Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okrzemki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Diatomaceous ooze sampled from near the Mariana Trench sediment surface by gravity corer (Core JL7KGC05) revealed a high sedimentary abundance of Ethmodiscus rex (Rattray, 1890) Wiseman and Hendey, 1953 fragments and tropical open ocean planktonic diatom taxa including Azpeitia nodulifera (Schmidt, 1878) Fryxell and Watkins in Fryxell, Sims and Watkins, 1986 and Alveus marinus (Grunow, 1880) Kaczmarska and Fryxell, 1996. Subsurficial sediments from the ooze are assigned a Marine Isotope Stage 2 age, approximately at the Last Glacial Maximum. The occurrence of Ethmodiscus ooze suggests massive late Pleistocene blooms in the Northwestern Pacific Ocean and provides a plausible link to paleoceanographic and paleoclimatic changes related to Antarctic Intermediate Water mass, which carried a high dissolved silica content as silicon leakage that reduced dissolution rate of diatom frustules. Northward flow of Antarctic Intermediate Water was probably related to surface current migration and southward shift of the Northwest Pacific Gyre to form oligotrophic conditions that triggered Ethmodiscus rex blooms under unusual nutrient recycling conditions within the ocean system. This bloom hypothesis may help explain differential silica dissolution during the last glacial stage.
2
Content available remote Frustules of Didymosphenia geminata as a modifier of resins
EN
The paper reports properties of the resin matrix with frustules of diatoms Didymosphenia geminata. The samples of resin containing up to 70% of the volume fraction of the frustules have been prepared in a relatively simple procedure for a commercial resin and using the frustules “harvested” in one of the rivers in Poland by a manual mixing. The compression tests of the samples proved the strengthening effect of the frustules, with the apparent compression modulus increasing by 100% for the volume fraction of 60%. The results of this investigation indicate a high potential of D. geminata frustules in composite technology.
PL
Didymosphenia geminata to słodkowodna okrzemka charakteryzująca się krzemionkowym pancerzykiem i stylikiem wytworzonym z zewnątrzkomórkowego materiału polimerowego. Wymiary pojedynczego pancerzyka D. geminata, wynoszą 80÷140 μm długości i 35÷45 μm szerokości, co sprawia, że jest jedną z większych okrzemek. Zgodnie z trendem stosowania materiałów biologicznych i biomimicznych w pracy przyjęto założenie, że pancerzyki okrzemek mogą być potencjalnie zastosowane jako faza zbrojąca w materiałach kompozytowych o osnowie polimerowej. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów na osnowę w kompozytach polimerowych jest żywica epoksydowa. Żywica tego typu jest zbrojona proszkami. Celem niniejszej pracy było zbadanie wykorzystania w tej roli pancerzyków okrzemki Didymosphenia geminata. Podjęte badania polegały na wytworzeniu serii próbek materiałów kompozytowych na osnowie z żywicy epoksydowej z różnym udziałem objętościowym napełniacza. Otrzymane próbki scharakteryzowano pod kątem ich struktury i właściwości mechanicznych.
EN
Triceratium barbadense Greville, 1861a, T. brachiatum Brightwell, 1856, T. inconspicuum Greville, 1861b and T. kanayae Fenner, 1984a, are among the most common diatoms reported worldwide from lower to middle Eocene biosiliceous sediments. Due to complicated nomenclatural histories, however, they are often confused. A morphometric analysis performed herein indicates that T. brachiatum is conspecific with T. inconspicuum, and that both were previously often misidentified as T. barbadense. Triceratium barbadense sensu stricto is a distinct species similar to Triceratium castellatum West, 1860. Triceratium brachiatum and T. kanayae are transferred herein to a new genus, Fenneria, for which a close phylogenetic relationship with Medlinia Sims, 1998 is proposed. A review of the geographic and stratigraphic distribution of Fenneria shows that the best constrained records of its occurrences are found at DSDP Site 338, and ODP Sites 1051 and 1260. The ages of the base (B) and top (T) of each species’ stratigraphic range are calibrated here to the Geomagnetic Polarity Timescale either directly or inferred via correlation with dinocyst biostratigraphy. Latitudinal diachroneity of ~7 million years is documented for F. brachiata, which disappears earlier in tropical and mid-latitude sites than in the northern high latitudes. These observations, coupled with a preliminary compilation of the Chron C20n taxonomic composition of pelagic diatom assemblages for Sites 338, 1051 and 1260, indicate that diatoms diversified palaeobiogeographically considerably earlier than the Eocene-Oligocene Transition, as commonly believed. This study also emphasizes the importance of the detailed examination of specimens from both museum collections and deep-sea cores as a step toward enhancing the utility of Palaeogene diatoms in palaeoceanographic and palaeoenvironmental reconstructions.
PL
Okrzemki odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów. Ich wrażliwość na wiele czynników środowiskowych, w tym na zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi, stała się podstawą opracowania indeksów okrzemkowych służących określaniu kierunków zmian środowiska. W celu określenia stanu środowiska w okolicach dawnej kopalni rud cynku i ołowiu pobrano próby z rzeki Chechło (woda, osad, materiał biologiczny). Próby wody zbadano pod względem chemicznym. Pobrane mikroorganizmy oznaczono do gatunku i przeanalizowano skład gatunkowy ich zbiorowisk. Badano wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na populacje okrzemek. Stwierdzono obecność licznych gatunków okrzemek charakterystycznych dla wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi, a także okrzemki należące do gatunków wrażliwych na zanieczyszczenia środowiska (Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova & Round) co można wiązać ze zmniejszeniem zanieczyszczenia metalami ciężkimi wskutek zamknięcia kopalni rud cynku i ołowiu będącej głównym źródłem zanieczyszczeń rzeki. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić przyczynek do określenia potrzeb remediacji terenów zdegradowanych eksploatacją rud metali.
EN
Diatoms play a key role in the functioning of ecosystems. Their sensitivity to many environmental factors, including water pollution with heavy metals, became the basis for the development of diatomaceous indexes for determining the direction of environmental change. In order to determine the state of the environment in the vicinity of the former mine zinc and lead ore samples were collected from the river Chechło (water, sediment, biological material). Water samples were tested in respect of chemical properties. Collected microorganisms were identified to species and the species composition of their communities was analyzed. The effect of heavy metals pollution on populations of diatoms was examined. The presence of numerous species of diatoms characteristic of water contaminated with heavy metals was revealed (Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova & Round). Also diatoms belonging to sensitive to environmental pollution microorganisms were notified. This can be associated with a reduction in pollution by heavy metals as a result of the closure of the zinc and lead mine as the main source of pollution of the river. The obtained results may provide a contribution to identify the needs of remediation of degraded areas by exploitation of metal ores.
PL
Określono możliwości stosowania okrzemek jako bionawozu nowej generacji w uprawie wierzby wiciowej w warunkach zredukowanego nawożenia syntetycznego i sprawdzono potencjał użyźniania roślin poprzez dolistną aplikację Navicula sp. Wpływ bionawożenia zależał od poziomu wzbogacenia gleby w nutrienty zawarte w syntetycznym nawozie. Pozytywny wpływ okrzemek na wzrost roślin (wysokość, liczba pędów, suma ich długości, plon świeżej i suchej biomasy) był związany ze wzrostem aktywności fizjologicznej (transpiracji, fotosyntezy, przewodnictwa szparkowego, stabilności cytomembran, zawartości chlorofilu w liściach), a także aktywności enzymatycznej (fosfatazy kwaśnej i alkalicznej, RNaz oraz dehydrogenaz). Dolistna aplikacja okrzemek zwiększyła zawartość makroelementów w biomasie roślin wierzby (N, P, K) i nie wpłynęła ujemnie na wartości parametrów energetycznych (ciepło spalania w stanie analitycznym, wartość opałowa w stanie roboczym i zawartość popiołu w stanie roboczym). Okrzemki, jako nowy bionawóz w uprawie wierzby energetycznej, umożliwiają zmniejszenie stosowanych dawek nawozów sztucznych.
EN
Willow plants (Salix viminalis L.) were fertilized with a com. synthetic fertilizer (up to 1.0 g/plant) and then with watersuspended diatoms (Navicula sp.) (600 000 cells in 1 mL of water, sonification at 20 Hz for 15 min, foliar application). The use of diatoms resulted in an increase in the quantity of microelements in plants (N, P, K) but did not affect their energetic properties (heat of combustion, calorific value and ash content) in the working state. The diatoms showed perspective potential as a new generation biofertilizer in prodn. of energy willow.
PL
Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca. Wypływa z Beskidu Niskiego, płynie na granicy Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego, następnie uchodzi do Dunajca na terenie Niziny Nadwiślańskiej. Celem niniejszej pracy było zbadanie różnorodności okrzemek na poszczególnych stanowiskach oraz próba oceny zanieczyszczenia rzeki z wykorzystaniem okrzemek jako wskaźników jakości wód. Wody rzeki Biała Tarnowska charakteryzowały się odczynem zasadowym lub zbliżonym do obojętnego. Wartości stężeń azotanów wskazywały na II klasę jakości, jedynie na ostatnim stanowisku (5) mieściły się w normach odpowiadających I klasie. Na stanowiskach wyznaczonych wzdłuż biegu rzeki zidentyfikowano łącznie 205 taksonów okrzemek. Najbogatszymi w gatunki rodzajami były: Nitzschia (29), Navicula (21) oraz Gomphonema (15). Najczęściej występującym dominantem było Achnanthidium pyrenaicum (Hust.) Kobayasi. Bardzo liczne populacje tworzyła także Navicula lanceolata (Agardh) Kütz., w dolnym biegu rzeki, na dwóch ostatnich stanowiskach. Celem określenia statusu ekologicznego rzeki Białej Tarnowskiej wykonano analizę struktury zbiorowisk okrzemek. Wyniki analiz przedstawiono za pomocą wybranych indeksów okrzemkowych. Według indeksu IPS Biała Tarnowska posiada dobry status ekologiczny (II klasa) na większości badanych stanowisk. Wartości wskaźnika TDI przedstawiały się najgorzej w klasyfikacji i wskazywały najczęściej na wody słabej i złej jakości (IV i V klasa) zwłaszcza w środkowym i dolnym biegu.
EN
The Biała Tarnowska River is a right-bank tributary of Dunajec. It flows from the Low Beskid Mountains, flowing on the border of Ciężkowickie and Rożnowskie foothills and then flows into the Dunajec on the territory of Vistula Lowland (Nizina Nadwiślańska). The aim of this work was to investigate the diatoms diversity at the individual sites and attempt to evaluate pollution of the river with the use diatoms as water quality indicators. The waters of Biała Tarnowska River were characterized by alkaline or circumneutral pH. Values of nitrates concentration indicated II water quality class, only at the last site (5) corresponded to the standards for the I class. At the studied sites located along river course 205 diatom taxa were identified. The riches in species were genera: Nitzschia (29), Navicula (21) and Gomphonema (15). The most popular dominant was Achnanthidium pyrenaicum (Hust.) Kobayasi. Very numerous communities were created by Navicula lanceolata (Agardh) Kütz, at the lower current of river, on two last sites. In order to determine the ecological status of Biała Tarnowska River the analysis of the diatom assemblages structure was performed. The results of the analysis were shown by the selected diatomaceous indices. According to IPS index Biała Tarnowska has a good ecological status (II class) at the most of study sites. Values of TDI index were the worst and indicated poor and bad water quality (IV and V class) especially in middle and lower current.
PL
Na podstawie wyników szczegółowej analizy zespołów nanoplanktonu wapiennego występującego w profilach badawczych otworów wiertniczych wykonanych w rejonie Buska, w północnej części zapadliska przedkarpackiego, określono pozycję stratygraficzną przewierconych sekwencji osadowych. W profilu otworu wiertniczego Busko (Młyny) PIG-1 iły margliste górnej części formacji skawińskiej zaliczono do poziomu nanoplanktonowego NN5 Sphenolithus heteromorphus odpowiadającego środkowemu badenowi Paratetydy i górnemu langowi/ dolnemu serrawalowi w prowincji medyterańskiej. Serie z ewaporatami (przeławicenia gipsów i iłów), wyróżnione jako formacja krzyżanowicka, oraz osady ilaste formacji z Machowa reprezentują poziom nanoplanktonowy NN6 Discoaster exilis. Przez analogię do innych basenów Paratetydy Środkowej granicę pięter badeńskiego i sarmackiego w profilu tego otworu wskazano bezpośrednio poniżej 20-metrowej miąższości sekwencji zawierającej skały bogate w okrzemki. W zespołach nanoplanktonu wapiennego dolny sarmat wyznacza pojawienie się gatunków Rhabdosphaera poculi Bóna et Kernerne i Rhabdosphaera procera Martini. W profilu otworu wiertniczego Kazimierza Wielka (Donosy) PIG-1, w osadach formacji z Machowa, wyróżniono poziom nanoplanktonowy NN6 Discoaster exilis. Masowy rozwój okrzemek udokumentowany w profilu otworu wiertniczego Busko (Młyny) PIG-1 świadczy o położeniu tego obszaru w pobliżu ujścia większej rzeki dostarczającej związki azotu, fosforu oraz krzemionkę. Zachowanie delikatnych frustul okrzemek było możliwe dzięki szybkiej sedymentacji osadów klastycznych w nadkładzie skał bogatych w okrzemki.
EN
The results of detailed analysis of calcareous nannoplankton in Miocene deposits from the northern part of the Carpathian Foredeep enabled stratigraphic conclusions. Marly clays of the uppermost part of the Skawina Formation in the Busko (Młyny) PIG-1 borehole section are correlated with the NN5 Sphenolithus heteromorphus Zone that corresponds with the Middle Badenian in the Paratethys and the upper Langhian/ Lower Serravalian in the Mediterranean region. The Krzyżanowice Formation, which includes evaporites (gypsum and clay intercalations), and the Machów Formation represent the NN6 Discoaster exilis Zone. By a comparison with other Paratethyan basins, the Badenian/ Sarmatian boundary is proposed just below a 20-metres thick set of diatomaceous siltstone layers. Among the calcareous nannofossil species, the appearance of Rhabdosphaera poculi Bóna et Kernerne and Rhabdosphaera procera Martini may point to the Lower Sarmatian transgression. Clayey sequences of the Machów Formation in the Kazimierza Wielka (Donosy) PIG-1 borehole correspond with the NN6 Discoaster exilis Zone. Abundance of diatom floras observed in the Busko (Młyny) PIG-1 borehole suggests a proximity of a river mouth that supplied water with nitrates, phosphates and silica. Preservation of delicate siliceous diatom frustules was possible due to rapid deposition of clastic sediments above diatomaceous siltstone.
EN
Eutrophication, disappearance of aquatic vegetation and fish introduction are important disturbances of aquatic ecosystems, especially in plateau lakes, which are generally considered to be very vulnerable. This study investigated the effects of eutrophication, aquatic vegetation and fish introduction on the diatom community of Lake Xingyun by examining the changes of microfossil diatom assemblage. Results showed that diatom assemblages changed with increasing trophic level, decreasing aquatic vegetation and fish introduction. A mesotrophic, alkaliphilous species, Aulacoseira ambigua, was dominant in Lake Xingyun before 1950, which indicated the lake was mesotrophic in the period. Epiphytic diatom species (Achnanthes minutissima, Denticula sp., Gomphonema pumilum) presented high relative concentration between 1950–1980, which indicated aquatic vegetation had a higher cover in this period. The number of diatom species varied from 20 to 66, and to 52 with the change of aquatic vegetation from the past to present. Epiphytic diatoms except Achnanthes minutissima disappeared with the decrease of aquatic vegetation after 1980. Since 1980, with the sharply rising of TP and TN concentration, mesotrophic species (Aulacoseira ambigua) disappeared and eutrophic species (Cyclostephanos dubius, Fragilaria crotonensis, Aulacoseira granulata, Nitzschia palea) were dominant. It indicates the lake has evolved towards eutrophication after 1980. Our study indicated that change of trophic status and aquatic vegetation are important driving factors affecting diatom community composition in Lake Xingyun, but that fish introductions have also been an additional factor.
EN
Well-preserved foraminiferids have been found in the Chmielnik-Grabówka section (Skole Nappe, Polish Carpathians). The Abathomphalus mayaroensis (late Maastrichtian) and Racemiguembelina fructicosa (earlylate Maastrichtian) standard planktonic foraminiferal biozones have been recognized, based on the occurrence of their respective index species. Sediments of the R. fructicosa Zone contain diatoms, which are a rare component of Cretaceous flysch microfossil assemblages in the Carpathians. The diatom frustules and some foraminiferid tests are pyritized, probably after burial in the sediment, below the redox boundary or in the oxygen-deficient microenvironment inside the frustules or tests of microfossils; the presence of trace fossils and bioturbational structures in the same bed indicate an oxygenated sea floor.
EN
Research on soil diatoms has been conducted in Podkarpacie voivodeship in Dąbrowa village ( 50°03'31 N 21°48'35 E) in the Subcarpathian Province in SE Poland. On the same soil type, i.e. silty clay loam (sand 0-23%, silt >40, clay 36-50%), two tillage systems were applied under maize (Zea mays): traditional and reduced. The major aim of the research was to analyse diatom diversity depending on the applied tillage system under maize (Zea mays). In the soil samples it was identified 62 taxa of diatoms, including 38 under traditional tillage, and 50 under reduced tillage. Under traditional tillage the most frequent species were Stauroneis thermicola, Mayamaea cf. atomus var. permitis, Nitzschia palea, and Pinnularia obscura. Under reduced tillage, Amphora montana was the most abundant. The dominant diatoms are characteristic of water reservoirs but are regulary found also on wet or moist sites.
PL
Badania nad okrzemkami glebowymi prowadzono na terenie woj. Podkarpackiego w miejscowości Dąbrowa ( 50°03'31 N 21°48'35 E), gdzie na tej samej glebie zastosowano dwa systemy uprawy roli tradycyjny i uproszczony. Celem pracy było zbadanie różnorodności okrzemek w zależności od zastosowanego systemu uprawy roli na tej samej glebie - pyle ilastym (płi) pod uprawą kukurydzy. W materiale oznaczono 62 taksony okrzemek, w tym w próbkach z uprawy tradycyjnej - 38, natomiast z uprawy uproszczonej - 50 taksonów. Na polu z uprawą tradycyjną dominowały: Stauroneis thermicola, Mayamaea cf. atomus var. permitis, Nitzschia palea i Pinnularia obscura, natomiast na polu z uprawą uproszczoną najliczniej rozwijała się Amphora montana. W obydwóch systemach uprawy dominowały okrzemki występujące głównie w zbiornikach wodnych, ale także regularnie na mokrych i wilgotnych miejscach.
EN
The paper presents the results of the researching of microflora (phytobenthos and plankton) and physical-chemical indicators in the water region created after extraction of sand in the locality of Biestrzynnik. The excavation is not a place for rest and recreation. It used to be available for anglers only for a period of several years. The water region has a well developed littoral zone and numerous species of fish attractive for anglers are found in its waters. SampIes for microscopic examination and physical-chemical examinations of water were collected. The participation of indicatory species was 50 %. They belonged to Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae and Chrysophyceae. Among them, species from the ecological group of saproxenes were dominant. With regard to adopted 5-degree scale, Cymbella ventricosa, Nitzschia hungarica, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Nitzschia hungarica, Cosmarium botrytis had very large population. The results of physical-chemical analyses indicated low polluted water. Selected taxa of indicatory algae with large populations were linked with the values of water pollution indicators. The algae mainly belonged to the group of saproxenes and singly to saprophiles. The examined water body has natural, aesthetic and recreational values.
PL
Praca prezentuje badania mikroflory (fitobentosu i planktonu) oraz wskaźników fizyczno-chemicznych wody akwenu powstałego po wydobyciu piasku w miejscowości Biestrzynnik. Wyrobisko nie jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Było jedynie przez kilka lat udostępnione dla wędkarzy. Akwen ma silnie rozwiniętą strefę brzegową, a w wodzie jest wiele atrakcyjnych dla wędkarzy gatunków ryb. Pobierano próbki do badań mikroskopowych i fizykochemicznych wody. Udział gatunków wskaźnikowych wynosił 50%. Należały do Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae i Chrysophyceae. Wśród nich przeważały gatunki z grupy ekologicznej saproksenów. Bardzo liczne populacje w próbkach pięciostopniowej skali miały: Cymbella ventricosa, Nitzschia hungarica, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Cosmarium botrytis. Wyniki analizy fizyczno-chemicznej wskazywały na mało zanieczyszczoną wodę. Powiązano z wartościami wskaźników zanieczyszczenia wody wybrane gatunki glonów wskaźnikowych o dużych populacjach. Glony należały głównie do grupy saproksenów i pojedynczo do saprofili. Badany akwen ma walory przyrodnicze, estetyczne oraz rekreacyjne.
EN
Novel polymeric packaging materials susceptible to environmentally friendly decomposition appeared on the global market. The paper is devoted to an investigation of the impact of degradable polymer packaging on marine life. The chosen polymer was a commercial packaging based on thermoplastic starch (TPS over 85%). The microorganism chosen was Phaeodactylum tricornutum diatom (identified in many aquatic reservoirs, with a tendency to flow with seawater plankton in places of great saline oscillation). The packaging material was incubated both in natural seawater and in the presence of diatom population. The chlorophyll a content was determined as the criterion of diatom growth in the presence of tested polymers. The polymer surface and the colour changes in the diatom culture were recorded photographically. The presence of polymeric samples significantly changed the kinetic of diatom growth in seawater during incubation affecting its biological balance. During the experiment in seawater, diatom adhered to polymer surfaces and the polymer stimulated their growth.
13
Content available remote Diatoms as a source of new materials
EN
Diatoms are unicellular eukaryotic algae which can be found in almost all aqueous and humid environments. Characteristic features of diatoms is that their frustules have a unique morphology (in particular, the pattern of nanostructures, such as pores, ridges, areoles and other forms), and their cell walls are made of silica (hydrated silicon dioxide). Because of this specific morphology, diatoms can be used for manufacturing bio- or chemical sensors, membranes, biotemplates, biocapsules, carriers, or even nanoreactors. For certain applications, diatoms have to be processed and sintered. The paper presents some initial results obtained in experiments on the consolidation of diatoms. In particular, attention was paid to the preservation of the nanopores that naturally exist in diatoms, since the nanopores present in bulk materials inside the sintered grains can enhance fracture toughness. The diatoms and bulk materials obtained by pressing and sintering were examined by scanning electron microscopy (SEM). The SEM observations revealed the effects of sintering of diatoms and changes of their morphology. The diatoms were treated as a powder, i.e., they were consolidated by die pressing and then sintered. After the process of consolidation, most of the pores naturally existing in diatoms were closed. The results suggest that because of their highly diversified shapes the diatoms cannot be uniformly consolidated by die pressing. The highest relative density achieved was 83 %.
PL
Okrzemki to jednokomórkowe, eukariotyczne algi, które można znaleźć w niemalże wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych. Charakterystyczną cechą okrzemek jest to, że ich skorupki mają unikalną morfologię (w szczególności stanowiącą wzór nanostruktur takich jak pory, grzbiety, otoczki i inne formy), a ich ściany komórkowe złożone są z krzemionki (uwodniony ditlenek krzemu). Z powodu tej specyficznej morfologii, okrzemki mogą być wykorzystane do wytwarzania biosensorów, czujników chemicznych, membran, bioszablonów, biokapsuł, nośników lub nawet nanoreaktorów. W przypadku pewnych zastosowań, okrzemki muszą być przetwarzane i spiekane. Artykuł przedstawia niektóre wstępne wyniki uzyskane podczas doświadczeń zawiązanych z konsolidacją okrzemek. W szczególności, zwrócono uwagę na zatrzymywanie nanoporów, które w sposób naturalny występują w okrzemkach, ponieważ nanopory obecne w materiałach masywnych wewnątrz spieczonych ziaren mogą podwyższać odporność na pękanie. Okrzemki i masywne materiały, otrzymane drogą prasowania i spiekania, badano za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Obserwacje SEM ujawniły skutki spiekania okrzemek i zmiany ich morfologii. Okrzemki były przetwarzane jak proszki, tzn. były konsolidowane drogą prasowania w matrycy i następnie spiekane. Po procesie konsolidacji większość porów naturalnie istniejących w okrzemkach uległa zamknięciu. Uzyskane wyniki sugerują, że okrzemki nie mogą być jednorodnie konsolidowane za pomocą prasowania w matrycy z powodu ich skrajnie zróżnicowanych kształtów. Najwyższa wartość gęstości względnej, którą uzyskano, wynosiła 83 %.
PL
Przedstawiono badania mikroflory (fitobentosu i planktonu) w akwenie powstałym w wyniku wydobycia piasku w miejscowości Biestrzynnik (województwo opolskie). Wyrobisko nie jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Było jedynie przez kilka lat udostępnione dla wędkarzy. Akwen ma dobrze rozwiniętą strefę brzegową, a w wodzie występuje wiele atrakcyjnych dla wędkarzy gatunków ryb. Pobierano próbki do badań mikroskopowych. Udział gatunków wskaźnikowych wynosił 50%. Należały one do: Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae i Chrysophyceae. Wśród nich przeważały gatunki z grupy ekologicznej saproksenów. Bardzo liczne populacje w próbkach pięciostopniowej skali miały: Cymbella ventricosa, Navicuła radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Nitzschia hungarica, Cosmarium botrytis. Glony należały głównie do grupy saproksenów i pojedynczo do saprofili. Badany akwen ma walory przyrodnicze, estetyczne oraz rekreacyjne.
EN
The paper presents the results of the researching of microflora (phytobenthos and plankton) in the water region created after extraction of sand in the locality of Biestrzynnik. The excavation is not a place for rest and recreation. It used to be available for anglers only for a period of several years. The water region has a well developed littoral żone and numerous species of fish attractive for anglers are found in its waters. Samples for microscopic examination of water were collected. The participation of indicatory species was 50%. They belonged to Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae and Chrysophyceae. Among them, species from the ecological group of saproxenes were dominant. With regard to adopted 5-degree scale, Cymbella yentricosa, Nitzschia hungarica, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Cosmarium botrytis had very large population. The algae mainly belonged to the group of saproxenes and few to saprophiles. The examined water body has natural, aesthetic and recreational values.
PL
Przedstawiono problematykę zakwitu glonów w wodzie powierzchniowej ujmowanej do celów wodociągowych oraz wyniki badań skuteczności procesu mikrocedzenia wody charakteryzującej się dużą liczbą mikroorganizmów fitoplanktonowych, w szczególności sinic, zielenic i okrzemek. Ujmowana woda charakteryzowała się ponadto dużą intensywnością barwy, mętnością i zawartością związków organicznych mierzonych jako OWO. Wykazano, że mikrocedzenie skutecznie zmniejszało liczbę organizmów fitoplanktonowych w wodzie, przy czym skuteczność tego procesu była zależna od rodzaju i liczebności mikroorganizmów w ujmowanej wodzie. Usunięcie sinic było równoznaczne ze zmniejszeniem stężenia wewnątrzkomórkowej mikrocystyny LR. Dodatkowo w wyniku mikrocedzenia stwierdzono zmniejszenie mętności wody (do 82%), intensywności barwy (do 40,8%) i zawartości OWO (do 17,8%) oraz natlenienie wody i nieznaczne zwiększenie pH. Skuteczność usuwania mikroorganizmów wpłynęła również na usuwanie zanieczyszczeń zaadsorbowanych na powierzchni komórek mikroorganizmów. Wykazano, że mikrocedzenie nie wpłynęło natomiast w istotny sposób na zawartość zanieczyszczeń nieorganicznych w wodzie (NH4+, NO3-, PO43-). Badania wykazały, że zastosowanie bezreagentowego procesu mikrocedzenia do wstępnego oczyszczania wody zawierającej glony jest uzasadnione, ponieważ zmniejsza ilość prekursorów ubocznych produktów utleniania oraz zapotrzebowanie na reagenty chemiczne, a także ogranicza skalę problemów technologicznych i eksploatacyjnych w dalszych etapach oczyszczania wody.
EN
The aim of the study was to assess the efficiency of the micro-sieve process when used for the treatment of blooming surface water which is taken in for municipal supply. The water is characterized by a large number of phytoplankton organisms, specifically blue-green algae (Cyanophyta) and diatoms, as well as by a high colored matter content, a high turbidity, and a high content of organic compounds expressed as TOC. The research has produced the following findings. The micro-sieve process efficiently reduced the number of the phytoplankton organisms, and the extent of removal depended on the type and number of the microorganisms that were present in the water being treated. The removal of cyanobacteria accounted for the reduction in the concentration of microcistine LR. In addition, the micro-sieve process brought about a reduction in turbidity (to 82%), color intensity (to 40.8%) and TOC concentration (to 17.8%), as well as contributed to the oxygenation of the water and a slight increase in the pH. The efficiency with which the microorganisms were removed had an influence on the removal of the pollutants adsorbed on their surfaces. The micro-sieve process failed to exert a substantial effect on the content of inorganic pollutants (NH4+, NO3-, PO43-). The study has demonstrated that the application of the micro-sieve process without reagents to the pretreatment of algae-containing surface water is justified; it not only decreases the quantity of the precursors of oxidation by-products and reduces the demand for chemical reagents, but also diminishes the scale of technological and operating problems that are to be coped with at further stages of the water treatment process.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki analizy diatomologicznej (w nawiązaniu do badań palinologicznych) osadów jeziornych interglacjału augustowskiego (podlaskiego) z profili Sucha Wieś (Pojezierze Ełckie) i Czarnucha (Równina Augustowska) w północno-wschodniej Polsce. Osady te leżą na utworach lodowcowych zlodowacenia narwi i są przykryte utworami lodowcowymi zlodowacenia nidy. Na podstawie zmian składu gatunkowego i liczebności okrzemek w tych profilach wyróżniono pięć lokalnych poziomów okrzemkowych L DAZ (Local Diatom Assemblage Zones) z dolnej części osadów profilu Sucha Wieś (DSW-1 do DSW-5) i profilu Czarnucha (DCz-1 do DCz-5). Poziomy te reprezentują pięć etapów sukcesji okrzemek, które są pełniej wyrażone w profilu z Czarnuchy. W pierwszym etapie obok okrzemek peryfitonowych, litoralnych, liczne są również okrzemki planktonowe (Aulacoseira i Stephanodiscus). W drugim etapie znacznie wzrasta udział okrzemek peryfitonowych, słonawowodnych (Fragilaria s.l. ), wskazujących na niski poziom wody w ówczesnym jeziorze. W trzecim i czwartym etapie stopniowy wzrost znaczenia okrzemek planktonowych (głównie Stephanodiscus spp.) świadczy o pogłębieniu jeziora. Etap piąty charakteryzuje się wzrostem liczebności okrzemek peryfitonowych i okrzemek planktonowych, typowych dla jezior eutroficznych. Sukcesja okrzemek z profilu Czarnucha wykazuje duże podobieństwo do okrzemek z profilu Sucha Wieś oraz w mniejszym stopniu do sukcesji okrzemek znanej ze stanowisk osadów jeziornych interglacjału ferdynandowskiego w Polsce i interglacjału białowieskiego na Białorusi.
EN
The paper shows preliminary results of diatom analysis of Augustovian (Podlasian) Interglacial lacustrine-marsh deposits from the Sucha Wieś and Czarnucha sections located in the Augustów Plain, northeastern Poland, in connection with the results of palynological investigations. The deposits overlie Narevian glacial sediments and are overlain by Nidanian glacial deposits. On the basis of changes in taxa composition and the frequency of diatoms in the sections, five Local Diatom Assemblage Zones (L DAZ) have been distinguished in the lower portion of the Sucha Wieś section (DSW-1 to DS W-5) and in the Czarnucha section (DCz-1 to DCz-5). These zones represent 5 stages of the diatom succession, more fully pronounced in the Czarnucha section. During the first stage, apart from littoral periphytic diatoms, also planktonic diatoms are abundant (Aulacoseira and Stephanodiscus). During the second stage, the content of saline-water periphytic diatoms significantly increased (Fragilaria s.l.) indicating a lower water level in the lake. In the third and fourth stages, a gradual increase in the amount of planktonic diatoms (mainly Stephanodiscus spp.) indicates a deepening of the lake. The fifth stage is characterized by a renewed increase in the amount of periphytic diatoms typical of eutrophic lakes. The diatom succession from the Czarnucha section is similar to that from Sucha Wieś and, to a lesser extent, to the diatom succession known from lacustrine deposits of the Ferdynandovian Interglacial in Poland and the Belovezhian Interglacial in Belarus.
PL
W artykule zaprezentowano nową, odporną na artefakty, metodę segmentacji obrazów mikroskopowych okrzemek. Obrazy te pobiera się w skali szarości, w jasnym polu widzenia mikroskopu, z preparatów zawierających zanieczyszczenia takie jak drobinki kurzu, okruchy skorupek lub kryształy piasku. Metoda ta zakłada składanie obrazów pochodzących z różnych płaszczyzn ostrości, zawierających odpowiednio ornamentację powierzchni i kontury okrzemek. Krawędzie obiektów okrzemek wykrywa się przy pomocy filtracji Canny'ego, a ich obszary są wydobywane niezależnie przy zastosowaniu transformaty „czarnego cylindra" i rekonstrukcji morfologicznych. Przerwania konturów podlegają uzupełnieniu poprzez połączenie ich końców wewnątrz poszczególnych obszarów okrzemek. Aby rozróżnić obiekty skorupek o regularnych kształtach od artefaktów sprawdza się krzywizny konturów, osie i środki symetrii. Kierunkowość ornamentacji skorupek okrzemek, jeśli występuje, jest rozpoznawana poprzez analizę histogramów obrazów fazowych wewnątrz masek poszczególnych obiektów.
EN
In the paper a new, robust to artefacts, method of microscopic diatom image segmentation has been presented. Images are acquired in grey-levels using bright field microscopy from specimens with impurities such as dust specks, debris or sand crystals. The method assumes superposition of images from different focal planes including diatom surface ornamentation and boundaries. Diatom object contours are detected using Canny filtering and their background regions are extracted independently applying bottom hat filtering and morphological reconstruction. Contour gaps are filled by linking of all contour ends inside of individual diatom background regions. To distinguish regularly shaped objects of diatoms from artefacts, contour curvatures, symmetry axes and centres are verified for each segmented object. Directional ornamentation of diatom frastules (if present) is detected by histogram analysis of phase images inside of individual region masks.
PL
Przedstawiono główne wyniki badań interdyscyplinarnych osadów jeziornych w Rumlówce koło Grodna. Osady te reprezentowane są przez kredę i mułki ilaste, a przykryte są przez piaski i piaski ze żwirem stanowiące osady fluwioperyglacjalne i deluwialne najwyższego (VI) tarasu Niemna. Badaniami palinologicznymi objęto górną część kredy i mułku ilastego w profilu Rumlówka 2. Obejmują one młodszą część (od fazy Carpinus do fazy Betula+Pinus+NAP) interglacjału murawińskiego (eemskiego) i najstarszą część zlodowacenia poozierskiego (wisły). Badania diatomologiczne młodszej części osadów interglacjału murawińskiego pozwoliły na wydzielenie w nich pięciu lokalnych poziomów okrzemkowych (Local Assemblage Zones L DAZ DR-1 do DR-5), a na ich podstawie pięciu stadiów rozwoju ówczesnego jeziora, od głębokiego, oligotroficznego przez oligomezotroficzne, z często zmieniającym się poziomem wody, do eutroficznego, wyraźnie się wypłycającego. Analiza licznych szczątków malakofauny oraz zębów i kości ssaków, zachowanych zarówno w wymienionych osadach jeziornych, jak i przykrywających je osadach rzecznych, wykazała wzajemne przenikanie się form ciepło- i zimnolubnych. Jest to zjawisko typowe dla schyłkowej części ostatniego interglacjału (murawińskiego, eemskiego) i początkowej części ostatniego zlodowacenia (poozierskiego, wisły) na obszarze środkowej Europy.
EN
The paper presents results of multi-disciplinary studies of the lacustrine deposits from Rumlówka near Grodno. Geological studies show that the strata are represented by marls and clayey silts and are covered by sands and sands with gravel representing of the fluvioperiglacial and deluvial accumulation of the highest (VI) terrace of Niemen. Pollen analyses were conducted in the upper part of the marls and clayey silts in the Rumlówka 2 section. These deposits correspond to the younger part (from the Carpinus to the Betula+Pinus+NAP phase) of the Muravian (Eemian) Interglacial and the oldest part of the Poozerian (Vistulian) Glaciation. Diatom analyses of the younger part of the Muravian Interglacial allowed distinguishing five Local Assemblage Zones L DAZ DR-1 to DR-5, and as a result, also five stages of the lake evolution, from deep basin (oligotrophic lake), through a reservoir with oscillating water level (oligo-mesotrophic lake), to a distinctly shallowing environment (eutrophic lake). The analysis of abundant malacofauna along with teeth and bones of mammals preserved both in the lake deposits as well as in the overlying fluvial deposits indicated intermingling of thermo- and cryophilous forms. This phenomenon is typical of the terminal part of the last interglacial (Muravian, Eemian) and the initial part of the last slaciation (Poozerian, Vistulian) in Central Europe.
PL
Glony spełniają ważną rolę w ocenie jakości wody rzecznej. Wielkość zanieczyszczenia wody jest wyznaczona liczbą glonów, liczebnością ich populacji oraz siłą zależności między gatunkami glonów, a koncentracją poszczególnych pierwiastków w wodzie. O występowaniu i rozwoju zbiorowisk glonów w ekosystemach wodnych decydują biogeny dopływające do nich w nadmiernych stężeniach w ściekach i spływach powierzchniowych. Ważną rolę w ocenie jakości wody spełniają okrzemki, gdyż ich całoroczny cykl rozwojowy odgrywa znaczącą rolę w procesie samooczyszczania wód. W artykule przedstawiono analizę zależności statystycznych między glonami - głównie z grupy okrzemek - w bentosie rzeki Mała Panew, różnorodnością ich rodzajów i gatunków, a wybranymi właściwościami wody. Okrzemki jako organizmy jednokomórkowe i najliczniej występujące w wodzie rzeki mogą być statystycznie porównywalne ze sobą. Współczynniki korelacji mieściły się w zakresie odpowiadającym w większości zależnościom wyraźnym, choć małym oraz pojedynczo zależnościom istotnym. Analiza pokazała, że liczba rodzajów i gatunków okrzemek korelowała z tlenem rozpuszczonym w wodzie, odczynem, azotem azotanowym, potasem, żelazem, wapniem.
EN
Algae play an important role in the assessment of the river water quality. Water contamination volume is determined by the quantity of algae, the numerical forcer of their population and the strength of relationship between the algae species and the concentration of individual elements in water. The occurrence and development of algae communities is determined by the wastewater- and surface runoff-contained biogens that reach them in excessive concentrations. Diatoms play an important role in the assessment of water quality due to their all-year life cycle. The article presents an analysis of the statistical correlations between the algae, mainly the diatoms group, in the benthos of the Mała Panew River and the selected water properties. Diatoms as singe-celled organisms most numerously present in river water may be statistically compared with each other. In majority of cases the correlation coefficients were within the range corresponding to distinct, yet small correlations, and in some cases to statistically relevant correlations. The analysis showed that the number of diatoms genera and species was correlated to the oxygen volume dissolved in water, pH, nitrate nitrogen, potassium, iron and calcium. Statistical correlations between the occurrence of the species and concentrations of mainly phosphorus, iron and sodium in water proved the role of these elements in the development of algae, especially diatoms in the Mała Panew River. Some algae were correlated with several environmental factors. Knowledge on the environmental requirements of these species will help foreseeing the conditions that are the most favorable for their development. Calculating the correlation coefficient with the nitrate form of nitrogen was aimed at confirming that there are usually no preferences for this source of nitrogen among algae. In the Mała Panew River, the algae species and diatoms genera showed lack of correlation with this component.
EN
Holocene diatoms were studied from sediments cores retrieved from Mały Staw Lake in Karkonosze Mts. in Poland and from Somaslampi Lake in Finnish Lapland. In the core from Mały Staw Lake (882 cm long) 184 taxa representing 30 genera were identified. With respect to ecological preferences indifferent forms were the most abundant. The core was divided into six diatom assemblage zones (DAZ: DMS-1-DMS-6) based on CONSLINK cluster analysis. The core from Somaslampi Lake was 249 cm long. The number of taxa identified was significantly higher (250 taxa belonging to 40 genera). In the latter core four diatom assemblage zones (DAZ: DS-1-DS-4) were recognized. Alkaliphilous and indifferent taxa predominated in Somaslampi Lake. Despite the differences in climatic conditions, natural habitats and bedrock, numerous diatom species occur in both lakes; however, they differed in abundance. Generally, the most abundant taxa with respect to biogeography represent forms of the so-called nordic-alpine provenance, typical for oligotrophic lakes.
PL
Analizę diatomologiczną wykonano dla próbek osadów holoceńskich z Małego Stawu w Karkonoszach (Polska) i z jeziora Somaslampi w Laponii (Finlandia). Z rdzenia osadów Małego Stawu o miąższości 882 cm oznaczono 184 taksony należące do 30 rodzajów. Do gatunków dominujących należą okrzemki obojętne względem pH. W diagramie okrzemkowym wydzielono 6 poziomów okrzemkowych (diatom assemblage zones - DAZ: DMS-1 - DMS-6) w oparciu o wyniki analizy klastralnej. W profilu osadów jeziora Somaslampi o miąższości 249 cm zidentyfikowano 250 taksonów należących do 40 rodzajów. W diagramie wyróżniono 4 poziomy okrzemkowe (DAZ: DS-1 - DS.-4). W jeziorze Somaslampi dominują formy alkalifilne i obojętne. Pomimo różnic wynikających z odmiennych warunków klimatycznych, środowiska naturalnego i podłoża, zaobserwowano występowanie tych samych gatunków okrzemek w obydwu jeziorach, ale w różnych zawartościach procentowych. Większość taksonów okrzemek występujących w badanych profilach określanych jest jako formy północnoalpejskie, typowe dla jezior oligotroficznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.