Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okres zimowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Mosty
|
2018
|
nr 1
14--16
PL
Jeszcze przed nastaniem zimy GDDKiA dopina na ostatni guzik wszystkie kwestie związane z utrzymaniem dróg w tym okresie. Wymaga to koordynacji wielu jednostek i przygotowania mnóstwo specjalistycznego sprzętu. W artykule przedstawiamy szczegóły przygotowań do „akcji zima”.
EN
The simulation research results of gains, losses and heat balance of two-, three- and four-paned windows positioned at 30, 60 and 90° angles relative to a surface for climatic conditions in Poznań and the Greater Poland region expected in the eco-power industry have been presented. It has been shown that in a summer period the increase in a number of panes and the angle of widows decreases high solar heat gain which determines similar alternations of heat balance at low losses. Particularly high window heat balance occurs from May to August due to high sun exposure at low heat losses. In winter, window heat balance is generally positive, apart from December, when it is minor and negative due to the lowest solar radiation at not the lowest outdoor temperature. Increasing a number of panes and a window angle does not change significantly window heat balance in a winter period.
PL
Przedstawiono oczekiwane w ekoenergetyce wyniki badań symulacyjnych zysków, strat i bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4- szybowych ustawionych pod kątami 30, 60 i 90° względem podłoża, dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i kąta ustawienia okien zmniejsza wysokie zyski ciepła, które przy niskich stratach determinują podobne zmiany bilansu cieplnego. Szczególnie wysoki bilans cieplny okien występuje w okresie od maja do sierpnia wskutek wysokiego nasłonecznienia przy niskich stratach ciepła. W okresie zimowym bilans cieplny okien jest ogólnie dodatni z wyjątkiem grudnia, kiedy jest nieduży i ujemny z powodu najniższej emisji promieniowania słonecznego przy nie najniższych temperaturach zewnętrznych. Zwiększanie liczby szyb i kąta ustawienia nie zmienia znacząco bilansu cieplnego okien w okresie zimowym.
EN
The paper presents results of simulation tests for the heat balance of double, triple and quadruple glazed windows with eastern, southern, western and northern exposure, conducted for the climate conditions of the city of Poznań and the Wielkopolska region in response to the needs of eco power engineering. It was shown that in the summer period a greater number of window panes and a change in exposure from southern to eastern, western and northern result in a considerable reduction of heat balance for these windows. In the summer months from May to August heat balance of windows with eastern, southern and western exposure is comparable. The heat balance of windows with the northern exposure is much lower in each month of the summer period. In the winter period the highest and positive heat balance is recorded for windows with the southern exposure. Windows facing the other geographical directions have a comparable balance with values around zero. At all the exposures an increased number of window panes to a relatively limited extent improves heat balance, in general for the entire winter period and in its individual months.
PL
Streszczenie Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4-szybowych ustawionych na wschód, południe, zachód i północ dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski oczekiwane w ekoenergetyce. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i zmiana ustawienia okien z południa na wschód, zachód i północ powodują znaczne zmniejszanie bilansu cieplnego okien. W miesiącach okresu letniego od maja do sierpnia bilans cieplny okien zorientowanych na wschód, południe i zachód jest zbliżony. Bilans okien skierowanych na północ jest znacznie niższy w każdym miesiącu okresu letniego. W okresie zimowym najwyższy i dodatni bilans cieplny mają okna skierowane na południe. Okna zorientowane na inne kierunki mają podobny bilans cieplny i oscylujący około zera. Przy wszystkich zorientowaniach geograficznych okien zwiększana liczba szyb dość mało polepsza bilans cieplny ogólnie w okresie zimowym i w poszczególnych jego miesiącach.
4
Content available remote Prowadzenie prac hydroizalacyjnych w okresie zimowym
PL
W artykule opisano zasady postępowania w przypadku wykonywania prac hydroizolacyjnych w przyziemnej części budynku pod koniec sezonu budowlanego, tj. po zakończeniu okresu wiosenno-letniego. Omówiono również wybrane materiały (ich charakterystykę oraz warunki stosowania) pozwalające na prowadzenie prac uszczelniających w czasie poprzedzającym, jak i samym okresie obniżonej temperatury.
EN
The article describes the mode of execution in case of execution of water insulation works on the ground-level parts of buildings at the end of the construction season, e. g. following the conclusion of the Spring-Summer period. Discussed are also selected materials (their properties and conditions of use) permitting the execution of insulation works before and in the period, when low temperatures prevail.
PL
Odpowiednie utrzymanie dróg gwarantuje możliwość bezpiecznego i komfortowego poruszania się siecią transportową. Jednostki odpowiedzialne za utrzymanie dróg w Polsce to: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – zarządzająca drogami krajowym, Zarząd Dróg Wojewódzkich – wojewódzkimi, Zarząd Powiatu – powiatowymi, gminnymi - prezydent miasta, wójt, burmistrz. W artykule przedstawiono problematykę utrzymania dróg w okresie zimowym, na przykładzie wybranej gminy w województwie lubelskim. Zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania dróg w zakresie technicznym i prawnym w Polsce.
EN
Appropriate road maintenance guarantees a safe and comfortable traffic on the transport network. Entities in charge of road maintenance in Poland are: the General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) - managing national roads, the Board of Regional Roads - provincial roads, District Board - county roads, municipal roads - the mayor, the voyt, the commune administrator. The article presents the problem of road maintenance during winter time, on the example of selected municipality in the province of Lublin. Selected aspects of road maintenance in the technical and legal field in Poland were presented.
EN
To maintain permissible parameters in a passive house must be installed mechanical ventilation system. To previous preheat outside air for ventilation system is advisable to use low potential energy of the Earth. Currently, the implementation using ground-air heat exchanger requires extensive parametric studies, development and implementation of engineering calculation methods, a comprehensive study of the possibilities of effective exploitation. Technical prerequisites of use ground-air heat exchanger of geothermal ventilation and the results of analytical studies determining the temperature of the soil at different depths during the year are shown in the article. The graphical dependences of soil temperature during cold season for different values of depths of the heat exchanger laying are obtained. According to the research the recommended depth of laying of ground-air heat exchangers for Lviv was determined.
PL
Zachowanie wymaganych parametrów domu pasywnego jest możliwe jedynie przy zainstalowaniu mechanicznych systemów wentylacyjnych. Do wstępnego podgrzania zewnętrznego powietrza dla systemu wentylacyjnego, wskazane jest użycie niskiej energii potencjalnej Ziemi. Obecnie, stosowanie wymiennika ciepła ziemia-powietrze wymaga szeroko zakrojonych badań parametrycznych, rozwoju i wprowadzenie inżynierskich metod obliczeniowych, oraz wszechstronnych badań nad możliwościami skutecznego ich wykorzystywania. W artykule zostały przedstawione techniczne warunki wstępnego wykorzystania wymiennika ciepła geotermalnej wentylacji ziemia-powietrze i wyniki badań analitycznych określających temperaturę gleby w ciągu roku przy różnych głębokościach. Określono zależność temperatury gleby podczas sezonu zimnego na poziom układania wymiennika ciepła. Na podstawie badań została określona zalecana głębokość układania wymienników ciepła ziemia - powietrze dla miasta Lwowa.
EN
The paper presents the evaluation of the relation between meteorological elements and air pollutants’ concentrations. The analysis includes daily concentrations of pollutants and variation of meteorological elements such as wind speed, air temperature and relative humidity, precipitation and total radiation at four monitoring stations located in the province of Lower Silesia in individual months of the winter half-year (November–April, according to hydrological year classification) of 2005–2009. Data on air quality and meteorological elements came from the results of research conducted in the automatic net of air pollution monitoring conducted in the range of the State Environment Monitoring. The effect of meteorological elements on analysed pollutant concentration was determined using the correlation and regression analysis at significance level α < 0.05. The occurrence of maximum concentration of NO, NO2, NOX, SO2 and PM10 occurred in the coldest months during winter season (January, February and December) confirmed the strong influence of “low emission” on air quality. Among the meteorological factors assessed wind speed was most often selected component in step wise regression procedure, then air temperature, less air relative humidity and solar radiation. In the case of a larger number of variables describing the pollution in the atmosphere, in all analyzed winter seasons the most common set of meteorological elements were wind speed and air temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mające na celu ocenę związków między stężeniem zanieczyszczeń powietrza a elementami meteorologicznymi. Analizą objęto średniodobowe wartości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz wybrane elementy meteorologiczne, tj. prędkość wiatru, temperaturę, wysokość opadu atmosferycznego, wilgotność względną oraz promieniowanie całkowite na czterech stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w okresie zimowym (listopad–kwiecień, zgodnie z klasyfikacją roku hydrologicznego) dla lat 2005– 2009. Dane te pochodziły z badań z automatycznych sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wpływ elementów meteorologicznych na stężenie analizowanych zanieczyszczeń określono z zastosowaniem analizy korelacji oraz regresji krokowej na poziomie istotności α < 0,05. Występowanie maksymalnych wartości stężenia NO, NO2, NOX oraz SO2 w najchłodniejszych miesiącach okresu zimowego (styczeń, luty i grudzień) potwierdziło duży wpływ „małej emisji” na jakość powietrza. Elementami meteorologicznymi najczęściej wskazywanymi w opisach zależności i za pomocą procedury regresji krokowej były prędkość wiatru, następnie temperatura powietrza i rzadziej wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza, promieniowanie całkowite oraz wilgotność powietrza. W przypadku występowania większej ilości zmiennych opisujących zanieczyszczenia w atmosferze, we wszystkich analizowanych półroczach zimowych najczęściej występującym układem elementów meteorologicznych była prędkość wiatru i temperatura powietrza.
9
Content available remote Rola domieszek w betonowaniu zimowym
PL
Artykuł przedstawia dwa aspekty „przeciwmrozowego” oddziaływania domieszek. Pierwszy dotyczy wpływu domieszek na temperaturę zamarzania mieszanki betonowej w porównaniu z temperaturą zamarzania odpowiedniego roztworu samej domieszki. Drugi aspekt dotyczy wpływu różnych domieszek na wytrzymałość na ściskanie betonu, który został poddany zamrożeniu we wczesnej fazie dojrzewania. Wyniki analiz mogą być przydatne do uznania, które domieszki są najlepszą ochroną dla betonu w czasie robót w okresie zimowym. Bardzo ważne jest także, że zastosowanie domieszek nie może być jedynym sposobem ochrony świeżego betonu przed mrozem.
EN
The paper presents two aspects of „antifreeze” effectiveness of concrete admixtures. The first is the influence of concrete admixtures on freezing point of fresh concrete in comparison to freezing point of adequate water solution admixture. The second presents the influence of different admixtures on stress strength of concrete which was frozen during an early stage of its hardening. The results of the investigation can be helpful to understand which admixtures are the best protection for concrete during wintertime works. Very important is, that using of admixtures cannot be the only way of frost protection for fresh concrete.
10
Content available remote Pielęgnacja betonu zimą
11
Content available remote Roboty murowe w okresie zimowym
PL
W pracy dokonano analizy opadów atmosferycznych, temperatury powietrza oraz zmian poziomu wód gruntowych w okresach zimowych 40-lecia 1961/1962-2000/2001 we Wrocławiu-Swojcu. W celu pełniejszej oceny zmienności wartości ekstremalnych analizowanych elementów agrometeorologicznych rozpatrywano je w różnych przedziałach czasu, tj. pentady, dekady i miesiąca. Zwrócono uwagę nie tylko na częstość występowania wartości ekstremalnych badanych czynników, ale również przeanalizowano okresy ich pojawiania się oraz tendencje.
EN
The analysis of daily values of extreme precipitation, ground water level and air temperature in the winter periods of the years 1961/1962-2000/2001 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. To better estimate variability of these anomalies, the elements were analysed for different time interval of 5 and 10 days and a month. Apart from the frequency of extreme values, the periods and trends in their occurrence were also considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.