywność energetyczna jest w dużej mierze zachowana.
EN
Energy efficiency has become the main goal of energy policy in the world. It conditioned policy towards energy-intensive sectors, such as road transport. However, improving energy efficiency may lead to changes in demand for energy services that would offset some of the energy savings achieved. Accordingly, energy saving forecasts may be overstated. The article analyzes the energy efficiency of road transport in a model service enterprise in Poland. A common methodology was used to estimate the energy demand function using the algorithm described in PN-EN 16247-4 Energy audits: Part 4 - Transport. The obtained results illustrate the average fuel efficiency at the level of 78%. The analysis of indicators shows that the analyzed years 2014÷2016 do not differ with respect to the operating speed and the time of operation of the vehicles. Compared to 2014, other years are marked by a decrease (around 15%) in vehicle speed. In 2016, the lowest equivalent fuel consumption was recorded compared to 2014 (7% difference) and 2015 (17% difference). The average annual decrease in fuel consumption of 8% in energy consumption in transport. It was also analyzed, by simulation, that in three years of fleet use reduction of the environmental impact may not be achieved after improving the efficiency.
EN
The aim of the article is to introduce the importance of organizational trust in the functioning of the organization and to determine its effect on the length of employment of workers. It is assumed that the trust in the organization promotes employee satisfaction and their commitment to work. Satisfied employees are not interested in changing jobs and remain loyal to the employer. This thesis has been subjected to empirical verification. Based on research conducted among employees of two different organizations and the preparation of the linear regression model and correlation coefficients it found that there is no correlation between trust and length of employment of workers. The obtained results may reflect the specifics of the surveyed entities and socio-economic environment in which the culture of trust is not a strong point.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia zaufania wewnątrz-organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji oraz określenie jego wpływu na długość okresu zatrudnienia pracowników. Przyjmuje się, że zaufanie do organizacji sprzyja satysfakcji pracowników i ich zaangażowaniu w pracę. Zadowoleni z pracy pracownicy nie są zainteresowani zmianą pracy i pozostają lojalni w stosunku do pracodawcy. Teza ta została poddana weryfikacji empirycznej. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dwóch, różnych organizacji i opracowaniu modelu regresji liniowej oraz współczynników korelacji stwierdzono, że nie występuje zależność między zaufaniem a stażem pracy pracowników. Uzyskane wyniki mogą być odzwierciedleniem specyfiki podmiotów poddanych obserwacji oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym kultura zaufania nie jest mocną stroną.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zatrudniania interim managerów w warunkach dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu. Podkreślono znaczenie interim managementu jako nowoczesnego podejścia do zarządzania. Omówiono podejście do zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości. Autorzy dokonali również przedstawienia własnych doświadczeń i wniosków realizując projekty w ramach pełnionej funkcji menedżera. Zwrócono uwagę na znaczenia wpływu zarządzania czasowego na powodzenie zmian w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the importance of employing interim managers in the face of the dynamic changes in the environment. The significance of interim management as a modern approach to management was emphasised. The approach to future enterprise management was discussed. The authors also presented their own experiences and conclusions, implementing projects in their official capacity of managers. The significance of the impact of interim management on successful changes in the enterprise was emphasised.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.