Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 109 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optimization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 109 next fast forward last
PL
Ze względu na nieistnienie uniwersalnego algorytmu optymalizacji rozwiązującego wszystkie problemy naukowotechniczne opracowywanie nowych i wydajniejszych obliczeniowo algorytmów optymalizacyjnych wciąż jest popularnym zadaniem. Przeglądając literaturę z dziedziny optymalizacji można zauważyć trend tworzenia „wymyślnych” algorytmów opartych na procesach naturalnych. W artykule sprawdzono skuteczność nowopowstałych algorytmów meta-heurystycznych zainspirowanych życiem owadów i zwierząt – czarnych wdów (algorytm BWO) oraz szarego wilka (algorytm GWO). Skuteczność działania wybranych algorytmów porównano z klasycznym algorytmem quasi-Newtonowskim BFGS oraz strategią ewolucyjną CMA-ES, które charakteryzują się solidnym uwarunkowaniem matematycznym. W celach porównawczych wykorzystano 3 wybrane funkcje testowe. W ramach badań sprawdzono również wpływ liczby zmiennych decyzyjnych na czas uzyskiwania rozwiązania.
EN
Due to the lack of a universal optimization algorithm which solves all scientific and technical problems, developing new and more computationally efficient optimization algorithms is still a popular challenge. Reviewing the literature on optimization there is a trend to create "fancy" algorithms based on natural processes. The article examines the effectiveness of newly developed meta-heuristic algorithms inspired by insects and animals - black widows (BWO algorithm) and grey wolf (GWO algorithm). The effectiveness of the selected algorithms was compared with the classical quasi-Newtonian BFGS algorithm and the evolutionary strategy CMA-ES, which are characterized by a solid mathematical background. Three selected benchmark functions were used for comparison purposes. The study also included a test of the influence of the number of design variables on the time complexity.
2
Content available Port oil terminal reliability optimization
EN
A method for reliability optimization, which is relevant for critical infrastructure activity governed by operational processes, is presented and applied to a port oil terminal. The optimal values for the reliability and resilience indicators related to the operation, are determined for this critical type of infrastructure. Simple suggestions regarding optimized infrastructural operation strategies are formulated and implemented towards reorganizing the port oil terminal processes in order to maximize its lifetime in defined reliability states.
EN
Task planning involves automating the creation of the routes for vessels with known coordinates in a confined space. The management of vessel release in a given area affects the time required for a vessel to complete its voyage, and maximizing vessel performance involves identifying the shortest route. A key issue in automating the generation of the optimal (shortest) routes is selecting the appropriate mathematical apparatus. This paper considers an optimization method based on a recursive algorithm using Bellman-Ford routing tasks for large dimensions. Unlike other optimization techniques, the proposed method enables the shortest path to be assessed in a network model with a complex topology, even if there are arcs with negative weights. The practical implementation of the modified Floyd algorithm was demonstrated using a sample automated build and using it to calculate a network model with a complex topology, using an iterative procedure for a program prepared in MATLAB. Implementation of the computer model is simple, and unlike existing models, it eliminates restrictions associated with the presence of negative weights and cycles on a network and automates search shortcuts in ground branch functional means in MATLAB. To confirm the accuracy of the obtained results, we performed an example calculation using the network. The proposed algorithm and recursive procedure are recommended for finding energy-efficient solutions during the management of mobile objects on waterways.
PL
Artykuł przybliża praktyczne aspekty projektowania linii wysokiego napięcia na przykładzie projektu Pylon - katalogu słupów kratowych (jedno- i dwutorowych dla linii 110 kV), stworzonego przez spółkę Energa Invest należącą do Grupy Energa - pierwszego kompleksowego przedsięwzięcia tego typu w Polsce. Doświadczenia zebrane podczas pracy nad katalogiem słupów dla linii WN zostały odniesione do aktualnych uwarunkowań normowych wg normy PN-EN 50341:2013. W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru optymalnych gabarytów słupów przy zachowaniu bezpiecznej pracy linii. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wskazują, że zastosowana metodologia projektowania słupów jest poprawna, a wielkości wyznaczone w modelu obliczeniowym odpowiadają wielkościom uzyskanym doświadczalnie.
EN
The paper introduces practical aspects of high-voltage lines design using the example of the Pylon project - a catalogue of lattice towers (single and double circuit 110 kV lines), established by Energa Invest belonging to the Energa Group - the first such comprehensive project of this type implemented in Poland. The experience gained while working on the support catalogue for HV lines is referred to the current requirements of PN-EN 50341:2013 standard. The paper presents issues concerning the selection of optimal support dimensions while maintaining safe line operation. The strength tests carried out indicate that the methodology used to design the supports is appropriate, and the values determined in the calculation model correspond to those obtained experimentally.
EN
In modern computational science, the interplay existing between machine learning and optimization process marks the most vital developments. Optimization plays an important role in mechanical industries because it leads to reduce in material cost, time consumption and increase in production rate. The recent work focuses on performing the optimization task on Friction Stir Welding process for obtaining the maximum Ultimate Tensile Strength (UTS) of the friction stir welded joints. Two machine learning algorithms i.e. Artificial Neural Network (ANN) and Decision Trees regression model are selected for the purpose. The input variables are Tool Rotational Speed (RPM), Tool Traverse Speed (mm/min) and Axial Force (KN) while the output variable is Ultimate Tensile Strength (MPa). It is observed that in case of the Artificial Neural Networks the Root Mean Square Errors for training and testing sets are 0.842 and 0.808 respectively while in case of Decision Trees regression model, the training and testing sets result Root Mean Square Errors of 11.72 and 14.61. So, it can be concluded that ANN algorithm gives better and accurate result than Decision Tree regression algorithm.
EN
The paper deals with the uncertainty of the operated system’s possible states hybrid combined optional functions. Traditionally, the probabilities of the system’s possible states are treated as the reliability measures. However, in the framework of the proposed doctrine, the optimality (for example, the maximal probability of the system’s state) is determined based upon a plausible assumption of the intrinsic objectively existing parameters. The two entropy theory wings consider on one hand the subjective preferences functions in subjective analysis, concerning the multi-alternativeness of the operational situation at an individual’s choice problems, and on the other hand the objectively existing characteristics used in theoretical physics. The discussed in the paper entropy paradigm proceeds with the objectively presented phenomena of the state’s probability and the probability’s maximum. The theoretical speculations and mathematical derivations are illustrated with the necessary plotted diagrams.
PL
Artykuł dotyczy niepewności możliwych stanów eksploatowanego systemu hybrydowych połączonych funkcji opcjonalnych. Tradycyjnie jako miary niezawodności traktuje się prawdopodobieństwa możliwych stanów systemu. Jednak w ramach proponowanej doktryny optymalność (na przykład maksymalne prawdopodobieństwo stanu systemu) jest określana na podstawie wiarygodnego założenia o obiektywnie istniejących parametrach wewnętrznych. Dwa kierunki w teorii entropii uwzględniają z jednej strony subiektywne funkcje preferencji w analizie subiektywnej, dotyczące wielowariantowości sytuacji operacyjnej przy indywidualnych problemach wyboru, a z drugiej strony obiektywnie istniejące cechy stosowane w fizyce teoretycznej. Omawiany w artykule paradygmat entropii kontynuuje obiektywnie przedstawione zjawiska prawdopodobieństwa stanu i maksimum prawdopodobieństwa. Spekulacje teoretyczne i wyprowadzenia matematyczne zilustrowano za pomocą niezbędnych wykresów.
7
Content available remote Hierarchical method of rescheduling for assembly lines with intermediate buffers
EN
A method of scheduling assembly in flexible assembly lines without parallel machines is presented. The method applies to lines fitted with intermediate buffers with limited capacities. The developed method is distinguished by the possibility of rescheduling. This is very significant in the case of a need to provide for new, urgent orders, as well as machine failures. The first level of the method concerns balancing the load of the assembly machines. Starting times of individual operations are determined at the second level of the method. Integer programming was used to solve the tasks allocated to both levels of the method. The results of computational experiments regarding the method are described.
PL
Zaprezentowano metodę budowy harmonogramów montażu w elastycznych liniach montażowych bez maszyn równoległych. Metoda dotyczy linii wyposażonych w bufory międzyoperacyjne o ograniczonych pojemnościach. Opracowaną metodę wyróżnia możliwość reharmonogramowania. Ma to duże znaczenie w przypadku konieczności uwzględnienia nowych, pilnych zleceń, a także awarii maszyn. Pierwszy poziom metody dotyczy równoważenia obciążeń maszyn montażowych. Wyznaczenie czasów rozpoczęcia wykonywania poszczególnych operacji dokonywane jest na poziomie drugim metody. Do rozwiązania zadań przyporządkowanych obu poziomom metody zastosowano programowanie całko-witoliczbowe. Zamieszczono wyniki eksperymentów obliczeniowych dotyczących metody.
8
Content available remote Optymalizacja programów obróbczych na obrabiarkach CNC
PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.
EN
The paper attempts to explain the effect of machining parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate (mm/min), cutting depth (mm), which have a significant impact on such output parameters as surface roughness and volume machining efficiency achieved as a result of the optimization process.
PL
Bloki węglowe klas 200 MW były projektowane jako podstawowe jednostki wytwórcze, które miały ograniczony zakres regulacji obciążenia. Ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym jednostki klasy 200 MW muszą m.in. charakteryzować się większą elastycznością (w zakresie większych zmian obciążeń). Jest to jednym z istotnych celów programu 200+. Ponadto blok nie powinien znacząco zmniejszać sprawności przy mniejszych obciążeniach, które będą często występować. W artykule dokonano analizy doboru strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu blok w zakresie od 100 % do 40 %, w celu uzyskania mak-symalnej sprawności i mocy. Model matematyczny bloku 200 MW został wykonany w komercyjnym programie Ebsilon i zwalidowany na podstawie danych pomiarowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wydaje się zasadne zmniejszanie strumienia masy wody chłodzącej w blokach pracujących z obciążeniem poniżej 60%.
EN
The 200 MW coal power plants were designed as basic generating units, which had a limited scope of load regulation. Due to the growing share of renewable energy sources in the energy balance, 200 MW class units must have greater flexibility (in the scope of larger load changes). In addition, these power plants should not significantly reduce efficiency at the lower loads that will often occur. The article analyzes the selection of the cooling water mass flow rate at variable load in the range from 100% to 40% in order to obtain maximum efficiency and power. The mathematical model of the 200 MW power plant was made in the commercial Ebsilon program and validated based on measurement data. On the basis of the analysis carried out, it seems reasonable to reduce the cooling water mass stream in this unit working with a load below 60%.
EN
In times of innovation, rapid economic development and high competition, each producer tries to improve the condition of his company. Then the quality of services or products is improved, losses are minimized, production processes are optimized and costs associated with running a business are reduced. The Kaizen philosophy can be used to solve any problem and issue related to work in the organization. Its main value is to strive for the continuous company’s development through small ideas, which incrementally cause continuous improvement of the company. The paper presents how the functioning of the Kaizen philosophy in a company affects the initiatives of employees, which directly affect the optimization of processes. The presented research results show how innovative solutions consisting in limiting the use of masking tapes influence the improvement of product assembly process.
EN
The allocation of production tasks to specific production resources is an important part of preparing the manufacturing process. The amount of profit and costs incurred depends on this division. The efficiency of production resources depends not only on the technologies used, but also on the tasks that will be carried out on them. Therefore, the management of machine efficiency includes both an evaluation (analytical and assessment undertaking, e.g. OEE) and planning activities aimed at maximizing the efficiency of machines by appropriately assigning production tasks to them. The article presents the problem of the allocation of production of various products to various production resources, including the efficiency of the use of machines and devices, emphasizing the possibilities of undertaking optimization actions in the cost management process. A mathematical model was formulated for this issue. An algorithm solving the problem of allocation of production tasks is presented. The solution was obtained using the Octave computing environment.
PL
Szybki rozwój systemów cyberfizycznych, Internetu Rzeczy i innych technologii cyfrowych istotnie zwiększył możliwości tworzenia wirtualnych replik wielu obiektów fizycznych. Wśród potencjalnych obszarów zastosowań wirtualnych modeli wymienić należy cyfrowe bliźniaki całych zakładów, procesów produkcji, produktów spożywczych i opakowań. Ogólne szacunki wskazują, że wykorzystanie technologii cyfrowych bliźniaków może przełożyć się na 10-procentowy wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Technologia cyfrowych bliźniaków jest jedną z najbardziej złożonych i wymagających technologii cyfrowych. Dodatkowo wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, co może utrudniać wdrożenia oraz zwiększać ryzyko ich niepowodzenia. Przedsiębiorstwa w pełni zautomatyzowane, gdzie produkcja może być sterowana i optymalizowana zdalnie za pomocą cyfrowych kopii produktów, procesów i linii produkcyjnych, zyskują znaczne przewagi konkurencyjne. Olbrzymie znaczenie technologii i rozwiązań cyfrowych uwidacznia również obecny kryzys związany z globalną epidemią choroby COVID-19. Przedsiębiorstwa scyfryzowane w mniejszym stopniu odczuwają negatywne skutki obostrzeń, które wprowadzane są w odpowiedzi na nowe rodzaje zagrożeń epidemicznych.
EN
The rapid development of cyber-physical systems, the Internet of Things and other digital technologies has greatly increased the possibilities for creating virtual replicas of many physical objects. Potential application areas include digital twins for entire factories, production processes, food products and packaging. General estimates indicate that the use of digital twin technology can translate into a 10% increase in enterprise efficiency. Digital twin technology is by far one of the most complex and demanding digital technologies. In addition, it is still at an early stage of development, which may hinder implementation projects and increase the risk of failure. Fully automated enterprises, where all production can be controlled and optimized remotely using digital copies of products, processes and production lines, acquire significant competitive advantages. Also, the current crisis associated with the global epidemic of COVID-19 highlights the enormous importance of digital technologies and digital solutions. Digitized enterprises are less affected by the negative effects of restrictions that are being introduced as a response to new types of epidemic threats.
PL
Pakiet programów CHEMCAD zastosowano do zaprojektowania linii oczyszczania etanolu. Jej głównymi aparatami były wyparka oraz kolumna rektyfikacyjna. Obliczenia przeprowadzono dla instalacji otrzymywania alkoholu etylowego o zadanym stężeniu. Proces technologiczny polegał na wprowadzeniu surówki zawierającej wodę, etanol oraz związki chemiczne o małej prężności pary nasyconej w warunkach normalnych do wyparki pracującej pod obniżonym ciśnieniem, w której następowało oddestylowanie etanolu i części wody (para). Opary z wyparki były następnie sprężane do ciśnienia atmosferycznego i kierowane do chłodnicy, w której następowało ich schłodzenie i skroplenie. Otrzymaną w ten sposób ciekłą mieszaninę kierowano do kolumny rektyfikacyjnej pracującej pod normalnym ciśnieniem, w której następowało rozdzielenie mieszaniny na etanol (o odpowiednim stężeniu) i wodę (zawierającą alkohol etylowy o małym stężeniu). Tak zaprojektowana instalacja została następnie zoptymalizowana (dwa warianty) ze względu na oszczędność energii. Otrzymano szczegółowe dane dotyczące wielkości, składu i parametrów strumieni w badanych instalacjach (3 linie produkcyjne) oraz nakładów energetycznych koniecznych do poniesienia w każdej z nich. Badania pokazały duże możliwości obliczeniowe i optymalizacyjne programu CHEMCAD.
EN
A plant for the sepn. of EtOH (90% purity) from its. aq. soln. was designed. The plant consisted of an evaporator and a rectification column. The feed stream contained H₂O, EtOH as well as non-volatile and low-volatile chem. compds. The non-random two-liqs. (NRTL) equation was used to describe the EtOH-H₂O equil. The whole technol. process was based on the assumption that the feed stream was directed into evaporator under reduced pressure, where EtOH and some H₂O were distilled off. The vapors were compressed to the ambient pressure, condensed and directed to the rectification column. The design was optimized for energy consumption.
EN
In this paper, the new version of imaging algorithm for Ultrasound Transmission Tomography was presented. This algorithm was comprehensively tested with both synthetic and real measurement data. Different configuration of an internal objects were considered. In order to improve the quality of imaging the input data were treated by Principal Component Analysis. The algorithm proved its usefulness and its weak sides which have to be improved in the future.
PL
W tym artykule przedstawiono nową wersję algorytmu w Ultradźwiękowej Tomografii Transmisyjnej. Przedstawiony algorytm był wszechstronnie przetestowany zarówno dla danych syntetycznych jak i na danych pomiarowych dla różnych konfiguracji obiektów wewnętrznych. W celu poprawienia jakości obrazowania, dane wejściowe poddane zostały Analizie Składowych Głównych. Zaproponowany algorytm wykazał się swoją użytecznością a także ujawnił swoje słabe strony, które w przyszłości mogą zostać usunięte.
16
Content available remote Optimal allocation of the electrical structure design using the bats approach
EN
In this paper we describe and use a meta-heuristic optimization method is the algorithm of bats to be able to solve the problem of optimizing redundancy. This problem is known because we will strive to reduce the investment cost of the serial-parallel power system configuration through the algorithm, not to mention to maximize reliability and this is one of the constraints. Redundant components are included to achieve the desired level of availability, and service continuity. The maintainability of the system is based on a multi-state availability function. The elements of the power system are characterized by their performance, reliability, and availability and cost. These elements are chosen from a list of products available on the market. The meta-heuristic proposed seeks the best solution for a better configuration for our structure, which composes the system to be able to minimize the cost with the desired maximum reliability. To estimate the availability of the serial-parallel power system, a fast method based on the universal moment generation (UMGF) function is suggested. The algorithm approach of bats is used as an optimization technique. One gives an example of a power supply system for present simulation
PL
Opisano I zastosowano meta heurystyczną metodę optymalizacji problemu redundancji. Optymalizacja ma na celu redukcję kosztów szeregowo-równoległego systemu dystrybucyjnego. Elementy systemu były opisywane przez ich właściwości, niezawodność i dostępność.
EN
New optimization algorithms for solving the economic dispatch problem are presented. The constraints of economic dispatch consist of power balance, generator rating, load demand, and transmission loss. In the proposed algorithms, a lambda iteration method is used to find the initial values for the meta-heuristic methods: BCO, PSO, and GA. This process results in the solution boundary being reduced. To verify the effectiveness of the proposed algorithm, two case studies with three and six generators were tested. The simulation results showed that the proposed algorithms can provide better solutions than the others in terms of convergence rate and generation outputs.
PL
Przedstawiono nową technikę optymalizacji umożliwiająca zwiększenie skuteczności ekonomicznego rozsyłu energii. Uwzględnia on równowagę mocy, ocenę generatora, wymagane obciążenia oraz straty przesyłania. Proponowana metoda jest hybrydową iteracją lambda oraz metodą meta-heurystyczną wykorzystującą algorytmy genetyczne. Przetestowano dwa przypadki układu z trzema i sześcioma generatorami.
18
Content available remote Determination of equivalent electric parameters of heterogeneous structures
EN
Equivalent values describing non-homogeneous material, calculated using the developed algorithm, can be used in modelling large-scale systems in the case when it is not possible to fully map the complex structure, which made of composite material (e.g. clinker bricks, concrete). The developed algorithm can be used to determine equivalent electric parameters of various complex structures taking into account different electric parameters and their range of single dielectric, size of holes/admixtures, frequency or the thickness of the layer through which the EM wave passes.
XX
Parametry zastępcze opisujące niejednorodny materiał, które są wyznaczone przez opracowany algorytm, mogą zostać zastosowane przy modelowaniu układów dużej skali, gdzie niemożliwe jest pełne odwzorowanie złożonych struktur, które są kompozytami (np. cegły klinkierowe, beton). Opracowany algorytm może być wykorzystany do obliczenia zastępczych parametrów różnych złożonych struktur przy uwzględnieniu zróżnicowania parametrów elektrycznych i ich zakresu pojedynczych dielektryków, rozmiaru wtrąceń, częstotliwości i grubości warstwy, przez którą przechodzi fala EM.
19
EN
In this paper two examples, of a different nature, are presented to demonstrate, basing upon the author’s experience from the past, that the control engineer facing a design problem must think in broad terms, be careful when design supporting tools are used and do not neglect theory related to the considered design problem.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono dwa przykłady o różnym charakterze, dla wykazania, w oparciu o doświadczenie autora, że inżynier systemów sterowania napotykający problem projektowy musi myśleć nieszablonowo, stosować roztropnie narzędzia wspomagające projektowanie i nie może zaniedbywać teorii związanej z rozważanym problemem projektowym.
PL
Na podstawie modelu komputerowego procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych opracowano metodę optymalizacji wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Podstawą metody jest program symulacji procesu wytłaczania z dozowanym zasilaniem GSEM oraz specjalnie w tym celu zbudowany program optymalizacyjny GASEO. Program GSEM stanowi źródło pozyskiwania danych do optymalizacji, a program GASEO jest narzędziem optymalizacji. Wykonano badania symulacyjne wytłaczania z dozowanym zasilaniem oraz przeprowadzono optymalizację wybranych parametrów wytłaczania – prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka – z zastosowaniem kryterium maksymalnej wydajności i minimalnej mocy procesu. Wyniki optymalizacji symulacyjnej zestawiono z wynikami optymalizacji doświadczalnej i wskazano na zalety badań symulacyjnych. Stwierdzono, że optymalizacja wytłaczania (a także innych procesów przetwórczych) na podstawie badań doświadczalnych jest nieefektywna, a alternatywą może być optymalizacja wykorzystująca badania symulacyjne procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych.
EN
Optimization method for starve fed single screw extrusion has been developed based on the computer model of the process and using evolutionary techniques. The method is based on the starve fed single screw extrusion simulation program GSEM and especially developed to this aim optimization program GASEO. Program GSEM is the source of optimization data, and program GASEO is the optimization tool. Simulation studies have been performed on the starve fed single screw extrusion, and optimization of the selected process parameters, screw rotational speed and screw metering section length has been carried out from the point of view maximum extrusion throughput and minimum power consumption. The results of simulation optimization have been compared with the experimental optimization, indicating the advantages of simulation studies. It has been concluded that optimization based on experimental research is ineffective and the optimization of extrusion based on simulation tests using evolutionary techniques can be a suitable alternative in this regard.
first rewind previous Strona / 109 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.