Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ekstrakty roślinne są źródłem cennych składników, które mogą być wykorzystane w wielu gałęziach przemysłu. Związki bioaktywne wyodrębniane z surowców pochodzenia naturalnego wykazują, oprócz właściwości leczniczych, również potencjał do wzrostu i rozwoju roślin, chroniąc je przed stresem biotycznym i abiotycznym. Zainteresowanie ekstraktami roślinnymi nieustannie wzrasta w związku z tendencjami nowoczesnego rolnictwa, które biorą pod uwagę efektywność, niskie koszty, ale przede wszystkim ochronę środowiska. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono preparatom powstałym na bazie naturalnych substancji i możliwości ich zastosowania w uprawie roślin. Dlatego też poszukuje się surowców, których ekstrakty mogą pełnić funkcję biostymulatorów oraz środków ochrony roślin i mogą być wykorzystane jako komponenty „naturalnych” nawozów.
EN
A review, with 36 refs., of the title compds. and their applications as biostimulators, plant protection agents and natural fertilizers.
EN
The aim of the study was to perform a quantitative and qualitative analysis of epigeic beetles assemblages of family Carabidae recorded in different crops within Norfolk crop rotation managed organically. Collecting of arthropods was made using soil traps in 2014-2016, at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located in Kamieniec Wrocławski. In both sites the lowest number and the lowest species diversity of ground beetles was observed in potato crop. In remaining crops beetles were relatively abundant and numerous species were identified. On the basis of the results it may be assumed that organic management within Norfolk crop rotation creates favorable conditions for the development of studied organisms, and as a consequence increases their number, thus contributing to the increase in biological diversity of agroecosystems.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań epigeicznych chrząszczy z rodziny Carabidae występujących w różnych uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metodą ekologiczną. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w latach 2014-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu lokalizacjach najmniejszą liczebność i zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy odnotowano w uprawie ziemniaka. W pozostałych uprawach biegacze występowały stosunkowo licznie i w dużej liczbie gatunków. Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że zastosowanie płodozmianu typu norfolskiego, w warunkach gospodarowania ekologicznego, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju badanych organizmów, a w konsekwencji zwiększa ich liczebność i przyczynia się do zwiększenia różnorodności biologicznej agrocenoz.
EN
The quality of the organically produced fruit and vegetables is a frequent subject of research, but very few authors have investigated the differences in the content of biologically active compounds in organic agricultural crops depending on the age of the organic farms. At the same time, many studies have shown that the soil and the whole agroecosystems need time to stabilize after conversion of land to organic production. It suggests that in a mature, stable organic system one could expect higher yields and high quality of the crops. The aim of this study was to verify the following hypotheses: (1) the content of bioactive compounds in agricultural and horticultural crops is higher when they come from the organic production system compared with the conventional crops; (2) the content of bioactive compounds in crops is higher when they come from organic farms applying organic production standards for many years compared to those from the recently converted farms. The research material consisted of potato tubers (Irga variety), carrot roots (Flacoro variety) and apple fruit (varieties Idared and Antonówka) produced in (a) conventional farms, (b) organic farms in the second or third year after conversion, (c) organic farms in the fifth or sixth year after conversion, (d) organic farms over eight years after conversion. The collected fruit and vegetable samples were analyzed for dry matter, vitamin C, polyphenols, phenolic acids, flavonoids, carotenoids and chlorophylls. The results confirm the higher content of bioactive compounds in apples and carrots produced in organic compared to the conventional farms (this applies to most of the tested compounds in apples and total polyphenols & phenolic acids in carrots). At the same time, there was no significant impact of the production system on the content of the tested compounds in potato tubers (with the exception of ferulic acid and rutin, which were found in higher contents in the conventional tubers). In case of potatoes there was also no significant effect of the age of organic farms on the chemical composition of tubers. The exception was again ferulic acid and rutin, which, however, were found in higher contents in tubers from <3-year-old organic farms compared to those converted before 5-6 years. For carrots, the results did not confirm the hypothesis about the effect of time after conversion on the crop quality - the total content of polyphenols was highest in the carrot roots coming from the <3-year-old farms, significantly lower in the 5-6-year-old farms, and the lowest in the oldest (>8-year-old) farms; similar trends were found for phenolic acids and flavonoids (total). For carotenoids, dry matter and vitamin C no statistically significant differences were found between the carrot samples depending on the age of organic farms. In case of apple fruit, only 5-6-year-old and >8-year-old orchards were compared. Similarly to carrots, apple fruit from older (>8-year-old) orchards contained significantly lower contents of many of the tested compounds (flavonoids, carotenoids, chlorophylls) and dry weight compared with fruit from the younger (5-6-year old) orchards. However, the total content of polyphenols in apple fruit did not differ significantly depending on the age of organic farms. In conclusion, the study did not confirm the hypothesis that the content of bioactive compounds in plants is higher when they come from the farms applying organic production standards for many years compared to those just recently converted. In order to assess what other factors (agronomic practices, soil, weather, climate) affected the quality of agricultural products to a greater extent than the period of organic cultivation, the study should be continued on a wider scale.
PL
Jakość produktów rolnictwa ekologicznego jest częstym tematem prac badawczych, jednak bardzo niewiele jest prac pokazujących różnice w zawartości związków biologicznie czynnych w ekologicznych płodach rolnych w zależności od czasu stosowania ekologicznych metod produkcji. Tymczasem wiele badań wskazuje, że gleba i cały system przyrodniczy gospodarstwa ekologicznego potrzebują czasu, aby się ustabilizować. Tylko wtedy można oczekiwać dobrych i trwałych plonów oraz wysokiej jakości otrzymywanych płodów rolnych. Dlatego też celem prezentowanych badań była weryfikacja następujących hipotez badawczych: (1) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wówczas, gdy pochodzą one z ekologicznego systemu produkcji niż z konwencjonalnego; (2) zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodami ekologicznymi w porównaniu do surowców z gospodarstw ekologicznych, które od niedawna stosują tę metodę produkcji. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Irga, korzenie marchwi odmiany Flacoro oraz owoce jabłoni odmiany Idared i Antonówka pochodzące z gospodarstw (a) konwencjonalnych, (b) ekologicznych w drugim lub trzecim roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej, (c) w piątym lub szóstym roku od momentu rozpoczęcia produkcji ekologiczne, (d) powyżej 8 lat od momentu rozpoczęcia produkcji ekologicznej. W próbkach owoców i warzyw oznaczono zawartość suchej masy, witaminy C, polifenoli ogółem, kwasów fenolowych, flawonoidów, karotenoidów i chlorofili. Wyniki potwierdzają wyższą zawartość związków bioaktywnych w jabłkach oraz marchwi z gospodarstw ekologicznych w porównaniu do tych z produkcji konwencjonalnej (dotyczy to większości badanych związków w jabłkach oraz polifenoli ogółem i kwasów fenolowych w marchwi). Jednocześnie nie stwierdzono wpływu systemu produkcji na zawartość badanych związków w bulwach ziemniaka (z wyjątkiem kwasu ferulowego i rutyny, których było więcej w bulwach z produkcji konwencjonalnej). W przypadku ziemniaków nie stwierdzono również prawie żadnych istotnych zależności w zakresie wpływu czasu prowadzenia gospodarstwa w sposób ekologiczny na skład chemiczny bulw. Wyjątkiem były kwas ferulowy oraz rutyna, których jednak było więcej w bulwach ziemniaka z gospodarstw <3-letnich niż 5-6-letnich. W przypadku marchwi stwierdzono zależności odwrotne do założonych w hipotezie - zawartość polifenoli ogółem była najwyższa w korzeniach marchwi uprawianych w <3letnich gospodarstwach, mniejsza w 5-6-letnich, i najmniejsza w ponad 8-letnich; podobne tendencje stwierdzono dla kwasów fenolowych ogółem i flawonoidów ogółem. Dla karotenoidów, suchej masy i witaminy C nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy próbkami w zależności od czasu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. W przypadku jabłek badano tylko sady 5-6-letnie i ponad 8-letnie, nie badano sadów młodych, <3-letnich. Podobnie jak w przypadku marchwi, stwierdzono istotnie mniejszą zawartość wielu badanych związków (flawonoidów, karotenoidów, chlorofili), a także suchej masy w jabłkach z sadów > 8-letnich w porównaniu z sadami 5-6-letnimi, natomiast poziom polifenoli ogółem w owocach nie różnił się istotnie w zależności od wieku gospodarstw ekologicznych. Podsumowując, w badaniach nie potwierdzono hipotezy mówiącej, że zawartość związków bioaktywnych w surowcach roślinnych jest wyższa wtedy, gdy pochodzą one z gospodarstw ekologicznych prowadzonych od wielu lat metodą ekologiczną w porównaniu do tych od niedawna stosujących tę metodę produkcji. W celu oceny, jakie inne czynniki (agrotechniczne, glebowe, pogodowe, klimatyczne) wpłynęły na jakość płodów rolnych w większym stopniu niż czas stosowania ekologicznych metod produkcji, badania powinny być kontynuowane na szerszym materiale doświadczalnym.
EN
Nowadays nearly 40% of Earth’s land is used by agriculture. Large areas of arable land are covered by cash crops monocultures, and most common intensive agricultural practices are highly dependent on water, synthetic mineral fertilizers, chemical pesticides, and increasingly also on the products of genetic engineering. The mentioned means of agricultural production, aiming at maximizing yields while decreasing direct production costs, resulted in the agriculture becoming in a very short time one of the economy branches with highly significant environmental impact. Some alternative agricultural systems have been developed in response to the increasing environmental and social concerns of intensive agriculture. One of such systems, earning growing interest worldwide, is organic farming. The presented paper shows and compares environmental impacts of organic vs. conventional agricultural production methods on the basis of available published research. According to the literature, global benefits of organic production methods include e.g. improvement of soil structure and fertility, reduction of soil degradation and erosion, protection of biodiversity, and increasing independence on external production inputs, in that water and non-renewable energy sources. All these features of organic production are important for protecting natural resources and fit well in the concept of sustainable development. It should be underlined that the mentioned environmental/ecosystem benefits of replacing industrial, intensive agriculture with the organic systems, translate into measurable economic values. However, as it is very difficult to internalize external (i.e. environmental) costs and benefits (e.g. ecosystem services) of agriculture, they are usually not taken into account in global economic evaluation of the systems, thus inhibiting development of organic sector.
PL
Blisko 40% powierzchni lądowej Ziemi zajmują obecnie tereny użytkowane rolniczo. Większość gruntów ornych pokrywają wielkoobszarowe uprawy monokulturowe, a stosowane intensywne praktyki rolnicze zależne są w ogromnym stopniu od syntetycznych nawozów azotowych, środków chemicznej ochrony roślin, i coraz częściej także od technik inżynierii genetycznej. Wymienione środki produkcji, mające służyć maksymalizacji plonów przy równoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji, mają swój udział w tym, że intensywne rolnictwo stało się w bardzo krótkim czasie jedną z gałęzi gospodarki o znaczącym negatywnym wpływie na środowisko. W odpowiedzi na negatywne konsekwencje środowiskowe i społeczne intensyfikacji produkcji rolniczej, pojawiły się alternatywne metody gospodarowania, w tym zyskujące dziś na znaczeniu rolnictwo ekologiczne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury naukowej podejmującej temat wpływu rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego na środowisko naturalne. Według dostępnej literatury, globalne korzyści wynikające ze stosowania ekologicznych metod produkcji rolnej to m.in. zwiększenie żyzności i poprawa struktury gleb oraz zapobieganie jej degradacji i erozji, ochrona bioróżnorodności, a także uniezależnienie produkcji od nakładów zewnętrznych, w tym przede wszystkim od nieodnawialnych źródeł energii. Wszystkie te cechy produkcji ekologicznej składają się na dbałość o trwałość naturalnych zasobów przyrodniczych i stanowią ważny element koncepcji zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, że wymienione korzyści środowiskowe/ekosystemowe związane z zastępowaniem przemysłowego intensywnego rolnictwa przez system ekologiczny wiążą się z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi produkcji rolniczej. Z uwagi na ich trudną internalizację, są one jednak często pomijane w globalnym rachunku ekonomicznym, co wpływa hamująco na rozwój sektora ekologicznego.
EN
The main advantage of sorghum cultivation consists in its resistance to difficult thermal and moisture conditions during vegetation, especially in summer. Sorghum is planted in wide rows, and is characterized by a slow initial growth, which makes it subjected to segetal weed competition in the early stages of its development, especially under organic management system. The aim of the study was to evaluate the diversity of species of segetal flora and the effectiveness of the selected methods of mechanical weed control in organic cultivation of sorghum, under different doses of organic fertilization. A field experiment was conducted in the years 2011-2013, by crossed subblock method, in four replications. Two doses of organic fertilizer were used (20 and 40 t·ha-1) and 3 methods of mechanical crop treatment: A-control treatment (without weed control), B-with a 3-time use of a brush weeder during the season, C-with a 3-times use of a weeding hoe during the season, D-with a 2-time use of a brush weeder during the season and 1-time a hiller. The study shows that the greatest abundance and species richness of segetal flora characterized sorghum crops without applying any treatments whereas the mechanical treatment of intercrops contributed to a significant reduction in weight and number of weeds. The most effective method involved the use of a brush weeder and a hiller, which limited weed infestation on average by 75%. The efficiency of a weeding hoe and a brush weeder used alone was lower and amounted to, respectively, 58 and 51%. In all of the years of the studies, the most aggressive weed species were: Echinochloa crus-galli and Chenopodium album. The dose of organic fertilizer did not significantly affect the number and species composition of segetal flora.
PL
Główną zaletą uprawy sorgo jest jego odporność na trudne warunki termiczne i wilgotnościowe w okresie wegetacji, zwłaszcza latem. Sorgo uprawiane jest w szerokich rzędach i charakteryzuje się wolnym początkowym wzrostem, co sprawia, że konkurencja chwastów segetalnych w początkowych fazach rozwojowych jest duża, zwłaszcza w ekologicznym systemie gospodarowania. Celem przeprowadzonych badań była ocena różnorodności gatunkowej flory segetalnej oraz skuteczności wybranych metod mechanicznej regulacji zachwaszczenia w ekologicznej uprawie sorgo przy różnych dawkach nawożenia organicznego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011-2013, metodą skrzyżowanych podbloków, w czterech powtórzeniach. Zastosowano dwie dawki nawozu organicznego (20 i 40 t·ha-1) oraz 3 sposoby mechanicznej pielęgnacji łanu: A - obiekt kontrolny (bez zwalczania chwastów), B - pielnik szczotkowy 3-krotnie w sezonie, C - opielacz 3krotnie w sezonie, D - pielnik szczotkowy 2-krotnie oraz jeden raz obsypnik. W badaniach wykazano, że największą liczebnością oraz bogactwem gatunkowym flory segetalnej charakteryzował się łan sorga, w którym nie stosowano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, a mechaniczna pielęgnacja międzyrzędzi przyczyniła się do znacznej redukcji masy i liczby chwastów. Najskuteczniejszą metodą było zastosowanie pielnika szczotkowego i obsypnika, które ograniczały zachwaszczenie średnio o 75%. Skuteczność opielacza i pielnika były mniejsze i wynosiły odpowiednio 58 i 51%. W wszystkich latach prowadzenia doświadczeń najbardziej uciążliwymi gatunkami chwastów były: Echinochloa crus-galli i Chenopodium album. Wysokość dawki nawożenia organicznego nie wpłynęła znacząco na zróżnicowanie liczebności i składu gatunkowego flory segetalnej.
EN
The aim of the study was to conduct quantitative and qualitative analysis of epigeic arthropods (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) occurring in crops within "Norfolk" rotation in organic farming. Arthropods’ collecting was carried out in 2014 at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located at Kamieniec Wrocławski. In both locations ground beetles, rove beetles and arachnids were the most numerous arthropods. The highest number of ground beetles was found within oat treatment, while rove beetles and arachnids within fodder peas. The greatest diversity of ground beetles species was calculated in Kamieniec Wrocławski, in case of pea crops. It may be assumed that these crops, provided by organic farming method, are optimal habitat for beneficial epigeal arthropods development.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów epigeicznych (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) występujących w uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metoda ekologiczna. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w 2014 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach najliczniejsza grupa stawonogów były chrząszcze z rodzin biegaczowatych i kusakowatych oraz pajęczaki. Liczebność biegaczy najwyższa była w uprawie owsa, natomiast kusaków i pajęczaków najwięcej odłowiono w uprawie grochu pastewnego. Najwieksze zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych odnotowano w Kamieńcu Wrocławskim w uprawie peluszki. Można przypuszczać, że wymienione uprawy prowadzone metodą ekologiczną stanowią optymalne siedlisko dla rozwoju pożytecznych stawonogów naziemnych.
PL
Na przełomie ostatnich kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, zapoczątkowany w 2004 r., czyli od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyrazem tego rozwoju jest m.in. stale rosnąca liczba ekologicznych producentów rolnych i przetwórni ekologicznych oraz wzrastająca powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce. Celem opracowania jest próba oceny wpływu dopłat unijnych do gospodarstw ekologicznych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Ponadto podjęto próbę oceny efektywności funkcjonowania tych dopłat. Analizy dokonano na podstawie materiałów wtórnych oraz badań przeprowadzonych w 30 losowo wybranych gospodarstwach ekologicznych w woj. podlaskim. Po przeanalizowaniu uzyskanych wyników badań stwierdzono, że czynnikiem silnie stymulującym rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce jest program rolnośrodowiskowy, będący elementem „Programu rozwoju obszarów wiejskich” (PROW), który jest jednym z działań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na rzecz promowania rolnictwa przyjaznego środowisku. Beneficjentów programu rolnośrodowiskowego, w ramach którego funkcjonują dopłaty do rolnictwa ekologicznego, wciąż przybywa. W okresie finansowania 2004–2006 z programu skorzystało 700 tys. rolników. W ramach programu rolnośrodowiskowego 2007–2013 do 31.10.2012 r. zrealizowano płatności w wysokości 2,3 mld zł.
EN
A very dynamic development of organic farming has been observed in Poland in the last few years. This system has particularly intensively developed since 2004, i.e. since Poland's accession to the European Union. The development manifests itself in increasing number of organic farmers, food processing companies and the area of organic farmlands in Poland. The objective of the study was to assess the impact of EU aid to the development of organic farming in Poland. In addition, I have tried to assess the effectiveness of the aid. Analysis was based on secondary materials and research carried out in 30 randomly selected organic farms in Podlaskie voivodeship. The study showed that agri-environmental program – one of the activities of European Union's Common Agricultural Policy to promote environmentally friendly farming – was a powerful driver in the development of organic farming in Poland. Beneficiaries of the agri-environmental programme, which subsides organic farming, are still increasing in number. 700 thousand farmers benefited from the RDP programme in the previous funding period (2004–2006). Payments amounted 2.3 billion PLN in the agri-environmental program for 2007–2013 (data as of 31st Oct. 2012).
EN
Background: The results of the research conducted in March 2009 on a representative sample of the citizens of the Republic of Croatia using a highly structured survey questionnaire in households have shown that the majority of the respondents (76.6%) are familiar with organic food. In the survey, special emphasis is put on the purchase of organic food, especially among regular buyers. Methods: Regular buyers were asked about their familiarity with the information on the organic food declaration and their trust in the reliability of the information on the organic food declaration. Furthermore, research explored respondents' familiarity with the label organic product of Croatia according to frequency of organic food purchase. Also, research explored consumer trust in organic food monitoring and control system in Croatia. Results and conclusions: The research gives insight into familiarity with measures for organic food consumer protection in Croatia and recommendations for organic food legislation bodies.
PL
Wstęp: Wyniki badań (z użyciem wysoko ustrukturyzowanych kwestionariuszy skierowanych do gospodarstw domowych) przeprowadzonych w marcu 2009 r. na reprezentacyjnej próbie mieszkańców Chorwacji wskazały, że większość respondentów (76,6%) jest zaznajomionych z żywnością organiczną. Metody: W badaniach szczególny nacisk położony jest na zakup żywności organicznej, zwłaszcza przez regularnych odbiorców, którzy zostali zapytani o znajomość informacji znajdującej się w deklaracji organicznej żywności i pewność, czy jest to informacja rzetelna. Dalej badanie zgłębiło znajomość etykiety żywności organicznej odnośnie częstotliwości zakupu tej żywności. Ponadto badania opisują zaufanie konsumenta odnośnie monitorowania i systemu kontroli żywności organicznej w Chorwacji. Wyniki i wnioski: Badanie daje wgląd w znajomość miar ochrony konsumenta żywności organicznej w Chorwacji i podaje rekomendacje dla organów legislacyjnych w zakresie żywności organicznej.
PL
Celem pracy była ocena oraz porównanie świadomości ekologicznej rolników gospodarujących metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi na terenie powiatu grajewskiego, jak również ocena postaw prośrodowiskowych reprezentowanych przez rolników obu badanych grup. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższy poziom świadomości ekologicznej reprezentują rolnicy gospodarujący metodami ekologicznymi. Badania dowodzą również, że deklarowane przez rolników postawy wobec środowiska nie zawsze przekładają się na rzeczywiste zachowania, zaś rolnicy decydujący się na ekologiczny sposób gospodarowania często mają na uwadze względy ekonomiczne, nie zaś dobro środowiska. Wyniki badań skłaniają do wniosku, iż należy podejmować działania zmierzające do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej producentów rolnych, celem ograniczenia stosowania negatywnych praktyk w rolnictwie. Rzetelna edukacja ekologiczna rolników, połączona z propagowaniem wiedzy na temat ekologicznych metod produkcji rolnej pozwoliłyby skutecznie ograniczyć ujemny wpływ działalności rolniczej na środowisko.
EN
The aim ofthe thesis is to assess and compare the environmental awareness offarmers who run their farms with organie methods with conventional way in Grajewo 's county. Additional area examined in the thesis concerns the assessment of pro-environmental attitudes which are represented by both groups offarmers. Research results show thatfarmers who lead their farms with organie methods represent higher level of environmentał awareness. The research proves also that attitudes declared by thefarmers do not always translate into real actions. Farmers decide to act organically because ofeco-nomic considerations, not because ofthe environment protection. It is necessary to take actions that would increase level of erwironmental awareness offarmers in order to limit negative practices in agriculture. Both solid ecological education connected with knowledge dissemination of ecological produetion methods would limit negative influence of agriculture ac-tivities on environment.
PL
Przedstawiono najnowsze wyniki badań krajowych i zagranicznych, dotyczące zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów w uprawach roślin. Wykazano, że preparat mikrobiologiczny może być z powodzeniem wykorzystywany w produkcji roślin rolniczych, przemysłowych, sadowniczych, warzywnych, leczniczych i ozdobnych. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania, kompleksowo oddziałując na środowisko życia roślin. W związku z tym może być aplikowany donasiennie, dolistnie i doglebowo. U wielu gatunków roślin stwierdzono jego działanie indukujące odporność roślin, plonotwórcze i ochronne. Wykazuje także działanie próchnicotwórcze i regulujące stosunki biotyczne gleb. Dlatego w wielu krajach biopreparat EM jest na szeroką skalę stosowany w ekologicznej produkcji roślin uprawnych. Celem pracy było przedstawienie informacji i zapoznanie z efektami stosowania i skutecznością działania Efektywnych Mikroorganizmów w produkcji roślin uprawnych.
EN
Paper presents the recent research results from home and abroad, concerning the use of Effective Microorganisms (EM) in cultivation of crops. It was revealed that the microbiological preparation may be successfully applied in production of agricultural crops as well as the industrial, medicinal and ornamental plants, vegetables and fruits. Biopreparation is characterized by wide spectrum of activity and complex effect on plants' living environment. Thus, it may be used as foliar treatments, on the seeds or in-soil application. Its effects inducing plant disease resistance, yield creating and protective were observed in many plant species. It is also creating humus and regulates basic relations in the soils. Therefore, the EM biopreparation is used in many countries, on a large scale, in organic production of agricultural crops. The aim of this paper was to give some information and to acquaint with the effects of using and efficiency of the EM preparation in crop production.
PL
Produkcja warzyw z siewu wprost do gruntu w uprawie ekologicznej jest obarczona wysokim ryzykiem z powodu braku skutecznych zapraw nasiennych dopuszczonych do stosowania w tym systemie uprawy. W praktyce nierównomierne i słabe wschody są przyczyną powtarzania siewów niektórych gatunków warzyw. W latach 2004-2007 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania nad wschodami fasoli oraz ogórka w uprawie ekologicznej. Przed siewem wykonano testy kiełkowania i zdrowotności nasion, a następnie oceniano wschody z uwzględnieniem siewek uszkodzonych oraz nasion nie kiełkujących. U fasoli oceniano wschody w zależności od terminu siewu oraz od odmiany. Wykazano podatność niektórych odmian fasoli na żerowanie mietek. Wykazano korzystny wpływ opóźniania terminu siewu na liczebność wschodów fasoli. W przypadku ogórka określano skuteczność środków Grevit 200 Sl i Biosept 33 oraz wyciągów roślinnych dopuszczonych do ochrony przed chorobami i szkodnikami w rolnictwie ekologicznym. Przeprowadzono badania porównawcze wschodów ogórka z uprawy polowej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Zastosowane naturalne zaprawy nasienne wykazywały pewien efekt zwiększania liczby wschodów, jednakże ich skuteczność była istotnie słabsza niż zapraw chemicznych. Wskazano na ważność struktury gleby podczas wschodów ogórka.
EN
Direct field sowing of vegetable seeds in organic farming is an adventure, because of the lack of effective seed treatments admitted to this kind of cultivation. In practice uneven and poor field emergence often cause reiterate sowings of some vege- table species. During 2004-2007 in the Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice the research was conducted on bean and cucumber field emergence in organic cultivation. Before field sowing the seed germination and healthness tests were taken and then field emergence were counted considering damaged seedlings and non germinating seeds. In the bean experiment the field emergence was examined in relation to the cultivar and date of sowing. The susceptibility of some cultivars to maggots was found. The advantage of delayed sowing in relation to the number of seedlings was proved. In the cucumber experiment the efficacy of Grevit 200SL and Biosept 33SL as well as plant extracts admitted to pest control in organic farming were evaluated. The comparative analysis of cucumber field emergence in organic and conventional cultivation were taken. The biological treatments increased the number of field emergence to some extent, but their efficacy was significantly lower as compared to chemical treatment. The soil structure was of a great importance in the cucumber field emergence.
PL
W okresie dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego coraz wyraźniej zarysowuje się potrzeba badań nad tym systemem gospodarowania. W Polsce powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekroczyła ostatnio 1% użytków rolnych. Jednak przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju istnieje szansa, że niedługo możliwe będzie zwiększenie powierzchni gospodarstw ekologicznych do poziomu istniejącego już w innych krajach europejskich. Polska jako kraj o dość dobrych walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz bezcennym, czystym środowisku ma szansę stać się jednym z największych producentów żywności ekologicznej w Unii Europejskiej. Do niedawna słaba, w powszechnym mniemaniu, strona polskiego rolnictwa, jaką była niska wydajność produkcji, może stać się jego szansą. Ekologicznie czyste składniki rolniczej przestrzeni produkcyjnej, będące rzadkością na terenie krajów tzw. "starej" Unii Europejskiej, na Podkarpaciu często dominują. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych, wskazują na możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podkarpackiego. Będzie to możliwe dzięki coraz większej świadomości konsumenta, wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej dla rolnictwa oraz umiejętnemu odnalezieniu się na ciągle jeszcze dla polskich rolników nowym rynku unijnym.
EN
In times of rapid development of organic farming there is a need to investigate how the situation within is changing. In Poland, area of organic farming reached already 1%. If maintaining this rate of increase Poland soon will be able to reach average European Union share in total organic farmland. Particularly podkarpackie voivodeship is a region of Poland with relatively good condition for agriculture production and priceless values of pure, natural environment. In coming future Polish agriculture will face the chance to become one of the largest suppliers of organic food in Europe. Up to recent times, weak points (in common opinion) of farming system turned into advantages. Comparatively extensive agriculture is the reason why natural environment survived in such good condition. Today Podkarpacie region is abundant in biodiversity, which is in short in majority European countries. That's a good forecast to the future of organic agriculture in the Podkarpacie region. The results of this thesis reveal the possibility of development of organic farming in podkarpackie voivodeship. Rising consumer awareness and taking advantages of subsidies and skilled dealing with market reality is expected as a chance for farmers. Above manners of development combined together may dynamise mutual beneficial cooperation between mankind and nature.
PL
Na przykładzie modelowego gospodarstwa rolnego o powierzchni 36 ha UR przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną jego działalności. Oceny dokonano stosując technologiczną metodę przestawiania się gospodarstwa na produkcję metodami ekologicznymi. Zastosowano odpowiednio projektowane karty technologiczne, co pozwoliło nie tylko na dobór odpowiedniego zestawu maszyn rolniczych, ale także na określenie zakresu usług produkcyjnych i handlowych. Efektywność działalności gospodarstwa oszacowano metodą bilansowo-kalkulacyjną sporządzając bilans dochodów i zysków wg kategorii produkcji i wg przychodów i rozchodów.
EN
Technical and economical assessment of an agricultural farm activity was made on the base of a model farm of the area of 36ha of arable land. Evaluation measurements were carried out by using technological method of transformation of the farm production activity into organic method. There were designed special technological cards which enabled both - projecting suitable agricultural machines assemblies, and determination of the range of production and commercial service to be carried out by an organic farm. The effectiveness of the farm activity was assessed using balance and calculation method, by drawing up balance sheet of outcomes according to the category of production and according to incomes and expenditures account stated in PLN currency.
14
Content available Ochrona upraw w rolnictwie zrównoważonym
PL
Jednym z podstawowych założeń rolnictwa zrównoważonego jest ochrona środowiska naturalnego oraz zapewnienie bioróżnorodności w agrocenozach. Zagrożeniem może tu być ochrona upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami, a szczególnie metoda chemiczna z wykorzystaniem wielu substancji aktywnych syntetyzowanych przez przemysł chemiczny. Chemiczna ochrona roślin jako pierwsza poddana została już przed ponad 40 laty bardzo ostrej krytyce ze względu na zagrożenie dla człowieka, środowiska i zwierząt gospodarskich. Wynikiem tej krytyki było opracowanie przez naukę koncepcji integrowanej ochrony, rozwiniętej następnie do zasad integrowanej produkcji, zmiana asortymentu stosowanych substancji aktywnych, a także bardzo znaczny postęp w technice wykonywania zabiegów ochrony roślin. Opracowano zasady Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, przestrzeganie których jest gwarancją eliminowania lub ograniczenia do minimum niekorzystnych skutków stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
EN
Fundamental assumptions of sustainable agriculture include environmental protection and preservation of agrocenosis biodiversity as well. However realization of these objectives is disturbed, in high degree, by plant protection measures. Pest, disease or weed control requires application of active substances, from which the chemical ones are the most environmentally harmful. Due to the harmful environmental, human and animal impact, chemical plant protection was submitted to severe criticism over 40 years ago. That resulted in elaboration of new conception for integrated plant protection and then development of rules for integrated production system, modification of active substances assortment as well as development of advanced plant protection technology. There has been also issued the Plant Protection Good Practice Code. Compliance with the Code rules enables elimination or reduction of unfavorable effects of chemical plant protection measures.
PL
Celem pracy jest wskazanie na szansę rozwoju w województwie małopolskim zintegrowanych projektów typu OkoRegio-Tour stworzonych w celu zachowania lokalnej przyrody, kultury i tradycji. Projekty OkoRegio-Tour (OR-T) są modelowymi zastosowaniami zintegrowanych działań środowiskowych związanych z promocją turystyki zrównoważonej i zachowaniem dziedzictwa kulturowego w oparciu o rolnictwo ekologiczne i agroturystykę. Wdrażanie takich projektów w Badenii-Wurttembergii (BW) rozpoczęto w 1999 r. Z przedstawionej w pracy analizy wynika, że województwo małopolskie posiada bardzo sprzyjające uwarunkowania do powstania zintegrowanych projektów typu ÓkoRegio-Tour. Praktycznym wyrazem realizacji projektów mogłoby być powstanie sieci kilku ekotras, z których każdy promowałby określony specyficzny teren i określony sposób gospodarowania z charakterystycznym dla siebie tematem przewodnim. Takim tematem może być np. pasterstwo z uwypukleniem roli owiec w ochronie przyrody; ekologiczne gospodarstwa sadownicze - szlakiem drzew i krzewów owocowych; ekologiczne pszczelarstwo, z przedstawieniem historii bartnictwa i pszczelarstwa polskiego. Przedstawiona propozycja realizacji pakietów typu ÓR-T w połączeniu z innymi lokalnymi atrakcjami mogłaby przyciągnąć do województwa małopolskiego zarówno zachodnich, jak i rodzimych turystów.
EN
The objective of this paper is to identify whether or not there are chances in the Province of Małopolska to develop integrated projects similar to the German project "OkoRegio-Tour " created in order to protect and maintain the regional nature, culture, and traditions in the district of Baden-Wurttemberg. OkoRegio-Tour (OR-T) projects constitute a model application of integrated pro-environmental activities connected with promoting sustainable tourism and preserving cultural heritage on the basis of organic agriculture and agro-tourism. In Baden-Wurttemberg (BW), the first OR-T projects were implemented in 1999. In the paper, the potential for developing the OR-T type projects in the Province of Małopolska is analyzed. The results of this analysis show that, in this Province, there are very favourable factors and conditions to develop integrated projects similar to the OkoRegio-Tour strategy. In practice, while carrying out such projects, a network of several eco-routes would be made up, and each eco-route would be focused on a specific central theme, and, thus, would run across a pre-determined specific terrain with a special agriculture type and farming scheme corresponding with this central theme. Such dominant themes could be: pasturing & herding, where the role of ship in protecting the nature would be emphasized; organic orchard farms with a route presenting diverse fruit trees and bushes; organic bee-keeping including elements of the history of the Polish forest bee-keeping and api-culture. It is quite possible that the presented packages of pro-environmental actions, modelled on OR-T, could, together with other regional sights and highlights attract both native and foreign tourists and make them want to visit the Province of Małopolska.
PL
Rolnictwo ekologiczne w Polsce jest na etapie początkowego rozwoju, więc wymaga analiz i badań pod względem stosowanych technologii i jego efektywności. Technologia produkcji mleka w badanym, dużym gospodarstwie ekologicznym polega, przede wszystkim, na pastwiskowym systemie karmienia oraz wolnowybiegowym systemie chowu zwierząt, dla zapewnieniu im właściwego dobrostanu. Efektywność produkcji mleka, wyrażona przeciętną wydajnością krów w stadzie, w czasie próbnych udojów, zawiera się, w zależności od pory roku, w granicach od 7,5 do 12,4 kg mleka. Największą wydajność w badanym okresie, osiągnięto w kwietniu, a najniższą w listopadzie. Przeciętna miesięczna ilość mleka sprzedanego od krowy, zawiera się w granicach od około 160 kg do 260 kg, w zależności od pory roku.
EN
Ecological agriculture in Poland is still at the stage of initial development, therefore it requires analyses and research on the implemented technology and its effectiveness. Milk production technology in the examined large ecological farm consists, above all, in pasture feeding system and free range system of animal breeding in order to guarantee their proper welfare. The milk production effectiveness, expressed as the average productivity of a cow in the herd, during the trial milking was contained, depending on the season, within the limits of 7.5 to 12.4 kg of milk. The highest productivity in the concerned period of time was reached in April, and the lowest in November. The average monthly amount of milk sold per cow was contained within the limits of approximately 160 kg to 260 kg, depending on the season.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie ekologizacji produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego, dla zarządzania środowiskiem w gminie. Rolnictwo konwencjonalne, jak też inna działalność pozarolnicza, prowadzona na terenie gminy bez właściwego systemu bezpieczeństwa środowiskowego, należą do tych form gospodarowania, które są w najwyższym stopniu odpowiedzialne za stan środowiska wiejskiego. Rolnictwo ekologiczne, zintegrowane działania proekologiczne polegające m.in. na inwentaryzacji i likwidacji źródeł zagrożenia wydają się najszybszymi i najbardziej skutecznymi sposobami poprawy stanu środowiska w gminie.
EN
The paper discusses the importance of ecologisation of agricultural production, with particular aim at organic agriculture, in the environmental management in rural districts. Conventional agriculture, as well as other extra-agricultural activities managed in the districts without proper systems of environmental safety, belong to those forms of management, which are the most responsible for the state of rural environment. Organic and integrated agriculture, pro-ecological activities consisting in e.g. surveying and liquidating sources of threat, seem to be the fastest and most efficient ways to improve the state of environment in the district.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.