Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowanie żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych materiału uzyskanego z liofilizowanych pian jako alternatywnego materiału na opakowania żywności mrożonej. Piany uzyskano z albuminy i modyfikowano roztworami agaru i żelatyny. Stwierdzono, że gęstość, współczynnik przewodności cieplnej i dyfuzyjność cieplna oraz twardość liofilizowanych pian są podobne do tych, jakie wykazuje styropian ekstrudowany (dobry materiał termoizolacyjny). Wyniki analizy termowizyjnej obrazów powierzchni badanych pian potwierdzają możliwość ich wykorzystania jako materiału opakowaniowego o odpowiedniej izolacyjności cieplnej.
EN
Egg albumin was modified by addn. of agar and gelatine solns. and freeze-dried to produce foams used as an alternative material for frozen food packaging. The d., thermal cond. and thermal diffusivity and hardness of the foams were similar to those of extruded polystyrene. Thermovision anal. of the sample surfaces confirmed applicability of the foams.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje budowania wartości dla uczestników rynku, takich jak konsument, społeczeństwo, a przede wszystkim różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również sposoby kreowania tej wartości – rozumianej jako subiektywnie postrzegany stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych korzyści – przez właściwy dobór opakowania produktu. Wskazano także wiele związanych z systemami pakowania praktycznych rozwiązań dotyczących m.in.: zwiększania popytu, wielkości produkcji, marży czy też ograniczania kosztów dotyczących zarówno samego produktu, jego jakości i zastosowanych materiałów, jak i kosztów logistyki oraz działań promocyjnych.
EN
The paper presents concepts of value for market participants such as: consumer, society and first of all – different kinds of enterprises. There were also presented ways of creating of this value – being understood as subjectively perceived ratio of incurred costs to the obtained benefits – through the appropriate choice of product packaging. The authors have identified a number of practical solutions related to packaging systems, including: demand, production volume and margin increasing or cost reduction in the area of both the product itself, its quality and materials, as well as logistics and promotional activities.
3
Content available Folie polietylenowe : surowce i niezbędne dodatki
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący surowców do produkcji folii polietylenowej, środków ułatwiających przetwórstwo oraz dodatków wpływających na polepszenie właściwości użytkowych. Omówiono dodatki specjalne będące składnikami folii polietylenowych, nadające wyrobom foliowym właściwości: antyelektrostatyczne, antyblokingowe, antyfoggingowe, oksy-degradowalne oraz przeciwdrobnoustrojowe (antimicrobal properties).
EN
This paper constitutes a review of the literature concerning the raw materials for the production of polyethylene films, processing aids and additives that affect the improvement of performance. Discusses the special allowances that are components of polyethylene films suitable qualities to film properties: anti-static, antybloking, antyfogging, oxo-degradable and antimicrobial.
PL
Celem pracy było określenie wpływu działania czynników chemicznych (masło, olej roślinny, 5% kwas octowy, 5% trietyloamina) i środowiskowych (obniżona temperatura, woda) na właściwości wytrzymałościowe folii polimerowych (PE-MD/iPP) oraz papieropodobnych (PE-MD/iPP/CaCO3). Otrzymane wyniki badań jednoznacznie wykazały, że dwunastotygodniowa ekspozycja folii PE-MD/iPP oraz PE-MD/iPP/CaCO3 na zastosowane czynniki chemiczne i środowiskowe nie wpływa na zmianę ich właściwości wytrzymałościowych, co równocześnie potwierdza możliwość zastosowania ich jako folii opakowaniowych produktów spożywczych.
EN
The aim of this work was definition the influence of chemical (butter, vegetable oil, 5% acetic acid, 5% triamine-ethyl) and weather (reduced temperature, water) agents on mechanical properties of polymeric (PE-MD/iPP) and paper - like (PE-MD/iPP/CaCO3) films. Results of presented investigations unequivocally revealed that exposure PE-MD/iPP and PE-MD/iPP/CaCO3 films for twelve weeks on used chemical and weather agents doesn't have an effect on films mechanical properties and simultaneously confirm that this materials can by apply as package films for food products.
5
Content available remote Opakowania polimerowe w przemyśle spożywczym : analiza ekologiczna
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie opakowań polimerowych stosowanych w branży spożywczej. W pracy przeprowadzono analizę ekologiczną wykorzystania opakowań polimerowych.
EN
In the paper a problem of polymer packaging used in food industry were presented and the ecological analysis of polymer packaging usage was also carried out.
6
Content available remote Kierunki prośrodowiskowego rozwoju opakowań
PL
W artykule podjęto próbę usystematyzowania informacji na temat oddziaływań środowiskowych generowanych przez opakowania produktów spożywczych. Przedstawiono przegląd wyników przeprowadzonych dotychczas badań ekobilansowych określając źródła dominujących oddziaływań środowiskowych. Na tej podstawie zaproponowano kierunki prac nad środowiskowo zorientowanym doskonaleniem opakowań produktów spożywczych.
EN
In the paper an attempt to systematize information on environmental burdens generated by food products packaging is undertaken. A review of ecobalance research results is presented and sources of dominating environmental interactions are established. On this basis, directions of further work on environmentally oriented improvements in food products packaging are proposed.
7
Content available remote Inteligentne opakowania żywności
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie tzw. opakowań inteligentnych produktów spożywczych. Opisano definicję, przykłady oraz trendy rozwoju opakowań inteligentnych na polskim oraz światowym rynku opakowaniowym.
EN
In the paper problem of so-called smart food packagings were presented. A definition, examples and development trends of smart packagings in the Polish and world packaging market were presented.
PL
Opisano metody oznaczania migracji globalnej do płynów modelowych tłuszczów z materiałów i wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia badań migracji globalnej opisują normy PN-EN 1186-1:2002, PN-EN 1186-2:2002 oraz EN-1186-15:2002. Wykonano badania migracji dla trzech różnych rodzajów tworzyw w postaci cienkich folii przeznaczonych do pakowania żywności zawierającej tłuszcze: polietylen (PE), próbka A, polipropylen (PP) - próbka B, politereftalan glikolu etylenowego (PET) - próbka C. Wartości migracji globalnej uzyskane dwoma metodami były zbliżone w zakresie przebadanych próbek i nie przekraczały limitów migracji globalnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 8 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1643). Pozwoli to zgodnie z PN-EN 1186-1:2002 zastąpić pracochłonną metodę badań migracji globalnej w płynie modelowym D, testem alternatywnym z izooktanem i/lub 95% etanolem.
EN
Methods of determination of global migration from materials and plastic products used for food contact into model fluids of fats were described in this article. Instructions concerning tests of global migration are presented in the standards: PN-EN 1186-1:2002, PN-EN 1186-2:2002 and EN-1186-15:2002. Testing of migration for three kinds of plastics in the form of thin films used for packaging of food containing fats: polyethylene (PE) - sample A, polypropylene (PP) - sample B, polyethylene terephthalate (PET) - sample C were performed. The values of global migration obtained by two methods were similar for tested samples and did not exceed the limits for global migration determined in Instructions of Ministry of Health of 8 June 2004 (Dz. U. No 157, item 1643). According to PN-EN 1186-1:2002 it will be possible to replace a labour-consuming method for testing of global migration in the model fluid D by alternative test using isooctane and/or 95% ethanol.
9
Content available remote Innowacyjność i ekologia opakowań żywności
PL
W artykule przedstawiono problem innowacyności i kierunki rozwoju współczesnych opakowań żywności. W pracy podano przykłady opakowań innowacyjnych i ekologicznych.
EN
Innovation issues and development trends in modern food packaging were presented in the paper. The examples of innovative and ecological packaging were given.
PL
Przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są w coraz większym stopniu ujednolicane w ramach UE, a podstawę do ich wprowadzania stanowią dyrektywy komisji Europejskiej. Polskie ustawodawstwo związane z tymi wymogami jest już całkowicie zharmonizowane z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono dyrektywy UE stanowiące podstawę do harmonizacji ustawodawstwa krajowego. Omówiono znaczenia tworzyw stosowanych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także kwalifikacje substancji małocząsteczkowych z punktu widzenia oceny higieniczno-sanitarnej. Przedstawiono także realizowane w kraju prace w zakresie metodyki badań migracji zgodnie z wymogami UE.
EN
EU legislation concerning materials and products for food contact becomes more and more unified. Directives issued by European Commission are the principles for the introduction of legislation. Polish legislation regarding these requirements has already become harmonized with EU legislation. EU directives being the base of harmonization with Polish law have been presented in this article. Plastics used for materials and products for food contact as well as qualifications of low molecular substances from the hygienic-sanitary point of view have been described. Research projects in the field of migration test methods carried out in Poland in accordance with EU requirements were presented.
EN
In this paper some problems related to the food packaging features and their influences on the robotic logistic systems in food and some other goods transportation systems as well as some of expected food packaging features have been presented. Special attention has been paid to the so called 'ptm' processes, i.e. reloading (p), transportation (t), and storage (m), commonly used in the food and other industries. Furthermore, the features of logistic systems and the relationships between them and packaging of the variety of food products too, have also been taken into account. Finally, the main tasks regarding expected packaging features together with the LCA, EIA, and TT1 when looking for the minimum cost of the packaging have been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.