Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opłacalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zmiany opłacalności chowu świń zależą m.in. od polityki rolnej, regulacji prawnych, produkcji pasz, wykształcenia rolników, struktury gospodarstw, doradztwa rolniczego, chorób czy konkurencji zewnętrznej. Na podstawie analizy danych z okresu 2000-2019 r. zaobserwowano ogólny spadek pogłowia świń i wzrost cen skupu 1 kg wagi żywej trzody chlewnej. Największą wielkość pogłowia w tym okresie zanotowano w 2002 r. (ok. 19 mln sztuk), a najwyższą przeciętną cenę skupu w 2019 r. (ok. 5,81 zł/kg). Wciąż duże zagrożenie dla polskiego sektora trzody chlewnej stanowi ASF – nieuleczalna choroba wirusowa, ktorej do 5 listopada 2018 r. odnotowano 2961 przypadków u dzików i 213 w stadach świń w gospodarstwach. Różne regiony Polski objęto restrykcjami oraz zaostrzono wymagania prawne w zakresie chowu/hodowli czy transportu świń. Stwierdzono, że największym kryzysem branży byłoby wystąpienie ASF na obszarach, które generują ok. 50% produkcji krajowej – w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu, a także w wojewodztwie łódzkim. Przewiduje się, że w 2020 r. będzie postępował powolny wzrost cen i spadek pogłowia świń, w zależności od struktury eksportu do krajów trzecich.
EN
The variations in profitability of pig breeding depend, among others, on agricultural policy, legal regulations, feed production, farmers’ education, farm structure, agricultural consulting, diseases or external competition. In basis of the analysis of data in the period 2000-2019, an overall decrease in the pig population and an increase in prices received for 1 kg live weight of pigs were observed. The largest population in 2002 (approx. 19 million units) and the highest average purchase price in 2019 (approx. 5.81 PLN/ kg), were noted. ASF, an incurable viral disease, which has caused 2,961 cases in wild boars and 213 in herds of pigs until November 5, 2018, is still a big threat to the Polish pig sector. Various regions of Poland were subject to restrictions and legal requirements in the field of breeding or transporting pigs were tightened. It was stated that the greatest crisis of the industry would be the occurrence of ASF in areas that generate approx. 50% of domestic production – in Wielkopolska, Kujawy and Pomerania, and in the Łodź Voivodeship. It is anticipated that in 2020 a slow increase in prices and a decrease of pig population, will continue depending on the structure of exports to non-EU countries.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z problematyką zastosowania Common Data Environment w systemach zarządzania inwestycją budowlaną. Autor podjął próbę odpowiedzi na podstawowe pytania stawiane przez członków ekip zarządzających budową co do celowości, opłacalności i praktycznej użyteczności tego rozwiązania (CDE).
EN
The article discusses problems related to the problems of using the Common Data Environment in building investment management systems. The author attempted to answer the basic questions posed by members of construction management teams regarding the purposefulness, cost-effectiveness and practicality of this solution (CDE). The article discusses problems related to the application of the Common Data Environment in building investment management systems. The author has attempted to answer basic questions posed by members of construction management teams as to the purposefulness, cost-effectiveness and practical utility of this solution (CDE).
PL
Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w termomodernizowanych domach może skutkować osiągnięciem znaczących oszczędności energii. Daje to również możliwość osiągnięcia standardu niemal zeroenergetycznego.
5
Content available remote Nowoczesne zastosowania ABK w Europie i na świecie
PL
Prześledzenie drogi od wynalezienia i wyprodukowania pierwszego termoizolacyjnego elementu murowego do używanych obecnie nowoczesnych materiałów ściennych pokazuje, jak genialny pomysł połączenia właściwości dwóch podstawowych materiałów budowlanych przekształcił się w system, który obecnie nazywamy ABK. Czym są te dwa materiały? Jaka była przyczyna? Jak to się zaczęło i dokąd zmierza? Niniejszy dokument opisuje ewolucję produktu, aby zilustrować, w jaki sposób ABK przyczynił się do rozwoju energooszczędnych budynków na całym świecie, spełniając jednocześnie wszystkie wymagania i ograniczenia ekonomiczne.
EN
Tracing the route from the invention of the first manufactured thermally insulating masonry unit to the high-tech wall materials used today, shows how the brilliant idea of combining the properties of two essential building materials has evolved into the system we now call AAC. What are these two materials? What were the drivers? How did it start and where is it heading? This paper goes beyond the mere evolution of a product to illustrate how AAC has contributed to the development of cost-effective and energy-efficient buildings around the world under different requirements and economical constraints.
6
PL
W artykule omówiono problem związany z opłacalnością dostosowania istniejącego budynku mieszkalnego, wykonanego przy użyciu nowoczesnych materiałów i technologii, do standardu budynku pasywnego. W szczególności analizie poddana została kwestia modernizacji przegród budynku w celu uzyskania wymaganych parametrów przenikalności cieplnej. Główną ideą, jaka przyświecała tej analizie, była odpowiedź na pytanie, czy wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku będzie efektywne pod względem energetycznym, ale przede wszystkim, czy będzie opłacalne dla inwestora.
EN
The aim of the article is to discuss the problem related to the profitability of adapting the existing residential building made using modern materials and technologies to passive building standards. In particular, the issue of modernization of building partitions in order to obtain the required thermal permeability parameters was analyzed. The main idea behind the analysis is the answer to the question: whether the thermo–modernization of the existing building will be effective in terms of energy, but above all whether it will be profitable for the investor.
PL
Biorąc pod uwagę poziom gazyfikacji Polski, szacowanie zadań inwestycyjnych i ich wybór do realizacji jest zagadnieniem istotnym dla przedsiębiorstwa energetycznego. Wiele z nowych inwestycji przeznaczonych do realizacji, planowane jest z wykorzystaniem technologii LNG oraz wyspowych sieci dystrybucyjnych. Z uwagi na wiele ryzyk związanych z szacowaniem zadań inwestycyjnych, kluczowe dla przedsiębiorstwa energetycznego jest wybieranie takich inwestycji, które gwarantują oczekiwane wskaźniki efektywności ekonomicznej. Dodatkowo szacowanie inwestycji, poprzez wywiady i bezpośrednia analizę danej lokalizacji, jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy można, przynajmniej wstępnie, przy pomocy relatywnie prostych metod, np. przy wykorzystaniu analizy statystycznej dotychczasowych zadań inwestycyjnych, wskazać metodę na wstępną selekcję zadań inwestycyjnych, które będą opłacalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego. Korzyścią z takiego podejścia będzie to, iż szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć zostałoby ograniczone do wstępnie zweryfikowanych zadań inwestycyjnych.
EN
Taking into account the level of gasification in Poland, the estimation of investment tasks and their selection for implementation is an important issue for an energy company. Many of the new investments planned for implementation are planned using LNG technology and separated distribution networks. Due to many risks associated with the estimation of investment tasks, it is crucial for an energy company to choose investments that guarantee the expected economic efficiency indicators. In addition, estimating investments through interviews and direct analysis for a particular location is a time-consuming and costly process. This article is an attempt to find the answer to the question whether it is possible, at least initially, using relatively simple methods, eg. using statistical analysis of current investment tasks, to indicate a method for initial selection of investment tasks which will be profitable from the energy company's point of view. The benefit of this approach will be that the detailed technical and economic analysis of the investment projects would be limited to pre-verified investment tasks.
PL
Porównano aktualne koszty projektu wykorzystania energii wiatru i słońca z zasilaniem tradycyjnym oraz oszacowano opłacalność inwestycji. Najbardziej opłacalną inwestycją jest elektrownia wiatrowa ale nie gwarantuje stałych dostaw energii w roku, dlatego zaproponowano hybrydową i jest to inwestycja opłacalna.
EN
The current project costs of wind and solar energy use have been compared with traditional power sources and the economic viability of the investment has been estimated. The most economically viable investment is a wind power plant but it does not guarantee a continuous energy supply through-out the year. Therefore a hybrid plant has been proposed as an investment economically viable.
PL
W artykule zostały przedstawione doświadczenia związane z wprowadzeniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania energią (SZE) zgodnie z ISO 50001 w dużym przedsiębiorstwie. Opisano sposób przeprowadzenia przeglądu energetycznego, określenia energii bazowej oraz opracowania reprezentatywnych wskaźników pozwalających na monitorowanie wyników działań i przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej i ekonomicznej prowadzonych w ramach systemu. Przegląd energetyczny jest podstawą SZE i prawidłowe jego przeprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla skuteczności tego systemu. Kolejnym ważnym elementem przeglądu są wskaźniki, które powinny być proste i zrozumiałe oraz uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa i sezonowość występowania zjawisk mających wpływ na wynik energetyczny. Opisane doświadczenia dowodzą przydatności i skuteczności wdrożenia takiego systemu i pomimo biurokracji niezbędnej przy funkcjonowaniu systemu, to efekty warte są tego nakładu pracy. W czasie 3 lat funkcjonowania SZE (lata 2012-2015) uzyskano ponad 15% poprawę efektywności energetycznej oraz prawie 30% obniżenie kosztów ponoszonych na zakup energii. Cel główny przyjęty na lata 2012-2017 został zrealizowany na koniec 2015 roku co świadczy o poprawności wytypowanych do realizacji zadań i skuteczności podjętych działań. Analiza wskaźników wyniku energetycznego wykazuje słuszność ich stosowania, a wskaźniki cząstkowe monitorowane z interwałem miesięcznym obrazują konsumpcję energii w obiekcie i pozwalają na wychwytywanie nieprawidłowości pojawiających się podczas eksploatacji i wynikających z usterek oraz awarii urządzeń technicznych i technologicznych.
EN
The article presents experiences with implementation and operations of energy control system (ECS) according to ISO 50001 in big company. Described is a way of conducting of energy check, defining basic energy and designing representative indicators allowing for the control over results of investing enterprises serving increase of energy and economic efficiency conducted within the system. Energy check is essential for ECS and carrying it on correctly has a key meaning for efficiency of the system. Another key elements of the check are indicators, which should be simple and understandable and include the specificity of enterprise and seasonality of certain occurrences that influence energy results. Described experiences prove helpfulness and efficiency of implementation of such a system and despite bureaucracy necessary with operation of the system, the effects are worth the effort. In 3 years time of ECS operation (years 2012-2015) obtained were 15% of energy efficiency growth and almost 30% decrease of energy purchase costs. The main goal for years 2012-2017 was obtained by the end of 2015 which proves the correctness of selected tasks and efficiency of measures taken. The analysis of indicators of energy result shows validity of their usage and partial indicators monitored with a monthly interval picture energy consumption in the object and allow to catch irregularities showing up during operation and resulting from accidents and flaws of technical and technological devices.
PL
W poniższym artykule postaram się przybliżyć wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania wody użytkowej w sezonie poza grzewczym (wyłączające z pracy podstawowe źródło grzewcze) oraz pompy ciepła do całorocznego ogrzewania budynków jednorodzinnych. Analiza będzie opierała się na porównaniu kosztów inwestycji i eksploatacji oraz wpływu urządzenia na środowisko i wygodę jego użytkowania.
11
Content available Perspektywy rybnickich kopalń węgla kamiennego
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji górnictwa w okręgu rybnickim – obecnych trudności i perspektyw związanych z jego rozwojem. Czytelnikowi prezentowane są dane statystyczne obrazujące relacje pomiędzy krajowym zapotrzebowaniem na energię uzyskiwaną w wyniku spalania węgla, a możliwościami wydobywczymi i sprzedażowymi rybnickich kopalń. Dokonano także krótkiej analizy dotyczącej przyczyn ogólnej małej rentowności śląskich zakładów wydobywczych. Artykuł ma na celu min. zwrócenie uwagi na perspektywy rozwoju górnictwa w Polsce, z wyróżnieniem obszarów działalności gospodarczej kopalń wymagających głębokiej i planowanej restrukturyzacji, z uwzględnieniem obecnych standardów ekonomicznych. Publikacja to także próba wskazania na poza wydobywczą działalność kopalń, które często angażują się na rzecz rozwoju przestrzeni lokalnej.
EN
This article aims to present the situation in the mining district of Rybnik – the current difficulties and the prospects for its development. The reader is presented statistical data showing the relationship between the national demand for energy generated in the combustion of coal, and the possibilities of mining and sales Rybnik mines. There has also been a brief analysis of the reasons for the overall low profitability of the Silesian mines. Article aims to minimal draw attention to the prospects for the development of mining in Poland, with honors business areas that require deep mines and the planned restructuring, taking into account the current economic standards. The publication also attempt to indicate on the outside of mining activities mines that are often involved in the development of the local.
PL
Wydaje się, że idea budowy gazociągu do Norwegii staje się deklarowanym celem polityki rządowej. Jakie jest uzasadnienie tego projektu? Artykuł rozważa cztery argumenty na rzecz takiej budowy: bezpieczeństwo (dywersyfikacja dostaw), wzmocnienie pozycji przetargowej do dyskusji z partnerem rosyjskim, kanał transportowy gazu z posiadanych koncesji PGNiG, budowę polskiego hubu gazowego. Wskazuje się, że żaden z tych argumentów nie jest przekonujący.
EN
It seems that idea of Norwegian gas pipeline is gaining traction in government policy. What are the justifications for the project? In the article four reasons are examined: security (diversification of supply), strengthening the bargaining position in negotiations with Russian partners, transport channel for gas extracted under licenses granted to PGNiG, contri-bution to create Polish gas hub. It is argued that none of these arguments are convincing.
PL
Podziemna eksploatacja kamieni blocznych jest rozpowszechniona w wielu krajach europejskich. Jej popularność będzie niewątpliwie rosnąć, przede wszystkim w związku z uwarunkowaniami środowiskowymi, przestrzennymi i ekonomicznymi. Najczęstszą przyczyną uruchamiania eksploatacji podziemnej tych skał jest rosnące zapotrzebowanie na niektóre materiały kamienne, których wydobywanie metodą odkrywkową jest utrudnione lub niemożliwe. Istotnym aspektem eksploatacji podziemnej musi być gwarantowana długoterminowa stabilność geomechaniczna górotworu. W artykule przedstawiono ocenę możliwości i celowości podziemnej eksploatacji 19 złóż kamieni blocznych w Sudetach i Górach Świętokrzyskich. W wyniku przeprowadzonej wielokryterialnej oceny, uwzględniającej czynniki geologiczno-zasobowe, geologiczno-górnicze, środowiskowe, jakościowe i ekonomiczne, do szczegółowych analiz wytypowano cztery złoża: wapieni jurajskich Wola Morawicka, wapieni dewońskich Szewce, zlepieńców permskich Zygmuntówka w Górach Świętokrzyskich, oraz piaskowca Radków w Górach Stołowych na Dolnym Śląsku. W każdym z czterech analizowanych przypadków ustalono podstawowe założenia rynkowe, produkcyjne, techniczne udostępniania i eksploatacji złoża, szacunkowe wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Niestety, przy przyjętych założeniach wartość wszystkich analizowanych projektów, określona z zastosowaniem podejścia dochodowego metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, była zdecydowanie ujemna. Największa szansa podjęcia takiej eksploatacji istnieje w przypadku złoża piaskowca Radków i złoża wapienia Wola Morawicka, ale pod warunkiem wzrostu cen bloków o min. 20% i/lub znaczącego wzrostu wielkości zakładanej sprzedaży.
EN
Underground extraction of dimension stone is widespread in many European countries. Its popularity will undoubtedly grow, mainly due to environmental considerations and the accessibility of deposits for extraction. The most common reason for launch of underground dimension stone mining is demand for some stone materials which commonly can not be obtained from opencast mining. An important aspect of such operation is guaranteed long-term geomechanical stability of post-mining voids. In the paper, there is presented assessment of possibilities and purposefulness of underground extraction for 19 dimension stone deposits located in the Sudetes and in the Świętokrzyskie Mountains. As a result of multi-criteria assessment taking into account geological, resource, mining, environmental and economic factors, four deposits were selected for detailed analysis: Wola Morawicka Jurassic limestone deposit, Szewce Devonian limestone deposit, Zygmuntówka Permian carbonate conglomerate – all in the Świętokrzyskie Mountains, as well as Radków Cretaceous sandstone deposit in the Sudetes. In each case, some basic assumptions on market, production and deposit development, as well as estimated level of capital investments and operation costs, were adopted. Unfortunately, with such assumptions, net present value of each analyzed project, established by discounted cash flow method, was distinctly negative. The most promising for underground extraction are Radków sandstone deposit and Wola Morawicka limestone deposit, provided growth of blocks’ prices by min. 20% and/or significant increase of blocks’ sales.
PL
Jak wygląda ekonomiczna strona procesu wiercenia otworów kierunkowych HDD związana z kosztami ponoszonymi pośrednio lub bezpośrednio przez wykonawcę robót w obszarze płynów wiertniczych? Część czwarta cyklu artykułów omawiających zamknięty obieg płuczkowy została poświęcona symulacji ponoszonych wydatków inwestycyjnych i realnych kosztów płuczkowych dla trzech grup potencjalnych projektów. W celu przeprowadzenia takiej symulacji wykorzystany został specjalny model, umożliwiający taką analizę.
EN
What is the economic side of horizontal directional drilling in terms of the cost incurred directly by a drilling contractor when it comes to drilling fluids? The fourth edition of articles on the closed drilling fluid circulation systems deals with simulation of the capital expenditures and real-life spending on drilling fluids for three groups of potential projects. A special model enabling such analysis was used for the simulation.
PL
Tani gaz łupkowy rozwiązywałby większość dylematów polskiej energetyki tj. pogodzenie ekologii, bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki. Fiasko projektu łupkowego oznacza, że dalsza dyskusja o optymalnej strukturze produkcji energii elektrycznej sprowadzi się do ustalenia proporcji między wykorzystaniem w elektroenergetyce krajowego węgla kamiennego i importowanego gazu ziemnego. Na rynkach światowych istnieje obecnie wyraźna nadpodaż gazu ziemnego. W tekście dowodzi się, że nie musi to przekładać się wprost na zbyt duże spadki cen paliwa gazowego. Problem polega na tym, że przy obecnych i prognozowanych cenach gazu ziemnego jego wykorzystanie na potrzeby elektroenergetyki jest nieopłacalne w porównaniu z tanim i łatwo dostępnym węglem kamiennym. Sygnalizuje to pesymistyczne prognozy dla wzrostu potencjału polskiego rynku gazu. Dopiero przy wysokich cenach za CO2 spalanie gazu dla wytwarzania energii elektrycznej staje się konkurencyjne względem węgla, co może stworzyć szerszy rynek dla gazu.
EN
Cheap shale gas might solve most of Polish dilemmas of energy sector such as ecological, energy security and competitiveness of the economy issues. The fiasco of shale gas project means that further discussion of the optimal electricity output structure boils down to the proportion of domestic coal and imported natural gas used in power generation. There is now a clear oversupply of natural gas on world markets,. The text argues that this does not necessarily translate directly to big declines in gas prices. The problem is that current and forecasted natural gas prices are not cost-effective in comparison with cheap and easily accessible coal. This signals the pessimistic prospects for the growth potential of the Polish gas market. Only with high prices for CO2, gas combustion for electricity generation becomes competitive in relation to coal what can create a wider market for gas.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie opłacalności napraw powypadkowych pojazdów samochodowych. Porównano koszty naprawy z użyciem części oryginalnych, zamienników oraz części używanych. Stwierdzono, iż w przypadku uszkodzeń w których zachodzi konieczność wymiany poduszek powietrznych naprawa jest najczęściej nieopłacalna, nawet w przypadku stosunkowo nowych pojazdów. Koszt naprawy z wykorzystaniem zamienników najczęściej nie odbiega w znaczący sposób od kosztów naprawy z wykorzystaniem części używanych.
EN
This article aims to show the profitability of accident repair of motor vehicles. We compared the cost of repairs using original spare parts, alternatives and used parts. It was found that in case of damage where there is a need to replace the airbags repair is most often unprofitable, even in the case of relatively new vehicles. The cost of repair with the use of alternatives usually do not differ significantly from thecost of repair with the use of used parts.
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów budowy domów w standardzie energetycznym NF 40 i NF 15, określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porównaniu do domów spełniających obecne wymagania techniczne (2014 rok). Analizę przeprowadzono dla przykładowego projektu budynku jednorodzinnego, wykonanego w trzech standardach energetycznych. Przedstawiono także analizę wymagań technicznych określonych dla budynków NF 40 i NF 15 jakie należy spełnić ubiegając się o dofinansowanie do kredytu na budowę domu, zgodnie z programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badania wykazały, że całkowita kwota kredytu, którą należy spłacić korzystając z opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego będzie wyższa niż w przypadku realizacji domu standardowego, nawet po uwzględnieniu dopłat do kredytu.
EN
In the paper is presented a cost`s analysis of structures of houses in the NF 40 and NF 15 standards, specified by the National Fund for Environmental Protection and Water Management in comparison with houses meeting the current technical requirements (2014). The analysis is conducted for the selected single-family house project implemented in 3 energy standards. There is also presented an analysis of the technical requirements specified for NF 40 and NF 15 buildings necessary to fulfill before the subsidy of bank credit for house is granted in accordance with National Fund for Environmental Protection and Water Management`s program. The research shows that amount of credit out to be paid, use with the preemptive program processed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management, will be highest than in case realization the standard house, after taking grant for credit even.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej na podstawie dynamicznego kosztu jednostkowego (dynamic generation cost – DGC) oraz wykazanie użyteczności tej metody przy doborze rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych.
EN
The application of a dynamic generation cost indicator (DGC) as a method to evaluate the efficiency of investments, which allow to select an investment project with the lowest possible cost. The DGC indicator consist of investment costs at the stage of implementation, and operating costs, occurring throughout the period of the economic life of the project. The comparative analysis of the three alternative solutions was made on the example of the Skórzynka catchment with the use of DGC indicator. It helped in the selection of the most optimal solution in social aspect. It has also shown that this method can be successfully used in the initial phase of the decision-making process in the selection of the most effective solutions which shape the retention capacity of the river catchment in urban areas.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu określenie kosztów i opłacalności produkcji ziemniaka jadalnego uzyskanego technologią uprawy: konwencjonalną, integrowaną produkcją i ekologiczną. Analizy dokonano na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Olsztynieoraz Minikowie. Stwierdzono, że uprawa ekologiczna jest najbardziej opłacalna. Głównymi sposobami ochrony plantacji przed chwastami w uprawie ekologicznej są zabiegi mechaniczne (zwiększone koszty). Drugim pod względem opłacalności produkcji systemem jest konwencjonalny intensywny, a najmniej opłacalnym to Integrowana Produkcja. Mimo wszelkich różnic zarówno w opłacalności produkcji jak i samego sposobu uprawy, każdy z tych systemów przynosi zyski.
EN
The study aimed to determine the costs and production profitability edible potato cultivation technology obtained: conventional, integrated and ecological production. Analyses were based on data from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Central Statistical Office, Agricultural Advisory Centres in Olsztyn and Minikowo. It was found that ecological cultivation is the most profitable. The main protectlon methods plantations from weeds in ecological farming, mechanical treatments (increased costs). The second in terms of production profitability system is a conventional intense, and the least cost-effective is Integrated Production. Despite all the differences, both in production profitability and the cultivation method, each of these systems is profitable.
PL
Postęp w agrotechnłce, ochrona środowiska i konsumenta oraz zmniejszenie ilości obornika jakie odnotowujemy w naszym kraju, zmuszają do szukania nowych technologii uprawy ziemniaka. W latach 2009-2011 przeprowadzono badania, których głównym celem było określenie kosztów jednostkowych uprawy ziemniaka jadalnego przy wprowadzeniu uproszczeń w nawożeniu naturalnym i mineralny oraz ochronie chemicznej, stosowanych na tle nowego preparatu biologicznego użyźniacz glebowego (UGmax). Stosowanie uproszczeń w ochronie roślin powodowało obniżenie kosztów jednostkowych uprawy ziemniaka jadalnego. Najlepsze efekty ekonomiczne uzyskano po wycofaniu nawozu naturalnego w postaci obornika. Ponieważ stosowanie użyźniacza glebowego UGmax podnosiło jednostkowy koszt uprawy o nieznaczną kwotę zaleca się jednakiego stosowanie, gdyż podnosi on sprawność gleby i jakość plonu. Wskaźnik opłacalności zależał wprost od uzyskanego zysku generowanego głównie poprzez wielkość plonu bulw ziemniaka. Ponad to wskaźnik opłacalności był najwyższy dla uprawy ziemniaka na oborniku zarówno dla 100% oraz 50 % nawożenia mineralnego.
EN
Progress in the agricultural, environmental and consurner protection and to reduce the amount of manure that we notice in our country, forced to find new technologies of potato cultivation. In 2009-2011 was carried out the study, whose main aim was to determine the unit cost of potato cultivation with the introduction of simplificatlons in natural and mineral fertillzation and chemical protection used on the background of new biological fertilizer soil preparation (UGmax). The use of simplifications in plant protection resulted in a reduction of unit costs of table potato cultivation. The best economic results were obtained after the withdrawal of natural fertilizer in the form of manure. As the use of fertilizer soil UGmax raised unit cost of cultivation of small amount but it is recommended its use because it raises the efficiency of soil and crop quality. The indicator of profitability depended directly from any profit generated mainly by potato tuber yield. Above it an indicator of profitability was the highest for potato cultivation on manure both at 100% and 50% of fertilization.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.