Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optimization algorithm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Load distribution analysis on foot surface allows knowing human mechanical behavior and aids the doctor in the detection of gait disorders like, the risk of foot ulcerations, leg discrepancy, and footprint alterations. Plantar pressure data combined with techniques that use integral reasoning produce easy understanding medical tools for assisting in treatment, early detection, and the development of preventive strategies. The present research compares the classification of human plantar foot alterations using Fuzzy Cognitive Maps (FCM) trained by Genetic Algorithm (GA) against a Multi-Layer Perceptron Neural Network (MLPNN). One hundred and fifty-one subject volunteers (aged 7–77) were classified previously with the flat foot (n = 70) and cavus foot (n = 81) by specialized physicians of the Piédica diagnostic center. The trial walking was conducted using plantar pressure platforms FreeMed®. The foot surface was divided into 14 areas that included toe 1 st to 5th, metatarsal joint 1st to 5th, lateral midfoot, medial midfoot, lateral heel, and medial heel. Pressure data were normalized for each area. Better performance in the classification using small amounts of data were found by using Fuzzy rather than non-Fuzzy approach.
PL
W elektrowniach wieloblokowych, oprócz optymalizacji indywidualnej poszczególnych hydrozespołów można zwiększyć stopień wykorzystania dysponowanego potencjału hydroenergetycznego poprzez zastosowanie optymalizacji pracy grupowej hydrozespołów. Optymalizacja ta polega na wyborze konfiguracji pracujących maszyn oraz ich obciążeniu mocą czynną w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację sprawności energetycznej elektrowni w danych warunkach hydrologicznych. W artykule przedstawiono założenia opracowanego algorytmu i stosownego oprogramowania komputerowego dla realizacji optymalizacji grupowej. Warunkiem koniecznym stosowania tej optymalizacji jest m.in. znajomość charakterystyk sprawnościowych poszczególnych hydrozespołów, zainstalowanych w elektrowni. Na przykładzie jednej z polskich elektrowni wykazano, że wdrożenie tego oprogramowania pozwala osiągnąć wyższą sprawność wytwarzania energii elektrycznej o około 1,5 %.
EN
In multi-unit power plants, in addition the individual optimization of each hydrounit, the utilization of available hydroelectric potential can be increased through the group optimization of all hydrounits installed. This optimization consists in selecting the configuration of the units under operation and their load with the active power in such a way that it ensures maximization of the energetic efficiency of the power plant operated under given hydrological conditions. The paper presents the assumptions of the developed algorithm and computer software for the implementation of group optimization. The prerequisite for this optimization is, among other things acquaintance of the efficiency characteristics of each individual hydrounit installed in a power plant. Basing on the example of one of the Polish power plants it was shown that the implementation of this software allows to achieve higher efficiency of electricity generation by about 1.5%.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowej do optymalizacji rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawiono strukturę i parametry zastosowanej sieci neuronowej oraz proces uczenia i testowania sieci neuronowej. Rezultaty uzyskiwane przez sieć neuronową oceniono porównując jej do rezultatów osiąganych przy użyciu metody „Primal dual interior point method” wykorzystywanej przez funkcje optymalizacyjne pakietu „Matpower”. Obliczenia zrealizowano w środowisku obliczeniowym programu Matlab. Analizy obliczeniowe pokazały, iż zaprojektowana sieć neuronowa uzyskuje zbliżone wyniki jak klasyczne algorytmy optymalizacji.
EN
The article presents the use of a neural network to optimize power flows in distribution networks. The structure and parameters of the used neural network as well as the process of learning and testing the neural network are presented. The results of the neural network were compared to the results of the „Primal dual interior point method” method used by the optimization functions of the „Matpower” package. The calculations were made in the Matlab program. Computational analyzes have shown that the designed neural network obtained similar results as classical optimization algorithms.
EN
In the present work, a fused metabolite ratio is proposed that integrates the conventional metabolite ratios in a weighted manner to improve the diagnostic accuracy of glioma brain tumor categorization. Each metabolite ratio is weighted by the value generated by the Fisher and the Parameter-Free BAT (PFree BAT) optimization algorithm. Here, feature fusion is formulated as an optimization problem with PFree BAT optimization as its underlying search strategy and Fisher Criterion serving as a fitness function. Experiments were conducted on the magnetic resonance spectroscopy (MRS) data of 50 subjects out of which 27 showed low-grade glioma and rest presented high-grade. The MRS data was analyzed for the peaks. The conventional metabolite ratios, i.e., Choline/N-acetyl aspartate (Cho/NAA), Cho/Creatine (Cho/Cr), were quan-titated using peak integration that exhibited difference among the tumor grades. The difference in the conventional metabolite ratios was enhanced by the proposed fused metabolite ratio that was duly validated by metrics of sensitivity, specificity, and the classification accuracy. Typically, the fused metabolite ratio characterized low-grade and high-grade with a sensitivity of 96%, specificity of 91%, and an accuracy of 93.72% when fed to the K-nearest neighbor classifier following a fivefold cross-validation data partitioning scheme. The results are significantly better than that obtained by the conventional metabolites where an accuracy equal to 80%, 87%, and 89% was attained. Prominently, the results using the fused metabolite ratio show a surge of 4.7% in comparison to Cho/Cr + Cho/NAA + NAA/Cr. Moreover, the obtained results are better than the similar works reported in the literature.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję algorytmów optymalizujących ilość operacji przeładunkowych urządzeń dźwigowych w kolejowo-drogowym węźle intermodalnym. Opracowane algorytmy zostały zaimplementowane do zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami magazynowymi.
EN
The article presents the concept of algorithms to optimize the number of transshipment operations of cargo- lifting equipment in an intermodal transport node. Algorithms have been implemented in an integrated system to support management of warehouse process.
PL
W artykule przedstawiono badania oraz zaproponowano metodykę organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych w aspekcie pozyskiwania zleceń transportowych z giełd transportowych i platform przetargowych. Istotnym argumentem przyjętej metodyki jest ograniczenie czasowe związane z podejmowaniem decyzji.
EN
The article presents research and proposed methodology of work organization in small and medium shipping companies in the aspect of obtaining transport orders from transport exchanges and tender platforms. An important argument of the adopted methodology is time limitation in decision-making.
EN
Considering the non-linear characteristics of the activation functions, the entire task is multidimensional and non-linear with a multimodal target function. Implementing evolutionary computing in the multimodal optimization tasks gives developers new and effective tools for seeking the global minimum. A developer has to find the optimal and simple transformation between the realization of a phenotype and a genotype. In the article, a two-layer neural network is analysed. In the first step, the population is created. In the main algorithm loop, a parent selection mechanism is used together with the fitness function. To evaluate the quality of evolutionary computing process different measured characteristics are used. The final results are depicted using charts and tables.
EN
Currently being developed system based on objective, scientific knowledge about the risks in transport. The author presents the foundation of an integrated assessment of the optimization algorithm as a tool to improve safety and reduce operating costs in maritime transport. The algorithm proposed can be applied to all types of vessels operating around the world but the amount of saving can be estimated only by carrying out a comprehensive study and simulation in a virtual world where digital mock-ups can be used to explore various relationships and configurations. Therefore, the author proposes the creation of a navigation optimization assessment centre as a place of research and broader education related to use of the developed algorithm.
PL
Obecnie opracowywane są systemy bazujące na obiektywnej, naukowej wiedzy o ryzyku w transporcie. Autor prezentuje założenia zintegrowanego algorytmu oceny optymalizacji, jako narzędzia służącego poprawie bezpieczeństwa i obniżenia kosztów eksploatacyjnych w transporcie morskim. Proponowany algorytm można zastosować dla wszystkich typów statków operujących na całym świecie, ale wielkość oszczędności można oszacować jedynie prowadząc kompleksowe badania symulacyjne, a w przyszłości przejść do świata wirtualnego, gdzie poprzez zastosowanie makiet cyfrowych badać różne zależności i konfiguracje. Dlatego autor proponuje utworzenie centrum oceny optymalizacji nawigacji, jako miejsca prowadzenia badań i szeroko pojętej edukacji związanej z użytkowaniem opracowanego algorytmu.
9
Content available remote Algorytm optymalizacji kolejności operacji w ramach modułowej linii produkcyjnej
PL
W pracy poruszono zagadnienie wyboru najkorzystniejszej kolejności rozpoczynania operacji w środowisku modułowego Elastycznego Systemu Produkcyjnego (ESP). Przybliżono budowę i zasadę działania ESP, w którym zastosowano liczne elementy zwiększające łatwość jego adaptacji do różnych zadań, jak np. roboty przemysłowe, obrabiarki CNC lub czytniki RFID. Szczegółowo opisano zasadę działania algorytmu optymalizacji wraz z założeniami, jakie przyjęto przed rozpoczęciem jego konstruowania. Algorytm został wstępnie przetestowany w środowisku zewnętrznym, a następnie dostosowany i zaimplementowany w środowisku sterownika PLC S7-300, a jego obsługa możliwa jest dzięki wizualizacji za pomocą odpowiedniej maski na panelu HMI. Zbadano również wpływ obsługi algorytmu na spowolnienie pracy sterownika w czasie rzeczywistym.
EN
This paper deals with the selection of the optimal sequence of setting up operations in an environment Flexible Manufacturing System (ESP). Brought closer to the construction and operation of the ESP, which uses a number of features to increase ease of adaptation to different tasks like Industrial robots, CNC or RFID readers. Describes in detail the principle of the optimization algorithm, together with the assumptions that were adopted before the start of the construct. The algorithm was initially tested in the external environment, and then adapted and implemented in an PLC S7-300, and its operation is made possible by visualization using a suitable mask on the HMI. Also examined the impact of use of the algorithm to slow the operation of the controller in real time.
PL
Artykuł przedstawia analizę obliczeniową i algorytm optymalizacji konstrukcji torów prądowych szynoprzewodów wraz z przedstawieniem idei kolejnych przybliżeń wyznaczania parametrów szyn. Uwzględniono zjawiska naskórkowości i zbliżenia. W pierwszym przybliżeniu określa się obciążalność szynoprzewodu, która jest brana pod uwagę jako parametr drugiego przybliżenia. Drugie przybliżenie określa stopień zmniejszenia kosztów wykonania szynoprzewodu ze względu na masę konstrukcji. Artykuł przedstawia aplikację obliczeniową, wykonaną w środowisku obliczeniowym MATLAB oraz jej rozwinięcie – w postaci uwzględnienia dodatkowych informacji zawartych w nowszych publikacjach dotyczących tematu oraz interpolacji specyficznych współczynników. Rozpatrzone zostały dwa skrajne przypadki konstrukcji szynoprzewodów oraz przedstawione wyniki obliczeń dla tych przypadków.
EN
The paper presents the calculating analysis and the optimization algorithm of the construction of current carrying paths of busbars. It also introduces the idea of further busbars parameter approximation. The skin and proximity effects were considered. In the first approximation the ampacity is determined which is taken into account as the parameter of the second approximation. The second approximation determines the degree of reducing the costs of busbars realization due to the construction mass. The paper describes the application prepared in MATLAB environment and its development - in the form of considering additional information included in more recent publications concerning this topic and the interpolation of specific coefficients. Two extreme cases of busbars construction were examined and the results of the calculation for these cases were introduced.
EN
The convergence and divergence are two common phenomena in swarm intelligence. To obtain good search results, the algorithm should have a balance on convergence and divergence. The premature convergence happens partially due to the solutions getting clustered together, and not diverging again. The brain storm optimization (BSO), which is a young and promising algorithm in swarm intelligence, is based on the collective behavior of human being, that is, the brainstorming process. The convergence strategy is utilized in BSO algorithm to exploit search areas may contain good solutions. The new solutions are generated by divergence strategy to explore new search areas. Premature convergence also happens in the BSO algorithm. The solutions get clustered after a few iterations, which indicate that the population diversity decreases quickly during the search. A definition of population diversity in BSO algorithm is introduced in this paper to measure the change of solutions’ distribution. The algorithm’s exploration and exploitation ability can be measured based on the change of population diversity. Different kinds of partial reinitialization strategies are utilized to improve the population diversity in BSO algorithm. The experimental results show that the performance of the BSO is improved by part of solutions re-initialization strategies.
12
Content available remote A New Multi-objective Optimization Algorithm: MOAFSA and its Application
EN
This paper proposes a multi-objective artificial fish swarm algorithm (MOAFSA), which imitates the behaviors of fish for local search, uses the quick sort method to get non-dominated solution set, and cuts the external set according to the crowding distance. This paper firstly uses MOAFSA for multi-objective functions test. Results show that MOAFSA has a faster convergence speed and the corresponding Pareto set is more evenly distributed; then MOAFSA is applied in the scheduling optimization of hydropower station reservoir.
PL
Przedstawiono nowy algorytm optymalizacyjny MOAFSA (multiobjective artificial fish swarm algorithm) bazujący na ławicy ryb. Algorytm sprawdzono na przykładzie projektowania obciążeń hydroelektrowni.
EN
The paper presents resource allocation optimization in Critical Chain Project Management (CCPM). The cheapest project schedule is searched with respect to time constraints. The algorithm originally developed for the hardware-software co-design of heterogeneous distributed systems is adapted to work with human resources and CCPM method. The results of the optimization showed significant efficiency of the algorithm in comparison with a greedy algorithm. On average, the optimization gives 14.10% of cost reduction using the same number of resources. The gain varies depending on the number of resources and the time constraints. Advantages and disadvantages of such an approach are also discussed.
EN
In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozwiązanie odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła z warunkiem brzegowym trzeciego rodza- ju przy użyciu niedawno zaproponowanego algorytmu „Harmony Search” (poszukiwania harmonii). Zastosowany algorytm należy do grupy algoryt- mów optymalizacyjnych inspirowanych zachowaniami bądź procesami za- chodzącymi w rzeczywistym świecie, w szczególności imituje proces poszu- kiwania harmonii dźwięków podczas improwizacji jazzowej.
15
Content available remote Algorytmy optymalizacji tras przejazdu pojazdów
PL
Wyznaczanie tras przejazdu jest jednym z badanych problemów transportowych. W niniejszej pracy przedstawiono problem wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych. Problem ten jest przykładem zadania optymalizacji wielokryterialnej, którego rozwiązaniem jest zbiór rozwiązań niezdominowanych. Przedstawione zostały 4 algorytmy, umożliwiające wyznaczenie połączeń należących do zbioru rozwiązań niezdominowanych. Dodatkowo omówiono inne problemy związane z wyznaczaniem tras przejazdu, które były badane przez pracowników Instytutu Informatyki.
EN
The routing problem is one of the studied transportation problems. In the paper the communication networks routing problem is presented. This problem is an example of mulitcriteria optimization problem which the solution is the set of non-dominated solutions. Four algorithms for determination routes belong to the set of non-dominated solutions are shown. Additionally, other routing problems that have been researched by Staff of the Institute of Informatics are discussed.
PL
Ogólnym celem przedstawionych w artykule badań było przeprowadzenie prób zastosowania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji wybranej funkcji wielomodalnej. Rozpatrywano algorytmy CLONALG i opt-aiNET. Testy skoncentrowano na określeniu wpływu wartości parametrów algorytmów na szybkość wyznaczania maksymalnych i średnich dopasowań sieci. W efekcie wskazano wartości, które uznać można za zbliżone do optymalnych.
EN
The paper shows the results of research on application of artificial immune systems for optimization of multimodal function. The two algorithms have been tested, namely CLONALG algorithm and opt-aiNET algorithm. The tests were focused on determination of influence of algorithm parameters on effectiveness of optimum estimation. As the result of the conducted research, the set of near-optimal parameters for considered algorithms has been determined.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm wyznaczania optymalnych parametrów eksploatacyjnych dla środków transportu, oparty na programowaniu dynamicznym. Opisano w nim strukturę oraz zbiory danych algorytmu. Sformułowano i omówiono funkcję oraz podfunkcje celu, dotyczące parametrów eksploatacyjnych pojazdów. Przedstawiono istotę doboru warunków ograniczających jak i możliwości aplikacyjne opracowanego algorytmu.
EN
The paper presents an algorithm for determination of optimal exploitation parameters of means of transport. The algorithm is based on dynamic programming. The paper discusses the structure as well as the data set for the algorithm. The function and subfunctions of the aim concerning exploitation parameters of vehicles were formed. Moreover, the selection of limiting conditions and application possibilities of the developed algorithm were discussed.
EN
The theoretical consideration presented in the paper is inspired by market gravity models, as an interesting attitude towards operations research on a market. The transportation market issues are emphasized. The mathematical model of relations, taking place between transportation companies and their customers on the market, which is applied in the course of the research is based on continuous functions characteristics. This attitude enables the use of the field theory notions. The resultant vector-type utility function facilitates obtaining of competitive advantage areas for all transportation companies located on the considered transportation market.
PL
Prezentowane dociekania teoretyczne inspirowane są teorią grawitacji rynkowej, jako interesującym elementem badań rynkowych. Rozważaniom poddano rynek usług transportowych. Zastosowany został model relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi i ich klientami na rynku usług transportowych, wykorzystujący do opisu cech przedsiębiorstw i klientów funkcje ciągłe o charakterze lokalnym. Umożliwiło to aplikację wybranych elementów matematycznej teorii pola. Wykorzystana wektorowa funkcja użyteczności posłużyła do wyznaczania obszarów przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw transportowych na rynku usług transportowych, przy zastosowaniu zaproponowanego algorytmu optymalizacyjnego.
EN
The thesis deals with a problem of designing low voltage high power induction motors. Hybrid optimization algorithms are used. Selected global and deterministic optimization algorithms with modifications are applied. These modifications are the author's original scientific contribution to their basic form.
PL
Rozprawa dotyczy wykorzystania hybrydowych algorytmów optymalizacji do projektowania niskonapięciowych silników indukcyjnych dużych mocy. W pracy przedstawiono opracowane hybrydowe algorytmy optymalizacji: GA-R, ES-R, PSO-R, będące połączeniem trzech algorytmów optymalizacji globalnej, tj.: algorytmu genetycznego GA, strategii ewolucyjnej ES i algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO z odpowiednio zmodyfikowaną metodą Rosen-brocka. Ponadto dokonano porównania wyników obliczeń optymalizacyjnych silnika dla algorytmów optymalizacji globalnej jak i algorytmów hybrydowych. Zaimplementowane algorytmy wymagały wprowadzenia wielu zmian, tj. adaptacja do pracy tylko ze zmiennymi ciągłymi, tylko dyskretnymi oraz ciągłymi i dyskretnymi, przez zastosowanie odpowiednich funkcji dekodujących pojedyncze rozwiązanie dla metody deterministycznej oraz całe populacje rozwiązań dla algorytmów optymalizacji globalnej; dla algorytmu ES zmodyfikowanie wektora odchyleń standardowych w przypadku naruszenia ograniczeń kostkowych, oraz wprowadzenie procedury tasowania populacji rozwiązań zadaną ilość razy przed kolejną reprodukcją; dla algorytmów ES i PSO wprowadzenie procedur naprawy w przypadku naruszenia ograniczeń kostkowych przez danego osobnika. Zastosowanie hybrydowych algorytmów optymalizacji do optymalizacji silnika zmniejszyło koszty materiałowe i eksploatacyjne o około 20% w stosunku do silnika istniejącego, a uzyskane rozwiązania mają lepsze parametry eksploatacyjne.
PL
W pracy przedstawiono algorytm optymalizacji rozkroju prostokątnej płyty na szereg prostokątnych elementów przy założeniu cięcia niegilotynowego oraz ograniczeniu na liczbę powtórzeń danego typu elementów w generowanych wzorach rozkroju. W proponowanym algorytmie przeszukiwanie przestrzeni dopuszczalnych rozwiązań odbywa się w oparciu o metodę podziału i ograniczeń. W pracy zamieszczono również wyniki obliczeń dla przykładowych zadań rozkroju dwuwymiarowego.
EN
The paper presents an algorithm for two-dimensional non-guillotine cutting stock problem. The problem consists in cutting many rectangular pieces, from a single rectangular sheet in such a way that the amount of trim loss is minimized. Moreover, there is a constraint on the maximum number of each type of piece that is to be produced. The proposed algorithm is based on a branch and bound method. Numerical examples to illustrate the proposed algorithm are solved.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.