Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oporność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Pseudomonas poprzez swoje rozpowszechnienie w środowisku naturalnym (woda, gleba) uczestniczą w licznych procesach. m.in. mineralizacji materii organicznej i obiegu pierwiastków. Dzięki aktywności metabolicznej bezpośrednio oddziałują na wzrost wielu gatunków roślin, a także rozwój innych mikroorganizmów otaczających je w glebie. Pomimo swoich korzystnych właściwości stanowią one także zagrożenie dla niektórych roślin. Ponadto patogeny te prezentują naturalną oporność na wiele zróżnicowanych antybiotyków: niektórych β-laktamów, tetracyklin, chloramfenikolu i trimetoprimu oraz powodują nawet 70% infekcji układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę. Mechanizmami odpowiedzialnymi za to są: liczne pompy typu efflux oraz obecność genów odpowiedzialnych za kodowanie enzymów inaktywujących te leki, m.in. AmpC.
EN
Gram-negative bacilli of the genus Pseudomonas through their occurrence in the natural environment (water, soil) participate in numerous processes, including the mineralization of organic matter and the circulation of elements. Due to their metabolic activity, they affect the growth of many plant species as well as the development of other microorganisms surrounding them in the soil. Despite their beneficial properties, they also pose a threat to some plants. In addition, these pathogens have a natural resistance to many different antibiotics: some β-lactams, tetracyclines, chloramphenicol and trimethoprim, and cause up to 70% respiratory infections in cystic fibrosis patients. The mechanisms responsible for this are numerous efflux pumps and the presence of genes responsible for the coding of enzymes that inactivate these drugs, including AmpC.
EN
This research aimed to discover the possible efects of 1D assumption violations on VES data interpretations. In order to do so, 1D inversion results of logarithmically spaced and linearly spaced VES measurements are compared with their relevant 2D inverted models. Some real case studies are also examined by 1D and 2D inversions to test the results. It is found that linearly spaced VES measurements are not really suitable for 1D inversion in the case of 1D assumption violations and logarithmically spaced VES can better handle these problematic features. In the case of semi-infnite horizontal layers and also small surface resistivity inhomogeneities, logarithmically spaced VES datasets mostly provide a reliable 1.5D model while linearly spaced VES datasets sufer from remarkable artifacts. In the case of vertical structures, both linearly spaced and logarithmically spaced VES techniques fail. In this case (i.e., a vertical dike), artifacts in the form of “extra layer” appear in those VES stations that are adjacent to the dike. However, for VES stations on the dike structure, no extra layer appears in the 1D inversion result. It must be emphasized that 1D violating features are not improbable in many geological situations so they must be considered in mind when processing and interpreting the geophysical VES data.
PL
Wszystkie organizmy żywe, a więc wszystkie pojedyncze komórki, posiadają swoje idealne optimum warunków zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na ich prawidłowy oraz ukierunkowany rozwój. Manipulując obecnością lub brakiem różnych stresorów chemicznych albo czynników fizycznych, można zaobserwować ciekawe, niekiedy trwałe zmiany w metabolizmie komórek prokariotycznych i eukariotycznych, które mogą przyczynić się do aktywacji mechanizmów obronnych, do których można zaliczyć: formowanie endospor przez bakterie Gram-dodatnie, syntezę trehalozy przez komórki grzybów lub aktywny transport substancji szkodliwych poza komórkę prowadzony przez specjalne transportery błonowe.
EN
All living organisms, and therefore all individual cells, are equipped with their best optimal external and internal conditions affecting their appropriate and targeted development. By manipulating the presence or absence of various chemical stressors or physical agents, interesting, sometimes permanent changes in the metabolism of prokaryotic and eukaryotic cells can be observed, which may contribute to the activation of defence mechanisms, including: the formation of endospores by Gram-positive bacteria, the synthesis of trehalose by fungi cells or the active transport of harmful substances out of a cell conducted by special membrane transporters.
EN
Marconite is often used as alternative material to improve the performance of earth grounding system. This study aims to investigate of the physical and mechanical behaviour of conductive aggregate derived from Marconite namely, the electrical resistivity, water absorption, and crushing strength. In addition, similar tests were also conducted on mortar aggregate for comparison. The resistivity of aggregates were measured using soil box method. Test results showed that the electrical resistivity, water absorption, and crushing strength of both aggregates varied with time. These values were found to be stabilised after approximately after 14 days. The electrical resistivity for aggregates containing Marconite were found to be 39.2 Ω.m, far lower than 12700 Ω.m obtained for mortar-based aggregates. Similarly, the water absorption for Marconite aggregates were greater compared to mortar aggregates. On the other hand, the crushing strength for Marconite aggregates was to be lower. Incorporating Marconite significantly improved the electrical resistivity behaviour while maintaining acceptable mechanical properties crucial for electrical grounding purposes.
EN
Effectiveness of transient electromagnetic method (TEM) used for the localization of Pb–Zn ore bodies at the Cho Don deposit, province Bac Can, North Vietnam is appraised based on the modelling processes results. Conductive Pb–Zn ore bodies hosted in high-resistive limestone are in good conditions for the application of the TEM. The modelling process relays on the calculation of the voltage decay in time domain formed from the induced magnetic field diffusing into the study medium, when a pulse current with a given frequency is flowing in a transmitting loop coil. The model results show that the power current of 1 A transmitted from the coils with 100 or 400 m of size is effective for localization of the Zn–Pb ore bodies. However, the resolution and penetration depth of the TEM with a coil of L = 100 m is better and shorter in comparison with those in the case using the coil L = 400 m.
6
Content available remote Laminat z włókna węglowego jako sensor tekstylny – badania zmian oporności
PL
Umiejętność autodetekcji zagrożeń i ostrzegania użytkownika jest jedną z najbardziej pożądanych cech współczesnego budynku. Kompozyty zbrojone włóknami wysokiej wytrzymałości znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza we wzmacnianiu konstrukcji, gdzie wymagane są możliwie najlepsze cechy mechaniczne. Autorzy artykułu opracowali inteligentną tkaninę, której włókna węglowe stanowią nie tylko zbrojenie, ale również sensor odkształceń. Jej idea opiera się na budowie tensometru, w którym włókna węglowe pełnią rolę przewodnika, natomiast włókna szklane lub akrylowe rolę osnowy i izolatora. Przeprowadzono wstępne testy laboratoryjne, których celem było opracowanie efektywnych technik pomiaru oraz ocena skuteczności wzmocnienia wybranych konstrukcji budowlanych, głównie zginanych belek żelbetowych i drewnianych. Przedstawione w artykule wyniki badań są bardzo obiecujące, chociaż dalszego dopracowania wymaga technologia produkcji tkaniny.
EN
The ability to auto-detection of threats and user warnings is one of the most desirable features of a modern building. At the same time composites reinforced with highstrength fibers are increasingly widespread use in construction, especially in strengthening the structures, where the best possible mechanical properties are required. The authors of the paper have developed an intelligent fabric, wherein the carbon fibers are not only reinforcement but also the deformation sensor. The idea is based on the construction of the strain gauge, wherein the carbon fibers serve as a electrical conductor, and glass fibers or acrylic matrix has the role of insulator. Preliminary laboratory tests aimed at creating effective measure techniques and assess the effectiveness of the strengthening of selected building structures, as reinforced concrete and timber beams. Presented in the paper results of these studies are very promising, although require further advancement of the production technology.
EN
This paper reports the variations of strength, resistivity and thermal parameters of clay after high-temperature heating. Experiments were carried out to test the physical properties of clay heated at temperatures ranging from room temperature to 800°C in a furnace. The experiment results show that below 400°C the uniaxial compressive strength and resistivity change very little. However, above 400°C, both increase rapidly. At a temperature under 400°C, the thermal conductivity and specific heat capacity decrease significantly. The thermogravimetric analysis (TG) and differential scanning calorimeter (DSC) test indicate that a series of changes occur in kaolinite at temperatures from 400 to 600°C, which is considered the primary cause of the variation of physical and mechanical properties of clay under high temperatures.
EN
Multi-scale geophysical studies were conducted in the central Skellefte district (CSD) in order to delineate the geometry of the upper crust (down to maximum ~ 4.5 km depth) for prospecting volcanic massive sulphide (VMS) mineralization. These geophysical investigations include potential field, resistivity/induced polarization (IP), reflection seismic and magnetotelluric (MT) data which were collected between 2009 and 2010. The interpretations were divided in two scales: (i) shallow (~ 1.5 km) and (ii) deep (~ 4.5 km). Physical properties of the rocks, including density, magnetic susceptibility, resistivity and chargeability, were also used to improve interpretations. The study result delineates the geometry of the upper crust in the CSD and new models were suggested based on new and joint geophysical interpretation which can benefit VMS prospecting in the area. The result also indicates that a strongly conductive zone detected by resistivity/IP data may have been missed using other geophysical data.
EN
The paper presents properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT) containing various mixtures of dispersion. Acrylates of different particle size and viscosity were used to produce composites. The mechanical strength of composites was determined by three-point bending tests. The roughness parameter of composites was determined with a profilometer and compared with the roughness parameter determined via atomic force microscopy (AFM). Also X-ray studies (phase composition analysis, crystallite sizes determination) were carried out on these composites. Measurements of the surface topography using the Tapping Mode method were performed, acquiring the data on the height and on the phase imaging. The change of intensity, crystallite size and half-value width of main reflections originating from carbon within the composites have been determined using the X-ray analysis. The density of each obtained composite was determined as well as the resistivity at room temperature. The density of composites is quite satisfactory and ranges from 0.27 to 0.35 g/cm3. Different composites vary not only in strength but also in density. Different properties were achieved by the use of various dispersions. Carbon nanotubes constituting the reinforcement for a polymer composite improve the mechanical properties and conductivity composite.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi zawierających różne dyspersje akrylanowe. Do wytworzenia kompozytów zastosowano akrylany o różnych rozmiarach cząstek i lepkości. Wytrzymałość mechaniczną określono za pomocą próby trójpunktowego zginania. Chropowatość została wyznaczona za pomocą profilometru i porównana z chropowatością wyznaczoną za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM). Na kompozytach przeprowadzono również badania rentgenowskie (analiza fazowa, wielkość krystalitów). Pomiary topografii powierzchni przeprowadzono za pomocą metody Tapping Mode, zbierając dane z wysokości i obrazowania fazowego. Zmiana intensywności, wielkość krystalitów oraz szerokość połówkowa głównego refleksu pochodzącego od węgla została wyznaczona za pomocą analizy rentgenowskiej. W pracy określono również gęstość oraz rezystywność każdego z kompozytów. Gęstość kompozytów jest zadawalająca, gdyż waha się w granicach od 0.27 od 0.35 g/cm3. Kompozyty różnią się zarówno gęstością jak i wytrzymałością a różnice wynikają z zastosowania różnych dyspersji akrylanowej. Nanorurki węglowe dodane do kompozytów poprawiają ich własności wytrzymałościowe oraz przewodność.
10
Content available remote Study of the oxide layers on metals by local electrochemical analysis
EN
Purpose: In this given work we consider a method CVA that at on one polarization curve allows us to trace the process of formation of the oxide film on the metal surface (anodic part of the curve), while the cathodic part of the curve to estimate the phase composition and its resistivity. Design/methodology/approach: Anodic polarization of metal surfaces in alkaline solutions used for obtaining oxide nanolayers with certain functional properties. To control the process of obtaining nanofilms apply a variety of physical, physicochemical and electrochemical methods. Findings: Theoretical analytical expressions describing the kinetics of growth of the oxide layers are supported by experimental studies of anodic polarization of Pb in alkaline solution. Research limitations/implications: A special place among those methods takes Local Electrochemical Analysis (LEA), allowing localizing electrochemical process at any given point on the surface. Originality/value: Originality of this work is study of the oxide layers on metals by local electrochemical analysis.
EN
The main scientific challenge of the study was the selection of the zirconium amount, which will allow achieving high electric and strength properties of the alloy. The analysis of chemical compositions of the thermal resistive, conducting AlZr alloys allowed to estimate the most advantageous amount of zirconium, which was found to be within the range: from 0.05 to 0.32 wt % of Zr. The main aim of the study was the investigation of electric properties of alloys of the selected chemical compositions, being within the above given range. The endeavours were focused on determining the heat treatment influence (artificial ageing) on the resistivity of the AlZr alloys in the cast form. On these bases the ranges of obtainable electrical properties were estimated for the investigated alloys, which enabled the selection of optimal conditions of the heat treatment.
PL
Głównym wyzwaniem naukowym pracy był dobór ilości cyrkonu, która pozwoli uzyskać wysokie własności elektryczne oraz wytrzymałościowe stopu. Analiza składów chemicznych odpornych cieplnie, przewodowych stopów AlZr pozwoliła określić najkorzystniejszą ilość dodatku cyrkonu, która mieści się w zakresie od 0.05 do 0,32 % wag. Zr. Zasadniczym celem pracy są badania własności elektrycznych stopów o wybranych składach chemicznych mieszczących się w powyższym zakresie. W pracy skupiono się na określeniu wpływu obróbki cieplnej (starzenie sztuczne) na zmianę rezystywności stopów AlZr w postaci odlewanej. Na tej podstawie, dla badanych stopów, wyznaczono zakresy możliwych do uzyskania własności elektrycznych, co pozwoliło na dobór optymalnych warunków obróbki cieplnej.
PL
Badanie wpływu zmiennego ciśnienia i temperatury na parametry sprężyste i gęstości skał piaskowcowo-ilastych, oparte na relacjach teoretycznych i empirycznych oraz na danych uzyskanych z pomiarów geofizycznych i badań próbnikami złożowymi, może wyjaśnić szereg problemów pojawiających się przy zintegrowanej interpretacji danych geofizyki otworowej i sejsmicznych pól falowych. Elementem odgrywającym ważną rolę w propagacji fal sprężystych w ośrodkach porowatych jest obecność mediów złożowych oraz ich własności fizykochemiczne. W związku z tym przeanalizowano szczegółowo zachowanie się gazu, ropy i wód złożowych w warunkach zmieniającego się ciśnienia i temperatury.
EN
Investigation of the pressure and temperature influence on elastic parameters and densities of sandstone and clay-stone rocks can explain some of the problems that occur during integrated interpretation of well logging and seismic wavefield data. The presented research is based on theoretical end empirical relationships as well as data from geophysical surveys and drill-stem tests. An important element of elastic waves propagation in porous rocks is the presence of pore fluids and their physical and chemical properties. For these reasons gas, oil and brine behaviour in reservoir conditions (in situ) at different values of pressure and temperature has been thoroughly analyzed.
PL
Oporność patogenów na karbapenemy, uznawane za leki "ostatniej szansy", stanowi poważny problem kliniczny dla współczesnej medycyny. Ponadto niewrażliwość na tę grupę antybiotyków przyczynia się do powstawania szczepów opornych również na inne dostępne leki.
EN
Pathogens’ resistance to carbapenems (considered as a drug of the "last resort") is a major clinical problem in a modern medicine. Furthermore, the insusceptibility of the bacteria to this group of antibiotics contributes to the formation of strains that are resistant to other available drugs.
PL
W związku z czasem nadmiernym stosowaniem biocydów (w tym środków dezynfekcyjnych) w celu eliminacji mikroorganizmów narastają obawy nabywania przez bakterie oporności na substancje o działaniu antydrobnoustrojowym. Liczne badania laboratoryjne potwierdzają, że bakterie mają potencjał do wykształcania mechanizmów warunkujących zmniejszoną wrażliwość na środki dezynfekcyjne. Co gorsza, możliwe jest wystąpienie u bakterii tzw. oporności krzyżowej, polegającej na niewrażliwości patogenów na włączone do terapii antybiotyki, z powodu wcześniej nabytej oporności na środki dezynfekcyjne.
EN
The increased usage of biocides (also disinfectants) in eradication of bacteria has the potential to provide conditions, which will be favorable to the selection of bacterial variants with increased tolerance to biocides. Many researches confirm that bacteria may develop the mechanisms determining resistance to the disinfectants. What is worse, the „cross-resistance” is possible to appear in populations previously treated with the biocides. These strains also show the low susceptibility to antibiotics used in antibacterial therapy.
EN
The purpose of this work was to detect groundwater pollution and to identify the conditions of soil and groundwater near the Urbanowice landfill site using geoelectrical measurements. Presented measurements are preliminary results from tested site and are beginning of continuous monitoring. Contamination outflows detected by resistivity and IP technique show a good correlation with available hydrological data. Contamination plume were found in Eastern part of survey profil.
EN
Corrosion of the steel reinforcement in concrete is an important problem for the civil engineering. Inspection techniques are needed to assess the corrosion in order to protect and repair concrete structures. Many studies were performed to establish a series of corrosion rate assessment methods. A method of providing a direct evaluation of the corrosion rate by corrosion current density measurement is Linear Polarisation Resistance (LPR). The main drawback is that it requires a localised breakout of the concrete cover. The corrosion of the steel reinforcement is monitored by measuring the resistivity of the concrete. The purpose of this paper is to use the resistivity four-probe method and galvanostatic resistivity measurement together with neural networks to assess the corrosion rate of steel in concrete without a direct connection to the reinforcement. Three parameters determined by two non-destructive resistivity methods together with the air temperature were employed as input variables, and corrosion current density, predicted by the destructive LPR method, acted as the output variable. The results shows that it is possible to predict corrosion current density in steel reinforced concrete by using the model based on artificial neural networks on the basis of parameters determined by two non-destructive resistivity measurement techniques.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki glikozydowe i β-laktamowe biorąc pod uwagę genetyczne podłoże obniżonej wrażliwości. Omawianie problemu oporności na antybiotyki wymaga opisu aktywności poszczególnych antybiotyków. Informacje te zostaną zawężone tylko do wyjaśnienia głównych mechanizmów działania na komórkę bakteryjną, z pominięciem właściwości chemicznych i farmakokinetycznych leków.
PL
Artykuł zawiera opis konstrukcji i oprzyrządowania stanowiska do badania warunków tarcia stykających się, chropowatych powierzchni. Zaproponowano, aby podstawę oceny warunków tarcia stanowiły zmierzony procentowy czas styku metalicznego oraz odpowiadająca mu, pośrednio obliczona na podstawie zmierzonego spadku napięcia w styku, oporność styku. Przedstawiono także przykładowe wyniki pomiarów proponowanych wielkości.
EN
Design and instrumentation of test rig for investigation of friction conditions of contacting rough surface has been presented. The basis of the friction conditions identification by means of electrical short circuits has been utilized. The identified electrical parameters, which characterize the friction conditions, were determined by the number of the short circuits and their relative time. The results of these have been given.
PL
OpórWin jest aplikacją w systemie GeoWin przeznaczoną do ilościowej interpretacji zestawów profilowań oporności gradientowych i gradientowo-potencjałowych pod kątem wyznaczenia rzeczywistych oporności stref wokół otworu wiertniczego. OpórWin składa się z dwóch części OpórG, przeznaczonej do interpretacji ilościowej zestawu pięciu (lub przynajmniej czterech) gradientowych profilowań oporności oraz Opór PG, przeznaczonej do interpretacji ilościowej zestawu dwóch profilowań oporności potencjałowych i dwóch gradientowych (lub przynajmniej trzech mieszanych) profilowań oporności. W wyniku interpretacji otrzymuje się ciągłe krzywe zmian oporności rzeczywistej strefy przemytej, strefy filtracji i ośrodka nie zmienionego filtracją w funkcji głębokości. Dodatkowo uzyskuje się zasięg strefy filtracji (przemytej) w każdym punkcie głębokościowym. Interpretacja ilościowa oparta jest na rozwiązaniu zadania odwrotnego. Stosowane algorytmy wykorzystują publikowane teoretyczne rozwiązania, opracowane dla klasycznych sond gradientowych i potencjałowych, dla warstw o stosunku miąższości (h) do średnicy otworu (d) większym od 32. Opierają się również na wynikach modelowania dla warstw o h/d <= 32, opracowanych tylko dla sond gradientowych. Aplikacja OpórWin jest interaktywna i prowadzi interpretatora przez kolejne opcje. W programie dostępna jest wewnętrzna grafika ułatwiająca modyfikacje parametrów przetwarzania i bieżącą kontrolę wyników interpretacji. Wyniki pracy aplikacji zapisane są w geofizycznej bazie danych (GBD) w systemie GeoWin i są dostępne dla innych aplikacji. Można je także zachować w postaci tabel (plików) ASCII. Profilowania oporności rzeczywistych mogą być także, podobnie jak inne profilowania w GBD, wyeksportowne do plików typu LAS.
EN
OpórWin is an application in computer system GeoWin dedicated to quantitative interpretation of sets of lateral and sets of normal and lateral logs in aspects of true resistivity determination in zones round the borehole. OpórWin consists of two parts: OpórG, predestined to interpretation of five, or at least four, lateral resistivity logs and OpórPG, predestined to interpretation of the combination of two lateral and two normal resistivity logs (or at least mix of three of them). As a result of interpretation continuous curves of true resistivity of fluxed zone, invaded zone and formation vs. depth are obtained together with values of diameter of invasion (fluxed) zone at each depth point. Interpretation is a solution of reverse geophysical problem based on published theoretical solutions for layers with thickness greater then 32 and on results of modeling for layers with thickness less then or equal 32, prepared only for lateral cases. OpórWin interpretation is interactive and system works as a guide for interpreter in sequence of options. In the program there is an inner graphics for making easier the decisions of parameters changing and current control of interpretation results. Final results are stored in geophysical database and are available for other applications. Results are also stored in ASCII tables. True resistivity logs can be exported from system to LAS files.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.