Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okrętownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the research results of thermography method used for monitoring process of friction stir welding of sheets made of AW-5083 aluminium alloy. Nowadays monitoring the temperature is used in many fields of science, including in the diagnosis of machining and joining processes such as turning, grinding, milling, welding, etc. Friction Stir Welding (FSW) – a new technology can be successfully used for butt-welding of different types of aluminium alloy sheets. FSW method can be an alternative to traditional arc welding methods i.e. MIG or TIG. The joining process was carried out on laboratory stand built on the basis of universal milling machine FWA-31. The parameters of joining AW-5083 alloy sheets chosen after optimization of the FSW process were presented. For determining temperature and its distribution in tool-workpieces contact area, noncontact infrared method was chosen. Infrared camera ThermoGear G100 produced by NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd. was used. The camera has two measuring ranges defined: -40-+120°C and 0-500°C. Average value of the temperature between the tool and joined metal sheets was about 380°C in case when correct parameters of welding were chosen. Controlling the temperature allow catch the moment when the material of joined sheets is plasticized (370°C ) which is best to start the linear moving of the tool and the same start of welding. The study can be the basis for the use of thermography method to monitor the process and determine the parameters of the friction stir welding for obtaining a high quality joint.
2
Content available remote Monitorowanie oraz balansowanie ogniw akumulatora łodzi solarnej
PL
AGH „Solar Boat” jest akademickim projektem łodzi solarnej. Energia pozyskana z paneli fotowoltaicznych magazynowana jest w akumulatorze litowo-jonowym, wymagającym układu Battery Management System. Zabezpiecza on ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeładowaniem, a także wyrównuje rozbieżności pomiędzy poziomami naładowania poszczególnych cel w akumulatorze. Aby efektywnie balansować ogniwa, niezbędne jest prawidłowe określenie ich stanu naładowania. Proces komplikuje nieliniowa zależność napięcia wykazywanego przez baterię od poziomu naładowania, pojemność oraz impedancja wewnętrzna ogniwa i temperatura pracy akumulatora. Budowa układu BMS składa się z doboru układu scalonego zarządzającego akumulatorem, stworzenia obwodów monitorujących oraz balansujących cele przy współpracy z głównym układem logicznym, przygotowania adaptera ogniw oraz komunikacji pomiędzy układem logicznym i komputerem, a następnie odpowiedniej konfiguracji układu.
EN
AGH Solar Boat is an academic project of solar boat. The energy obtained from photovoltaic panels is stored in the lithium-ion battery that requires the Battery Management System. It protects the cells against excessive discharge and overload, as well as balancing divergences between the levels of charge of each cell in the battery. Determining the correct state of charge indicator is necessary to effectively balance the cells. The process is complicated because of non-linear dependence of voltage exhibited by the battery at different charge level, the capacity and the internal impedance of the cell and working temperature of the battery. Construction of BMS consists of a selection of integrated circuit battery management, create a circuit monitoring and balancing the cells in cooperation with the main chip, preparation cells adapter and communication between microcontroler and computer, then configuration the appropriate system.
3
Content available remote Geotechnika partnerem okrętownictwa
PL
Procedura podnoszenia kadłuba samopodnoszącego wielofunkcyjnego statku o nazwie „Innovation” z dźwigiem o dużej nośności (Heavy Lift Jack-Up Vessel – HLJV). Próby morskie przeprowadzane w celu sprawdzenia układu podnoszenia oraz sztywności strukturalnej konstrukcji takich jednostek. Program prób morskich obejmujący wybór odpowiedniej lokalizacji, wykonanie badań dna morskiego, określenie warunków geotechnicznych, a także opracowanie procedury wstępnego obciążenia stóp fundamentowych wraz z prognozą penetracji stóp w podłoże dna morskiego oraz porównanie prognozowanych wartości penetracji z wartościami rzeczywistymi, osiągniętymi w trakcie wynoszenia kadłuba jednostki nad powierzchnię morza i podczas obciążenia wstępnego.
EN
Jacking procedures for „Innovation” a self-elevating vessel equipped with a heavy lift crane (HLJV). Sea trials for HLJV units carried out in order to test the jacking system functioning and integrity of the unit itself. The sea trial program including location selection, soil testing and characterization at the designated location, preparation of legs preloading procedures, estimation of leg penetration into the seabed along with calibration of estimated values against their actual measurements during the jacking and preloading.
PL
Artykuł przedstawia założenia, architekturę i główne funkcje programu DNVGL Survey Simulator. Program, bazujący na wizualizacji 3D okrętów i platform wiertniczych, został stworzony w celu wspomagania profesjonalnego szkolenia załóg pływających. Realizuje on model kształcenia w znacznej mierze odmienny od akademickiego, skoncentrowany przede wszystkim na problemach praktycznych i procedurach obowiązujących w przemyśle. Przedstawione zostały również pierwsze wyniki jego implementacji w procesie nauczania na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
EN
The paper presents history, architecture and functionality of Survey Simulator – an innovative solution helping to train in carrying out visual inspections in more comprehensive, efficient and safe way. Various utilities offered by Survey Simulator help trainees with gaining practical knowledge in order to become self-reliant in their future daily tasks. It makes practical training possible without leaving classroom. The second important problem presented in this paper is an implementation of Survey Simulator at Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, Gdansk University of Technology. Using teaching tool based on practical approach, quite different than theoretical one, dominating at universities, generates new expectations as well as new opportunities for students, researchers and commercial software vendor. Different aspects of cooperation between academia and industry were described as well as first conclusions after few months of intensive usage of the program by students.
5
Content available remote Ocena możliwości zastosowania gazu Browna w okrętownictwie
PL
Artykuł na charakter poglądowy i dotyczy możliwości zastosowania gazu Browna (HHO) jako dodatku do procesu spalania dla okrętowych silników tłokowych. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i przedstawiono zalety oraz wady tego dodatku. Do najważniejszych zalet wykorzystania HHO zaliczono zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa, ograniczenie emisji toksycznych składników spalin, a także zwiększoną szybkość spalania. Największą wadą jest możliwość wystąpienia przedwczesnego zapłonu oraz duża energochłonność procesu pozyskiwania gazu Browna. W podsumowaniu dokonano wstępnej oceny możliwości stosowania HHO w transporcie morskim.
EN
Brown's gas (HHO) is a gas of diatomic structure (H2, O2), which is obtained by electrolysis of water. The article of debate on the possibility of applying a hydroxy to marine engines. They presented studies conducted in different research centers and shows the advantages and disadvantages of this supplement. The major advantages of using HHO included a reduction in specific fuel consumption, reduce emissions of toxic compounds burn, as well as an increased rate of combustion. The most important disadvantages are the possibility of premature ignition and high energy consumption during electrolysis. In conclusion, it made a preliminary assessment of the using of the HHO in maritime transport.
EN
Stabilization/solidification (S/S) method is a potential solution for immobilization of heavy metals containing waste. Immobilization of heavy metals from spent grit, waste material from the shipbuilding and ship repair industry, into the fly ash based geopolymers using the S/S method was evaluated. Addition of spent grit in the quantity of 10% of total solid content of geopolymer mixture decreased the compressive strength of fly ash based geopolymers but did not affect the change of geopolymer strength in function of synthesis parameters. TCLP and EN 12457-2 leaching test were used for the evaluation of chemical stability of contaminated geopolymers with respect to the leaching of heavy metals. The both, TCLP and EN 12457 leachates fulfill the maximum acceptable limits for landfill disposal with respect to the heavy metals concentration. The highest concentration of Zn is observed in a both, TCLP and EN 12457 leachates due to the synthesis parameters.
7
Content available remote Napęd i zasilanie hybrydowe niewielkich jednostek pływających
PL
W ostatnich latach jesteśmy świadkami niezwykłego rozwoju praktycznie wszystkich dziedzin nauki. Dzięki temu zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych projektowane i produkowane są nowe maszyny i urządzenia o coraz bardziej niezwykłych możliwościach. Postęp nie ominął okrętownictwa. Coraz ostrzejsze normy dotyczące ochrony środowiska oraz rosnące ceny paliw spowodowały, że podczas projektowania nowych jednostek oraz modernizacji starszych coraz większą wagę przywiązuje się do ich konstrukcji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji. Należy również pamiętać o tym, że rodzaj zastosowanego napędu może mieć decydujący wpływ na to, czy jednostka zostanie dopuszczona do eksploatacji zwłaszcza na obszarach objętych ochroną, na przykład programem Natura 2000. Przeglądając literaturę fachową dotyczą okrętownictwa, coraz częściej można znaleźć artykuły, w tytułach których pojawiają się zwroty no emission, zero emission bądź green ship. Świadczy to o tym, że większą niż kiedyś wagę przywiązuje się do tak zwanych „czystych technologii”.
8
Content available remote Projekt i budowa regatowo-badawczej łodzi zasilanej energią słoneczną
PL
Studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz członkowie Koła Naukowego KORAB od kilku lat budują nietypowe jednostki pływające i biorą udział w międzynarodowych regatach.
9
Content available remote Projekt i badania jednostki pływającej zasilanej energią słoneczną
PL
Rozwój najnowszych technologii, rosnące ceny surowców energetycznych oraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa stymulują rozwój coraz to nowych przyjaznych środowisku układów napędu i zasilania. Nowoczesne technologie nie ominęły również okrętownictwa. Ze względu na to, że w niektórych atrakcyjnych turystycznie rejonach świata zabroniono stosowania silników spalinowych do napędu jednostek pływających, krokiem naprzód może się okazać zainstalowanie na nich paneli fotowoltaicznych. W artykule opisano projekt i badania prowadzone w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku w związku z katamaranem zasilanym energią słoneczną.
EN
Modern technology development, rising costs of primary energy resources and society higher environmental consciousness stimulate development of new and environment friendly drive and power supply systems. State of the art technologies are also applied in shipbuilding. Due to the fact that in many parts of the world vessels powered with combustion engines are not allowed, application of photovoltaic panels may be a step forward. The article describes project and studies carried out at Shipbuilding Technology Center in Gdansk related to catamaran powered with solar energy.
PL
Stały wzrost zapotrzebowania na handel morski spowodował silny rozwój floty kontenerowców. Wielkość światowej floty kontenerowców wynosiła 3400jednostek w marcu 2005 a zaledwie rok później osiągnęła ona wartość około 3800 jednostek. Co więcej, światowa lista zamówień na kontenerowce zawiera ponad 1000 jednostek. Liczba największych kontenerowców rośnie zgodnie z liczbą pływających po morzu kontenerowców. Przewidywalny jest wzrost zapotrzebowania na małe statki dostawcze i statki dostawcze z większą pojemnością handlową, oznaczającą większą liczbę TEU na pokładzie i większą prędkością rejsową, wzrost wynikający z większej liczby kontenerowców o dużych pojemnościach zawijających do kilku głównych portów morskich. Te małe statki dostawcze i statki dostawcze zapewnią handel pomiędzy dużymi terminalami kontenerowymi i małymi portami spełniając funkcje zaopatrzeniowe. Współczesne statki kontenerowe mają pojemność ładunku dochodzącą do 14 000 TEU i przewiduje się, że pojemność ta osiągnie wartość 18 000 TEU z prędkością podróżną wynoszącą 28 węzłów. Powoduje to konieczność wykorzystania jako głównych silników statków silników Diesla o mocach wyjściowych dochodzących do 100 000 kW ze sprawnością około 50%. Artykuł zawiera klasyfikację floty kontenerowców opartą na liczbie TEU i obszarze żeglugowym, jak również zawiera opisy konfiguracji morskich siłowni dla współczesnych kontenerowców, z uwzględnieniem napędu głównego, siłowni elektrycznych i parowych. Ponadto, omówione zostały współczesne trendy w budowie kadłubów okrętowych i morskich siłowni.
EN
Permanent growth of sea trade demand has contributed to strong expansion of container carriers. The capacity of the worlds container fleet was about 3400 vessels in March 2005 and only one year later it reached the number of about 3800 ships. What is more, there are over 1000 container carriers in the world's order book. The number of the biggest capacity container carriers is growing along with the number of container vessels at sea. The increasing demand for small feeders and feeders with higher trade capacity, meaning more TEU on board and higher en route speed resulting from higher number of large capacity container carriers that will call at a few main seaports, is predictable. These small feeders and feeders will trade between big container terminals and smaller ports as suppliers. Contemporary container vessels have a load carrying capacity of up to 14 000 TEU and it is foreseen that the capacity will reach 18 000 TEU with voyage speed amounting to 28 knots. It causes the necessity of using diesel engines whose output power is even 100000 kW with an efficiency of about 50% as the main ship propulsion. The container vessel fleet classification based on TEU number and trading area as well as configurations of marine power plants for the contemporary container vessels regarding main propulsion, electric power and boiler plants have been shown in the article. Moreover, the trends of ship hulls and marine power plants are discussed.
EN
The paper presents the state-of-the-art review of the contemporary computational methods in ship propulsor hydrodynamies. pointing out the crucial problems on whiceh the international researcherscommunity attention iso or should be. focused. The review is based on papers presented at important international conferences within the last four years. At the beginning four basic categories of the computational fluid mechanics methods are briefly presented: traditionallifting line and lifting surface. Boundary Element Methods, Reynolds A veraged Navier Stokes Equations and Large Eddy Simulation or Direct Numerical Simulation methods. Then the problems with application of these methods to specific propulsor hydrodynarnic problems are discussed in greater detail. This presentation starts with the narrowly defined design procedures. Le. determination of propeller geometry fulfilling the required dynamic parameters: ship speed. propeller thrust and rpm with maximum efficiency. Then the computations of the complicated flow around a propeller of given geometry are presented, incuding the complicated cases of manoeuvring propellers or hydro-elastic effects. Subsequently the important problems of determination of propellergenerated vortex wakes and prediction of the different forms of cavitation and their hydrodynamic consequences are discussed. A separate section is devoted to unconventional propulsors. concentrating on the most important: pod propulsors and waterjets. The paper ends with a summary pointing out the directions for future research and applications of computational methods in propulsor hydrodynamics.
PL
Referat przedstawia przegląd aktualnego stanu współczesnych metod obliczeniowych używanych w hydromechanice pędników okrętowych, wskazując na kluczowe problemy, na których uwaga międzynarodowej społeczności badaczy jest, lub powinna być, skoncentrowana. Przegląd jest oparty na referatach wygłoszonych na ważnych konferencjach międzynarodowych w ciągu ostatnich czterech lat. Na wstępie pokrótce przedstawiono cztery podstawowe kategorie metod obliczeniowych mechaniki płynów: tradycyjne metody linii i powierzchni nośnej, metody elementów brzegowych (BEM), metody uśrednionych przez Reynoldsa równań Naviera-Stokesa (RANSE) oraz metody numerycznego symulowania koherentnych struktur wirowych (LES) i bezpośredniego numerycznego rozwiązania równań Naviera-Stokesa (DNS). Następnie problematyka zastosowania tych metod do specyficznych problemów hydromechaniki pędników okrętowych jest przedstawiona bardziej szczegółowo. Ta prezentacja rozpoczyna się od wąsko zdefiniowanego zadania projektowego, czyli określenia geometrii śruby napędowej spełniającej zadane parametry dynamiczne: prędkość statku oraz napór i obroty śruby. Potem przedstawiono problemy wyznaczania skomplikowanego opływu śruby okrętowej o zadanej geometrii, również w trakcie manewrowania lub z udziałem zjawiska hydroelastyczności. Następnie przedyskutowano problem określania generowanych przez pędniki śladów wirowych oraz przewidywania różnych form zjawisk kawitacyjnych i ich hydrodynamicznych konsekwencji. Oddzielna część referatu jest poświęcona pędnikom niekonwencjonalnym, koncentrując się na dwóch najważniejszych: pędnikach gondolowych i pędnikach strugowodnych. Referat kończy podsumowanie wskazujące kierunki przyszłych badań i zastosowań metod obliczeniowych w hydromechanice pędników okrętowych.
PL
Linie wałów są zazwyczaj obliczane i konstruowane indywidualnie dla wszystkich typów maszyn. Obliczenia są dokonywane z uwzględnieniem zadań stawianych maszynom, obciążeniom dynamicznym występującym w na łożyskach etc. Typowym przykładem konstrukcji jest linia wałów okrętów do zwalczania min. Współczesne okrętowe układy napędowe są obliczane przy obciążeniach statycznych, a w procesie prób zdawczych sprawdzane przy zmiennych obciążeniach. Podstawowym zadaniem obliczeniowym jest wyeliminowanie ewentualnych rezonansów drgań wzdłużnych, giętnych i skrętnych. Analiza obciążeń występujących w linii wałów okrętowych wskazuje na występowanie silnych oddziaływań dynamicznych wpływających na niezawodność układu napędowego. Oddziaływanie dynamiczne wybuchu podwodnego może spowodować powstanie nieoczekiwanych w obliczeniach wymuszeń. Wartości parametrów współosiowości mogą zostać przekroczone chwilowo, a nawet trwale. Powstające drgania powodują zmiany w zakresie dynamiki oraz powstawanie prędkości krytycznych drugiego rodzaju, które w efekcie są w stanie szybko zniszczyć układy łożyskowe. Modelowanie oddziaływań dynamicznych może dostarczyć informacji niezbędnych w procesie projektowania dla rozpoznania występujących zagrożeń w układzie napędowym niszczyciela min.
EN
Series shaft lines are calculated and constructed individually for all types of machines. Process of calculation covers specific profile of operation like a main task, no stationary, dynamical forces etc. The typical example of this kind of problem is minehunter propulsion system. Modern marine propulsion systems are calculated in static and finally checked for fatigue loads. Elimination of resonance forces need to be calculated shafts for identify axial, radial and torsion vibrations. Analyze of calculation of periodical and random sea loads, bring a strong effect on dynamic behavior of shaft lines bearings and finally on their reliability and survivability. Dynamical reaction caused by underwater explosions brings unexpected forces. The tolerated values of shafting alignment can be variable or permanently changed. Every transverse vibration in the shaft coupling makes disturbance of shafts rotation movement, it results in changes of second critical mode of velocity which provide to resonance and probability of bearing system damage. Modeling of dynamical reactions could brings information to the project data base for recognizing level of hazard for propulsion system of the naval vessels.
EN
A physical model of laser welding process is presented. At the beginning of this paper a short characteristic of correct model ing procedure is shown and the form of heat transport in laser welding is described. For a plate with optional thickness the radiative heat transfer on both surfaces is taken into account. Finally, a few analytical examples with use of C-J -N heat source for thermal model ing of laser welding are demonstrated.
PL
Fizyczny model procesu spawania laserem przedstawiony został w niniejszej pracy. Początkowa część poświęcona została krótkiej charakterystyce poprawnej procedury modelowania procesu spawania laserem oraz formie transportu ciepła. Dla płyt o dowolnej grubości uwzględniono w obliczeniach wymianę ciepła na ich powierzchniach ograniczających. W końcowej części pracy przedstawiono kilka analitycznych przykładów z użyciem źródła ciepła C-J-N do termicznego modelowania procesu spawania laserem.
EN
The basis of this analytic solution are the Fourier-Kirchoff partial differential equation with appropriated boundary conditions. For a plate with optional thickness, the radiative he at transfer on both surface is taken into account. It is assumed that moving C-I-N heat source during a very short period of time, generate an impulse of energy inducing au instantaneous thermal field in the plate area and the analytic solution is received by used Fourier transformation. These fields are being continuously summed up to obtain resultant thermal field .... Finally, the temperature fields generated by C-I-N heat source in both stationary and moving co-ordinates systems are established and which is seen to be much efficiency on inverse modelling process than for classie Rykalin solution.
PL
Podstawą analitycznego rozwiązania problemu przewodzenia ciepła jest cząstkowe równanie różniczkowe Fouriera-Kirchoffa wraz ze stosownymi warunkami granicznymi. W procesie spawania płyty o dowolnej grubości wzięto również pod uwagę promieniowanie na obydwu powierzchniach granicznych. Założono, iż ruchowe źródło ciepła C-l-N, podczas bardzo krótkiego czasu, generuje impuls energii powodujący nieustalone pole cieplne na powierzchni płyty a analityczne rozwiązanie jest wynikiem transformacji Fouriera. Obszar ten jest w sposób ciągły sumowany, aż do określenia pola termicznego (9). Ostatecznie określono nowe relacje pól temperaturowych generowanych przez przestrzenny model źródła ciepła C-I-N dla ruchowego i stacjonarnego układu, których efektywność jest niewątpliwie wyższa w procesie odwrotnego modelowania w stosunku do klasycznych rozwiązań Rykalina.
EN
The present paper discusses an analytical method for an inverse modelIing of welding process. In initial part of work the bas es of modelIing of inverse heat conduction problem is presented. Beside, the analysis of a condition of the solution of inverse problem is submitted. Finally, a mathematical optimisation model was proposed to evaluate the optimaI welding condition for circumferential GTA welding of shore structures and process industries.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę analitycznej metody odwrotnego modelowania procesu spawania. W początkowej części pracy określono podstawy odwrotnego modelowania problemu przewodzenia ciepła. Ponadto przedstawiono analizę warunków rozwiązania odwrotnego problemu procesu spawania. Końcowa część pracy dotyczy matematycznego modelu oceny optymalnych warunków spawania obwodowego rur w konstrukcjach przybrzeżnych i przemysłowych metodą GTA.
16
Content available remote Problem of water flow on deck
EN
A ship moving in waves is exposed to various undesired phenomena. Among them is water trapped on deck that affects ship safety. This paper presents a numerical model, based on shallow water nowo describing water tlow on deck. Simplified methods have been applied to determine forces due to the water on deck influencing ship motion in waves. The presented method is developed to be included in the ship motion equation.
PL
Statek poruszający się na fali narażony jest na obciążenia wynikające ze zjawiska wdarcia sfalowanej wody na pokład. W Polskim Rejestrze Statków, w zakresie prac nad poprawą bezpieczeństwa małych jednostek, prowadzone są prace badawcze, mające na celu opisanie tego zjawiska. Praca ma stanowić uzupełnienie opracowanych wcześniej symulacji ruchu statków rybackich na fali nieregularnej o elementy ruchu cieczy na pokładzie statku z uwzględnieniem odkształcalnej swobodnej powierzchni. Artykuł przedstawia metodę ruchu wody płytkiej zastosowanej do opisu zagadnienia ruchu wody na pokładzie statku. Zaprezentowana została weryfikacja wyników z eksperymentem i wynikami obliczeń numerycznych.
17
Content available remote Nonlinear time domain analysis of vertical ship motions
EN
A nonlinear time domain seakeeping analysis has been performed for ships advancing in head seas with regular waves. A hybrid approach has been employed, solving the unsteady hydrodynamic problem in the frequency domain and the equations of motion in the time domain. This procedure transfers radiation and diffraction forces, supposed linear, from frequency to time domain, where nonlinear FroudeKrylov and hydrostatic forces are computed considering the actual hull wetted surface at each time step. In a first test case, a monohull, both a strip theory and a three-dimensional Rankine panel method have been used for the frequency domain analysis, while for another test case, a trimaran, only the three-dimensional methodology has been applied. A comparison of the results shows a good agreement with experimental data and the hybrid approach appears to be actually independent of the technique used in the frequency domain, even if the reliability of the results is strongly related with the accuracy of the evaluation of the hydrodynamic terms.
PL
Przedstawiona została nieliniowa analiza właściwości morskich statku w dziedzinie czasu dla statków poruszających się przy regularnej fali przeciwnej. Zastosowana została metoda hybrydowa polegająca na rozwiązywaniu nieustalonego zagadnienia hydrodynamicznego w dziedzinie częstotliwości i równań ruchu w dziedzinie czasu. Siły radiacyjne i dyfrakcyjne, z założenia liniowe, są przekazywane z dziedziny częstotliwości do dziedziny czasu, gdzie w każdym kroku czasowym obliczane są nieliniowe siły Froude'a-Kryłowa i siły hydrostatyczne z uwzględnieniem rzeczywistej powierzchni zwilżonej kadłuba. W pierwszym prezentowanym przypadku - statku jednokadłubowego, do analizy w dziedzinie częstotliwości została zastosowana zarówno metoda paskowa (strip theory), jak i trójwymiarowa metoda panelowa Rankine'a, natomiast w drugim przypadku - trimarana, zastosowano tylko metodę trójwymiarową. Porównanie wyników pokazuje dobrą zgodność z danymi doświadczalnymi. Metoda hybrydowa okazała się rzeczywiście niezależna od metody zastosowanej w dziedzinie częstotliwości nawet, jeżeli wiarygodność wyników jest silnie zależna od dokładności wyznaczania członów hydrodynamicznych.
18
Content available remote Mutual hydrodynamic interaction between the operating propeller and the rudder
EN
The paper presents a description of the algorithm and computer program developed for numerical analysis of the hydrodynamic interaction between operating propeller and ship rudder. The program is based on unsteady lifting surface model representing the propeller and on boundary element model rep resenting the rudder. The program accepts arbitrary geometry of both the rudder and the propeller as the input data. Interaction with the ship hull is taken into account in the form of given non-uniform vclocity field of the ship wake. The mutual hydrodynamic interaction is taken into account by simultaneous solution of the unsteady kinematic boundary condition on both objects. The results of ca1culation include time-dependent pressure distribution on the propeller and on the rudder together with fluctuating hydrodynamic forces on both objects. Apart from that the program is capable of detecting and describing the dynamic development of different forms of the cavitation phenomena on the propeller and on the rudder. The paper includes the results of calculation of the hydrodynamic characteristics and cavitation phenomena of different propeller-rudder configurations. These results are compared with experimental data wherever available. This comparison confirms the effectiveness of the described computation method as the tool for design and analysis of the propeller-rudder configurations.
PL
Referat przedstawia opis algorytmu i programu komputerowego do analizy numerycznej oddziaływania hydrodynamicznego pomiędzy pracującą śrubą a sterem. Program jest oparty na niestacjonarnej powierzchni nośnej reprezentującej śrubę i na metodzie elementów brzegowych do reprezentacji steru. Danymi wejściowymi są dowolna geometria śruby i dowolna geometria steru. Oddziaływanie kadłuba statku jest brane pod uwagę w postaci niejednorodnego pola prędkości strumienia nadążającego. Wzajemne oddziaływanie hydrodynamiczne jest uwzględniane poprzez jednoczesne rozwiązanie niestacjonarnego kinematycznego warunku brzegowego na sterze i na śrubie. Wyniki obliczeń obejmują zmienne w czasie rozkłady ciśnienia na śrubie i na sterze wraz z wynikającymi z nich siłami hydrodynamicznymi. Ponadto program może wykrywać i opisywać różne formy dynamicznie zmiennych zjawisk kawitacyjnych występujących na sterze i na śrubie oraz wyznaczać ich hydrodynamiczne skutki. Referat zawiera wyniki obliczeń charakterystyk hydrodynamicznych i zjawisk kawitacyjnych różnych konfiguracji ster-śruba. Wyniki obliczeń zostały porównane z dostępnymi rezultatami badań eksperymentalnych. Porównanie to potwierdza skuteczność przedstawionej metody obliczeniowej jako narzędzia do projektowania i analizy konfiguracji śruba-ster.
19
Content available remote Nadzorowana produkcja okrętowego wyposażenia elektrycznego
PL
Współczesny statek lub okręt, przemieszczając się po morzach całego świata, często w ciągu stosunkowo krótkiego czasu narażony jest na oddziaływanie zmiennego środowiska naturalnego, np. temperatur i wilgotności. Dodatkowo zainstalowane na jednostce pływającej mechanizmy maszynowe i obsługujące je urządzenia elektryczne wytwarzają specyficzne środowisko, które powoduje innego rodzaju narażenia.
PL
Produktowce i chemikaliowce to statki przeznaczone do przewozu ładunków płynnych – chemikaliów i przetworzonych w rafineriach płynnych materiałów ropopochodnych. Cechą charakterystyczną tych statków jest widok dużej ilości przeróżnych instalacji rurowych wzdłuż pokładu otwartego jednostki, służących do obsługi przewożonego ładunku płynnego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.