Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja parametryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The built environment is considered responsible for at least 20-40% of greenhouse gases emission. The way we design may exert an impact on this percentage. A new paradigm, namely artificial intelligence, is arriving. More and more tasks are becoming automated via algorithms. How could this power be applied in order to strengthen our knowledge about the ways we design buildings? The author of the following paper presents a study in which carbon footprint yielded by a multifamily building is analysed. ML has been used to generate an extensive overview of the possible design solutions. This, in turn, made it possible to observe correlations between various parameters that resulted in a reduced carbon footprint.
PL
Środowisko zabudowane odpowiada za co najmniej 20 do 40% emisji gazów cieplarnianych, a sposób, w jaki projektujemy, może wpłynąć na tę wartość. Coraz więcej zadań zostaje zautomatyzowanych za pomocą algorytmów. Jak możemy wykorzystać to narzędzie, aby wspomóc naszą wiedzę na temat sposobów projektowania budynków? Autor przedstawia badanie analizujące ślad węglowy budynku wielorodzinnego. Algorytm uczenia maszynowego został wykorzystany do wygenerowania obszernego przeglądu możliwych rozwiązań projektowych. Umożliwiło to zaobserwowanie korelacji między różnymi parametrami, co pozwoliło na wybór kombinacji parametrów o najniższym śladzie węglowym.
EN
The paper considers parametric optimization problems for the steel bar structures formulated as nonlinear programming ones with variable unknown cross-sectional sizes of the structural members, as well as initial prestressing forces introduced into the specified redundant members of the structure. The system of constraints covers load-bearing capacity constraints for all the design sections of the structural members subjected to all the design load combinations at ultimate limit state, as well as displacement constraints for the specified nodes of the bar system, subjected to all design load combinations at serviceability limit state. The method of the objective function gradient projection onto the active constraints surface with simultaneous correction of the constraints violations has been used to solve the parametric optimization problem. A numerical technique to determine the optimal number of the redundant members to introduce the initial prestressing forces has been offered for high-order statically indeterminate bar structures. It reduces the dimension for the design variable vector of unknown initial prestressing forces for considered optimization problems.
3
Content available remote Selected aspects involved in the optimization of cranes with pivoting booms
EN
Certain crane operations – hoisting/lowering the payload connected to a slewing jib – require a nonlinear description to take Euler and Coriolis forces into account, the impacts of which should already be minimised at the stage of selection of the system parameters and mechanism structure. Optimal sets of parameters for the crane mechanisms thus obtained were optimised for the full range of slewing motion. It is demonstrated that the selection of the geometric dimensions of the structural elements of the hoisting mechanisms, i.e. the slewing system and counterbalances, enables the horizontal track error load to be minimised whilst the forces acting on the mechanism and inducing its vertical movement can be reduced. Thus, for the assumed lifting capacity and distance jaunt we get the structure of the crane mechanism that guarantees the minimal consumption of energy.
PL
Niektóre operacje żurawi: podnoszenie/opuszczanie ładunku połączone ze zwodzeniem wysięgnika wymagają nieliniowego opisu, biorąc pod uwagę siły Eulera i Coriolisa, których wpływ powinien być minimalizowany już na etapie doboru struktur i parametrów mechanizmów. Uzyskane w ten sposób optymalne zestawy parametrów mechanizmów żurawia zostały zoptymalizowane dla pełnego zakresu ruchu zwodzenia. Jak wykazano w pracy, poprzez właściwy dobór wymiarów geometrycznych elementów konstrukcji żurawia tworzących mechanizmy linowe: wypadu i przeciwwagi możliwe jest uzyskanie minimum błędu prostowodności poziomej toru ładunku oraz minimalizacja sił w mechanizmie zwodzenia. W efekcie dla założonych: udźwigów i odległości wypadu otrzymujemy struktury mechanizmów żurawia gwarantujące najmniejsze zapotrzebowanie energii.
EN
This paper discusses the principle of constructing an evolutionary model for the parametric optimisation of electromagnetic instruments with solid-state valves. To illustrate the method, a triple voltage scheme was selected – this converts variable voltage into constant voltage and at the same time, triples the amplitude. Valve operation was modelled according to the ideal key diagram; the considered resistance was that of an open valve.
PL
W pracy rozpatrzono zasady tworzenia modelu ewolucyjnego optymalizacji parametrycznej urządzeń elektromagnetycznych zawierających zawory półprzewodnikowe. Do ilustrowania metody wybraliśmy schemat przetwornicy napięcia zmiennego na stałe o potrójnej amplitudzie. Wykonuje on przetwarzanie napięcia zmiennego na stałe o trzykrotnej amplitudzie. Model diody wybieramy w postaci zawora idealnego. Przy czym jest uwzględniony jego opór w trybie otwartym.
5
Content available remote Wykorzystanie optymalizacji do zmiany częstości własnych zębnika
PL
W końcowej fazie projektowania zębnika eksploatowanego przy różnych prędkościach obrotowych może się pojawić potrzeba odsunięcia częstości własnych od częstości wymuszeń. W artykule opisano sposób rozwiązania tego problemu z wykorzystaniem optymalizacji parametrycznej zarysu otoczki koła zębatego, przy założeniu małej ingerencji w jej kształt. Zadanie rozwiązano na przykładzie monolitycznego zębnika przekładni lotniczej z użyciem modelu MES.
EN
During the final stage of designing a pinion which is exploited at different rotational speeds, it is occasionally necessary to offset natural frequencies from frequencies of excitations. The way of solving this problem by means of parametric optimization of the pinion profile, assuming small changes of its shape, is discussed in the paper. The problem is solved using finite element model with regard to monolithic pinion of an aircraft gear.
PL
Artykuł zawiera opracowaną metodykę syntezy parametrów konstrukcyjnych układów przeniesienia napędu lotniskowych środków transportu. Metodykę zilustrowano doborem i optymalizacją szeregu przełożeń mechanicznego reduktora automatycznej hydromechanicznej skrzyni biegów autobusu lotniskowego. Jako kryterium optymalizacji zostały zastosowane bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów wyrażone poprzez płynność jazdy autobusu zdefiniowaną jako płynna zmiana przyśpieszenia podczas zmiany przełożeń w skrzyni biegów.
EN
The article contains the prepared methodology of synthesizing construction parameters of gearbox values in airport means of transport. It was illustrated by the selection and optimization of a range of ratios in a mechanical reducer of automatic hydro-mechanical gearbox in an airport bus. As the optimization criterion we applied passenger travel safety and comfort expressed by smoothness of bus movement defined as smooth change of acceleration during changing values in the gearbox.
EN
This paper presents the concept of investment for contract for difference in the form of parametric strategies trend following and contrary. The choice of parameters is based on conditional probability distribution function of closing quotations with respect to extrema. The performance of proposed strategies is illustrated by example of EUR/USD contract.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie ważonego uśredniania opartego na maksymalizacji skalarnej funkcji celu do konstrukcji strategii inwestycyjnych na rynkach kontraktów różnic kursowych. Portfele są dobierane jako wypukłe kombinacje strategii elementarnych. Skuteczność proponowanych metod została empirycznie oceniona na podstawie kwotowań kontraktów na różnice kursowe pary EUR/USD w ujęciu tygodniowym.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod optymalizacji korpusów maszyn. Obie metody wykorzystują zarówno metodę elementów skończonych jak i algorytm ewolucyjny. Pierwsza z nich zakłada, że znany jest model wstępny obiektu i wówczas należy użyć tylko optymalizacji parametrycznej. Natomiast w drugim przypadku, kiedy nie ma żadnych informacji o modelu obiektu należy zastosować zarówno optymalizacje topologiczną jak i parametryczną. Ta druga metoda wykorzystuje prymitywy, jako modele wstępne obiektu. W artykule zamieszczono wyniki porównania obu metod dla wybranego korpusu obrabiarki. Porównaniu podlegały optymalne rozwiązania w postaci: wskaźników sztywności, ich rozrzutu, masy korpusów i częstotliwość drgań własnych. Wyniki tych porównań są dosyć oczywiste: metoda optymalizacji, bazująca na prymitywach daje korzystniejsze efekty niż metoda bazująca na projekcie wstępnym. Dotyczy to w szczególności masy zoptymalizowanego korpusu, która może być nawet o 10 mniejsza.
EN
The paper presents comparison of two optimisation methods of machine frames. Both methods use Finite Element Methods and Evolutionary Algorithm simultanously. The first of the method assumes that the initail model of the body is known and in such situation the parametric optimisation should be applied only. In the second case when one has no information about the object’s model, the Topology optimisation and Parametric optimisation should be applied. The second method uses Prymitives as preliminary model of object. The paper presents results of comparision of both metof applied to an example frame. Such parameters were compared: coefficients of stiffness, dispersion of stiffness, masses od frames, free frequency of vibration. Results of comparision are very obviousness: method of optimisation based on primitives gives better results than method based on initialy project. First of all it concerns on the mass of opimised frame, which may be even 10% smaller.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1000--1009, CD
PL
Przedmiotem rozważań jest żuraw z wychylnym wysięgnikiem. Jak wykazano w pracy poprzez właściwy dobór wymiarów geometrycznych elementów konstrukcji żurawia tworzących mechanizmy linowe: wypadu i przeciwwagi możliwe jest uzyskanie minimum błędu prostowodności poziomej toru ładunku oraz minimalizacja sił w mechanizmie zwodzenia. W efekcie dla założonych: udźwigów i odległości wypadu otrzymujemy struktury mechanizmów żurawia gwarantujące najmniejsze zapotrzebowanie energii. Sformułowanie zadań optymalizacyjnych przeprowadzono przy założeniu idealnej sztywności konstrukcji.
EN
The study investigates the behavior of a crane with a slewing jib. It is demonstrated that selection of the geometric dimensions of structural elements of the hoisting mechanisms, i.e. the slewing system and counterbalances enables the horizontal track error load to be minimized and the forces acting on the mechanism providing the vertical movement can be reduced. Thus or the assumed lifting capacity and distance jaunt we get the structure of the crane mechanism that guarantees the minimal energy consumption.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania optymalnego kształtu i wymiarów bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z punktu widzenia minimalizacji amplitudy ugięcia. Do analiz przygotowano parametryczny, efektywny obliczeniowo, dyskretny model bębna z wykorzystaniem MES. Do jego budowy użyto superelementów zastosowanych w niestandardowy sposób. Pokazano korzyści wynikające z przyjętej metodyki modelowania.
EN
The paper presents a solution to the problem of finding optimal shape and dimensions of the carding machine main cylinder from the point of view of minimizing the amplitude of deflection. With the use of the FEM method, a computationally efficient parametric discreet model of the cylinder was prepared for the analyzes. The model’s construction involved using superelements in a non-standard way. Benefits of the adopted modelling methodology have been shown.
EN
The paper presents an issue of optimal parameters selection of oscillatory burnishing operation in terms of coverage surface with microgrooves Sr and time of the operation t for the I-st type system of aftermachining marks (not intersecting each other). It has been evaluated a range of rotational speeds of a workpiece np, number of oscillations of burnishing element nosc, and values of feedrate f, for which the coverage surface with microgrooves amounts to Sr = 34 ± 0.5%. Next, it has been performed selection of such association of the above parameters for which oscillatory burnishing time t of a selected surface is the shortest. A system of microgrooves, which was verified in the test bench, has been modeled for optimal parameters of the oscillatory burnishing.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie doboru optymalnych wartości parametrów nagniatania oscylacyjnego z uwzględnieniem kryterium powierzchni pokrycia mikrorowkami Sr oraz w czasie obróbki t dla I. rodzaju układu śladów poobróbkowych (nieprzecinających się). Określono zakres wartości prędkości obrotowej przedmiotu np, liczby oscylacji elementu nagniatającego nosc oraz wartości posuwu f, dla których powierzchnia pokrycia mikrorowkami Sr = 34 ± 0.5%. Dokonano następnie wyboru skojarzenia wartości parametrów, dla których czas nagniatania oscylacyjnego t zadanej powierzchni jest najmniejszy. Dla ustalonych wartości parametrów nagniatania oscylacyjnego opracowano model układu mikrorowków i prowadzono jego weryfikację na stanowisku badawczym.
PL
Artykuł opisuje koncepcję operacji na rynkach kapitałowych, w szczególności instrumentów pochodnych, opartą na parametryzowanej rodzinie reguł decyzyjnych. Dobór parametrów reguł odbywa się na drodze wielopoziomowej optymalizacji, co prowadzi do systemów o strukturze hierarchicznej. Przedstawiono empiryczną ocenę proponowanych metod, a także propozycję ich rozszerzeń z wykorzystaniem między innymi koncepcji regularyzacji.
EN
The paper describes concept of operations on capital markets based on the parameterized family of decision rules. Selection of rules is carried out by multilevel optimization, which leads to a system with hierarchical structure. An empirical evaluation of proposed method is presented, together with proposals for expansion using regularization.
EN
The paper presents an application of finite element method in the optimal design of the nut with a groove in the end-face. There were described issues of the load distribution and FEM modeling of threaded connections. The optimization problem was formulated with the aim of obtaining the uniform load distribution on the bolt’s thread depending on the geometry of nut.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skończonych w optymalnym projektowaniu nakrętki z rowkiem w powierzchni czołowej. Opisano zagadnienia rozkładu obciążenia na gwincie w połączeniu śrubowym oraz modelowania MES połączeń gwintowych. Sformułowano zadanie optymalizacyjne, którego celem jest uzyskanie równomiernego rozkładu obciążenia na gwincie śruby w zależności od geometrii nakrętki.
EN
This paper discusses generation of lattice structures with non-uniform shape and their optimization in a computer aided design (CAD) model of an exemplary part. Feasibility of encapsulating the whole process within one off-the-shelf CAD suite is analyzed. A method of design of lattice structures of variable density is proposed. A series of finite element method (FEM) analyses leading to achieving improved structures is presented.
PL
W artykule przedstawiono tworzenie nieregularnych struktur kratownicowych. Prowadzono proces optymalizacji z użyciem modelu CAD na przykładzie przyjętego elementu. Ustalono możliwość realizacji zadania za pomocą jednego niezmodyfikowanego narzędzia projektowego. Opracowano metodę tworzenia nieregularnych struktur kratownicowych. Wykonano analizę z zastosowaniem metody elementów skończonych, umożliwiających opracowanie modeli stanowiących podstawy do poprawy właściwości elementów struktury kratownicy.
PL
Artykuł przedstawia propozycję projektowania strategii działania na rynkach kapitałowych, w szczególności na rynkach terminowych. Metoda polega na dwupoziomowej optymalizacji parametrycznej. Na drugim poziomie stosowana jest metoda ważonego uśredniania, gdzie dobór wag odbywa się na podstawie minimalizacji funkcjonału. Skuteczność przedstawionej metody została oceniona na podstawie bazy danych historycznych notowań kontraktów terminowych.
EN
This paper presents the design of strategy proposed for the capital markets, especially futures markets. The method is based on two-level parametric optimization. On the second level is used the weighted averaging method, where the choice of weights is based on the minimization of functional. The effectiveness of the method presented has been assessed based on historical data base of futures trading.
EN
In this paper, we propose the possibility of solution of parametric optimisation problem with a trust region algorithm. Problem of parameter optimisation is reformulated into initial condition optimisation resulting in analytical formulas for gradients and Hessian which are then subsequently used in the trust region algorithm. An example of nonlinear series DC motor controller optimisation is presented along with some numerical results.
PL
W pracy przedstawiono możliwości rozwiązania problemu optymalizacji parametrycznej za pomocą algorytmu typu trust region. Problem optymalizacji parametrów sprowadzono do problemu optymalizacji warunków początkowych, otrzymując analityczne wzory na gradient i Hesjan, które są następnie wykorzystane w algorytmie trust region. Przedstawiono również przykład optymalizacji regulatora dla nieliniowego silnika szeregowego wraz z wynikami numerycznymi.
17
Content available remote Identyfikacja i optymalizacja wyprowadzania ciosu mae-geri
PL
W pracy dokonano identyfikacji ciosu mae-geri i przedstawiono optymalne charakterystyki sterujące modelu biomechanicznego uzyskane za pomocą optymalizacji parametrycznej. Parametryzacji zostały poddane prędkości uogólnione modelu. Ich wartości początkowe obliczono na podstawie analizy kinematycznej zapisu video badanego ciosu. Za kryterium optymalizacyjne wybrano minimalny czas zadawania ciosu. Warunki brzegowe odpowiadały zarejestrowanej początkowej i końcowej konfiguracji kończyny. W obliczeniach wykorzystano metodę sekwencyjnego programowania.
EN
Identification and an inverse dynamic parametric optimization method for solving optimal control problems involving planar biomechanical linkages is presented. The method is applied to minimize the performance time of a mae-geri kick. Parameterized generalized velocities as design variables and sequential quadratic programming (SQP) method were used in the computations. The actual and optimal time characteristics of the net torques at the basic joints of a leg and actual internal reactions in the hip joint are presented. Some remarks concerning the technique of the performed kick are included.
EN
This paper presents a method of selection of regulator parameters in a control system using evolutionary algorithm. The control system has one PI controller and one hysteresis controller. The value of the proportional band and the value of the Integral time were defined by evolutionary algorithms. The object of control was a Brown Boveri GS10A motor. The task functions were the step change of rotational speed and step change of the motor's torque. The control system with the parameters selected by means of the evolutionary method was verified by using MATLAB/Simulink environment.
PL
Przedstawiono zbiór metod optymalizacji parametrycznej sprężyn. Omówiono znane modele geometryczne sprężyn i ich obciążenia. Przeanalizowano kilka modeli matematycznych konstrukcji sprężyny i porównano z badaną. Zbudowano model optymalizacji konstrukcji rozciętej sprężyny talerzowej. Optymalizację rozwiązywano metodami: hierarchiczną i polioptymalizacji. Zbadano wpływ zmiany parametrów na optymalne rozwiązanie.
EN
The thesis presents the overall description of optimization model of conical disc springs. CRS+Nelder method as well as hierarchical optimization method have been used in order to resolve optimization task. Advantages and disadvantages of particular optimization methods have been considered, as well as generalized analytical description of conical disc spring has been proposed based on P. Niepage's model including half-joint rising phenomena. Window shape optimization for conical disc spring has been conducted and geometrical features have been stated in the form of bound values, which served for lowering maximal tensions.
PL
W artykule przedstawiono optymalizację parametryczną regulatora PI w przestrzeni stanu. W procesie optymalizacji wykorzystano konwersję transmitancyjnego matematycznego modelu do równania stanu i problem liniowo-kwadratowy (LQ). Omówiono reprezentację układu regulacji jako systemu jednopętlowego. Przedstawiono optymalizację dla napędu z silnikiem obcowzbudnym oraz dla napędu z silnikiem indukcyjnym (metoda DTC-SVM).
EN
In this paper the PI controller parametric optimization in state-space is presented. The conversion from transfer-function to statespace mathematical model and linear-quadratic (LQ) control problem is used in optimization process. Representation of the control system as one-loop system is discussed. Optimization for drive with separately excited DC motor and drive with induction motor (DTC-SVM method) is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.