Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej roślinny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article presents the results of research and development works and analyses the results in order to develop an ecological lubricant for use in food industry equipment. The research was carried out as part of a project undertaken by a scientific and industrial consortium. While the specialized lubricants were composed, particular attention was paid to the selection of components, taking into account both their functional and ecological properties. A vegetable oil and a mixture of vegetable and synthetic oil were used as the dispersion phase for the preparation of lubricants. Prior to the verification of the quality of developed lubricants in operation, oxidation stability and lubricating properties were tested in model experimental studies. The lubrication properties of the developed greases under operating conditions were verified. The properties of the developed lubricants have been verified in extreme operating conditions, namely, high dust environments, moisture, the presence of water. As a result, greases resistant to the oxidation process and with favourable anti-seizure and anti-wear properties have been developed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz analiz przeprowadzonych w celu opracowania ekologicznego smaru do zastosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego. Badania realizowane były w ramach projektu podjętego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe. Podczas komponowania specjalistycznych środków smarowych zwrócono szczególną uwagę na dobór komponentów, uwzględniając oprócz ich właściwości funkcjonalnych także ekologiczne. Do wytworzenia środków smarowych jako fazę dyspersyjną zastosowano olej roślinny oraz mieszaninę oleju roślinnego z olejem syntetycznym. Przed weryfikacją jakości opracowanych środków smarowych w eksploatacji oceniono ich stabilność oksydacyjną oraz właściwości smarne w modelowych badaniach eksperymentalnych. Zweryfikowano właściwości smarne opracowanych środków w warunkach eksploatacyjnych. Właściwości funkcjonowania opracowanych środków smarowych zweryfikowano w ekstremalnych warunkach eksploatacji, a mianowicie wysokiego zapylenia, wilgoci, obecności wody. W wyniku realizacji projektu opracowano smary odporne na proces utleniania oraz o korzystnych właściwościach przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych.
PL
Soapstock jest głównym produktem ubocznym rafinacji olejów roślinnych. W badaniach pozyskiwania z niego wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) wykorzystano metodę biotechnologiczną, chemiczną i zmodyfikowaną metodę chemiczną. Analizowane próbki poddano analizie chemicznej w celu sprawdzenia profilu kwasów tłuszczowych, znalezienia ich liczby kwasowej i liczby jodowej, a także oszacowano zawartość fosforu, azotu i siarki. We wszystkich próbkach występowały podobne ilości WKT. Próbki nie różniły się składem chemicznym i nie było dużych różnic w zależności od zastosowanej metody. Metoda biotechnologiczna okazała się mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego.
EN
Soapstock from refining plant oils was processed by biotechnol. and chem. methods to recover long-chain fatty acids. The biotechnol. fed-batch method was based on fermentation of soapstock in presence of Yarrowia lipolytica yeast culture, glycerol and peptone and carried out at 28°C for 48 h. The chem. method was based on treatment of soapstock with H2SO4, HCl or H3PO4 at 90°C for 1 h. Yields of long-chain fatty acids in biotechnol. method was 28 cm3/100 g of soapstock and 31 cm3, 30 m3 and 28 cm3/100 g, resp., in the chem. method. Oleic acid was the main component of the product (more than 53%). The product contained also P, N and S.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) do elastomeroasfaltów. Przedstawione w artykule rozwiązania pozwalają na obniżenie temperatury technologicznej mieszanek mineralno-asfaltowych na etapie produkcji oraz wbudowywania w nawierzchnię drogową, bez pogorszenia jakości wytwarzanych mieszanek, a w przypadku wielu istotnych parametrów nawet ich poprawę. Głównym zadaniem zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) jako dodatku do asfaltów jest obniżenie temperatury technologicznej m.in. wytwarzania poniżej 150°C.
EN
The article presents the results of research and analysis of the properties of asphalt mixtures with modified binders. On the basis of the obtained research results, the suitability of using plant fluids (UR) to elastomeroasphalts has been assessed. The solutions presented in the article allow to reduce the technological temperatures at the production stage and to incorporate asphalt mixtures in the road surface, without prejudice to the quality of the mixtures produced, and in most of the relevant parameters of the mixtures, their improvement. The main task of using plant fluids (UR) as an additive to bitumens is to reduce the technological temperatures, among others production (below 150°C).
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
PL
Z roku na rok w Polsce wzrasta ilość olejów odpadowych. Zarówno przemysł spożywczy, jak i samochodowy wytwarza niebezpieczne odpady wymagające kosztownej utylizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań autorskiego projektu badawczego zagospodarowania niebezpiecznych odpadów olejowych poprzez zastosowanie ich jako wypełniaczy do asfaltu.
EN
In the paper, the experimental investigations on hobbing cutting of the gears with the use of cooling fluids with minimal quantity lubrication (MQL) has been presented. The experiments were prepared during milling of 42CrMo4 alloy steel at of 32 ± 2 HRC hardness using high speed steel HS6-5-2 hobs without coating. Gears have been generated made in one single pass, to the full depth of the cut. As a cooling fluid in the MQL method, the vegetable oil and synthetic mineral oil MICRO 3000 was used. During the experiment, the size of the clamping was measured on the worm blade application surface, thus determining the direct VBC wear indicator and the FC cutting force value was recorded. Based on the obtained results, the influence of the type of used oil with MQL on the wear of the tool was assessed. The carried out analysis revealed that the use of vegetable oil in the field of assessed conditions gave better results than dry milling.
EN
The demand for petroleum products is increasing day by day, but mentioned products have limited sources and they are hazardous for environment. Therefore international organizations for example: International Maritime Organization, start to make restrictive requirements application petroleum products for safety environmental, what is the main reason of the use of the alternative liquids. One of the most popular environmental friendly, renewable and less toxic oils is vegetable oils. They can used as fuels and lubricants. The vegetable oils are mainly triglycerides, which contain three hydroxyl groups and long chain unsaturated free fatty acids attached at the hydroxyl group by ester linkages. They have good properties of lubricity, viscosity and thermal. In this article focused only on lubricants. Among a wide group of vegetable oils chosen rapeseed oil. Rapeseed is the most important and most efficient oilseed crop in Europe and it is the most common basestocks for vegetablebased lubricants. It conducted research into pure rapeseed oil and its different quantity additives to traditional marine motor oil – Marinol RG 1240. The two basic physic-chemical parameters, they were flash point and dependence of viscosity and temperature, were compare and assess. It has been proven that vegetable oils have a higher ignition temperature than mineral oils and a smaller viscosity change in the range of temperature presented.
8
Content available remote Badania olejów roślinnych jako składników bazowych olejów przemysłowych
PL
Zbadano właściwości fizykochemiczne, w tym smarne, surowych oraz rafinowanych olejów roślinnych. W celu porównania oceniono takie same właściwości oleju maszynowego AN-46 na bazie naftowej. Oleje roślinne charakteryzowały się lepszymi właściwościami smarnymi, wyższym wskaźnikiem lepkości i wyższą temperaturą zapłonu. Nie wykazywały działania korozyjnego, a w przypadku olejów rafinowanych również skłonności do pienienia. Wadą olejów roślinnych była jedynie niezadowalająca odporność termooksydacyjna i w niektórych przypadkach wysoka temperatura krzepnięcia.
EN
Nine crude and refined vegetable oils were studied for kinematic viscosity index, flash and pour points by std. methods as well as for wear scar diam. and seizure load. For comparison, a petroleum-based machinery oil was also tested. The vegetable oils showed better lubricating properties, higher viscosity index and flash point than the petroleum-based oil. The refined oils prevented effectively corrosion and didn’t show any tendency to foaming. Their weak oxidn. stability and high pour point were of disadvantage.
9
Content available remote Recykling tłuszczów posmażalniczych
PL
Omówiono możliwości zagospodarowania zużytych tłuszczów posmażalniczych. Przedstawiono sposoby oczyszczanie olejów posmażalniczych metodami fizykochemicznymi, takimi jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, techniki membranowe oraz metody adsorpcyjne (adsorbenty węglowe i mineralne). Omówiono wykorzystanie wyeksploatowanych olejów smażalniczych jako surowca do produkcji biopaliwa oraz zastosowanie bakterii i enzymów w ich utylizacji.
EN
A review, with 87 refs., of methods for regeneration of frying fats by membrane sepn. and adsorption and their processing to biofuels and surfactants by chem. and enzymic transestrifications.
EN
The requirement for the use of "environmentally safe" lubricants in many areas of technology makes it necessary to search for new raw materials for their manufacture, and its potential source may be the by-products obtained during the refining of natural oils. The article describes a methodology for the isolation of tribo-active substances from refinement by-products of rapeseed oil, which resulted in producing ecologically safe additives. The lubricating compositions obtained in this process were then tested in regards to their physicochemical and lubricant properties. The results obtained have shown that they have a higher effectiveness of anti-wear properties and more advantageous rheological properties in comparison with commercial oils recommended to be used in conditions of moderate loads and node friction velocity. A high degree of the biodegradability of lubricant allows its application in settings where there is a risk of direct contact with natural environment.
PL
Wymóg stosowania „ekologicznie bezpiecznych” środków smarowych w wielu obszarach techniki, sprawia, że zasadne stają się poszukiwania nowych surowców do ich wytwarzania. Potencjalnym źródłem mogą produkty uboczne powstające podczas rafinacji olejów naturalnych. W artykule przedstawiono metodykę wyizolowania substancji triboaktywnych z produktów porafinacyjnych oleju rzepakowego, która w efekcie doprowadziła do otrzymania ekologicznie bezpiecznych dodatków uszlachetniających. Otrzymane z ich udziałem kompozycje smarowe poddano badaniom właściwości fizyko-chemicznych i smarnych. Uzyskane wyniki wykazały, że charakteryzują się one wyższą skutecznością przeciwzużyciową i korzystniejszymi właściwościami reologicznymi w porównaniu z komercyjnym olejem zalecanym do stosowanych w warunkach umiarkowanych obciążeń i prędkości węzła tarcia. Wysoki stopień biodegradacji otrzymanego środka smarnego pozwala na zastosowanie go w skojarzeniach w których istnieje niebezpieczeństwo bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem.
PL
Nawierzchnie drogowe w Polsce wymagają odnów. Jednymi z podstawowych przyczyn ich zniszczeń w postaci pęknięć, ubytków czy wykruszeń są zbyt mała ilość asfaltu i jego twardość, będące efektem zestarzenia. Najbardziej efektywnym ekonomicznie sposobem naprawy tego rodzaju uszkodzeń, pozwalającym zmaksymalizować udział materiału ze starych warstw nawierzchni, jest technologia recyklingu na gorąco na miejscu. Przy tego rodzaju rozwiązaniach konieczne jest stosowanie dodatków odświeżających lepiszcze i zwiększających jego udział (przy odpowiednim, stabilnym szkielecie mineralnym). Przeprowadzone badania świadczą, że do tego celu nie muszą być stosowane wyłącznie asfalty drogowe miękkie lub o średniej twardości. Można wykorzystać również innego rodzaju środki, zarówno pochodne ropy naftowej (oleje mineralne, produkty olejowo-żywiczne), jak i powstałe ze źródeł odnawialnych (oleje roślinne). Wymagają one jednak zastosowania dodatkowych preparatów ułatwiających ich łączenie ze starymi asfaltami oraz poprawiających kompatybilność mieszanin. Wyniki przeprowadzonych badań z asfaltami bazowymi świadczą, że taką rolę mogą spełniać środki powierzchniowo-aktywnych substancji, przy czym efektywność procesu należy poprawić, szczególnie w przypadku olejów roślinnych i mineralnych.
EN
The article presents the tests results supported by the study of the literature indicating that various solubilizing additives, both petroleum derivatives, as well as those produced from renewable sources can be used to refresh ,,old" asphalt surfaces.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9102--9107, CD3
PL
Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej, kryzysy paliwowe, a także na ochronę środowiska, w ostatnich czasach obserwuje się coraz większe zainteresowanie biopaliwami, które często nazywane są paliwami alternatywnymi dla paliw kopalnych. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych aspektów zasilania biopaliwami silników spalinowych używanych w transporcie drogowym. Przeanalizowane zostały techniczne możliwości zasilania biopaliwami, silników spalinowych używanych w transporcie kołowym. Przedstawiono parametry poszczególnych rodzajów biopaliw istotne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie silników oraz aspekt ochrony środowiska. Oprócz zmian konstrukcyjnych silników oraz rozwiązań stosowanych w układach zasilania, celem uzyskania coraz mniejszego zużycia paliwa poszukuje się paliw pochodzących z innych źródeł niż przeróbka ropy naftowej celem uniezależnienie się od jej dostaw. Paliwa te mogą być stosowane jako domieszki lub jako główne paliwo do zasilania silników używanych w transporcie samochodowym. Najczęściej stosowanymi paliwami alternatywnymi są paliwa ciekłe pochodzenia roślinnego oraz w mniejszym stopniu paliwa gazowe. W najbliższej przyszłości biopaliwa nie będą stanowić zagrożenia dla paliw pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Jednakże ich udział jako dodatku do paliw konwencjonalnych wraz z upływem czasu powinien się stopniowo zwiększać.
EN
Because of the limited resources of oil, fuel crises, as well as on environmental protection, in recent times we observed a growing interest in biofuels, which are often called alternative fuels for fossil fuels. The article aims to present selected aspects of biofuels used to admitting internal combustion engines used in road transport. Technical possibilities of biofuel admitting of internal combustion engines used in road transport have been analyzed. Parameters of individual types of biofuels important for the proper functioning of the engine and the environmental aspect were presented. Except engine design changes and solutions used in admitting systems, in order to obtain lesser fuel consumption there is a tendency to look for fuels derived from sources other than processing crude oil. The aim is to become independent from suppliers of conventional fuels. These fuels can be used as admixture or as the major fuel to admitting the engines used in road transport. The most frequently used alternative fuels are liquid fuels from vegetable material, and in a lesser extent – gaseous fuel. For the foreseeable future, biofuels will not constitute a threat to fuels derived from crude oil. However, their participation as an additive to conventional fuels as time passes should gradually increase.
13
Content available remote Ekologiczne problemy biopaliw
PL
Wskazano na potencjalne kierunki rozwoju zasilania paliwami pochodzenia roślinnego, zwłaszcza jako metody utylizacji zużytych olejów roślinnych. Przeanalizowano energochłonność procesu wytwarzania paliwa mierzoną emisją dwutlenku węgla w aspekcie celowości stosowania paliw pochodzenia roślinnego. Dokonano analizy energochłonności różnych koncepcji zasilania celem określenia rzeczywistych parametrów ekologicznych silnika zasilanego biopaliwami. Wykazano, że nakłady energetyczne mierzone emisją dwutlenku węgla są znacznie wyższe przy produkcji biopaliw niż przy produkcji paliw konwencjonalnych. Dowiedziono, że bilans energetyczny mierzony emisją CO2 można zoptymalizować wykorzystując do napędu silników zużyte oleje roślinne. W przypadku stosowania surowych olejów roślinnych, lub jeszcze wyraźniej estrów olejów roślinnych, bilans energetyczny jest niekorzystny i wskazuje na znaczną energochłonność wytwarzania biopaliw. Prowadzone badania dowiodły, że warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy silnika zasilanego zużytym olejem roślinnym jest wyposażenie go w dwupaliwowy układ zasilania zapewniający rozruch silnika na oleju napędowym oraz dwustopniowe podgrzanie oleju rzepakowego do odpowiedniej temperatury. Udowodniono, że wskaźniki pracy silników zasilanych paliwami pochodzenia roślinnego są przeważnie gorsze niż w przypadku zasilania olejem napędowym. Zużycie biopaliw musi być zawsze wyższe niż zużycie oleju napędowego, gdyż wartość opałowa bioapliwa jest niższa niż oleju napędowego. Dowiedziono, że jednym z wielu kierunków rozwoju koncepcji zasilania silników spalinowych biopaliwami jest stosowanie zużytych posmażalniczych olejów roślinnych. Silniki starszej konstrukcji pracują prawidłowo przy zasilaniu z układem podgrzewającym. Silniki najnowszej konstrukcji dają możliwość wyłącznie stosowania ograniczonych ilościowo domieszek estrów olejów roślinnych stosowanych jako mieszanki z olejem napędowym.
EN
Pointed out potential directions of development of power fromcrop-based fuel, especially as a method of recycling used vegetable oils. Analyzed the energy consumption of the fuel production process measured by carbon dioxide emission in terms of the desirability of the use of crop-based fuels. We analyzed the energy consumption of various supply concepts in order to determine the actual environmental parameters of the engine powered by biofuels. It demonstrated that energy expenditure, measured by carbon dioxide emissions, is considerably higher in the production of biofuel than in the production of conventional fuel. It has been proved that the energy balance measured in CO2 emission can be optimized by using used vegetable oils to power the engines. In the case of crude vegetable oils, or even better, in esters of plant oils, the energy balance is adversed and shows considerable energy consumption of biofuels. Conducted studies have shown that a necessary condition for the proper engine, powered by waste vegetable oil, to work is equipping it with a bi-fuel supply system that ensures the engine to start on a diesel and dual-stage heating of rapeseed oil to the proper temperature. It has been proven that the work indicators of engines powered by fuels of vegetable origin are generally worse than those for diesel fuel. The use of biofuels must always be higher than the diesel consumption, since the calorific value of them is lower than diesel. It has been proved that one of the many directions of development of the concept of powering combustion engines by the biofuels is using fried vegetable oils. Older engines work properly when running on a heating system. Engines of the latest design offer only the use of the limited quantity of vegetable oil esters used in a blend with diesel.
14
Content available Koncepcja organizacji produkcji biopaliw rolniczych
PL
Realizacja zamierzeń UE na rzecz ochrony klimatu będzie wymagała przestawienia produkcji energii w Europie na system niemalże bezemisyjny. Zmniejszenie emisji w transporcie ma wynieść 60 % do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. i około 20 % do 2030 r. w stosunku do 2008 r. To oznacza poważne zmiany istniejącego systemu transportowego, w tym poszukiwania nowych technologii układów napędowych i paliw alternatywnych, m.in. biopaliw. Wiadomo, że produkcja biopaliw na terenach wiejskich nie pokryje globalnego zapotrzebowania i z tego względu agropaliwa nie będą mogły zastąpić paliw kopalnych. Stosowanie biopaliw zaleca się w tych sektorach mobilności, w których nie można oczekiwać szybkich rozwiązań alternatywnych: m.in. w rolnictwie, leśnictwie i transporcie lotniczym. Bardziej korzystne dla ochrony klimatu jest stosowanie tłoczonych na zimno olejów roślinnych niż ich estrów - biodiesla FAME. Zdecentralizowana produkcja i użytkowanie oleju może sprzyjać rozwojowi ekonomicznemu obszarów wiejskich.
EN
An ambitious commitment of EU to climate protection requires a substantial transformation of European energy system toward low-carbon economy. The reduction of the GHG emissions from the transport sector should reach up to 60% by 2050 compared to 1990 and by ca. 20% by 2030 compared to emissions in 2008. This will require a significant change in the transport system, with a substantial role of innovations in propulsion technologies and alternative fuels. e.g. biofuels. However, biofuels produced in rural areas can not be perceived as a panacea for energy shortages in the whole mobility sector as due to limited supply they cannot replace fossil fuels. Biofuels, especially cold pressed vegetable oil (cPVO), can be a viable alternative in some strategic areas: agriculture, forestry and aviation. In terms of emission reduction and energy efficiency, the use of cPVO is more efficient than combustion of its esterified form (biodiesel FAME). Decentralised production and consumption of cPVO may provide a critical impulse stimulating the economic development of rural areas.
PL
Prowadzono zeoforming oleju rzepakowego w szerokim zakresie temperatur. Otrzymane zeoformaty użyto jako surowce w procesie hydrokonwersji w celu otrzymania biokomponentów węglowodorowych drugiej generacji. Zaobserwowano, że temperatura wstępnego zeoformowania surowca olejowego ma wpływ na krzywe destylacji uzyskanych biokomponentów HVO (hydrogenated vegetable oil) oraz na inne przebadane parametry.
EN
Rapeseed oil was zeoformed on a zeolite at 200–300°C and then hydrogenated with H2 on a sulfided NiMo catalyst at 340°C and 4,5 MPa. The zeoformed oil gave a higher yield of both low-volaitle and heavy alkanes.
PL
W pracy przedstawiono możliwości oceny produktów przetwarzania olejów roślinnych pochodzących z niewielkich zakładów produkcyjnych przy użyciu metod stosujących chromatografię gazową. Wytypowano metodykę badania najbardziej przydatną przy optymalizacji procesu transestryfikacji oraz przy ocenie produktu finalnego. Wyniki badań produktów otrzymywanych w małych agrorafineriach zestawiono z wynikami uzyskiwanymi w dużych zakładach produkcyjnych.
EN
The paper presents the possibility of evaluation of products of vegetable oils processing from small manufacturing plants, using gas chromatographic methods. The most useful research methodology for optimizing the transesterification process and the evaluation of the final product, was selected. The results obtained for products derived from small agro-refineries were compared with the results obtained in large manufacturing plants.
EN
It has been found that the vegetable oils are promising substitute, because of their properties are similar to those of diesel fuel and they are renewable and can be easily produced. However, drawbacks associated with crude vegetable oils are high viscosity, low volatility call for low heat rejection combustion chamber, with its significance characteristics of higher operating temperature, maximum heat release, and ability to handle lower calorific value (CV) fuel etc. Experiments were carried out to evaluate the performance of an engine consisting of different low heat rejection (LHR) combustion chambers such as ceramic coated cylinder head-LHR-1, air gap insulated piston with superni (an alloy of nickel) crown and air gap insulated liner with superni insert – LHR-2; and ceramic coated cylinder head, air gap insulated piston and air gap insulated liner – LHR-3 with normal temperature condition of crude rice bran oil (CRBO) with varied injector opening pressure. Performance parameters (brake thermal efficiency, brake specific energy consumption, exhaust gas temperature, coolant load, and volumetric efficiency) and exhaust emissions [smoke levels and oxides of nitrogen [NOx]] were determined at various values of brake mean effective pressure of the engine. Combustion characteristics [peak pressure, time of occurrence of peak pressure, maximum rate of pressure rise] were determined at full load operation of the engine. Conventional engine (CE) showed compatible performance and LHR combustion chambers showed improved performance at recommended injection timing of 27 degrees bTDC and recommend injector opening pressure of 190 bar with CRBO operation, when compared with CE with pure diesel operation. Peak brake thermal efficiency increased relatively by 7%, brake specific energy consumption at full load operation decreased relatively by 3.5%, smoke levels at full load decreased relatively by 11% and NOx levels increased relatively by 58% with LHR-3 combustion chamber with CRBO at an injector opening pressure of 190 bar when compared with pure diesel operation on CE.
PL
Jak wiadomo, oleje roślinne są obiecującym substytutem paliw ropopochodnych, ponieważ ich właściwości są podobne do oleju dieslowskiego, są odnawialne i łatwe do wyprodukowania. Niemniej, surowe oleje roślinne wykazują wady, takie jak wysoka lepkość i mała lotność, co wymaga komory spalania o małych stratach ciepła, której istotnymi cechami są m.in. wyższa temperatura robocza, maksymalne wydzielanie ciepła i zdolność do wykorzystania paliwa o mniejszej wartości kalorycznej (CV). Przeprowadzono eksperymenty mające na celu ocenę osiągów silnika z różnymi komorami spalania o małych stratach ciepła (LHR), takich jak głowica cylindra o pokryciu ceramicznym (LHR-1), tłok izolowany szczeliną powietrzną z denkiem ze stopu Superni (superstop niklu) i tuleją cylindra z wkładką z Superni izolowaną szczeliną powietrzną (LHR-2) oraz głowica cylindra z pokryciem ceramicznym, tłok i tuleja cylindra izolowane szczelinami powietrznymi (LHR-3). Badania prowadzono przy normalnej temperaturze oleju roślinnego (surowy olej z otrąb ryżowych, CRBO) i zmiennym ciśnieniu w otworze wtryskiwacza. Parametry osiagów silnika (użyteczna sprawność termiczna, użyteczny współczynnik zużycia energii, temperatura gazu wydychanego, obciążenie obiegiem chłodziwa i współczynnik napełnienia) oraz emisje wydechowe [poziomy dymu i tlenków azotu, NOx] zostały wyznaczone przy różnych wartościach średniego użytecznego ciśnienia w silniku. Charakterystyki spalania [ciśnienie szczytowe, czas występowania ciśnienia szczytowego, maksymalna szybkość wzrostu ciśnienia] zostały wyznaczone w warunkach pracy silnika z pełnym obciążeniem. W porównaniu z silnikiem napędzanym olejem diesla, silnik konwencjonalny (CE) wykazał podobne osiągi przy pracy z olejem roślinnym (CRBO), a w komorach spalania o małych stratach ciepła (LHR) uzyskano lepsze osiągi przy zalecanym kącie wtrysku 27b stopni TDC (przed górnym punktem zwrotnym) i zalecanym ciśnieniu w otworze wtryskiwacza równym 190 bar. Szczytowa użyteczna sprawność cieplna wzrosła relatywnie o 7%, użyteczny współczynnik zużycia energii zmalał o 3,5% przy pracy z pełnym obciążeniem, poziomy dymu przy pełnym obciążeniu zmalały o 11%, a poziom tlenków NOx wzrósł relatywnie o 58% w przypadku komory spalania typu LHR-3 napędzanej olejem roślinnym CBRO przy ciśnieniu w otworze wtryskiwacza 190 bar, w porównaniu z parametrami uzyskanymi przy pracy z czystym olejem diesla.
PL
Proces smażenia jest jedyną z najczęściej stosowanych metod obróbki termicznej żywności. Na szeroką skalę wykorzystywany jest on w przetwórstwie żywności, gastronomii, a także w gospodarstwach domowych.
PL
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki najpowszechniej stosowanej metody produkcji biodiesla – transestryfikacji zasadowej olejów i tłuszczów. Na podstawie zaczerpniętych z literatury danych na temat bilansu masowego i energetycznego transestryfikacji dokonano oszacowania emisji gazów cieplarnianych w tym procesie. Emisję gazów cieplarnianych wyliczono dla czterech wariantów, różniących się od siebie rodzajem paliw kotłowych zużywanych przez instalację. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja z transestryfikacji w przypadku użycia wysokoemisyjnych paliw może być niemal dwukrotnie wyższa od emisji wynikającej z użycia paliw o stosunkowo niskich wskaźnikach. Największa emisja gazów cieplarnianych występuje na etapie produkcji surowców do procesu, zaś emisja z samej transestryfikacji nie przekracza poziomu 10% całkowitej emisji.
EN
The article describes the most popular method of biodiesel production – alkaline transesterification of oils and fats. GHG data from a transesterification process was estimated, based on materials and energy balance. Emissions were estimated for four variants, differing only in the type of energy used in the installation. The using of high-emission fuels causes emission in the process to be almost two times higher than emission for low-emission fuels. The largest greenhouse gas emission is generated by production of raw materials for the process, whilst emission from the transesterification itself does not exceed 10% of total GHG emissions.
PL
Celem pracy było porównanie właściwości fizycznych odpadowego oleju roślinnego (WCO), zużytej mieszaniny tłuszczów zwierzęcych i roślinnych (WFO), rafinowanego oleju rzepakowego (RO), oraz wpływu ich zastosowania jako paliw na parametry pracy silnika wysokoprężnego. W badaniach punktem odniesienia były parametry osiągane dla oleju napędowego (ON). Badania prowadzono na ciągniku rolniczym ZETOR model 5211 obciążanym poprzez wał odbioru mocy (WOM) za pomocą hamulca silnikowego. Zakres badań obejmował pomiar lepkości dynamicznej i gęstości paliw w funkcji temperatury, momentu obrotowego silnika i ogólnego zużycia paliwa. Określono moc i jednostkowe zużycie paliwa w zakresie obrotowym silnika 1000-2300 obr min-1. Z badań wynika, że parametry paliw pochodzenia roślinnego i zwierzęcego są zbliżone do parametrów ON w temperaturze 65-70°C. Zasilany nimi silnik generuje moc niższą o 2 kW, czemu towarzyszy wzrost jednostkowego zużycia paliwa o 16% w stosunku do wartości uzyskanych dla zasilania olejem napędowym.
EN
The aim of this work was the comparison of physical properties of waste cooking oil (WCO), mix of waste animal and vegetable fats (WFO), pure rapeseed oil (RO) and determine the influence of these materials as a fuel on engine performance. The agriculture tractor ZETOR 5211 connected to engine brake was used in this test. Control test was made on diesel fuel (ON). In first stage of research the dynamic viscosity and density in the range of temperature of materials used to this study was determined. Power and unit fuel consumption in rpm engine between 1000-2300 was determined. Parameters like density and viscosity of materials used to study were similar to diesel fuel in 65-70°C. The engine fueled with WCO and WFO generated power about 2 kW lower than fueled with diesel fuel, furthermore unit fuel consumption increase about 16%.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.