Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opłata adiacencka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ponoszenie opłat lokalnych przez właścicieli oraz użytkowników wieczystych budzi wiele emocji związanych ze słusznością ustalania tych opłat, określania ich wysokości, jak również sposobu zapłaty. Dodatkowo wysokość naliczanych opłat ustawodawca pozostawił w gestii gminy i zależy ona od uchwały rady gminy. Zatem powoduje to duże rozbieżności w naliczanych kwotach w zależności od położenia nieruchomości oraz dodatkowo od daty ich naliczania. Według obowiązujących w Polsce aktów prawnych rozróżnia się następujące rodzaje opłat lokalnych: -opłaty adiacenckie, -opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, -opłaty planistyczne. Tematyka podjęta w niniejszej publikacji dotyczy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej, rozumianej jako udział właściciela nieruchomości w kosztach przedmiotowej inwestycji. Celem publikacji jest wykazanie istotnego związku pomiędzy wysokością opłaty adiacenckiej a datą jej naliczenia. Zależność ta wynika z faktu, iż poziom cen transakcyjnych jest istotnie sprzężony z czasem. Zmienność cen w czasie efektywnie odzwierciedli się w oszacowanej wartości, a tym samym wpłynie na wysokość ustalonej opłaty.
EN
Paying the local fees by the owners and perpetual users evokes many emotions associated with the rightness of determining their amount, as well as the method of payment. In addition, the legislature left at the discretion of the commune council the amount of charged fees and they depend on the settlements of a resolution of the commune council. Therefore, it causes large differences in the amounts charged depending on the location of the real estate, plus the date of their calculation. According to the current legislation in Poland the following types of local fees are specified: -betterment levy, -fees for perpetual use, -planning fees. The subject undertaken in this publication relates to betterment levy due to the increase of property value as a result of the construction of technical infrastructure, understood as a participation of the property owner in the cost of the investment. The paper aims to demonstrate a significant association between the amount of the betterment levy and the date of its calculation. This relationship results from the fad that the price level is substantially coupled to the time of the transaction. Volatility of prices in time effectively reflects the estimated value, thus will affect the amount of fixed charges.
PL
W niniejszym artykule omówiono zmiany dotyczące naliczania opłat adiacenckich, wprowadzone ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw. Na podstawie analizy decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich i umorzeniu postępowań wydanych w Łodzi w latach 2005-2007 dokonano próby określenia znaczenia tych opłat w budżecie gminy, jak również skutków finansowych spowodowanych zmianą górnej stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
EN
The following were discussed in the article: the changes to the process of establishing the adiacent payments amount, brought about by the 24th August 2007 changes to the act of real estate management and certain other acts of law. An attempt was made to establish the significance of these payments to the municipality's budget, on the basis of the analysis of verdicts pertaining to the determination of an adiacent payment and the dismissal of such cases. Similar analysis was conducted to determine the financial outcome of the changes to the upper percentage rate of the adiacent payment based on the real estate division.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.