Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Purpose: The paper discusses a comprehensive approach to the phenomenon of mobbing within an organization. It shows its characteristics and the causes of this negative phenomenon in an enterprise. It presents the profile of both a mobber and a victim of mobbing. It outlines the course of mobbing, the tactics used in the process and its effects. Design/methodology/approach: Literature research of the subject was carried out. Findings: It also indicates the methods of mobbing prevention, with particular emphasis on the broadly understood prophylaxis, both on the level of organization and the employee. Research limitations/implications: (not applicable) Practical implications: Managerial staff should also develop (or delegate this task to HR or PR department) a program of anti-mobbing activities, taking into account the nature of the organization, improve their qualifications on the management of ethical conflicts, and promote ethical behaviour in the enterprise or institution: promote good practices, appreciate positive behaviour and strongly condemn unethical behaviour. Social implications: Mobbing is a phenomenon that has existed for a long time, but in recent years, in countries where human rights are respected, it was decided to fight this pathology. Originality/value: Mobbing prevention in an enterprise must be a systemic action. First and foremost, it concerns the employer, who should introduce anti-mobbing procedures and immediately react to unacceptable behaviour in the workplace. Employees can also protect themselves from mobbing.
EN
The strategy should be designed in such a way as the risk management can operate not only as a system for avoiding losses, but also risk management should allow recognizing and making use of occasions and create new opportunities for the organization. Risk management includes both an evaluation (analytical and evaluation) undertaking as well as planning and control activities aimed at minimizing (reducing) risk or maintaining it at an acceptable level. Security management can in particular be reduced to the issue of risk management, because risk is a quantitative expression of the functioning of systems in an environment where there are active sources of threats to system security. The article presents the problem of personnel allocation in hazardous conditions, emphasizing the possibilities of undertaking optimization actions in the safety management process. A mathematical model was formulated for this issue. An algorithm solving the problem of personnel allocation is presented. The proposed analysis is the starting point for determining the risk when using multi-station work.
PL
W zakładzie Trzuskawica wdrożono nowoczesny system radiotelefonii cyfrowej, który - oprócz możliwości komunikowania się w zakresie zachowania ciągłości procesów produkcji i utrzymania ruchu - znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracowników.
PL
Podstawą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku sprawcza jest m.in. zapobieganie przed urazami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym. Jak zatem powinna wyglądać organizacja miejsca pracy spawacza?
5
Content available remote Prefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa?
PL
Sytuacja na rynku budowlanym w okresie pandemii staje się coraz trudniejsza – wynika to z obostrzeń epidemiologicznych, ograniczeń w dostępności pracowników oraz ogólnej recesji w gospodarce. W takim otoczeniu prefabrykacja budowlana ma szanse dzięki swoim zaletom sprostać nowym realiom rynkowym, a co więcej, utrzymać rolę budownictwa jako koła zamachowego gospodarki.
EN
The situation in the construction market during the pandemic is becoming more and more difficult – this is due to restrictions resulting from epidemiological reasons, restrictions in the availability of workers and a general recession in the economy. In such an environment, construction prefabrication has a chance, thanks to its advantages, to cope with the new market realities, and moreover, to maintain the role of construction industry as a motor of the economy.
EN
The paper focuses on the issues related to motivating employees to work safely in the enterprise. The characteristics of the motivational process and definitions are presented. The general approach to the process of employee motivation is discussed, including the instruments used to stimulate work motivation, both pay and non-pay methods of motivation, e.g. the possibility of promotion, participation. The chosen model of activities shaping safe behavior of employees was also presented, as well as specific methods and means of motivating to work safely.
PL
Odpowiedzialność i skuteczność działania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju jest silnie zależna od organizacji pracy w wydziałach jednostek samorządu terytorialnego. Determinuje go również stopień posiadanej wiedzy i doświadczenie pracowników, a także zakres przydzielonych obowiązków zawodowych i stopnień dostosowania struktury organizacyjnej do wymiaru wykonywanych zadań. W niniejszym artykule uwagę skupiono na urzędach powiatowych i gminnych badając, czy zatrudnieni tam pracownicy są właściwie przygotowani do pełnienia funkcji związanych z systemem obronnym.
EN
Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state security and defense are strongly dependent on the organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment of the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article, the attention was focused on district and village offices examined in terms of proper preparation of employees to perform their functions.
EN
The proper organization of work is to set the workflow to the slightest effort of man and machine operation to obtain maximum results. The article presents the problem of the allocation of personnel that occurs in a real company. The mathematical model for this issue was formulated. An algorithm solving the problem of personnel allocation is presented. The proposed analysis is a starting point for determining the production capacity and load of each workstation, which is particularly important when using multi-station work and balancing the production line.
9
Content available remote Kultura bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym w Polsce
PL
Omówiono zagadnienia kultury BHP oraz jej operacjonalizację w aspekcie bezpieczeństwa i zdrowia w przemyśle chemicznym w Polsce. Stworzono i przetestowano narzędzie służące diagnozie kultury BHP oraz określono jej poziom na próbie 30 pracowników zakładów produkcyjnych. Poziom kultury określono jako średni.
EN
Thirty people employed in the chem.. companies in Poland were asked to answer yes/no 64 questions connected with personal safety at work and health to establish the level of safety culture. The culture level was detd. as a middle one.
PL
Okoliczności wykonywania prac budowlanych sprzyjają ryzyku wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W artykule opisano niebezpieczne czynniki występujące na placach budowy oraz podano wskazówki dotyczące organizacji prac, by przebiegały one jak najbezpieczniej.
EN
The circumstances of carrying out construction works are conducive to the risk of an accident at work and an occupational disease. The article describes hazards occurring at construction sites and provides guidelines on how to organize work so that it could be run as safely as possible.
12
Content available remote Zarządzanie zadaniami pracowników w branży budowlanej
PL
Właściwa organizacja pracy polega na takim ustawieniu przebiegu pracy, aby przy najmniejszym nakładzie pracy człowieka lub urządzeń uzyskiwać maksymalne rezultaty działania. Artykuł prezentuje problem przydziału personelu, który występuje w rzeczywistej firmie świadczącej usługi budowlane. Sformułowano model matematyczny dla tego zagadnienia. Przedstawiono algorytm rozwiązujący problem alokacji personelu. Zaproponowana analiza stanowi punkt wyjścia do określenia możliwości usługowych oraz obciążenia każdego pracownika, co jest szczególnie istotne w przypadku stosowania pracy wielostanowiskowej.
EN
The proper organization of work is to set the workflow to the slightest effort of man and machine operation to obtain maximum results. The article presents the problem of the allocation personnel, that occurs in a real company that provides construction services. The mathematical model for this issue was formulated. An algorithm solving the problem of personnel allocation is presented. The proposed analysis is a starting point for determining the production capacity and load of each workstation, which is particularly important when using multi-station work.
13
Content available remote Podstawy bezpiecznego miejsca pracy
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy są w przemyśle traktowane niezwykle poważnie. Nic dziwnego. Wystarczy chwila nieuwagi czy jedno zachowanie wbrew odgórnym ustaleniom i wypadek gotowy. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, dostosowane do potrzeb psychofizycznych pracownika. O ile jest to łatwe w przypadku chociażby firmy informatycznej, o tyle o wiele trudniej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w otwartej hali produkcyjnej, w otoczeniu ciężkiego sprzętu i maszyn pozostających w ciągłym ruchu. Dołóżmy do tego pył, duże natężenie dźwięków i ogólny rozgardiasz - w takich warunkach łatwo o nieszczęśliwą pomyłkę. Stąd na bezpieczeństwo wpływają wówczas niezwykle silnie porządek i dobra organizacja miejsca pracy.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania oprogramowania komputerowego CapePack do wspomagania planowania paletyzacji i załadunku w przedsiębiorstwach, a także omówienie podstawowych elementów procesu transportowego oraz warunków formowania jednostek ładunkowych i ich głównych cech. Dodatkowo, w opracowaniu scharakteryzowano poszczególne moduły programu CapePack wraz z możliwościami ich wykorzystania, a także zaprezentowano jego praktyczne zastosowanie do planowania dowozu środków bojowych i materiałowych podczas ćwiczeń wojskowych.
EN
Responsibility and effectiveness of realization tasks related to state security and defense is strongly dependent to organization of work in the departments of local government units. It is also determined by the knowledge and experience of their employees, as well as the scope of assigned professional duties or adjustment the organizational structure to the range of the tasks performed. In this article the attention was focused on poviat and gmina offices examined in terms of properly preparation of employees to perform functions related to the defense system. The way of work organization, adjustment of conducted trainings to educational needs and the level of knowledge and skills were analyzed. Also the reception of these employees by supervisors, colleagues or the local community were checked. The basis of the study was both expert interviews with representatives of poviats specialized in security matters, as well as an online questionnaire survey addressed to communes in the Mazowieckie province. The applications received allowed to diagnose some aspects of organization a self-government offices, leading to the conclusion about some required corrections. They were discussed in the article.
PL
Na stan bezpieczeństwa i higieny pracy mają wpływ warunki oraz organizacja pracy. Ponadto ważne są również zachowania pracowników
PL
W prezentowanym artykule zajęto się tematyką organizacji warunków pracy w przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na środowisko pracy i wpływ jego elementów, takich jak: mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw, a także hałas, na organizm pracującego człowieka. Przedstawiono problem zachowania się pracownika w warunkach zagrożenia oraz w sytuacji niedostatku informacji i deficytu czasu. Zagadnienia te są bardzo istotne w celu doskonalenia metod profi laktycznych związanych z zagadnieniem poprawy organizacji pracy, a także doskonalenia procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie.
PL
Od czasu gdy rząd Republiki Federalnej Niemiec uznał koncepcję „Industrie 4.0” za kluczowy element strategii innowacyjnego rozwoju w 2011r., stała się ona jednym z najczęściej dyskutowanych tematów wśród niemieckich praktyków i badaczy. Oczekuje się, że skutkiem rewolucji przemysłowej 4.0 będzie skokowy wzrost efektywności przedsiębiorstw oraz powstanie nowych modeli biznesowych, usług i produktów, co zapewni Republice Federalnej światowe przywództwo w zakresie nowoczesnych technologii. Oprócz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych powyższa koncepcja niesie ze sobą istotne zmiany w obszarze pracy. W artykule przedstawiono główne trendy zmian w pracy produkcyjnej wynikające z implementacji koncepcji w oparciu o niemieckojęzyczną literaturę z zakresu zarządzania.
EN
The Industrie 4.0 concept has become one of the most frequently discussed topics among practitioners and academics in Germany since the German federal government announced it as a key initiative of its high-tech strategy in 2011. It is due to the fact that Industrie 4.0 promises substantially increased operational effectiveness as well as the development of entirely new business models, services, and products which would secure German innovation leadership in the world. Apart from the changes in production plants the aforesaid idea brings significant changes in production work. The paper presents main trends in production work as a consequence of implementation of Industrie 4.0 idea based on German management literature.
EN
This paper explores how remote work is perceived by young employees. On the basis of literature review, pilot study was undertaken (sample Olson, 1983, DeSanctis, 1984, Bailey, and Kurland, 2002; Madsen, 2011; Grant, Wallace, and Spurgeon, 2013). The results of the pilot study undertaken in Poland confirmed literature findings. It turned out that the most important for young remote workers are: flexible working hours and saving time on commuting to work. The main disadvantages of remote work include: difficulty in separating home affairs from the professional ones, social isolation and greater organizational requirements. The results of pilot study proved that other benefits and drawbacks are irrelevant. An interesting phenomenon is that in the age of social networking and extensive communication tools the second disadvantage of remote working for young remote workers is the risk of social isolation.
19
Content available Adaptation of the 6S method in a farm
EN
The article presents the 6S methodology which may support functioning of enterprises and farms through facilitation of work organization and improvement of occupational safety and health. A definition was presented and implementation stages of the 6S methodology steps were described. Trends in adaptive changes which have to be carried out in order to adjust the 6S methodology to the requirements of a farm were indicated. Schemes of procedure during subsequent stages of implementation of the 6S method were developed and the most significant elements which should be considered during implementation of the method were indicated. Threats which could occur during implementation of the 6S methodology principles and opportunities of an enterprise after implementation of the described method were analysed.
PL
W artykule przedstawiono metodę 6S mogącą wspomóc funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych przez usprawnienie organizacji pracy oraz poprawiającą bezpieczeństwo i higienę pracy. Zaprezentowano definicję oraz krótko scharakteryzowano etapy wdrażania kolejnych kroków metody 6S. Wskazano kierunki zamian adaptacyjnych koniecznych do zrealizowania w celu przystosowania metody 6S do wymagań gospodarstwa rolnego. Opracowano schematy postępowania podczas kolejnych etapów wdrażania metody 6S wraz ze wskazaniem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas wdrażania metody. Przeanalizowano zagrożenia mogące wystąpić podczas wprowadzania zasad metody 6S oraz szanse, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć wdrażając opisaną metodę.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące organizacji pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w maszyny ręczne. Uwzględniono wymagania prawne i dobre praktyki oraz opisano różne rozwiązania techniczne. Scharakteryzowano problemy związane z doborem maszyn oraz ich obsługą i konserwacją. Odwołując się do wyników przeprowadzonych badań wskazano, że ze względu wzrost grupy starszych operatorów istotny jest także właściwy dobór pracowników do rodzajów wykonywanych prac oraz zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych z powodu zmniejszających się możliwości fizycznych tej grupy pracowników.
XX
This paper presents selected aspects of the organization of work at workstations equipped with hand-held machines. It considers legal requirements and discusses various technical solutions. It also considers problems related to machine selection and operation, and maintenance. The results of the study show that due to the increasing number of older operators, it is important to select the right workers for specific types of work. Due to the deceasing physical capabilities of this group of workers, it is necessary to reduce musculoskeletal load of the upper limbs.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.