Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available Wpływ bisfenolu a na zdrowie człowieka
EN
The migration of low molecular weight compounds is one of the most important problems associated with the packaging of plastics and other plastics intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal exposure, and include several study regimens and population types, which provides increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially regarding behavioral effects in children.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Przedstawiciele samorządów, właściciele instalacji przetwarzania odpadów, recyklerzy, ale także przedstawiciele producentów wprowadzających opakowania na rynek wyczekują szybkiego uchwalenia przepisów implementujących dyrektywę unijną, obejmującą rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Na miesiąc przed planowaną datą ich przyjęcia już wiemy: ROP w Polsce się opóźni.
PL
Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
EN
The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry.
PL
Magazyn jest specyficznym środowiskiem pracy, w którym w ostatnich latach wprowadzono wyjątkowo wiele innowacji – nowych narzędzi pracy. W zamyśle ich twórców powinny odpowiadać na potrzeby klientów, zwiększać efektywność procesów i usprawniać pracę ludzi. To wariant idealny. Czy jednak zawsze tak jest? Czy da się pogodzić dążenie do uzyskania maksymalnej efektywności z koniecznością zapewnienia ergonomii, a – w konsekwencji - komfortu pracy?
PL
Rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna być istotnym źródłem finansowania gospodarki odpadami. Zgodni są co do tego nie tylko przedstawiciele tej branży, ale także reprezentanci przemysłu opakowaniowego i recyklingu oraz resortu środowiska. Różnice pojawiają się na etapie szczegółowych koncepcji mechanizmu i zasad przepływu pieniędzy, które miałyby trafiać do… No właśnie: do kogo?
PL
Wojskowy transport powietrzny biologicznych czynników zakaźnych, w tym również stosowanie opakowań zabezpieczających, jest organizowany na podstawie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, które zostały wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO). Określają one wszystkie aspekty przewozu materiałów zakaźnych przez statki powietrzne Sił Zbrojnych RP. Celem niniejszego artykułu jest analiza wymagań konstrukcyjnych w zakresie opakowań wykorzystywanych do transportu lotniczego biologicznych czynników zakaźnych. W jej efekcie wskazane zostaną ewentualne uproszczenia uregulowań stosowanych przez lotnictwo wojskowe w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, a głównie obowiązujących krajowych i międzynarodowych uregulowań lotniczych, została podjęta próba wskazania jakości konstrukcyjnej opakowań oraz ich możliwości wykorzystywania przez siły lotnicze NATO. Niniejszy artykuł może zatem stanowić podstawę do podjęcia prac nad wdrożeniem dokumentu doktrynalnego nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, normujących poruszaną problematykę, a także całokształt transportu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi.
EN
According to the current military regulations, air transport of biological infectious agents is organized in accordance with the regulations on the transport of hazardous materials, issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO). However, it is necessary to analyse the existing decisions made by Minister of National Defence by asking the question: Whether due to the nature of the mission that can be performed by the Polish Armed Forces, very strict transport regulations for carrying biological infectious agents by military airplanes should not allow significant deviations from civil aviation procedures. The purpose of the following article is to present the current regulations on packaging required for air transport of biological infectious agents and to indicate possible exemptions for military aviation. On the basis of the literature review and analysis of applicable national and international aviation regulations, an attempt was made to indicate the quality of packaging, which should be used for the transport of infectious materials by military aircraft. As a result, this article may therefore be the basis for undertaking work on the implementation of a doctrinal document in the Polish Armed Forces, regulating not only the issues raised, but the whole transport of hazardous materials by military aircraft.
10
Content available remote Rola opakowań transportowych w łańcuchu logistycznym
PL
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ roli opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. Analiza oparta na podstawie literatury przedmiotu, ukazuje że opakowanie pełni podstawową funkcje w dystrybucji towarów. Opakowania podczas potencjalnej drogi od nadawcy czyli producenta wyrobu opakowanego, do klienta, czyli odbiorcy, przechodzą wiele „prób jakościowych”. Owe próby weryfikują, czy produkt jest odpowiednio chroniony i czy narażenia jakie czyhają na niego podczas transportu mogą zaniżyć jego wartość. Przeprowadzona analiza miała na celu udowodnienie, że właściwie zaprojektowane oraz wykonane opakowanie może mieć istotny wpływ na obniżenie kosztów, zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwo procesów w łańcuchach dostaw.
EN
The article aims to draw attention to the impact of the role of packaging on the efficient implementation of flows in the supply chain. The analysis based on the literature shows that the packaging is the basic functions in the distribution of goods. Packaging is subjected to many quality tests during the potential route from the sender or producer to the customer. These tests verify not only if the product is temper-proof but also whether transport damage may underestimate the value. The analysis was conducted to prove that properly designed packaging can affect significantly costs reducing, workmanship and process security in supply chains.
PL
Opracowanie dotyczy analizy i w jej wyniku doskonalenia, procesu zarządzania opakowaniami zwrotnymi od klientów w dużym przedsiębiorstwie, zajmującym się produkcją uszczelnień karoseryjnych do samochodów oraz produkcją pasów transmisyjnych dla branży motoryzacyjnej i AGD. Przedstawiono problemy zidentyfikowane w firmie w zakresie gospodarki opakowaniowej i zaproponowano projekt doskonalenia, obejmujący między innymi wdrożenie metody 5S oraz systemu Kanban. Rozwiązania pokazane w artykule na przykładzie wybranego studium przypadku, mogą zostać zaadoptowane przez inne podmioty gospodarcze, borykające się z podobnymi problemami w analizowanym zakresie.
EN
The study concerns the analysis and as a result of its improvement, the process of managing returnable packaging from customers in a large enterprise, dealing in the production of car body seals for cars and the production of transmission belts for the automotive industry and household appliances. Problems identified in the company in the field of packaging management were presented and an improvement project was proposed, including implementation of the 5S method and the Kanban system. The solutions shown in the article on the example of a selected case study may be adopted by other business entities struggling with similar problems in the analyzed scope.
PL
Polimery są szeroko stosowane do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Istotne jest, aby materiały opakowaniowe były proekologiczne i bezpieczne dla zdrowia konsumentów. Jako materiały spełniające wymienione wymagania, zaproponowano biodegradowalne poliestry alifatyczne z dodatkiem ryboflawiny, jako naturalnego środka stabilizującego i barwiącego polilaktyd (PLA) i polihydroksymaślan (PHB).
EN
Polymers are widely used to the production of packaging materials intended for contact with food products. It is important that packaging materials are environmentally friendly and safe for the health of consumers. As materials meeting these requirements, biodegradable aliphatic polyesters with the addition of riboflavin as a natural stabilizing and coloring agent for polylactide (PLA) and polyhydroxybutyrate (PHB) have been proposed.
PL
Gospodarka odpadami i opakowaniami to obszar, który musi być uwzględniony w procesie zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Regulacje, które weszły w życie w 24 stycznia 2018 roku wymuszają na przedsiębiorstwach oprócz opracowania i wdrożenia procedur unieszkodliwiania odpadów, także konieczność prowadzenia pełnej ewidencji odpadów i opakowań w systemie teleinformatycznym oraz opracowania i wdrożenia systemu sprawozdawczości w tym obszarze, ponadto ustawa określa szczegółowe wymagania co do transportu odpadów. Niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie dostępnej na ten temat wiedzy prawnej oraz zaprezentowanie autorskiego modelu, który może służyć za wzorzec systemu obiegu informacji o odpadach i opakowaniach, spełniającego wymagania nowej ustawy na przykładzie przedsiębiorstw e-commerce.
EN
Waste and packaging management is an area that must be taken into account in the management of each company. Legal regulations force companies to develop and implement waste disposal procedures and the need to keep records of waste and packaging. This article aims to organize the knowledge available on this subject and present the original model of the information flow system on waste and packaging.
EN
The packaging industry belongs to the intensively developing economic sectors. Its success depends on social, economic and environmental factors, according to the concept of sustainable development. an important strategic element of the “packaging world” are food packaging. The packaging process is one of the most important among of all stages of food production, as it maintains the quality of products during transport, storage, and end use. the use of appropriate packaging material has an impact on the consumer’s decision to choose a specific product, from different brands of the same type of food. in the history of marketing, there are many examples of the market success of products, which were achieved mainly thanks to the packaging. Packaging products evolve displaying various functions ranging from simple packaging methods, convenience, ease of use, ergonomic shape, point of purchase marketing, weight reduction, material reduction, safety, protection against counterfeiting, limiting the impact on the environment, to reducing the carbon footprint. the aims of 21st century packaging industry are create light, active, intelligent, biodegradable and edible packaging. The packaging takes on new roles in food packaging systems, outside the passive protective function. A special feature of new technologies is convenience in the areas of production, distribution, transport, sales, marketing, consumption, use and disposal of waste. the safety is very important in new technologies. It is particularly important due to the increase in the consumption of ready-to-eat products, minimally processed food and pre-cut fruit and vegetables. New food packaging technologies generally require appropriate packaging materials that will ensure that unique features are met and allow optimum processing efficiency. The demand for packaging materials suitable for recycling and biodegradation, obtained from renewable resources, is becoming more and more obvious. The concept of sustainable development is a driving force for the market for this type of packaging [7]. Replacing artificial chemical components in food and packaging materials with the use of natural components is not only a trend that fits in with the idea of sustainable development, it also meets the requirements and expectations of consumers. Therefore, there is an increasing demand for packaging materials made from raw materials alternative to synthetic polymers, which are more economical and environmentally friendly. Porous cellulose-based materials, due to their ecological character and biodegradability, have a huge impact on the packaging industry. Demand for improved fiber-based materials with high barrier and low density properties becomes a fact. their use will reduce the costs of transport, distribution and transport, as well as the amount of waste.
PL
W artykule poruszono problem opakowań z tektury litej i falistej do kontaktu z żywnością. Wskazano potencjalne źródła zagrożeń dla producentów opakowań oraz przykłady przepisów regulujących kwestię migracji związków chemicznych z opakowań do produktu.
EN
The following article describes the problem related to food contact packaging from solid and corrugated cardboard. The article identifies potential sources of threats for packaging producers and presents examples of regulations concerning the migration of chemical compounds from packaging to the product.
PL
Z najnowszych danych wynika, że 40% konsumentów prawdopodobnie dokona ponownego zakupu u sprzedawcy, który dostarcza opakowania premium. To 11% wzrost w porównaniu z 29% w 2015 r. Klienci końcowi szukają i oczekują wysokiej jakości opakowań. Co więcej, do 2022 r. e-commerce ma wzrosnąć o 17% w stosunku do sprzedaży detalicznej w USA. Podobne zachowania klientów można zaobserwować w całej UE i Polsce.
PL
W artykule przedstawiono zalecenia i wytyczne dotyczące papierowych opakowań zadrukowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opisano zasady badań migracji składników farb drukarskich z opakowań do płynów modelowych imitujących żywność. Przedstawiono stan prawny na maj 2018 r.
EN
The article presents recommendations and guidelines related to printed paper packaging for food contact. The principles of migration of printing ink components determination from packaging to model fluids imitating food-stuff are described. The status of law regulations for May 2018 is discussed.
PL
Celem pracy była analiza kryteriów jakości środowiskowej opakowań, która wykazała, że w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym istotnym kryterium oceny jest przydatność do recyklingu. W odniesieniu do odpadów opakowaniowych możliwe jest stosowanie dwóch podstawowych form: recyklingu materiałowego – w przypadku tradycyjnych materiałów opakowaniowych oraz recyklingu organicznego – przewidzianego dla opakowań kompostowanych. W artykule dokonano przeglądu sposobów potwierdzania przydatności do recyklingu: ocena przez przedsiębiorcę (własna deklaracja zgodności w oparciu o akty normatywne) lub przez jednostkę certyfikującą (uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność) oraz stosowanych w tych systemach znaków.
EN
The purpose of this paper was to analyse the criteria of environmental quality of packaging. Analysis of those criteria demonstrated that within the model of circular economy recyclability is an important criterion. With regards to packaging waste, it is possible to apply two basic recycling methods: material recycling – in the instance of traditional packaging materials and organic recycling – designed for compostable packaging. This paper reviews different methods of recyclability assessment – performed by entrepreneurs (via conformity assessment according to normative acts) or by a certification body (certificate that confirms the compliance). It also reviews different symbols and marks used in those methods.
PL
Na rynku tworzyw sztucznych pojawia się coraz więcej tworzyw opisywanych jako biodegradowalne, oxobiodegradowalne, które mają być całkowicie bezpieczne dla środowiska, mają rozkładać się znacznie szybciej niż konwencjonalne tworzywa, w warunkach naturalnych, np. kompostowania. Informacje podawane przez producentów takich materiałów budzą wiele wątpliwości i kontrowersji, związanych z rzeczywistym rozkładem tworzywa, jego bezpieczeństwem dla środowiska. Calem pracy było przedstawienie najważniejszych informacji, dotyczących tworzyw biodegradowalnych oraz oxobiodegradowalnych, wykorzystywanych jako opakowania na towary, żywność oraz worki na odpady, określenie możliwości rozkładu tych tworzyw oraz zidentyfikowanie problemów, jakie powstają na różnych etapach ich cyklu życia. Zebrane informacje potwierdzają konieczność modyfikacji przepisów i norm dotyczących tworzyw biodegradowalnych i oxobiodegradowalnych, w celu wyeliminowania z rynku produktów, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia zwierząt. Głównym problemem jest rozkład tworzyw w różnych warunkach środowiskowych, które są inne niż ustalone podczas badań w laboratoriach.
EN
On the market of plastics there are more and more plastics described as biodegradable, oxobiodegradable, which are to be completely safe for the environment, have to decompose much faster than conventional plastics, in natural conditions, e.g. composting process. The information provided by the makers of such materials raises many doubts and controversies related to the real decomposition of the material and its environmental safety. The aim of this study was to present the most important information on biodegradable and oxobiodegradable plastics, used as packaging for goods, food and waste bags, determining the possibility of decomposition of these materials and identifying problems that arise at various stages of their life cycle. The collected information confirms the necessity to modify the regulations and standards for biodegradable and oxobiodegradable plastics, in order to eliminate from the market products that may determine a serious threat to the environment and animal health and life. The main problem is the decomposition of plastics under different environmental conditions, which are different than those found during laboratory tests.
20
Content available remote Wpływ formy opakowań na realizację procesów logistycznych
PL
Rodzaj opakowania odgrywa kluczową rolę w kosztach powiązanych z transportowaniem towarów. Właściwy dobór opakowań do wyrobu może zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z przewozem tych towarów, zwiększyć sprawność i niezawodność procesów logistycznych, a także umożliwić redukcję kosztów. W pracy przeprowadzona została analiza wybranych wskaźników logistycznych, zarówno kosztowych, jak i jakościowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano efektywniejsze rozwiązanie logistyczne. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że właściwe dopasowane i wykorzystywanie opakowań przyczynia się do obniżenia kosztów oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa przepływów towarów w ramach łańcucha dostaw.
EN
The type of packaging plays a key role in the costs associated with the transport of goods. Proper selection of packaging for the product can minimize the potential risks associated with the transport of these goods, increase the efficiency and reliability of logistics processes, and enable cost reduction. The work involved the analysis of selected logistic indicators, both cost and quality. As a result of the analysis, a more effective logistic solution was indicated. The conducted analysis confirmed that optimally adjusted and used packaging contributes to lowering costs and improving the quality and safety of flows within the supply chain.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.