Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja non-profit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
DE
Das Hauptziel des Artikels war es, die Rolle von Non-Profit-Organisationen bei der Förderung einer gesundheitsorientierten Lebensstil der ländlichen Bevölkerung am Beispiel der gewählten Organisation zu bestimmen. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Primäre Daten wurden im 2018 Jahr mit der allgemeinen Fragebogenmethode von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Darüber hinaus wurde als Hintergrund für die Hauptstudien eine situative Bewertung der Organisation anhand der SWOT-Methode durchgeführt. Zusätzlich wurde im Juni 2018 ein direktes Interview auf der Grundlage eines nicht standardisierten Fragebogens mit dem Präsidenten des Verbandes durchgeführt, um die erzielten Forschungsergebnisse besser interpretieren zu können. Während der Studie wurde auch die Literatur zum Thema Lebensstil der ländlichen Bevölkerung überprüft. Die Analyse der Fallstudie ergab, dass die ausgewählte Non-Profit Organisation, die unter den Dorfbewohnern tätig ist, Maßnahmen zur Förderung eines gesundheitsorientierten Lebensstils ergriffen hat. Dies zeigte sich unter anderem in organisierten Veranstaltungen von der körperliche Aktivität, die sich aus den gesundheitsfördernden Zielen des Vereins ergeben. Die erwähnte Integrationsfunktion der Organisation, die den Bewohnern am wichtigsten war, trug dazu bei, soziale Bindungen, Vertrauen unter den Bewohnern aufzubauen und so auch die psychosoziale Gesundheit der Bewohner positiv zu beeinflussen.
PL
Celem głównym artykułu było określenie roli organizacji non-profit w promocji prozdrowotnego stylu życia ludności wiejskiej na przykładzie wybranej organizacji. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Dane pierwotne pozyskano w 2018 roku metodą ankiety ogólnej od trzech grup respondentów – mieszkańców, sponsorów oraz członków stowarzyszenia. Skonfrontowano je z danymi wtórnymi uzyskanymi z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron www. Dotyczyły one lat 2002-2018. Dodatkowo przeprowadzono ocenę sytuacyjną organizacji w oparciu o metodę SWOT, jako tła do badań głównych. Ponadto w czerwcu 2018 roku przeprowadzono wywiad bezpośredni w oparciu o kwestionariusz niestandaryzowany z prezesem stowarzyszenia w celu lepszej interpretacji uzyskanych wyników badań. Badania główne zostały poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu - dotyczącym oceny stylu życia ludności wiejskiej w Polsce. Przeprowadzona analiza studium przypadku wykazała, że wybrana organizacja non profit działając wśród mieszkańców wsi podejmowała działania na rzecz promocji prozdrowotnego stylu życia. Przejawiało się to m.in. w organizowanych zajęciach aktywności fizycznej wynikających z prozdrowotnych celów stowarzyszenia. Wskazywana funkcja integracyjna organizacji, której mieszkańcy przypisywali największe znaczenie, przyczyniała się do budowania więzi społecznych, zaufania a w konsekwencji pozytywnie wpływała na zdrowie psychospołeczne mieszkańców.
PL
Trzeci sektor, czyli organizacje non profit, to dynamicznie rosnący obszar gospodarki w Europie. Także w Polsce ten sektor staje się aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego. W szczególności organizacje tego sektora mogą odegrać dużą rolę w kształtowaniu polityki transportowej. Obecnie jest ona marginalna, jednak trzeci sektor będzie w coraz większym stopniu wpływał na kierunki polityki transportowej, powinien też być traktowany jako narzędzie realizacji tej polityki.
EN
Non-profit organizations is a rapidly growing area of the economy in Europe. Also in Poland, the non-profit sector is an active participant in economic and social life. In non-profit organizations can play an important role in forming policy. It is now marginal, but the third sector will increasingly influence the transport policy directions should also be considered as a tool for implementing this policy.
EN
The article discusses the issues of obtaining financial resources by Polish non-governmental organizations, with particular emphasis on the philanthropic funds. The prevalence of the use of philanthropic resources by the analyzed entities was presented, as well as the determinants related to this process.
PL
W artykule omówiono zagadnienie pozyskiwania środków finansowych przez polskie organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów o charakterze filantropijnym. Przedstawiono powszechność wykorzystania środków filantropijnych przez omawiane podmioty, jak również wskazano na uwarunkowania związane z tym procesem.
5
Content available remote Strategie w działalności organizacji pozarządowych
PL
Zdolność podmiotów do przetrwania i rozwoju zależy od tego, jak osoby zarządzające ustalają cele na przyszłość i jak dążą do ich osiągnięcia. Ponieważ do podstawowych narzędzi zarządzania należy strategia, celem niniejszego artykułu jest analiza kwestii jej tworzenia w aspekcie skutecznego podejmowania decyzji na przykładzie wybranych stowarzyszeń i fundacji.
EN
Ability of market organizations to survive and develop depends on ways of management connected with futurę aims and manners of reaching it. Because to the basie tools of management a strategy is ranked, therefore in this paper an analysis of strategy settling is considered as a main goal. Discussion, based on chosen associations and founds, is conducted in accordance with the resultant decision making.
EN
This article has shown that public service institutions may also give financial appraisals of their organizations, using measures applied in the companies fully geared towards profit. This presentation has demonstrated that in the market economy situation, "non profit" organizations adhere to the same rules of market gambling, although their activities are not related to the purely economic aspects. In present realities, however, they ought to be so flexible as not to cause losses, althought it is very difficult for them to generate profit. It has also been shown in this work that these organizations have to marke calculation of costs, so as not cause them bankruptcy. Such a company appraisal allows to control costs properly, which enables to minimize losses. This is an effective tool of appropriate decisions and the relevant control over them decreases a risk of dropping out from market gambling in case of decline in profitability.
7
Content available remote Rola organizacji non profit w społeczeństwie obywatelskim
PL
Niepodważalną wartością, którą należy chronić, jest człowiek, jego dobro. Nie powinien być jednakże bierny, ma on nie tylko prawo, ale i obowiązek działania na rzecz siebie i innych, na rzecz społeczności, do której należy. Przyjąwszy taką rolę jednostki, najważniejszym kapitałem społeczeństwa jawi się zdolność i pragnienie kształtowania rzeczywistości przez świadomych swych celów, możliwości i odpowiedzialności obywateli.
EN
The paper deals with mission of non-profit organizations. Being a part of the third sector they define their goals in terms of social changes. Nature and role of NGOs has been analyzed. Difficulties in assessment defining of tangible results of their activities.
8
Content available remote Marketing miejscowości w zarządzaniu samorządu lokalnego
PL
Samorząd terytorialny odpowiada za realizację zadań miast (miejscowości) w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ,wspólnoty mieszkańców, Dla realizacji swoich zadań muszą posługiwać się marketingiem, przy czym znajdują tutaj zastosowanie zasady marketingu w organizacjach non profit. Obecnie promocja jest narzędziem marketingu najczęściej wykorzystywanym przez organizację non profit. W marketingu miast (miejscowości) szczególny akcent kładzie się na konkurencyjność. Wzmocnienie konkurencyjności miast polega głównie na decyzjach i działaniach czyniących przestrzeń wiejską bardziej atrakcyjną dla inwestycji zewnętrznych. Marketing spowodował poszerzenie zakresu planowania przestrzennego miast (miejscowości) o szereg nowych elementów. Istotą podejścia marketingowego w planowaniu urbanistycznym powinno ,być zrozumienie i zaakceptowanie marketingowego sposobu traktowania wybranych elementów struktury przestrzennej miasta, a także wkomponowanie ich w treść planu. Realizując marketing planowanie przestrzenne reguluje przestrzeń selektywnie; nastawiając się na obszary, które z racji swych atutów mogą być szczególnie interesujące dla inwestorów.
EN
The Iocal council are responsible for going through with tasks in order to fulfil of the residential requirements. So as to provide this needs they should use of marketing. Especially there should be used the organization non profit rules. The organization non profit most frequently uses the promotion in its activity. In cities, towns and the country a significant accent is given on the competitiveness. Reinforcement of the competitiveness bases on decisions and activities which make urban space more attractive for external capital investment. ImpIementation of marketing in this activity causes thast range of space planning of cities is extended by new elements. Understanding and acceptance of the marketing way of approach to chosen eIements of urban town structure should be the point of the urban pIanning. Using marketing the space planning selectively regulates the space and takes into consideration the areas which by wirtue of their quality maybe especially interesting for inwestors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.