Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic crops
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to perform a quantitative and qualitative analysis of epigeic beetles assemblages of family Carabidae recorded in different crops within Norfolk crop rotation managed organically. Collecting of arthropods was made using soil traps in 2014-2016, at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located in Kamieniec Wrocławski. In both sites the lowest number and the lowest species diversity of ground beetles was observed in potato crop. In remaining crops beetles were relatively abundant and numerous species were identified. On the basis of the results it may be assumed that organic management within Norfolk crop rotation creates favorable conditions for the development of studied organisms, and as a consequence increases their number, thus contributing to the increase in biological diversity of agroecosystems.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań epigeicznych chrząszczy z rodziny Carabidae występujących w różnych uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metodą ekologiczną. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w latach 2014-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu lokalizacjach najmniejszą liczebność i zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy odnotowano w uprawie ziemniaka. W pozostałych uprawach biegacze występowały stosunkowo licznie i w dużej liczbie gatunków. Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że zastosowanie płodozmianu typu norfolskiego, w warunkach gospodarowania ekologicznego, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju badanych organizmów, a w konsekwencji zwiększa ich liczebność i przyczynia się do zwiększenia różnorodności biologicznej agrocenoz.
2
Content available The occurrence of soil mesofauna in organic crops
EN
This study presents the quantitative and qualitative analysis of soil arthropods (Arachnida: Acari, Hexapoda: Collembola) occurring in four norfolk crop rotation, cultivated by organic method. The field research was carried out in the years 20142015 at the Experimental Research Station Swojec, belonging to the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at an organic farm in Kamieniec Wrocławski, Poland. In both locations, irrespectively of crop type, Prostigmata were the most common soil mites. Astigmata and predatory Gamasida were less numerous, while Oribatida were the least numerous. The largest number of springtails was noted in organic cultivation of winter rye. Less numerous Collembola were present in oat and fodder pea, and in the smallest number in organic cultivation of potato. Obtained results suggest that organic cultivation of cereals promotes the occurrence of beneficial mesofauna, mainly due to the lower frequency of agrotechnical activities in comparison to potato cultivation. The most numerous species of Collembola were: representatives of genera Mesaphorura and Desoria.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów glebowych (Arachnida: Acari, Hexapoda: Collembola) występujących w czterech uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metodą ekologiczną. Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2014-2015, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach, niezależnie od rośliny uprawnej, do najliczniejszych roztoczy glebowych należały Prostigmata. Mniej liczne były Astigmata oraz drapieżne Gamasida, a najmniej liczne Oribatida. W przypadku skoczogonków najwięcej tych stawonogów stwierdzono w ekologicznej uprawie żyta ozimego. Mniej licznie Collembola występowały w uprawie owsa i grochu pastewnego, a w najmniejszej liczbie w ekologicznej uprawie ziemniaka. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ekologiczna uprawa zbóż sprzyja występowaniu pożytecznej mezofauny, głównie ze względu na mniejszą częstotliwość wykonywania zabiegów agrotechnicznych w porównaniu do uprawy ziemniaka. Najliczniej oznaczanymi gatunkami Collembola były: Mesaphorura oraz przedstawiciele rodzaju Desoria.
EN
The aim of the study was to conduct quantitative and qualitative analysis of epigeic arthropods (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) occurring in crops within "Norfolk" rotation in organic farming. Arthropods’ collecting was carried out in 2014 at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located at Kamieniec Wrocławski. In both locations ground beetles, rove beetles and arachnids were the most numerous arthropods. The highest number of ground beetles was found within oat treatment, while rove beetles and arachnids within fodder peas. The greatest diversity of ground beetles species was calculated in Kamieniec Wrocławski, in case of pea crops. It may be assumed that these crops, provided by organic farming method, are optimal habitat for beneficial epigeal arthropods development.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów epigeicznych (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) występujących w uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metoda ekologiczna. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w 2014 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach najliczniejsza grupa stawonogów były chrząszcze z rodzin biegaczowatych i kusakowatych oraz pajęczaki. Liczebność biegaczy najwyższa była w uprawie owsa, natomiast kusaków i pajęczaków najwięcej odłowiono w uprawie grochu pastewnego. Najwieksze zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych odnotowano w Kamieńcu Wrocławskim w uprawie peluszki. Można przypuszczać, że wymienione uprawy prowadzone metodą ekologiczną stanowią optymalne siedlisko dla rozwoju pożytecznych stawonogów naziemnych.
PL
Stonka ziemniaczana jest jednym z najpoważniejszych szkodników ziemniaków. Strategie jej zwalczania na ekologicznych plantacjach były testowane w latach 2004-2009 zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. W doświadczeniach stosowano wybrane bioinsektycydy oparte na naturalnej pyretrynie, azadyrachtynie, toksynie bakteryjnej Bacillus thuringiensis var. Tenebronis i na spinosadzie. Produkty były stosowane w różnych kombinacjach, łączonych i samodzielnie oraz z różnych odstępach czasowych. Zabiegi oparte na azadyrachtynie oraz B.t.t znacząco redukowały procent defoliacji roślin powodowany przez żerujące larwy szkodnika, a tym samym zwiększały plony. Najkorzystniejszy dla plantatorów był spinosad, który po jednorazowym zabiegu zabezpieczał plantacje oraz nie generował kolejnych kosztów związanych z pracą fizyczną i stosowaniem maszyn. Szczegółowe dane dotyczące tego aspektu zamieszczono w innych pracach tych samych autorów. Liczebność entomofauny pożytecznej ocenianej w latach 2004-2007 była bardzo niska, jedynie biedronkowate (Coccinella septempunctata, Harmonia axyridis) stanowiły dominującą grupę drapieżców. W roku 2008 stwierdzono pozytywny efekt stosowania ekologicznej ochrony ziemniaków. Entomofauna pożyteczna licznie występowała na powierzchni chronionej spinosadem. Dodatkowo po upływie 25 dni od zabiegu obserwowano zwiększająca się liczbę ocenianych owadów. Zjawisko to łączono z dobrym ulistnieniem chronionych roślin, w porównaniu do kontroli, a tym samym dobrym i atrakcyjnym środowiskiem życia i rozwoju owadów pożytecznych.
EN
The Colorado Potato Beetle (CPB) is one of the most imminent pests of potatoes. Modern strategies for controlling this pest in organic farming were developed under field trials in Germany and Poland. In 2004-2009, the experiments have been done with selected insecticides containing the active substances permitted to organic farming, e.g. pyrethrum, neem, Bacillus thuringiensis var. tenebronis, spinosad. The products were applied in different combinations and lapses of time. Treatments with neem and B.t.t significantly reduced the percentage of defoliation due to larval feeding and significantly increased the yield, however spinosad application resulted in higher efficacy and lower cost. Data concerning this subject are published in other papers of authors. The numbers of beneficial insects in 2004-2007 were very low, only ladybirds (Coccinella septempunctata, Harmonia axyridis) were the most dominant predators. In 2008 we found a positive effect of biological insecticides. Abundant beneficial insects were found in spinosad treatments 25 days after spraying, whereby in the untreated control only a small amount of mentioned insects appeared. The reason was the foliage loss caused by the CPB larvae feeding in the untreated control which destroyed the living habitat for aphids and their predators.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.