Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okres wegetacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kiedy najczęściej pod koniec kwietnia nadchodzi okres wegetacji, następuje koniec sadzenia roślin. Oczywiście koniec nie obejmuje sadzenia z pojemników. Jednak z uwagi na pełnię prac inwestycyjnych właśnie w okresie wiosenno-letnim przesyłanych jest mnóstwo zapytań o wycenę kosztów przesadzania drzew. W oderwaniu od cyklu życia drzew.
EN
Myrica gale L. leaves were collected from two plantations in Poland and flowers from one plantation. Essential oil yield and composition were assessed according to plantation site and leaf development stage. Main components of essential oils were: 1,8-cineole, α-pinene, limonene, selina-3(7)-diene, and (E)-nerolidol. It is proven that senescent leaves are valuable source of essential oil.
EN
The paper examines the results of phenological research on common beech (Fagus sylvatica L.) during a period of 21 years (1995-2015) in the submontane beech forest of central Slovakia (Inner Western Carpathians). We focused on bud-burst, leaf unfolding and leaf colouring. Temporal analysis indicated that the mean monthly air temperature increased, especially from April to August. An extraordinary increase of air temperature in March and April, mostly in the last decade, was detected. The precipitation from May to August varied considerably, but in the range of the long-term mean value. During the study period, the mean/earliest/latest onset of the bud-burst of common beech was observed on the 110th/101st/120th day of the year (DOY), respectively. As for leaf unfolding 10% and 50% (LU 10 and LU 50), we found the mean/earliest/latest onset on the 114th/103rd/122nd DOY and on the 118th/108th/124th DOY, respectively. The mean/earliest/latest onset of leaf colouring 10% (LC 10) and 50% (LC 50) started on the 272nd/262nd/288th DOY and on 286th/276th/298th, respectively. A medium degree of negative correlation (r = -0.68, P < 0.05) was found between air temperature and spring plant development (LU 50). In contrast, for both the cumulative temperature and precipitation, we found very low correlation with autumnal leaf phenology (r ≤ 0.3, P > 0.05). The vegetation period of the examined tree species lasted for 168 days on average (min/max were 155/183 days). Trend analysis revealed an earlier onset of spring phenophases by 7 days/2 decades. Conversely, a delay of autumnal phenophases by 9 days was recorded, so the vegetation period of beech extended by more than two weeks during the study period.
PL
Celem niniejszej pracy było porównanie dat początku okresu wegetacyjnego (OW) na obszarze Polski w okresie 2001–2010, które wyznaczono na podstawie dwóch niezależnych metod. Do wyznaczania dat metodą Gumińskiego wykorzystano średnie miesięczne wartości temperatury powietrza z punktów gridowych rozmieszczonych na terenie kraju. Natomiast do określenia dat początku OW metodą teledetekcji satelitarnej wykorzystano dane pochodzące z NASA LP DAAC, które były wynikiem pomiarów wykonywanych przez wielospektralny skaner MODIS umieszczony na satelitach Terra i Aqua. Wykazana została znaczna zgodność średnich terminów początku OW w Polsce wyznaczonych tymi dwoma metodami, co może sugerować istotny wpływ czynnika termicznego na wzrost aktywności fotosyntetycznej roślinności po okresie zimowym. Obydwie metody potwierdziły, że przeciętnie najwcześniej początek OW występuje w południowo-zachodniej części kraju, natomiast najpóźniej w Polsce Północnej i na obszarach górskich.
EN
The aim of the paper is to compare the dates of the onset of the growing season in Poland in the period 2001–2010, which were determined on the basis of two independent methods. The dates determined by Gumiński method based on gridded monthly mean air temperature over Poland area. In turn, satellite data extracted from NASA LP DAAC product, which were the result of measurements performed with multispectral scanner (MODIS) on the Terra and Aqua satellites. It was demonstrated that the average dates of the onset of the growing season in Poland determined by two methods did not differ significantly. It may suggest a significant impact of thermal factor on the increase in the photosynthetic activity of vegetation after the winter months. Both methods confirmed that the earliest average dates of the onset of the growing season occur in the southwestern part of the country, and the latest in northern Poland and in the mountain areas.
EN
The purpose of the presented work was to evaluate the changes in the sulfur content in the aboveground parts of Miscanthus x giganteus under the influence of applying incrementally increasing doses of nitrogen and potassium. Field experiments were conducted using the split-plot method on light, sandy soil. Varying doses of nitrogen-based fertilizers were used: 100 kg N; 150 kg N and 200 kg N ha–1, with potassium 83 kg K and 124 kg K (100 kg and 150 kg K2O). Plant samples were taken from 2007 to 2009 during the months of June through October. Throughout the vegetation period the sulfur content in the studied Miscanthus was twice as high in the leaves as in the stems. The highest amount of sulfur was found in young plants. By the end of the vegetation period the sulfur content in the leaves fell by about 30 % and in the stems by 60 %. None of the studies found that fertilizing with nitrogen significantly modified the sulfur content in Miscanthus. However, it was determined that the sulfur content was significantly higher in the stems and leaves of the Miscanthus fertilized with higher doses of potassium. Throughout the three-year study period increasingly higher amounts of sulfur were observed in the aboveground parts of Miscanthus at all the field trial locations.
PL
Celem prezentowanej pracy była ocena zmian zawartości siarki w częściach nadziemnych miskanta olbrzymiego pod wpływem stosowania wzrastających dawek azotu oraz potasu. Ścisłe doświadczenie polowe założono metodą split-plot, na glebie piaszczystej lekkiej. Zróżnicowane dawki nawozów azotowych wynosiły: 100 kg N; 150 kg N oraz 200 kg N ha-1, natomiast potasu 83 kg K i 124 kg K (100 kg i 150 kg K2O). Próbki roślinne pobierano w latach 2007-2009, w okresie od czerwca do października. Podczas całego okresu wegetacji miskanta stwierdzano prawie o połowę mniejsze zawartości siarki w łodygach niż w liściach. Najwięcej tego składnika zawierały rośliny młode. W miarę upływu okresu wegetacji zawartość siarki zmniejszała się w liściach o około 30 %, natomiast w łodygach o 60 %. W żadnym z lat badań nawożenie azotem nie modyfikowało istotnie zawartości S w miskancie. Stwierdzono natomiast istotny wzrost zawartości siarki w liściach i łodygach miskanta nawożonego większą dawką potasu. W kolejnych latach badań na wszystkich obiektach obserwowano w nadziemnych częściach miskanta coraz wyższą zawartość siarki.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w wybranych okresach wzrostu i rozwoju oraz w całym okresie wegetacji, w południowej części Polski, na glebach pszennych i żytnich. Na podstawie 1413 danych z lat 1981-1996 pochodzących z 12 stacji doświadczalnych przeprowadzono badania, które umożliwiły określenie wpływu wysokości i rozkładu opadów na wielkość plonu pszenżyta ozimego. Jakość gleby istotnie wpływała na plony pszenżyta ozimego. Najwyższe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,0 t·ha-¹) wystąpiły, gdy suma opadów wynosiła 180-220 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm - 35-45, a ogólna liczba dni z opadem - 50-60. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 220-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The paper presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfall in particular growth stages and throughout the vegetation season in the southern part of Poland on wheat and rye soils. The study was based on 1413 results of experiments carried out at 12 experimental stations in the years 1981-1996. Soil quality had a significant effect on winter triticale yielding. The highest yields of ca. 7.0 t·ha-¹ on wheat complexes were obtained under the following conditions: rainfall 180-220 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm - 35-45 days and the overall number of days with rainfall 50-60 days. The respective figures for rye complexes (yield 6.5 t·ha-¹) were: 220-260 mm, over 50 days and over 60 days.
PL
Na podstawie wyników doświadczeń COBORU z lat 1981-1996 określono zależność plonowania pszenżyta ozimego na glebach pszennych i żytnich w północnej części Polski od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach wzrostu i rozwoju: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wiosenno-letniej wegetacji. Wyniki pochodziły z 13 stacji, a łączna liczba danych wynosiła 1039. Dane opracowano stosując analizę korelacji i regresji kwadratowej. W warunkach prowadzenia badań największe plony pszenżyta ozimego (ok. 7,5 t·ha-¹) na kompleksach pszennych wystąpiły, gdy opady wyniosły 180-200 mm, liczba dni z opadem ≤ 45 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60. Na kompleksach żytnich największy plon (6 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 150-225 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była równa 60, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
Based on COBOR experiments from the years 1981-1996, the dependence of winter triticale yielding on rye and wheat soils in the northern part of Poland was determined on the sum and distribution of rainfall in the following growth periods: the spring beginning of vegetation - shoooting, shooting - dough maturity and in the entire summer vegetation. The results came from 13 stations, the total number of data being 1039. The data were processed using the square correlation and regression analysis. The highest yields of winter triticale on wheat complexes, ca. 7.5 t·ha-¹, were obtained when rainfall ranged between 180-225 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm exceeded 50 days and the total number of days with rainfall was over 60 days. Respective figures for rye complexes (yield 6 t·ha-¹) were: 150-200 mm, 60 days and more than 60 days.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach rozwojowych: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wegetacji na glebach pszennych i żytnich w środkowej części Polski. Na podstawie 2437 danych z 19 stacji doświadczalnych z lat 1981-1996 opracowano modele plonowania. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie, które z badanych parametrów i w jakich okresach mają istotny wpływ na wielkość plonu ziarna pszenżyta ozimego. Największe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,3 t·ha-¹) wystąpiły, gdy opady wyniosły 200-240 mm. Liczba dni z opadem ≤ 5 mm i ogólna liczba dni z opadem nie wpływały wyraźnie na plon. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 200-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 45, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The study presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfalls in the growth stages: beginning of vegetation - shooting, shooting - dough maturity and in the whole vegetation season. Winter triticale was grown on wheat and rye soils in the middle part of Poland. Based on 2437 one-year experiments from 19 experimental stations over 1981-1996, a model of yielding has been elaborated. The study allowed determining which of the studied parameters and when exerts an essential impact on the yield of winter triticale. The largest yields of ca. 7.3 t·ha-¹ was obtained on wheat complexes when rainfall was 200-240 mm. The number of days with precipitation ≤ 5 mm and the total number of days with rainfall did not significantly correlate with the yield. The largest yield (6.5 t·ha-¹) on rye complexes was obtained at total rainfall ca. 200-260 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm over 45 days and overall number of days with rainfall greater than 60 days.
9
Content available remote Zastosowania biostymulacji laserowej w ekoinżynierii i ekorozwoju
EN
The use of unspecific photostimulation of biological material with coherent light for more efficient treatment of waste water, organic wastes, reclamation of regions deteriorated by industry etc. has been initiated by the authors in 1975.Results of long-term interdisciplinary studies confirmed this working hypo-tesis. Laser biostimulation could increase efficiency of e.g. plants using hydrophytes (during periods of hypothermia), as well as accelerate formation of protective green areas alongside main roads. This method is also useful for increase biofuel production and also for higher crops of industrial plants. Therefore there are very useful for restructuring agriculture in contaminated areas and promotion sustainable development of industrial regions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.