Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optical fiber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania całkowicie optycznych pasywnych oraz aktywnych sieci światłowodowych w mobilnych systemach 5G. Zaprezentowano przykładową architekturę sieci szkieletowej EON, która łączy wszystkie składniki mobilnego systemu 5G. Wykonano obliczenia, które wskazują na potrzebę zastosowania określonych metod modulacji w optycznych łączach światłowodowych sieci backhaul oraz fronthaul/midhaul, aby komunikacja była efektywna.
EN
The paper presents the methods of using all-optical passive and active fiber-optic networks in mobile 5G systems. An example of architecture of backbone EON combines all components of a mobile 5G system, is presented. Calculations indicate the need to apply specific modulation methods in optical links of backhaul and fronthaul/midhaul so that the communication is effective, were made.
EN
In this article, we study tilted fiber Bragg gratings (TFBGs) with tilt angles of 6°and 8°, their transmission spectra, and spectral parameters that have a linear dependence on the refractive index of the environment. It is shown that there can be several such characteristics, such as the minimum, width and energy of the spectrum. The linear dependence of the spectrum width on the refractive index does not depend on the tilt angle. The linear dependence of the spectrum minimum is only observed for a tilt angle of 8°. The results of this work can be used to create a sensor system based on an optical fiber.
EN
The paper deals with spectral and lasing characteristics of thulium-doped optical fibers fabricated by means of two doping techniques, i.e. via a conventional solution-doping method and via a nanoparticle-doping method. The difference in fabrication was the application of a suspension of aluminum oxide nanoparticles of defined size instead of a conventional chloride-containing solution. Samples of thulium-doped silica fibers having nearly identical chemical composition and wave guiding properties were fabricated. The sample fabricated by means of the nanoparticle-doping method exhibited longer lifetime, reflecting other observations and the trend already observed with the fibers doped with erbium and aluminum nanoparticles. The fiber fabricated by means of the nanoparticle-doping method exhibited a lower lasing threshold (by »20%) and higher slope efficiency (by »5% rel.). All these observed differences are not extensive and deserve more in-depth research; they may imply a positive influence of the nanoparticle approach on properties of rare-earth-doped fibers for fiber lasers.
4
Content available remote Światłowodowy przełom w pomiarach
PL
Technika światłowodowych pomiarów realizowanych w sposób geometrycznie ciągły (ang. distributed fiber optic sensors – DFOS) wprowadza zupełnie nowe możliwości w analizie stanu technicznego konstrukcji inżynierskich w porównaniu do tradycyjnych technik punktowych. Wykorzystanie wirtualnych czujników odkształceń i/lub temperatury, o bazie pomiarowej sięgającej nawet 5 [mm], rozłożonych szeregowo wzdłuż całej trasy pomiarowej o długości do kilkudziesięciu metrów, pozwala na szczegółową analizę deformacji badanego obiektu. Uwzględniane są wszystkie lokalne zjawiska, takie jak np. zarysowania w konstrukcjach żelbetowych lub wzmocnienia spowodowane obecnością żeber w konstrukcjach stalowych czy kompozytowych. Ponadto, dzięki odpowiednim sposobom montażu oraz wykorzystaniu algorytmów obliczeniowych, istnieje możliwość wyznaczenia profilu przemieszczeń.
EN
The application of virtual strain [με] and/ or temperature [°C] sensors, with a base starting from 5 [mm], distributed along the entire measuring line up to several dozen meters long, allows for a detailed deformation analysis of the member under test. All local phenomena such as cracks in reinforced concrete structures or strengthenings caused by the presence of ribs in steel or composite structures. Moreover, thanks to the appropriate mounting methods and the application of computational algorithms, it is possible to determine the displacement profile [mm] of the considered medium (concrete or ground). The article presents examples of laboratory tests in this field, as well as the pilot applications in Poland within real structures.
EN
The signal-to-noise ratio (SNR), vertical resolution and fdelity of marine seismic data are closely related to the characteristics of hydrophones, namely the sensitivity and the frequency band range. In this article, we analyzed and processed seismic data collected in 2017 from a towed marine streamer equipped with optical fiber cable and hydrophones. Results from a pre-stack time migration section revealed that the optical fiber seismic data yielded high SNR, vertical resolution and fdelity. For validation purpose, a comparison of these data with those acquired by classic piezoelectric hydrophones along a migration section located in a very close location was carried out. This comparison showed that the SNR, fdelity and vertical resolution from the two means of measurements were comparable.
PL
Linie międzymiastowe mają ograniczone zasoby włókien światłowodowych, które muszą udźwignąć szybki wzrost ruchu napędzany rozwojem sieci dostępowych FTTH. W artykule przedstawiono prace dotyczące wdrożenia głowicy o napędzie pneumatycznym, która umożliwi zaciągnięcie dodatkowego kabla światłowodowego do zajętej już rury rurociągu kablowego. Zapewni to zwiększenie zasobów włókien światłowodowych w liniach międzymiastowych przy niewielkich nakładach finansowych.
EN
Interurban lines have the limited fiber optic resources, which have to support a rapid increase in traffic driven by the development of FTTH access networks. The article presents implementation works on a pneumatic drive head, which will allow you to connect an additional fiber optic cable to the already used pipe of the cable pipeline, which can be a remedy for low financial capital to increase the fiber resources in interurban lines.
7
Content available remote Outage in PMD compensated optical fiber line due to uncertainty of PMD estimation
EN
The effect of uncertain control of a first order PMD compensator on outage probability in fiber optic communication line is analyzed. For a PMD compensator – PMD monitor set a characteristics is proposed that is capable of presenting limits of compensation. Relation between outage probability and uncertainty of estimated PMD parameters, used to control the compensator, is quantified by numerical calculations. Consequences of the uncertainty for maximum transmission reach are evaluated.
PL
Przeanalizowano wpływ niepewności sterowania kompensatorem PMD pierwszego rzędu na prawdopodobieństwo niedostępności w światłowodowej linii telekomunikacyjnej. Dla układu kompensator PMD – monitor PMD zaproponowano charakterystykę umożliwiającą prezentację granic kompensacji. Numerycznie przeprowadzono ocenę ilościową relacji pomiędzy prawdopodobieństwem niedostępności a niepewnością estymacji parametrów PMD, zastosowanych do sterowania kompensatorem. Oceniono skutki niepewności dla maksymalnego zasięgu transmisji.
8
Content available remote Insulating properties of optical fiber current sensor with external conversion
EN
In the article are presented results of investigations on insulating properties of an optical fiber current sensor with external conversion (OFCS-EC). Its design and characterization were presented in our papers [1, 2]. The aim of studies presented in this paper is to verify good isolation properties and correct operation of the presented sensor exposed to very high voltage. Sensor’s response was tested at alternating voltage of magnitude up to 30 kV. Our tests fully confirmed very good isolation properties of the investigated OFCS-EC.
PL
W pracy przedstawiono badania nad własnościami izolacyjnymi światłowodowego czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym (OFCS-EC). Czujnik został wcześniej zaprojektowany i przebadany [1, 2]. Celem prezentowanych w artykule badań jest weryfikacja dobrych własności izolacyjnych czujnika oraz poprawności pracy czujnika pod wysokim napięciem. Przetestowano odpowiedź czujnika przy napięciu przemiennym do 30 kV. Wykonane testy w pełni potwierdziły bardzo dobre własności izolacyjne czujnika OFCS-EC.
EN
This paper deals with the phase shift development between two polarization modes in birefringent fiber, caused by body heat transfer of different temperatures. The aim is to analyze sensitivity and dynamic behaviors, which are significant when optical fiber is used as a sensor of temperature field disturbance. The analysis is based on the values measured during thermal exposure of a section of type PANDA birefringent optical fiber to heat emitted by an exposure body of chosen temperature, placed at a defined distance. The effect of heat transfer through conduction and convection is suppressed by shielding with plastic wraps. The analyzed results, the Stokes parameters and subsequent phase shift, are measured by the polarimeter. The paper follows up on previously published measurement results.
PL
Geometria profilu toru optycznego wykonanego z jednorodnego materiału o znanym współczynniku załamania determinuje sprawność sprzężenia ze źródłem, które emituje promieniowanie w sposób zbliżony do rozkładu lambertowskiego. Analiza numeryczna dotyczy zarówno oszacowania sprawności układu świetlno-optycznego jak też kształtowania się rozkładu strumienia świetlnego na etapie formowania wiązki w torze optycznym. W oparciu o model matematyczny i symulacyjny przedstawiono kilka rozwiązań geometrycznych prowadnic optycznych współpracujących z emiterem półprzewodnikowym i luminoforem. Celem prowadzonej analizy jest opracowanie takiej konstrukcji optycznej, która pozwoli na ukształtowanie wiązki świetlnej o równomiernym rozkładzie luminancji na wyjściowej powierzchni układu optycznego oświetlającego wydzielony luminofor.
EN
The geometry, of optical path made of homogeneous material, which refractive index is known, determines coupling efficiency with source, emitting radiation which distribution is close to lambertian. Numerical analysis focuses on optical system efficiency estimation as well as on illuminance distribution formation while forming the bundle within the optical path. Basing on the numerical and mathematical model, few geometrical optical fences solutions were presented, which cooperate with semiconductor emitter and phosphor. The goal of the analysis of optical system is designed, which allow to form a uniform luminance distribution on exit surface of optical system illuminated the phosphor.
PL
W referacie przedstawiono problematykę wykonywania pomiarów temperatury w transformatorach dużych mocy. Na przykładach, przeprowadzonych w EthosEnergy Poland S.A. instalacji systemów pomiarowych temperatury działających w oparciu o czujniki optyczne, przedstawiono metodę bezpośredniego pomiaru temperatury punktów gorących w uzwojeniach. Zaprezentowano zasadę działania, konfigurację oraz korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej umożliwiającej ciągłą kontrolę temperatury.
EN
The paper presents the main aspects connected with temperature measurements execution in high power transformers. There are presented a method of hot spots direct measurements in transformer windings, based on the examples of optical fiber system installations realized by EthosEnergy Poland S.A. There are presented a principle of the system operation, its configuration and benefits resulting from application of modern measuring equipment making possible continuous temperature control.
EN
This paper deals with the phase shift development in the polarization-maintaining fiber owing to different temperatures of an applied defined body, where both polarization axes are excited. A variation of the Stokes parameters induced by the phase shift is expressed by the Jones matrix and a depiction on the observable Poincaré sphere. The temperature response of polarization-maintaining fiber and the effects of heat transfer on the phase shift variation of polarization-maintaining fiber were described theoretically. The time dependence of the phase shift development and its direction of rotation on the observable Poincaré sphere was measured and presented graphically. In addition, different response measures for higher and lower temperatures compared with the ambient temperature were experimentally evaluated.
13
Content available Światłowody w pomiarach inżynierskich
PL
W artykule opisano wybrane przykłady badań laboratoryjnych, których celem było zweryfikowanie przydatności światłowodowej techniki pomiarowej do praktycznych zastosowań inżynierskich. Światłowody, ze względu na wiele zalet, mają szansę stać się przełomem w dziedzinie inżynierii lądowej zwanej monitorowaniem konstrukcji (ang. structural health monitoring). Do rozwiązania pozostaje jednak wiele problemów technicznych, związanych między innymi ze sposobem montażu i zabezpieczenia delikatnych włókien światłowodowych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Opracowanie rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie wiarygodnej i kompleksowej wiedzy na temat pracy obiektu budowlanego ma w ogólności prowadzić do poprawy jego bezpieczeństwa przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów finansowych.
EN
The article describes some examples of laboratory tests, which aim was to verify the usefulness of fiber optic measurement technology for practical engineering applications. Optical fibers, due to the many advantages, have a chance to become a crucial solution in the field of civil engineering called structural health monitoring. However, there are many problems to solve related to, inter alia, the way of mounting and protection of weak fibers from mechanical damage. Preparing solutions for obtaining reliable and comprehensive knowledge about structure operation should generally lead to improved safety, while minimizing financial outlay.
EN
Winglets are introduced into modern aircraft to reduce wing aerodynamic drag and to consequently optimize the fuel burn per mission. In order to be aerodynamically effective, these devices are installed at the wing tip section; this wing region is generally characterized by relevant oscillations induced by flights maneuvers and gust. The present work is focused on the validation of a continuous monitoring system based on fiber Bragg grating sensors and frequency domain analysis to detect physical condition of a skin-spar bonding failure in a composite winglet for in-service purposes. Optical fibers are used as deformation sensors. Short Time Fast Fourier Transform (STFT) analysis is applied to analyze the occurrence of structural response deviations on the base of strain data. Obtained results showed high accuracy in estimating static and dynamic deformations and great potentials in detecting structural failure occurrences.
15
Content available remote Metalizacja włókien światłowodowych metodą chemiczno-elektrochemiczną
PL
Opracowano wieloetapową chemiczno-elektrochemiczną metodę metalizacji włókien światłowodowych miedzią i niklem bez etapu aktywacji palladem. Metoda obejmuje odtłuszczanie, trawienie, uczulanie, aktywację, metalizację chemiczną i metalizację elektrochemiczną. Podano wyniki testów wytrzymałościowych oraz przykład zastosowania otrzymanych metalizowanych włókien.
EN
Com. acrylics-coated, optical glass fibers were washed with Me₂NCH, degreased with a NaOH soln., etched with HF, activated by chem. coating with Ag (redn. of Ag⁺ with Sn²⁺), chem. (current less) plated with Cu and then electroplated with Cu (up to 1 A/dm²) for 15 min. Optionally, the Cu-coated fibers were addnl. chem. plated with Ni. The Nicoated fibers were more heat resistant than the Cu-coated ones. The coating with Cu resulted in an increase of the tensile strength of the fiber. The metal-plated fibers were successively soldered with a soft Sn-Pb solder. Surface quality was assessed by optical microscopy.
PL
Zaprezentowano stan rozwoju metod monitorowania szerokopasmowych sieci dostępowych wykorzystujących technikę światłowodową. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające badanie jakości transmitowanych sygnałów optycznych oraz warstwy fizycznej optycznych systemów dostępowych.
EN
Paper describes optical performance monitoring methods for modem broadband access Communications systems based on optical fiber technologies. Optical signal parameters measurement methods and optical access network physical layer testing techniques in detail are presented.
17
Content available remote Wykorzystanie światłowodów w inżynierii medycznej
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania światłowodów w inżynierii medycznej. Zostały przedstawione laboratoryjne wyniki badań inteligentnego systemu monitorującego podłoże pacjenta w opiece pielęgnacyjnej. Oprócz informacji o ułożeniu pacjentów na materacu uzyskujemy w systemie monitorowania także informacje o aktualnej temperaturze pacjenta i wilgotności podłoża.
EN
The article issues the possibilities of using optical fiber in medical engineering. They were presented laboratory results of intelligent monitoring system of patients’ underlay in nursing process. The monitoring system provides information about the patients position on a mattress and also the current patients temperature and underlay humidity.
EN
The case is considered in which momentary DGD is estimated from waveforms of a signal transmitted in a fiber while a PMD model is used that ignores PMD frequency dependence, a situation which can lead to erroneous estimation. Due to random nature of momentary parameters of PMD it is proposed to evaluate the errors with the use of confidence intervals. With this tool it is shown that the considered simplification of the PMD model can result in errors of unacceptable level.
PL
Rozpatrzono przypadek w którym chwilowa wartość DGD jest estymowana na podstawie przebiegów sygnału przesyłanego w światłowodzie, przy czym użyto modelu PMD, który zaniedbuje zależność PMD od częstotliwości, sytuację, która może prowadzić do błędnej estymacji. Ze względu na losową naturę chwilowych wartości parametrów PMD zaproponowano oceniać błędy z użyciem przedziałów ufności. Przy pomocy tego narzędzia wykazano, że rozważane uproszczenie modelu PMD może skutkować błędami na nieakceptowalnym poziomie.
EN
We report on a multichannel sensor for multipoint corrosion monitoring of an aluminum film, which was corroded by nitric acid as a corrosive solution. The sensor head was a commercial 1x4 optical fiber coupler combined with the optical time domain reflectometry technique. The effects of the concentration and pH of acid on the corrosion rate of the aluminum film are initially studied and characterized. Then, about 100 nm of pure aluminum is coated on the end facets of each fiber channel and reduction of the back reflected signals is simultaneously monitored as a measure of corrosion rate. It is found that the fabricated sensor is very sensitive to the variation of pH as by increasing of the pH up to similar to 13, the corrosion rate of aluminum is raised to similar to 75 millimeter per year. Our experimental results have been verified by the standard immersion test, indicating very good consistency and reliability. Eventually, the sensor is used to trace the corrosion of sea water provided from the Persian Gulf, confirming the validity of laboratory results.
EN
In the paper, there is described an original application supporting the production process of optical fiber cables. The production process was improved by automatic search of potential tubing locations, which was conducted using the extension Vision Builder by National Instrument, producer of LabView software. The paper presents production processes that occur during execution of optical fiber ending. The proposed enhancements aim to minimize human factor that could contribute to destruction of the semi-finished product during transport of the optical fiber to the other side of the protection jacket and reduction of production process duration. The proposed vision system was created with NI Vision Builder tool. For the purposes of the conducted work, a control panel was also executed combining minimized functions for controlling the quality of the performed inspection. The user can load images to be analyzed and see the final result of the vision system analysis along with the decision in the form of a message regarding the permission for performing the tubing process or its deny.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.