Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic fertilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Occurrence of Oribatid Mites During the Revitalization of Bare Root Forest Nursery
EN
The study was conducted in the years 2008-2010 in the bare root nursery Białe Błota that produced pine, beech and linden, and belonged to Bydgoszcz Forest District. The experiments included the following variants: C – control, O – organic fertilization, M – mulching with raw humus, OM – organic fertilization and mulching with raw humus. Relatively small but significant increase in the number and diversity of Oribatida species was observed in O variant for the deciduous trees. Mulching was the soil revitalization method that clearly improved the density and biodiversity of Oribatida species. In total, the investigated area harbored 37 species of oribatid mites. The most effective bioindicator and stimulant of soil revitalization was a common fungivorous species Tectocepheus velatus.
PL
Badania były prowadzone w latach 2008-2010 w należącej do Nadleśnictwa Bydgoszcz, szkółce leśnej Białe Błota produkującej sosnę, buk oraz lipę. Badania prowadzone były w następujących wariantach: C – kontrola, O – nawożenie organiczne, M – mulczowanie świeżym humusem, OM – nawożenie organiczne i mulczowanie świeżym humusem. Stosunkowo mały, ale znaczący wzrost liczby i zróżnicowania gatunkowego mechowców zaobserwowano w wariancie O dla drzew liściastych. Mulczowanie było metodą rewitalizacji gleb, która wyraźnie wpłynęła na intensywność i zróżnicowanie gatunkowe mechowców. Na badanej powierzchni stwierdzono ogółem 37 gatunków mechowców. Najskuteczniejszym bioindykatorem i stymulatorem rewitalizacji gleby był powszechnie występujący gatunek grzybożerny Tectocepheus velatus.
PL
Badania prowadzono w latach 1973–2017 na pastwisku górskim w Małych Pieninach, równocześnie w warunkach badań ścisłych i produkcyjnych. Celem pracy była ocena wpływu wypasu owiec i pozostawianych przez nie odchodów na produkcyjność runi oraz jakość wód powierzchniowych. Posługiwano się metodami analitycznymi powszechnie stosowanymi w doświadczalnictwie łąkowo-pastwiskowym oraz w pracach laboratoryjnych. Wieloletnie badania zrealizowano w trzech etapach. W pierwszym (1973–1988) stosowano nawożenie mineralno-organiczne i równocześnie zwiększano obsadę, osiągając 20 szt∙ha–1, a w dwóch kolejnych (1989–2017) stosowano wyłącznie nawożenie organiczne odchodami owiec, których jednocześnie obsada malała – do 8 szt∙ha–1. Poszczególne rotacje koszarowe różnicowała liczba sezonów wypasowych. Czas ich trwania był uzależniony od liczebności (390–980 szt.) wypasanego stada i poziomu nawożenia. Zwierzęta w ciągu nocy pozostawiały w zagrodzie koszarowej przeciętnie 2,07 kg∙szt–1 stałych i płynnych odchodów, a w czasie wypasu 1,36 kg∙szt–1. Pobierane próbki odchodów poddawano analizom chemicznym. Średnia ważona wartość N wynosiła 1,0%, P2O5 – 0,2%, K2O – 0,76%, CaO – 0,25%, a MgO – 0,16%. Poziom nawożenia organicznego w poszczególnych latach wynosił: N – 41–100 kg∙ha–1, P2O5 – 8–20 kg∙ha–1, a K2O – 31–76 kg∙ha–1. Sumy opadów atmosferycznych w sezonie wypasowym wydzielonych okresów wynosiły 538–655 mm. Plonowanie runi w całym okresie badawczym mieściło się w granicach 4,1–7,3 Mg∙ha–1 s.m. Z płynącego niżej potoku pobierano próbki wody do analiz chemicznych. Średnia zawartość z wielolecia wynosiła w przypadku N-NH4 0,4 mg∙dm–3, N-NO3 – 5,3 mg∙dm–3, PO4 – 0,1 mg∙dm–3, CaO – 62,8 mg∙dm–3, MgO – 15,0 mg∙dm–3, Na2O – 12,9 mg∙dm–3, oraz K2O – 4,7 mg∙dm–3. Uzyskane wyniki świadczą, że racjonalnie prowadzona niskonakładowa gospodarka pasterska ogranicza niekorzystne oddziaływanie wielkostadnych wypasów na plonowanie runi i środowisko wodne.
EN
Research were conducted in years 1973–2017 on mountain pasture in Male Pieniny, simultaneously in exact research and productive conditions. The aim of the study was impact assessment of sheep grazing and its deposited excrements on sward production and quality of the surface waters. Analytical methods applied in meadow and pasture experimentation and laboratory works were used. Long-term research were carried out in 3 phases. In the first one (1973–1988) only mineral and organic fertilization was used together with increasing stocking rate reaching 20 head∙ha–1, and in two more (1989–2017) only organic fertilization with sheep faeces, which stocking rate was decreasing, until 8 pc.∙ha–1. Particular pen rotations was graded by the number of grazing seasons. Its duration was depended on growth of grazing flock (390–980 head) and the level of fertilization. The animals during the night left on the pen stockyard on average 2.07 kg∙pc–1 of solid and liquid effluents, while during grazing 1,36 kg∙pc–1. Samples of effluents were analysed in terms of chemical composition. Weighted average content of N was 1.0%, P2O5 – 0.20%, K2O – 0.76%, CaO – 0.25%, and MgO – 0.16%. In particular years level rates of organic fertilization, in case of N was differenced from 41– 100 kg∙ha–1, P2O5 in the range of 8–20 kg∙ha–1, and K2O 31–76 kg∙ha–1. The sums of atmospheric precipitation in grazing season in particular periods were varied between 538–655 mm. In the whole research period yielding was varied between 4.1–7.3 t∙ha–1 D.M. From the stream flowing below the pasture, water samples were taken and also chemically analysed. Multi-year average of their content amounted for N-NH4 – 0.4 mg∙dm–3, N-NO3 – 5.3 mg∙dm–3, PO4 – 0.1 mg∙dm–3, CaO – 62.8 mg∙dm–3, MgO – 15.0 mg∙dm–3, Na2O – 12.9 mg∙dm–3, and K2O – 4.7 mg∙dm–3. Obtained results show that rational, lower-input farming is limiting negative effects of large-scale grazing on yielding and aquatic environment.
PL
W pracy wykazano zależność ewapotranspiracji rzeczywistej roślin od wielkości dawek i rodzaju stosowanych nawozów. Wielkość ewapotranspiracji określono na podstawie badań lizymetrycznych, przeprowadzonych w okresie od 1 IV 2002 r. do 31 VII 2007 r. W kolejnych latach lizymetry obsiane były mieszanką traw, kukurydzą, burakami cukrowymi, gorczycą białą, pszenżytem i rzepakiem ozimym. W celu zbadania wpływu nawożenia na wielkość infiltracji i ewapotranspiracji zastosowano wariant bez nawożenia, dwa warianty nawożenia organicznego kompostem: K1 – 10 g N•m-2 i K2 – 15 g N•m-2 oraz dwa warianty nawożenia mineralnego: NPK1 i NPK2 z równorzędnymi dawkami N w postaci saletry amonowej oraz PK w postaci superfosfatu i soli potasowej. Do obliczenia ewapotranspiracji rzeczywistej na podstawie pomiarów lizymetrycznych zastosowano wzór na infiltrację efektywną. Otrzymane wyniki wykazały, że nawożenie gleby jest czynnikiem zwiększającym ewapotranspirację rzeczywistą roślin uprawnych. Ze zwiększaniem dawek azotu występuje tendencja zwiększania się ewapotranspiracji, a wpływ na wielkość ewapotranspiracji ma nie tylko wielkość dawek azotu, ale także rodzaj nawozu, w którym zostały zastosowane. Ewapotranspiracja roślin uprawnych nawożonych kompostem była większa niż w przypadku ich nawożenia równorzędnymi dawkami nawozów w formie mineralnej.
EN
The paper shows the dependence of real evapotranspiration of plants on the dosage levels and the type of fertilizers used. The evapotranspiration volume was determined on the basis of lisimetric studies carried out between 1 April 2002 and 31 July 2007. In the following years lisimeters was sown with a mixture of grass, corn, sugar beet, yellow mustard, triticosecale and winter oilseed rape. In order to investigate the effect of fertilization on the amount of infiltration and evapotranspiration, a variant without fertilization was applied, two variants of organic fertilization with compost: K1 – 10 g N•m-2 i K2 – 15 g N•m-2 and two variants of mineral fertilization: NPK1 and NPK2 with equivalent N doses in the form of ammonium nitrate and PK in the form of superphosphate and potassium salt. For the calculation of real evapotranspiration on the basis of lisimetric measurements, an effective infiltration pattern was used. The results showed that soil fertilization was a factor that increased actual evapotranspiration from the crop area. With the increase in nitrogen doses tend to increase evapotranspiration and the effect on evapotranspiration is not only the amount of nitrogen doses, but also the type of fertilizer in which they are used. The evapotranspiration of crops fertilized with compost was greater than in the case of their fertilization with equivalent doses in mineral form of fertilizers.
PL
Doświadczenie założone w latach 2009-2011 miało na celu określenie wpływu nawożenia obornikiem, nawożenia organicznego w postaci międzyplonów ścierniskowych (gorczycy białej, grochu pastewnego i facelii błękitnej) oraz mikroelementów w aspekcie wskaźników zakwaszenia i żyzności gleby płowej. W pracy podjęto ponadto próbę oceny międzyplonów ścierniskowych jako alternatywy dla nawożenia naturalnego w aspekcie poprawy żyzności gleb. Po dwóch latach prowadzenia doświadczenia zaobserwowano zmniejszenie zakwaszenia gleby pod wpływem wszystkich czynników oraz istotny wpływ stosowania mikroelementów na zmniejszenie kwasowości hydrolitycznej. Uzyskano wzrost zawartości azotu ogółem, węgla organicznego oraz przyswajalnych form fosforu i magnezu. Stwierdzono przydatność międzyplonów ścierniskowych jako substytut obornika w poprawie żyzności gleb.
EN
The experiment was conducted in 2009-2011, whose aim was to evaluate the effect of manure, stubble catch crop (white mustard, field pea and phacelia pea) and the application of micronutrients in terms acidity indicators and luvisols soil fertility. The study attempt to evaluate stubble intercrop as an alternative to natural fertilization in improving soil fertility. After two years of this experiment resulted in reduced soil acidification under the influence of all the factors and a significant effect of micronutrients to reduce the hydrolytic acidity. It was reach an increase in content of total nitrogen, organic carbon and available phosphorus and magnesium in the soil. It was found that stubble intercrop could be useful as a substitute for manure to improve soil fertility.
PL
Przeprowadzono doświadczenia polowe, których celem było zbadanie, czy inhibitor nitryfikacji zawierający mikrokapsułowaną substancję aktywną nitrapirynę ograniczy straty i zwiększy efektywność wykorzystania azotu w uprawie kukurydzy. Stabilizator zastosowano w trakcie 2-poziomowego nawożenia organicznego i organiczno-mineralnego. Wpłynął on na zwiększenie plonu ziarna kukurydzy o 5–8% przy nawożeniu gnojowicą oraz o 12–20% przy nawożeniu obornikiem z mocznikiem w stosunku do nawożenia tą samą dawką nawozów bez stabilizatora. Świadczy to o lepszym wykorzystaniu azotu w trakcie wegetacji kukurydzy, a więc skutecznym działaniu inhibicyjnym mikrokapsułowanej nitrapiryny.
EN
Com. 2-chloro-6-trichloromethylopyridine (nitrapyrin) nitrification inhibitor was used during org. and org.-mineral fertilization in maize growing (field exps.). Increases in grain yield 5–8% at slurry fertilization and 12–20% at manure with urea fertilization were obsd. when compared to the same dose of fertilizers without any stabilizer.
PL
Badano wzrost aktywności enzymatycznej (ureaza, dehydrogenaza, fosfataza) gleby pobieranej w różnych terminach w latach 2011–2013 w trakcie doświadczenia polowego polegającego na uprawie rzepaku ozimego i pszenicy jarej na glebach nawożonych gnojowicą pochodzącą z tuczu trzody chlewnej bez i z dodatkiem preparatu PRP Fix. Przeprowadzone badania miały na celu określenie skuteczności takiego nawożenia.
EN
Com. enzymic prepn. was added to slurry and used in winter rape and spring wheat cultivation. The activity of urease, dehydrogenase and phosphatase was studied in a 2-year field exp. (2011–2013). The increase in the activity of urease, dehydrogenase and phosphatase depended on applied fertilization, cultivated plant species and soil sampling time. The activities increased from 4.33 to 15.3%, from 6.11 to 24.3% and from 9.78 to 10.7%, resp., when compared to the object with mineral fertilization.
EN
Organic manuring is suggested to be necessary in sweet corn cultivation. It is not always possible to use farmyard manure due to economic, production or technical reasons. Catch crops used as green manures can be an alternative source of organic matter. The experiment was carried out in central-east Poland (52°06’N, 22°55’E), in years 2008–2011. The successive effect of winter catch crops (hairy vetch, white clover, winter rye, Italian ryegrass, winter turnip rape) and the type of weed control on the growth and yielding of sweet corn was examined. The catch crops were sown in early September, incorporated in early May. The effect of the winter catch crops on yield was compared to the effect of FYM at a rate of 30 t•ha-1 and the control without organic manuring. The sweet corn was grown directly after organic fertilization. Three methods of weed control was used: Hw – hand weeding, twice during the growing period, GCM – herbicide Guardian CompleteMix 664 SE, immediately after sowing the seed corn, Z+T – a mixture of herbicides Zeagran 340 SE + Titus 25 WG, in the 3–4 leaf stage sweet corn. The highest yields of biomass were found for winter rye (35.5 t•ha-1 FM and 7.3 t•ha-1 DM), the most of macroelements accumulated winter turnip rape (480.2 kg N+P+K+Ca+Mg•ha-1). Generally, leguminous catch crops had similar to the FYM and better than non-leguminous catch crops yield-forming effect. The highest yield of marketable ears of sweet corn was obtained after FYM (14.4 t•ha-1) and after hairy vetch catch crop (14.0 t•ha-1). A similar yield-forming effect also had white clover and Italian ryegrass. The most of ears from 1 ha was achieved after white clover catch crop (59.3 tausend), similar after FYM and hairy vetch catch crop. The highest kernel yields were found after FYM (10.7 t•ha-1). The yields of kernel after hairy vetch and white clover catch crops were significantly higher than after non leguminous catch crops. Z+T weed control method increase marketable yield of sweet corn (by 25–30%) and a number of ears (by 17–22%), compared to hand weeding and GCM weed control method.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
EN
The objective of this study was to determine the selenium content in soil and its accumulation and distribution in winter wheat plants affected by organic fertilization. There was found a significant effect of FYM application on the total selenium in soil. The total selenium content in soil was significantly correlated with organic carbon content. The highest selenium concentrations were observed in aboveground biomass of winter wheat gathered from plots treated with FYM with the doses of 20 and 40 Mg · ha–1, which was about 70% higher in comparison with the control plants. The selenium content in winter wheat roots from the control plots was on average above 30% higher than from the FYM plots.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości selenu w glebie oraz jego akumulacji i rozmieszczenia w roślinach pszenicy ozimej po wieloletniej aplikacji nawozu naturalnego. Aplikacja obornika istotnie wpływała na zawartość selenu ogółem w badanej glebie, a zastosowanie nawozu naturalnego na poziomie 80 Mg · ha–1 zwiększyło zawartość tego mikroelementu o prawie 50% w odniesieniu do jego zawartości w glebie z obiektu kontrolnego. Zawartość selenu ogółem w glebie była dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego. Najwyższą zawartość selenu w nadziemnych częściach pszenicy ozimej wykazano na obiektach, na których obornik stosowano w dawce 20 i 40 Mg · ha–1, w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Po zastosowaniu obornika w tych dawkach zawartość selenu wzrosła o ponad 70%. Aplikacja obornika w dawce 80 Mg · ha–1 spowodowała natomiast istotne zmniejszenie zawartości tego pierwiastka w częściach nadziemnych pszenicy.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2010 w gospodarstwie ekologicznym (RZD Grabów) metodą podbloków skrzyżowanych. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 20 i 40 t? ha-1, czynnikiem II rzędu - sposoby pielęgnacji: A - kontrola - bez zwalczania chwastów, B - pielnik szczotkowy 3 razy, C - opielacz 3 razy, D - pielnik szczotkowy 2 razy oraz obsypnik 1 raz. W roku o małej ilości opadów w lipcu i znacznie większej w sierpniu 2010 r. stosowanie zróżnicowanych mechaniczne zabiegów zwalczających chwasty miało mały wpływ na plonowanie sorga. Natomiast w roku o dużej ilości opadów w lipcu i znacznie mniejszej w sierpniu 2011 r. największe plony zanotowano, gdy do pielęgnacji sorga stosowano trzykrotnie pielnik szczotkowy lub dwukrotnie pielnik szczotkowy i obsypnik przy wysokości 30 cm. Zaniechanie pielęgnacji mechanicznej niezależnie od dawki nawożenia organicznego powodowało zmniejszenie plonów suchej masy sorga od 17 do 40% w porównaniu do obiektów, na których zwalczano chwasty mechanicznie. W roku o ograniczonej ilości opadów w lipcu plony suchej masy sorga nawożonego dawką 20 t/ha-1 były podobne jak nawożonych dawką 40 t/ha-1. Natomiast w roku o większej ilości opadów nawożenie sorga większą dawką nawożenia organicznego wpływało korzystnie na poziom plonowania suchej masy niezależnie od zastosowanej pielęgnacji mechanicznej. Zawartość suchej masy w całych roślinach sorga była mało różnicowana zastosowanym poziomem nawożenia organicznego, jak również sposobem pielęgnacji, zanotowano tylko nieco mniejszą jego zawartość w roku 2010 w roślinach nawożonych większa dawką kompostu niezależnie od sposobu pielęgnacji.
EN
The experiment was carried out in the years 2009-2010 in organic farm of Agricultural Experimental Station Grabów (mazowieckie Voivodeship), by crossed subblock method. Dose of natural fertilization (20 and 40 t composted manure per 1 ha) was the first factor and the second factor - cultivation method: A - control object (without weed control), B - brush weeder (three times during the vegetation season), C - weeding hoe (three times during the vegetation season), D - brush weeder (two times during the vegetation season) and hiller. In the year with limited amount of rainfall in July and significantly more in August (2010), using of differentiated mechanical treatments for weed control had little influence on sorghum yielding. However, in the year with more amount of rainfall in July and significantly less in August (2011), the highest yields had been noted on the objects, where brush weeder (three times during the vegetation season) and brush weeder (two times during the season) and hiller on plants (with their 30 cm height) were used. The abandonment of mechanical cultivation independent on organic fertilization dose caused decreasing of dry matter sorghum yields from 17% to 40% in comparison to objects, where mechanic cultivation were used. Under conditions of limited amount of rainfall in July, yielding of sorghum fertilized by dose of 20 t per 1 ha were similar to those fertilized by dose of 40 t per 1 ha. However in the year with more amount of rainfall, higher dose of organic fertilization had favorable influence on yielding of dry matter, independently on treated mechanical cultivation. Content of dry matter in whole sorghum plants was little differentiated both organic fertilization and cultivation method. The less of dry matter content in plants fertilized by higher dose of compost independently on cultivation method had been noted in 2010 year.
EN
The objective of this study was to determine the selenium content in soil and its accumulation and distribution in winter wheat plants affected by organic fertilization. There was found a significant effect of FYM application on the total selenium in soil. A supplement of manure at the dose of 80 Mg ha–1 resulted in the significantly highest increase of the total selenium content almost 50 % in soil, as compared with the soil from control plots. The total selenium content in soil was significantly correlated with organic carbon content. The highest selenium concentrations were observed in aboveground biomass of winter wheat gathered from plots treated with FYM with the doses of 20 and 40 Mg ha–1, which was about 70 % higher in comparison with the control plants. The application of manure in the dose of 80 Mg ha–1 resulted in a decrease in the selenium content in aboveground wheat biomass. The bioaccumulation and translocation cśfficients of selenium demonstrated that aboveground winter wheat biomass absorbed and transported selenium more easily from soil treated with FYM at the doses of 20 or 40 Mg ha–1. Both coefficients decreased considerably due to the highest doses of FYM.
PL
Celem badań było określenie zmian zawartości selenu w glebie i roślinach pszenicy ozimej po wieloletniej aplikacji nawozu naturalnego. Wykazano istotny wpływ nawożenia obornikiem na zawartość selenu w glebie. Aplikacja obornika na poziomie 80 Mg ha–1 istotnie zwiększyła zawartość tego mikrślementu o prawie 50 % w odniesieniu do jego zawartości w glebie z obiektu kontrolnego. Zawartość selenu ogółem w glebie była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego. Najwyższą zawartość selenu w nadziemnych częściach pszenicy ozimej wykazano na obiektach, na których obornik stosowano w dawce 20 i 40 Mg ha–1, w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Po zastosowaniu obornika w tych dawkach zawartość selenu wzrosła o ponad 70 %. Aplikacja obornika w dawce 80 Mg ha–1 spowodowała natomiast istotne obniżenie zawartości tego pierwiastka w częściach nadziemnych pszenicy.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2010 w gospodarstwie ekologicznym (RZD Grabów) metodą podbloków skrzyżowanych. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 20 i 40 t/ha, czynnikiem II rzędu - sposoby pielęgnacji: A - kontrola - bez zwalczania chwastów, B - pielnik szczotkowy 3 razy, C - opielacz 3 razy, D - pielnik szczotkowy 2 razy oraz obsypnik 1 raz. W roku o większej ilości opadów( w lipcu) dwukrotne zastosowanie pielnika szczotkowego i obsypnika umożliwiło uzyskanie największych plonów świeżej i suchej masy kukurydzy. W takich warunkach wilgotnościowych plony suchej masy kukurydzy pielęgnowanej mechanicznie były o 37% większe niż na obiekcie kontrolnym. Na obiekcie, na którym nie stosowano zabiegów zwalczających chwasty plony suchej masy kukurydzy nawożonej dawką 20 t/ha były mniejsze o około 19% niż nawożonej dawką 40 t/ha, a na obiektach, gdzie stosowano mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne, różnice te były mniejsze i wynosiły od 7% do 11%. Zawartość suchej masy w całych roślinach kukurydzy była mało różnicowana zastosowanym poziomem nawożenia organicznego, jak również sposobem pielęgnacji. Nieco mniej suchej masy, niezależnie od dawki kompostu zawierały rośliny, do pielęgnacji których zastosowano 3-krotnie opielacz. Zwiększenie nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha powodowało znaczny wzrost udziału kolby w roślinie kukurydzy. W warunkach ograniczonej ilości opadów w lipcu plonowanie kukurydzy na obiektach, na których stosowano mechaniczne zabiegi zwalczające chwasty było większe o około 55% niż na obiekcie kontrolnym, ale mało zróżnicowane w zależności od sposobu pielęgnacji. Na obiekcie bez zwalczania chwastów plonowanie kukurydzy nawożonej dawką 20 t/ha było podobne jak nawożonej dawką 40 t/ha. Na obiektach gdzie stosowano mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne różnice te były nieco większe i wynosiły średnio około 4%. W takich warunkach pogodowych mniej suchej masy (o około 7%) zawierały rośliny, do pielęgnacji których nie zastosowano zabiegów mechanicznych w porównaniu do roślin pielęgnowanych mechanicznie. Zróżnicowane nawożenie organiczne miało niewielki wpływ na strukturę rośliny. Niezależnie od przebegu warunków atmosferycznych w okresie wegetacji na obiekcie kontrolnym kolba stanowiła znacznie mniejszy udział niż na obiektach, na których zwalczano chwasty mechaniczne. Zawartość suchej masy w kolbach kukurydzy była znacznie większa niż w całych roślinach. Udział ziarniaków w kolbie na obiekcie, na którym nie ograniczano występowania chwastów był około o 20% mniejszy niż w łanie pielęgnowanym mechanicznie. Zróżnicowane zabiegi mechaniczne ograniczające występowanie chwastów oraz dawki nawożenia organicznego miały stosunkowo niewielki wpływ na kształtowanie się struktury kolby.
EN
The experiment was carried out in the years 2009-2010 in organic farm of Agricultural Experimental Station Grabow (Mazowieckie Voivodeship), by crossed subblock method. Dose of natural fertilization (20 and 40 t composted manure per 1 ha) was the first factor and the second factor - cultivation method: A - control object (without weed control), B - brush weeder (three times during the vegetation season), C - weeding hoe (three times during the season), D - brush weeder (two times during the season) and hiller. In year with bigger amount of rainfall in July, using of brush weeder and hiller allowed to obtain the largest green and dry matter of maize yield. In such moisture conditions, dry matter yield of maize cultivated by mechanic method were higher by about 37% than on control object. Dry matter yields of maize fertilized with dose of 20 t per ha on the objects, without weed-control measures, were less by about 19% than maize fertilized with dose of 40 t per ha. On the objects, where mechanic cultivation were used, differences were less (from 7 to 11%). Content of dry matter in maize plants was a little differentiated both organic fertilization and cultivation method. The increasing of fertilization from 20 to 40 t per ha caused the significant growth of cob share in maize plant. Under conditions of limited amount of rainfall in July, yielding of maize on mechanic cultivated objects were higher by about 55% than on the control object. On the object without weed-control measure, yielding of maize fertilized with dose of 20 t per ha was similar than one fertilized with 40 t per ha. Plants on control objects contained less dry matter (about 7%) in comparison to those cultivated by mechanic measures. Dose of organic fertilization was a little influence on plants structure. Independently on whether conditions in vegetation period, share of cobs in plant structure was significantly less on control object, than on one with weed-control measures. The content of dry matter in maize cob was significantly higher than in whole plant. The percentage of seeds in cob maize was less by about 20% on control object than in mechanic cultivated. Measures limited occurrence of weeds and dose of organic fertilization were relatively a little influence on forming of maize cob structure.
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów uprawy oraz nawożenia organicznego, stosowanych pod buraki cukrowe, na strukturę roli. Nawożenie słomą przedplonową i międzyplonem ścierniskowym nie powodowało wyraźnych zmian wskaźnika struktury. W żadnej badanej warstwie i w żadnym terminie badań w porównaniu z obiektem nawożonym samą zieloną masą gorczycy białej. Średnia ważona średnica gruzełka MWDg wiosną oraz w okresie zbioru buraków nie była istotnie zależna od nawożenia organicznego. Z zastosowanych sposobów uprawy najkorzystniej na wodoodporność agregatów glebowych wpłynęła uprawa konserwująca, natomiast najmniejszą trwałość struktury odnotowano po zastosowaniu uprawy tradycyjnej i nawożenia obornikiem w dawce 10 t*ha-1.
EN
Studies aimed at recognizing the influence of different cultivation and organic fertilization variants applied at growing of sugar beets, on the structure of soil. Fertilization with the forecrop straw and stubble field intercrop did not cause distinct changes in structural index W in any of tested soil layers and term of investigations, in comparison to the object fertilized with green matter of charlock (Sinapsis alba) only. Weighted mean diameter of soil aggregate (MWDg) in spring and in the period of beet harvest, was not significantly dependent on organic fertilization. From among applied soil tillage methods the best effect on water- resistance of soil aggregates showed conservative tillage, whereas the least durability of soil structure was observed after applied traditional tillage and manure fertilization at a rate of 10 t*ha-1.
EN
In pot experiment the influence of liming and differentiated organic fertilization on the yield of biomass of orchard grass as well as on the amount of Cu, Zn, Cd and Pb harvested with the biomass were investigated. In the scheme of experiment the following objects were investigated: 1) without liming, 2) with liming in which CaCO3 was applied in the dose equal to 1 unit of hydrolitic acidity. Waste activated sludge, broiler litter and brown coal were used as organic fertilizers and applied in the dose 2 g C o kg-1 of soil. In the vegetation period 4 cuts of tested plants were harvested. The biomass of tested plant was air dried and ashed by dry combustion in the furnace at 450 st C. The ash was dissolved in 10 % HC1 and in the obtained solution the contents of lead and manganese were determined by ICP-AES method. The highest yield of biomass (sum of 4 cuts) and the amount of determined heavy metals were harvested from the objects fertilized with waste activated sludge and the lowest ones when brown coal was applied.
PL
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ wapnowania i zróżnicowanego nawożenia organicznego na plon kupkówki pospolitej oraz zebrane z tym plonem ilości Cu, Zn, Cd i Pb. W badaniach uwzględniono obiekty bez stosowania wapnowania i ze stosowaniem CaCOj w dawce równoważnej 1 Hh gleby. W doświadczeniu zastosowano również nawożenie organiczne (osad ściekowy, kurzeniec od brojlerów, węgiel brunatny) w dawce wprowadzającej do gleby 2 g C o kg-1. W sezonie wegetacyjnym zebrano cztery pokosy uprawianej rośliny, w której po wysuszeniu i zmieleniu oznaczono zawartość omawianych pierwiastków metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji "na sucho" w piecu muflowym. Największy plon sumaryczny oraz najwięcej omawianych metali zebrano z obiektów nawożonych osadem ściekowym, a najmniej z obiektów, w których stosowano węgiel brunatny.
EN
The objective of an experiment conducted in 2005-2007 was to determine the effect of the application of composted bark (20 Mg o ha-1 d.m.) and manure (20 Mg - ha-1 d.m.) on the nitrate content of soil and wild strawberry fruits. Both compost and manure caused an increase in the content of readily hydrolyzable nitrogen (by 66 % and 79 % respectively) and N-NO3 (by 165 % and 188 % respectively) in soil, compared with the control treatment. Elevated levels of readily mineralizable nitrogen and N-NO3 in soil contributed to an increase in the total nitrogen content of wild strawberry fruits, by 20.4 % and 29.7 % respectively. Organic fertilization had no significant effect on N-NO3 accumulation in wild strawberry fruits.
PL
W latach 2005-2007 przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ nawożenia kompostem z kory w dawce 20 Mg o ha-1 s.m. i obornika 20 Mg o ha-1 s.m. na zawartość azotanów w glebie i owocach poziomki. Stosowanie kompostu i obornika spowodowało wzrost zawartości w glebie N-łatwo hydrolizujacego o 66 % i 79 %, a N-NO3 o 165 % i o 188 % w stosunku do kontroli. Wzrost zawartości w glebie azotu łatwo ulegającego mineralizacji i N-NO3 wpłynęło na kumulację w owocach poziomki N-ogólem o 20,4 % i o 29,7 %. Zastosowane nawożenie organiczne nie miało statystycznie istotnego wpływu na kumulację N-N03 w owocach poziomki.
EN
The objective of this work was investigation of the growth dynamics of proteolytic bacteria and the enzymatic activity in soil for the cultivation of maize (Zea mays L.), as well as the maize yield under application of some selected organic fertilizers. Intensity and the direction of the developed changes in the soil depended on the type of applied organic fertilizer, the size of its dose introduced into the soil and on the developmental phase of the grown plant (maize). On the basis of obtained results it was found that all tested organic substances stimulated the activity of proteases. Yields of maize as raw material for silages obtained from soil fertilized with sewage sludge were similar to those obtained after the application of pig slurry and they exceeded maize yields harvested from other fertilization objects.
PL
Celem pracy było zbadanie dynamiki wzrostu bakterii proteolitycznych oraz ich aktywności enzymatycznej przy wybranych wariantach nawożenia organicznego pod uprawą kukurydzy (Zea mays L.). Natężenie oraz kierunek powstałych zmian zależne były od rodzaju zastosowanej materii organicznej, wielkości jej dawki wprowadzonej do gleby oraz fazy rozwojowej uprawianej rośliny. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono stymulujące działanie nawozów organicznych na aktywność proteaz. Uzyskane plony surowca do zakiszania na obiekcie nawożonym osadami ściekowymi były podobne jak po zastosowaniu gnojowicy świńskiej i przewyższały plony kukurydzy zebrane z innych obiektów nawozowych.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002-2004 badano wpływ trzech form nawozów organicznych (obornik, międzyplon + plony uboczne, wermikompost) zastosowanych pod przedprzedplon oraz zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym (0, 45, 90, 135 i 180 kg N/ha) na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Trzy lata po zastosowaniu nawożenia organicznego obserwowano zmniejszenie gęstości objętościowej gleby oraz zwiększenie jej porowatości ogólnej - szczególnie, jeśli pod przedprzedplon przyorano obornik. Badane formy nawożenia organicznego sprzyjały także zwiększeniu wilgotności, co obserwowano przede wszystkim po wprowadzenie do gleby międzyplonu łącznie ze słomą i liśćmi buraka cukrowego lub obornika. Wszystkie nawozy organiczne sprzyjały na ogół wzrostowi zawartości podstawowych składników pokarmowych w glebie. Intensyfikacja nawożenia azotowego w niewielkim stopniu wpłynęła na wzrost zawartości Corg i Nog oraz obniżenie ilości fosforu w glebie.
EN
In two-fractional field experiment conducted within 2002-2004, the effects of 3 organic fertilizer forms (farmyard manure, intercrop + side-crops, vermicompost) applied under forecrop, as well as of differentiated fertilization with the mineral nitrogen (0, 45, 90,135, 180 kg N/ha), on the physical and chemical soil properties, were studied. After three years since the application of organic fertilizers a decrease of soil bulk density and an increase of its total porosity were observed, particularly when farmyard manure was ploughed under the forecrop. Applied forms of organic fertilizers improved also the soil moisture content, what could be observed especially after fertilization with intercrops + straw and sugar beet leaves or the farmyard manure. All used organic fertilizers generally affected an increase of basic nutrients content in the soil. Intensification of nitrogen fertilization rates only to small extent affected increasing of Corg and Ntot contents and a decrease of phosphorus content in soil.
PL
W polowym dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w latach 2002-2004 metodą split-block, badano następczy wpływ trzech form nawozów organicznych zastosowanych pod przedprzedplon (obornik, międzyplon ścierniskowy + liście buraczane + słoma, wermikompost) oraz zróżnicowanych wzrastających dawek nawożenia azotowego zastosowanego bezpośrednio w latach badań pod jęczmień ozimy (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha) na wybrane wskaźniki struktury gleby. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon na ogół zwiększało współczynnik zbrylenia gleby (B) oraz średnią ważoną średnicę agregatów (MWDa), wpływając jednocześnie na zmniejszenie jej rozpylenia (S). Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała zmniejszeniu wskaźnika zbrylenia gleby oraz średniej ważonej średnicy agregatów, powodując zwiększenie wskaźnika rozpylenia. W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych, szczególnie obornika, stwierdzono poprawę wodo-odporności agregatów glebowych. Zastosowanie nawożenia azotowego, szczególnie w wyższych dawkach, przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika Wod. Zależność tę obserwowano tylko w warstwie 10-20 cm i 20-30 cm.
EN
In two-factorial field experiment of split-block design, established in 2002-2004, the after-effects of three organic fertilizer forms (1 - farmyard manure, 2 - stubble intercrop + beet leaves + straw, 3 - vermicompost) applied under forecrops, and different, increasing rates of nitrogen fertilization (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha), applied directly in the years of experiment under winter barley, on selected soil structure indices, were studied. Differentiated organic fertilization applied under forecrop generally increased the coefficient of soil cloddiness (B) and weighted mean diameter of soil aggregates (MWDa), reducing also soil silting (S). Intensified nitrogen fertilization conduced to decrease the index of soil cloddiness and the weighed mean diameter of soil aggregates, thus rising the index of soil silting. Three years after application of organic fertilizers into soil, the farmyard manure in particular, improving of soil aggregate water resistance was stated. Nitrogen fertilization, especially with the higher rates, increased the Wod index. However, such relationship was observed only within the layers 10-20 and 20-30 cm.
EN
Fertilization is the main factor influencing the meadow yield. Perennial utilization of meadows results in sward degradation depending on the method and level of fertilization. It is manifested by a lower yield level. Therefore it is of great importance to adjust proper amounts of fertilizers and kind of fertilization. The aim of this work was to estimate the effect of the method and level of fertilization on the yielding of mountain grasslands. The investigation was carried out in 2001-2003 on the permanent grassland in Czarny Potok near Krynica (altitude of 650 m). Five fertilization variants were taken into account ie: mineral fertilization with P20K58, N100P20K58, organic fertilization in the form of loose penning, loose penning supplemented with mineral fertilizers (PKN), tight penning and the control (not fertilized) object. The level of yield fluctuated in the range of 4,83-9,47 Mg . ha-1 depending on the method of fertilization and year of investigation. The meadow treated with a full dose of mineral fertilizers (8.35 Mg . ha-1) was characterized by the highest average yield during the whole investigated period. The following value was observed for the loose pen supplemented with mineral fertilization NPK. Tight penning of the meadow gave 9 % lower yield in comparison with the meadow characterized by the highest yield. Among all fertilized meadows the lowest yield, 29 % lower than the highest value, was stated for the loose pen. However, the respective value found for the control object was 39 % lower. It is obvious that fertilization results in the yield growth when compared with the meadows, which are not fertilized. In the mountain meadows good effects can be achieved using loose penning supplemented with mineral fertilization.
PL
Badania prowadzono w latach 2001-2003, które zlokalizowano na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.). W badaniach uwzględniono pięć wariantów nawozowych: nawożenie mineralne P 20K58, N100P20K58, nawożenie organiczne koszaru luźnego, koszar luźny + uzupełnienie nawozami mineralnymi PKN, koszar ciasny i kontrolę. W badaniach określono wpływ rodzaju i poziomu nawożenia na kształtowanie się plonu górskich użytków zielonych. Ilość plonu badanej łąki, zależnie od rodzaju nawożenia i roku badań, wahała się w zakresie 4,83--9,47 Mg . ha-1. Średnio za okres badań największe plony zebrano z wariantu, w którym zastosowano pełne nawożenie mineralne, 8,35 Mg . ha-1. Na drugim miejscu uplasował się wariant z koszarem luźnym uzupełnionym nawożeniem mineralnym NPK. Koszar ciasny w stosunku do obiektu z największym plonowaniem miał o 9 % mniejsze plony. Spośród wariantów nawozowych najsłabiej plonującym był koszar luźny, który miał mniejsze plony 029 % od plonu największego. Z kolei dla wariantu kontrolnego różnica ta wynosiła 39 %. Jak widać zaniechanie nawożenia prowadzi do szybkiego obniżenia plonu. Na łąkach górskich dobre efekty osiąga się przy użyciu koszaru luźnego z uzupełnieniem nawozami mineralnymi.
20
Content available Dobór urządzeń do nawożenia organicznego
PL
W pracy przedstawiono bazę danych umożliwiająca dobór maszyn i urządzeń do nawożenia organicznego dla gospodarstw rolniczych. Funkcja celu dotyczyła minimalizacji kosztów eksploatacji agregatu. Baza danych umożliwia wprowadzanie i modyfikowanie danych o ciągnikach rolniczych oraz rozrzutników obornika. Zawiera również moduł zestawiania agregatu ciągnik + rozrzutnik obornika. Dobór może być dokonywany na dwa sposoby: kojarzenia danego ciągnika z najkorzystniejszym rozrzutnikiem lub kojarzenia danego rozrzutnika z najkorzystniejszym ciągnikiem.
EN
Paper presents the database making possible to select machines and devices for organic fertilization in farms. The purpose function referred to the device exploitation costs minimization. The database makes possible to enter and modify information on tractors and manure spreaders. It also contains the mode for setting the combination of tractor with manure spreader. The selection can be realized in two ways: combining a given tractor with the most effective spreader or combininga given spreader with the best tractor.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.