Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okap
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metody obliczania okapów
PL
Powstające w procesach technologicznych zanieczyszczenia powodują obniżenie jakości powietrza w środowisku wewnętrznym. Zawartość szkodliwych substancji w miejscu pracy nie powinna przekroczyć najwyższych dopuszczalnych stężeń. Stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych systemy miejscowej wentylacji wywiewnej, służą ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i utrzymaniu odpowiedniej jakości powietrza. Kluczowym elementem systemu lokalnej wentylacji wywiewnej jest okap. Umieszczony w strefie powstawania szkodliwych substancji, ujmuje zanieczyszczenia usuwane wraz z odciąganym strumieniem powietrza. W artykule przedstawiono metody obliczania okapów. Określono zasady wymiarowania okapów oraz główne czynniki determinujące metodykę obliczania strumienia objętości usuwanego powietrza. Wskazano, że zastosowanie właściwej metody obliczania w głównej mierze zależy od rodzaju źródła emitującego zanieczyszczenie, położenia okapu w stosunku do źródła zanieczyszczenia oraz charakteru ruchu strumienia powietrza usuwanego przez okap.
EN
Contaminants generated in technological processes cause a decrease in air quality in the internal environment. The content of harmful substances in workplaces should not exceed the maximum permissible concentrations. The local exhaust ventilation systems used in workplaces serve to reduce the content of contaminants and maintain the appropriate air quality. The key element of the local exhaust ventilation system is the canopy hood. It is located in the zone of formation of harmful substances, captures the contaminants removed together with the extracted air stream. The paper presents methods of calculating the exhaust hoods. The principles of hood dimensioning and the main factors determining the methodology of calculating the amount of extracted air were determined. It was indicated that the application of an appropriate method of calculating mainly depends on the type of source emitting the pollution, the location of the hood in relation to the source of contaminant and the nature of movement of the air stream extracted through the hood.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono systemy wentylacji odciągów miejscowych przeznaczonych do stosowania w obiektach przemysłowych. Scharakteryzowano systemy ssawek, a także przedstawiono najważniejsze wytyczne projektowe takich systemów. Opisano wpływ lokalizacji odciągów miejscowych źródła zanieczyszczeń na efektywność ich pracy.
EN
The first part of the article presents the local exhaust ventilation systems intended for use in industrial facilities. Suction cup systems are characterized and the most important design guidelines for such systems are presented. The impact of the locations of the local exhaust systems on their efficiency is described.
3
Content available remote Standardy w technice dachowej
5
Content available remote Odwieczny dylemat na budowie: kto buduje, a kto odpowiada
6
Content available remote Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania
PL
W artykule omówiono błędy projektowe i wykonawcze dotyczące okapu balkonów i tarasów oraz podano najważniejsze zasady poprawnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na problemy związane z termoizolacją, hydroizolacją i korozją obróbek. Przedstawiono kluczowe materiały potrzebne do wykonania tego detalu. Przytoczono odpowiednie dokumenty i odniesienia.
EN
The article discusses the faults in design and execution of hoods over balconies and terraces, with specification of the most important rules for proper solutions. Attention was drawn to the aspects of thermal insulation, waterproofing and corrosion of detailings. The key materials needed to produce this detail are presented. Relevant documents and references are mentioned as well.
7
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów (cz. 3). Okap i balustrada
PL
W trzeciej części artykułu dotyczącego trudnych detali balkonów i tarasów omówiono problemy związane z wykonaniem okapu i balustrady. Przedstawiono najczęstsze uszkodzenia tych fragmentów, a także metody poprawnego wykonania. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność systemowych profili okapowych.
EN
The third part of the article concerning difficult details of balconies and terraces discusses problems related to the performance of eaves and balustrades. It presents the most frequently occurring damage of these elements, as well as methods of their proper performance. Particular attention is paid to the suitability of eaves profiles.
8
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 92. Panele rąbkowe a pokrycia łączone na rąbek
PL
W artykule omówiono problemy wynikające z utożsamiania paneli rąbkowych z pokryciem układanym na rąbek. Podano najważniejsze różnice między tymi rodzajami pokrycia, dotyczące właściwości materiałów, sposobów łączenia i montażu.
EN
The article discusses the problems arising from the failure to differentiate between seam panels and roofing joined with seams. The major differences between these types of roofing regarding properties of materials, methods of joining and assembly are presented.
10
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 42, Dobre, ale lekceważone wzorce
PL
Wielu dekarzy starszego pokolenia uczyło się zawodu podczas remontów dachów, które przetrwały wojnę. Taka nauka dekarstwa była oczywiście możliwa głównie na ziemiach zachodnich, gdzie zachowało się wiele dachów z różnymi dobrze wykonanymi pokryciami. Obecne pokolenie wykonawców dachów nie uczy się już w ten sposób. A szkoda.
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 31. Wadliwe okapy
PL
O okapach pisałem w naszej serii już kilkakrotnie. Jednak wadliwe wzorce wykonawcze są wciąż powielane, dlatego należy powrócić do tego tematu. Co więcej, obecnie większość dachów pochyłych jest wadliwie wykonywana. Konsekwencje są bardzo poważne dla wszystkich zainteresowanych - właścicieli domów, wykonawców i nadzoru budowlanego.
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 9. Cena za okap
PL
Relacje między jakością wykonania prac dekarskich a cenami za te usługi mają bardzo złożony charakter, ponieważ na efekt końcowy robót wpływ mają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. Faktem jednak jest, że to inwestor jest obarczony największą odpowiedzialnością za całokształt budowy, ponieważ to on wybiera materiały i ich dostawcę oraz ma wpływ na dobór stosowanych technologii. Jeżeli swoje decyzje podejmuje na podstawie jednego kryterium - niskiej ceny - musi sie liczyć z tym, że konsekwencją tanio zrealizowanej budowy będzie konieczność wykonywania poprawek, a więc poniesienia kosztów znacznie przekraczających poczynione oszczędności.
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 10. Poprawne wykonanie okapu
PL
Okapy są jednym z najtrudniejszych dla dekarzy elementów dachu. Ich wykonanie wymaga dużego wkładu pracy i fachowych umiejętnośc. W okapie mocowane są bowiem rynny, realizowane wloty szczeliny wentylacyjnej i montowana jest podbitka.
PL
Jak wspomniano w poprzednich artykułach z tej serii, zamieszczonych w RI 10 i 11/03, czystość środowiska powietrznego w pomieszczeniach powinna być osiągana przede wszystkim przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących emisji zanieczyszczeń. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu nie jest to możliwe, należy wykorzystywać odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz wentylację miejscową wywiewną – najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując obudowy tych źródeł i odsysając z nich powietrze. Mniej skuteczne są ssawki. Zawsze jednak zastosowanie wentylacji miejscowej wywiewnej jest tańsze i daje lepsze rezultaty przy ograniczaniu emisji zanieczyszczeń niż wentylacja ogólna pomieszczeń.
PL
Omówiono istniejące rozwiązania odciągów miejscowych, wykorzystujące równoczesny nawiew powietrza w celu zwiększenia ich skuteczności działania. Przedstawiono również metody obliczania strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego dla okapów z nawiewem skierowanym do góry oraz wykonano analizę wykazującą korzystne efekty wynikające z zastosowania nawiewu wspomagającego.
PL
Artykuł jest wynikiem dyskusji w gronie specjalistów, zajmujących się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego, wywołanej publikacją dr inż. Doroty Chwieduk pt. "Wybrane przykłady nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie niskoenergetycznym" (COW 7 /99). Odpowiedź Autorki zamieszczona jest w COW 1/2000, str. 37-38
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.