Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowania do żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zalecenia i wytyczne dotyczące papierowych opakowań zadrukowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opisano zasady badań migracji składników farb drukarskich z opakowań do płynów modelowych imitujących żywność. Przedstawiono stan prawny na maj 2018 r.
EN
The article presents recommendations and guidelines related to printed paper packaging for food contact. The principles of migration of printing ink components determination from packaging to model fluids imitating food-stuff are described. The status of law regulations for May 2018 is discussed.
PL
Tworzywa polimerowe podlegają procesom biodegradacji. Zainteresowania naukowców skupiają się wokół poszukiwania metod efektywnego wykorzystania znanych już mikroorganizmów mogących wziąć udział w procesach biodegradacji tworzyw polimerowych, zarówno tych ropo- jak i bio-pochodnych. Opakowania do żywności, główne źródło odpadów tworzyw polimerowych, mogą być skutecznie degradowane przez działalność mikroorganizmów zdolnych do wytwarzania enzymów, które biorą udział w reakcjach biochemicznych. Wiele gatunków mikroorganizmów (głownie grzyby i bakterie) jest zdolnych do uczestnictwa w procesie biodegradacji tworzyw i kompozytów na bazie polimerów. Badane mikroorganizmy wyizolowano z miejskiego składowiska odpadów, z gleby i z wody morskiej oraz innych środowisk. Publikacje naukowe opisują bakterię Ideonella sakaiensis 201-F6, która może wykorzystać poli(tetraftalan etylenu), jako źródło węgla do wytwarzania energii. W niniejszym opracowaniu na podstawie literatury opisano mechanizm biodegradacji enzymatycznej oraz mikroorganizmy degradujące PE, PET oraz organiczne napełniacze na bazie lignocelulozy.
EN
Biodegradation is a process that is carried out under the influence of enzymatic biological systems of bacteria and fungi that result in the degradation of the polymer. Cracking of chemical bonds in the chain occurs under the influence of enzymatic attack by oxidation or hydrolysis mechanism. The course of the biodegradation process depends on the type of enzyme and above all on the microorganisms for which environmental pollution is the source of energy. Pseudomonas spp. And Aspergillus glaucus, which show dependence in the biodegradation process involving fungi and bacteria of one of the most common plastics –polyethylene. In case of biodegradation of lignocellulose enzymes A. aneurinilyticus and Bacillus sp can produce valuable products such as gallic acid, ferulic acid.
3
Content available remote Impregnaty parafinowe do papierowych i tekturowych opakowań do żywności
PL
Przedstawiono metodę oceny jakości impregnatów wykorzystywanych do powierzchniowego powlekania opakowań stanowiących odpowiednio skomponowane emulsje wodno-parafinowe na etapie ich opracowywania. Skład kompozycji, a także sposób przygotowania emulsji, efektem którego jest stopień zdyspergowania fazy rozproszonej, pozwala na kształtowanie właściwości takich preparatów, które decydują o zdolności do wytwarzania na podłożu tekturowym jednorodnej cienkiej warstwy impregnatu.
EN
Four paraffin emulsions were prepd. and tested for apparent viscosity, water resistance, stability and rheol. properties after homogenization. Content of emulsifier was 2.5%. The flow limit of the emulsions was modelled by using a neural network. A good agreement of calcd. and exptl. detd. values was achieved.
PL
Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na właściwości optyczne folii ze skrobi ziemniaczanej napełnianej wollastonitem (Ca- ₃Si₃O₉). Do badań zastosowano trzy niezależne metody pomiarowe: spektroskopię UV-Vis, spektroskopię FT-IR oraz pomiary kolorymetryczne. Stwierdzono zmniejszenie przepuszczalności oraz zmianę barwy otrzymanych filmów w zakresie nadfioletu i promieniowania widzialnego. Zastosowanie gumy arabskiej jako środka dyspergującego miało wpływ na strukturę otrzymanych folii skrobiowych. Analiza w podczerwieni folii domieszkowanych gumą wykazała większą intensywność pasm w obszarze częstotliwości przypisanych drganiom ugrupowania O-H pochodzącego od wolnych, wewnątrz- i międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Zmianom strukturalnymi mogły ulegać również wiązania glikozydowe skrobi.
EN
Wollastonite-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8-16%) and studied for their optical properties by colorimetry, UV-Vis and FT-IR spectrometry. An increase in the film opacity and an increase of the intensity of O-H vibrations in the range of 3000-3600 cm-1 were obsd.
PL
Badano oddziaływanie folii skrobiowych zawierających wollastonit jako wypełniacz oraz gumę arabską jako czynnik poprawiający jej cechy funkcjonalne na mikroorganizmy prokariotyczne (bakterie E. coli, S. aureus, B. subtilis) oraz eukariotyczne (S. cerevisiae, A. niger, C. albicans). Wpływ składników folii na mikroorganizmy badano metodą dyfuzyjno-krążkową. Badane folie nie wykazywały efektu antymikrobiologicznego ani w stosunku do wybranych bakterii, ani grzybów mikroskopowych. W przypadku B. subtilis odnotowano działanie stymulujące na wzrost bakterii i proces sporulacji. Efekt ten był zależny od zawartości gumy arabskiej w folii, co sugeruje, że jest ona czynnikiem odpowiedzialnym za to zjawisko. Stwierdzono również, że zawartość gumy arabskiej wpływa na zwiększenie przepuszczalności pary wodnej oraz rozpuszczalność w wodzie.
EN
Starch films were filled with wollastonite, modified by addn. of arabic gum and studied for microbial resistance and water vapor barrier properties. The films did not show any antibacterial activity. The addn. of arabic gum resulted in an increase in water permeability and solubility of the films.
PL
Zbadano wpływ dodatku gumy arabskiej na morfologię powierzchni folii skrobiowych napełnianych wollastonitem (Ca₃Si₃O₉). Strukturę powierzchni określono przy użyciu mikroskopu sił atomowych. Scharakteryzowano chropowatość powierzchni oraz wyznaczono widmową gęstość mocy profili chropowatości. Modyfikacja mieszanki gumą arabską miała wyraźny wpływ na wzrost chropowatości powierzchni uzyskanych folii.
EN
The surface of wollastonit-filled starch films modified by addn. of arabic gum (8-16%) was studied by at. force microscopy. Surface roughness was also detd. A significant increase of the roughness and power spectral d. were obsd.
7
Content available remote Migracja globalna związków niskocząsteczkowych z materiałów opakowaniowych
PL
Monomery i substancje dodatkowe mogą w określonych warunkach migrować z materiałów opakowaniowych do żywności. Migrację globalną z laminatów poliamidowo-polietylenowych oraz folii polilaktydowych badano z zastosowaniem płynów symulujących działanie twarogu. Jako płyn modelowy zastosowano wodę destylowaną. Zawartość metabolitów mikroflory w kwasowych serach twarogowych spowodowała konieczność włączenia do badań migracji globalnej 3-procentowego roztworu kwasu octowego oraz 10-procentowego roztworu etanolu. Natomiast zawartość tłuszczu w twarogach determinowała zastosowanie izooktanu jako płynu modelowego imitującego żywość zawierającą tłuszcz. Największą migrację z opakowań poliamidowo-polietylenowych obserwowano do izooktanu. Wartości migracji globalnej nie przekroczyły jednak dozwolonego limitu 10 mg/dm2 . Obie folie polilaktydowe wykazały nieznaczną migrację globalną do płynów modelowych, co jest niewątpliwą zaletą badanych materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Monomers and additives may migrate from packaging materials into food products under the specified conditions. Overall migration from polyethylene laminates, polylactides film and polylactides laminates with internal SiOx layer was studied. Distilled water, 3% acetic acid solution and 10% ethanol solution were selected for the test. The fat content of lactic acid cheese determined the use of isooctane as a food simulant. The largest value of overall migration into isooctane was observed for PA/PE laminate. The low values of overall migration were observed for polylactides films and polylactides/SiOx laminates. The overall migration from the tested packaging materials did not exceed permissible limits 10 mg/dm2 .
PL
W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju rynku opakowaniowego papieru i tektury. Podkreślono konieczność wykonywania badań sensorycznych opakowań z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z obowiązującymi normami. Przedstawiono przykładowe wyniki analiz sensorycznych uzyskane w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych, COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań.
EN
The article presents the perspectives for development of the market of paper and cardboard packaging. The need to perform tests of sensory analysis of paper and board packaging for food contact according to current standards has been emphasized. The article presents the examples of analysis results obtained in the Laboratory for Packaging Materials and Consumer Packaging Testing.
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku gumy arabskiej na właściwości mechaniczne folii polimerowych skrobia/wollastonit wytwarzanych metodą castingową. Wartości parametrów strukturalnych i materiałowych wyznaczono podczas testu quazi-statyczengo jednoosiowego rozciągania. Dodatek gumy arabskiej spowodował obniżenie wartości modułu sprężystości wzdłużnej Younga oraz wzrost energii sprężystej, pracy do zerwania oraz odkształcenia sprężystego i granicznego.
EN
Biodegradable starch was filled with wollastonite, modified by addn. of Arabic gum (8–16% by mass) and used for prodn. of films by soln. casting. The films were studied for structural and mech. properties. The addn. of arabic gum resulted in an increase in deformation limits and decrease in Young modulus.
PL
Oceniono wpływ dodatku gumy arabskiej na zwilżalność powierzchni folii polimerowych wytworzonych ze skrobi oraz napełnionych wollastonitem. Miarą adhezyjności powierzchni otrzymanych filmów były kąty zwilżania dla wody oraz oleju a także wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych. Stwierdzono istotny wpływ gumy arabskiej na hydrofobowość folii oraz zmniejszenie się ich swobodnej energii powierzchniowej, zwłaszcza składowej polarnej.
EN
Wollastonit-filled starch films were modified by addn. of arabic gum (8–16%) and studied for contact angle (oil and water) and surface free energy (ethylene glycol and CH2I2). An increase in hydrophobicity of the film and the decrease of a surface free energy were obsd.
PL
Opakowania do żywności, poza funkcją zabezpieczającą mechanicznie pakowane produkty i funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej żywności. Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie może uwalniać do przechowywanych produktów, składników materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niekorzystne zmiany w składzie żywności, lub pogorszyć jej właściwości organoleptyczne. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna, na którą składa się ocena sensoryczna, badanie migracji globalnej i badanie migracji specyficznej.
EN
Food packaging must first and foremost secure health and safety of stored food. Beyond these, the packaging fulfills functions of protection of mechanically packaged products as well as the aesthetic function. Suitable packaging intended to contact with food must not release into the stored products, the components of packaging material in amounts which may represent a hazard to human health or cause unfavourable changes in the composition of the food or deteriorate its organoleptic properties. The common criterion for the suitability of all food packaging is a sanitary-hygienic assessment, which consists of sensory evaluation, overall migration and specific migration testing.
PL
W opracowaniu poruszono problem jakości produktów żywnościowych oraz opakowań. Głównym celem artykułu było umiejscowienie znaczenia jakości w procesie pakowania żywności na przykładzie galaretek. Badania przeprowadzono w jednym z polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego i obserwacji. Analizowane przedsiębiorstwo posiada wysokie standardy jakościowe produkowanych wyrobów oraz wykorzystywanych opakowań, które są wytwarzane zgodnie z najnowszymi normami i standardami.
EN
The study addresses the issue of quality of food products and its packaging. The main objective was to determine the significance of the importance of quality in the food packaging process on the example of jellies. The study was conducted in one of the Polish production companies using the method of diagnostic survey and observation. The analyzed company has high quality standards of their products and packaging used, which are manufactured in accordance with the latest norms and regulations.
PL
Wzrost zainteresowania wykorzystaniem różnorodnych nanomateriałów w technologii, przemyśle, medycynie i życiu codziennym skutkuje zwiększeniem ich produkcji, a w konsekwencji - emisji do środowiska naturalnego. Ze względu na liczne doniesienia o negatywnym wpływie nanocząstek na komórki drobnoustrojów, roślin i zwierząt niezbędna jest ocena ich oddziaływania na środowisko. Jest to szczególnie istotne w przypadku nowo syntetyzowanych produktów, mogących znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle czy gospodarce. W niniejszych badaniach podjęto próbę oceny przydatności standardowych testów ekotoksykologicznych z wykorzystaniem organizmów reprezentujących różne poziomy troficzne (DAPHTOXKIT, THAMNOTOXKIT, ALGALTOXKIT, PHYTOTOXKIT) w procesie wyboru nanomateriałów o potencjalnie najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotem analiz były nowo zsyntetyzowane nanoproszki (ZnO, ZnO–S, TiO2, TiO2–Ag, TiO2–Ag2O, TiO2–Pd, TiO2–PdO, TiO2–Au) i nanożele (nano-kserożel TiO2–SiO2–Ag i nano-aerożele: TiO2–SiO2 oraz TiO2–Ag/N/C), mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie jako składnik opakowań do przechowywania żywności. Eksperymenty pozwoliły na stwierdzenie znacznego zróżnicowania testowanych nanopreparatów pod względem toksyczności, jak również różnej wrażliwości organizmów testowych na badane substancje. Potwierdziły również przydatność standardowych testów ekotoksykologicznych oraz testów wzrostowych do oceny potencjalnego wpływu nanocząstek na środowisko, pozwalając na wstępne wytypowanie produktów najmniej toksycznych spośród testowanych nanomateriałów.
EN
The increasing interest concerning the application of nanomaterials in the technology, industry, medicine and everyday life results in their increasing production and - in consequence - emission to the natural environment. However, numerous scientific data confirm the negative influence of different nanoproducts (nano-metals, metal nano-oxides, carbon nanotubes, nanoparticles synthetized based on oxygraphene and chitosan) on organisms: bacteria, algae, fungi, small invertebrates, fish. The negative effect of nanoparticles on animal cells was also observed. The impact on the structure and functioning of cell membranes, disorders in methabolic processes in a result of the creation of reactive oxygen forms (ROS) as well as the impact on the activity of the cell enzymes and DNA synthesis are indicated as the potential mechanisms of the negative influence of nanomaterials. The evaluation of the intensity of nanoparticles’ impact on the environment is particularly important in case of newly-synthesized products, which may be potentially applied in practice, for example in the industry. In this research it was attempted to assess the suitability of standard ecological tests (DAPHTOXKIT, THAMNOTOXKIT, ALGALTOXKIT, PHYTOTOXKIT) as well as growth tests with an application of selected strains of bacteria and fungi in order to select the nanomaterials of the lowest influence on the environment. The analyses were focused on newly-synthesized nanoparticles in form of nanopowders (ZnO, ZnO–S, TiO2, TiO2–Ag, TiO2–Ag2O, TiO2–Pd, TiO2–PdO, TiO2–Au) or nanogels (nano-xerogel TiO2–SiO2–Ag and nano-aerogels: TiO2–SiO2 and TiO2–Ag/N/C), of the potential application in future as components of materials to produce packages for the food storage. The selection of the test procedures allowed to determine the influence of tested nanoparticles on the organisms representing different trophic levels. The experiments confirmed that some of the tested materials were toxic or strongly toxic, especially those containing atoms of silver. Because of this, they shouldn’t be applied for the production of food packages, though they revealed the significant antibacterial and antifungal properties. It was also observed that the impact of nanoparticles on tested organisms was diverse, depending on the kind of the organisms. Algae appeared as the most sensitive, which confirmed the significant risk related to the emission of nano-wastes into the water environment. On the other hand, some terrestrial plants revealed both growth inhibition and stimulation effects in the presence of tested nanomaterials. The experiments confirmed the suitability of standard ecotoxicological tests as well as the growth tests for the assessment of the potential influence of newly-synthesized nanoparticles on the natural environment and allowed to pre-select the nanoproducts of the comparatively lowest ecotoxicity.
PL
W części I artykułu (opublikowanej w nr. 8/2014 „PS”) przedstawiono istotną rolę opakowania w marketingu oraz ewolucję strategii komunikacyjnych słynnych marek spożywczych – począwszy od pierwszych lat ich istnienia, kiedy dominujące były takie elementy, jak obraz czy slogan reklamowy, aż po czasy współczesne, gdy opakowanie staje się nierzadko podstawą komunikacji marketingowej. Część II artykułu stanowi prezentację najnowszych światowych trendów marketingowych, takich jak: minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocje czy wreszcie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, znajdujące wyraźne odzwierciedlenie w projektowaniu opakowań. Przedstawiono w niej także przyszłość opakowań w kontekście wszystkich wspomnianych trendów marketingowych.
EN
In part I of the article (published in no 8/2014 of “Food Industry”), there was presented a significant role of packaging in marketing and the evolution of communication strategies of well known food brands, from the very beginning of their creation when the image or promotional motto (slogan) were dominating, until the contemporary time when the package of the product becomes often the basis for marketing communication. Part II of the article contains the presen- tation of most modern world marketing trends such as minimalism, individualism, interactivity, emotions and, finally, sustainable development and environmental protection which are distinctly reflected in design of the packages. The future of the packages in the light of all mentioned marketing trends has been also discussed.
PL
W części I artykułu przedstawiono istotną rolę opakowania w marketingu oraz ewolucję strategii komunikacyjnych słynnych marek spożywczych – począwszy od pierwszych lat ich istnienia, kiedy dominujące były takie elementy, jak obraz czy slogan reklamowy, aż po czasy współczesne, gdy opakowanie staje się nierzadko podstawą komunikacji marketingowej. Zaakcentowano wzrost znaczenia opakowania jako swoistego symbolu tego produktu, a w czasach sklepów wielkopowierzchniowych i zakupów w Internecie – często również jedynego kanału kontaktu konsumenta z produktem. W części II artykułu (będzie opublikowana w nr. 9/2014 „PS”) zostaną zaprezentowane najnowsze światowe trendy marketingowe, takie jak minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocje czy wreszcie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, znajdujące wyraźne odzwierciedlenie w projektowaniu opakowań.
EN
This work shows the important role of packaging in evolution of the marketing and communication strategies of famous food brands: from the first years of their existence, when dominant elements were pictures or slogans, until the contemporary times, when the package often becomes the basis of marketing communications. It was emphasized the growing importance of packaging as a kind of symbol of the product and, in the era of big stores and online shopping, often being also the only channel of the contact of the consumer and the product. The author presents the latest global marketing trends such as: minimalism, individuality, interactivity, world of emotions and finally, sustainable development and environmental protection, visibly reflected in the packaging design.
PL
Zagrożenia dla zdrowia konsumentów mogą być wprowadzone na każdym z etapów łańcucha żywnościowego poczynając od produkcji pierwotnej, a kończąc na przygotowywaniu posiłków w gospodarstwach domowych. Opakowania do żywności odgrywają coraz większą rolę, bo coraz częściej robimy zakupy w marketach, gdzie zdecydowana większość produktów jest pakowana przez producenta. Nie wszyscy producenci opakowań jak również nie wszyscy producenci żywności zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie może spowodować opakowanie do żywności.
EN
Several dangers for customers' health may appear at every phase of the food chain - from the primary production to the meals, which are prepared in the household. Meaning of the food packaging is still growing, because we are getting used to shopping in the supermarkets, where most of the products is wrapped by manufacturers. But not all manufacturers and also not all packaging producers are aware of the dangers, which may be caused by food packages.
PL
W związku z rosnącą liczbą ludności i zmniejszającymi się zasobami naturalnymi na świecie jednym z rozwiązań w opakowalnictwie żywności są jadalne i biodegradowalne filmy oraz powłoki wykonane ze skrobi. Dzięki dużej dostępności, relatywnie niskiej cenie, skrobia zajmuje jedną z głównych pozycji w wytwarzaniu opakowań biodegradowalnych do żywności. Ma ona atrakcyjne właściwości sensoryczne (brak smaku, zapachu), bardzo dobre właściwości fizyczne, tj. barierowość (niska przepuszczalność gazów, a po dodaniu składników hydrofobowych także i wody), optyczne (przezroczystość lub możliwość nadawania pożądanej barwy) i reologiczne. Filmy i powłoki skrobiowe są najczęściej wytwarzane techniką wylewania. Biopolimery skrobiowe mogą być stosowane praktycznie bez żadnych ograniczeń, a zainteresowanie nimi na rynkach światowych z roku na rok jest coraz większa. W artykule scharakteryzowano surowce skrobiowe, tworzenie jadalnych filmów i powłok oraz ich zastosowanie w przemyśle spożywczym.
EN
Nowadays, when the number of people is increasing and natural resources are decreasing, edible and/ or biodegradable films and coatings from starch have become one of the solutions in food packaging. Starch occupies a leading position in production of coatings and films because it has unique properties such as global availability, attractive price, biodegradability. Also, it has attractive sensory properties (tasteless, odorless), very good physical properties such as barrier properties (impermeable for gas, and after addition of hydrophobic component it is also a barrier to water), optical (translucent or possibility to be dyed) and rheological (consistency, viscosity). Films and coatings of starch are usually made by casting. Starch polymers could be used without any restriction and interest in this subject on global market every year has increased. In this article, starch raw materials, formation of edible films or coatings and their application in the food industry have been characterized.
PL
Opakowanie jest jednym z głównych elementów oddziaływania produktu na rynek. Barwa i kształt opakowania poparte odpowiednimi rozwiązaniami graficznymi tworzą markę produktu i firmy. Jeżeli konsument ma pozytywne wyobrażenie o konkretnym produkcie, decyduje się na jego zakup, co z kolei przekłada się na dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa [13,14]. Jak podają Czerniawski i Michniewicz [2] "opakowanie oprócz wpływu na wartość handlową i użytkową wyrobów jest także środkiem edukacji konsumenta i tworzenia pewnych wartości kulturowych, wpływających w znacznej mierze na rozwój świadomości, inspiracji preferencji konsumenta, kształtujących jego gusty i upodobania".
PL
W Polsce odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddaje się recyklingowi wykorzystującemu termoplastyczne właściwości materiałów. Większość technologii dotyczy przetwarzania odpadów z PE i PP oraz butelek z PET. Odpady z tworzyw sztucznych mogą zawierać zanieczyszczenia pochodzące z pakowanych produktów, zanieczyszczenia wynikające z niewłaściwego wykorzystywania oraz z zastosowania substancji niedozwolonych. Z tego względu konieczne było ustanowienie szczególnych wymagań gwarantujących wykorzystanie surowców z recyklingu do kontaktu z żywnością (rozporządzenie Komisji 282/2008).
EN
In Poland, plastic packaging waste is recycled, utilizing thermoplastic properties of materials. This processing method includes mainly clean PE and PP waste, and waste from PET bottles. Plastic packaging waste may contain residues from previous use, contaminants from misuse and contaminants from non-authorized substances. Therefore, it was necessary to lay down special requirements to ensure that materials and articles produced from recycled plastics may contact with food (Commission Regulation No. 282/2008).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.