Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ograniczenie hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article, the author described methods of visualizing the acoustic flow and showed how these methods can help scientists understand the complex flow of acoustic energy in a real field. A graphical method for determining the distribution of acoustic waves in a real 3D flow field will be presented. Vector imaging of acoustic events is not possible with the use of traditional metrology applied in pressure acoustics. Based on research using measurements of sound intensity and distribution of vector acoustic field by acoustic orthogonal decomposition method (SI-AOD), the article will present examples of practical applications of these analyses. The described measurement technique, including the method of graphical presentation of results, enriches the knowledge about the mechanism of the flow of acoustic energy stream in real working conditions of the source. The SI-AOD analysis system sets a milestone in the monitoring of sound landscapes and the precise finds noise sources.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję i wstępne wyniki badań numerycznych zmiany charakterystyki dynamicznej toru w celu ograniczenia emisji hałasu. Objaśniono związek teoretyczny między badaną charakterystyką dynamiczną toru (TDR – Track Decay Rate) a hałasem, a następnie opisano metodykę budowy modelu MES, w którym prowadzono symulację badania normowego. Przeanalizowano symulację zastosowania czterech wariantów dociążenia, na torach z szynami o profi lu 49E1 oraz 60E1. Symulacje pozwoliły przeanalizować w jaki sposób zwiększenie masy toku szynowego wpływają na charakterystykę dynamiczną toru, a tym samym na emisję hałasu. Okazuje się, że uzyskany efekt może powodować zmniejszenie emisji hałasu w niektórych częstotliwościach, a zwiększenie w innych.
EN
The paper presents the concept and preliminary results of numerical study of changes in the rail track dynamic characteristics. Change of the characteristics is introduced in order to reduce noise emissions. The theoretical relationship between the studied track dynamic characteristics (TDR - Track Decay Rate) and noise was briefly explained, and then the methodology of FEM modelling for the standard test simulation was described. Four mass modifi cation variants and two rail types (49E1 and 60E1 profiles) were analyzed. Numerical study show correlation between the railroad track mass increase and its dynamic characteristics and thus the noise emission. It turns out that the obtained effect may cause reduction of noise emission in some frequencies, and increase in others.
PL
Wykonywanie transportu lotniczego, jak również prowadzenie działalności na terenie portów lotniczych, odpowiada za zanieczyszczenie środowiska hałasem, który utrudnia funkcjonowanie i ma wpływ na życie ludzi i zwierząt. W artykule omówione zostały sposoby redukcji emisji wysokich dźwięków do środowiska, których źródłem są przede wszystkim statki powietrzne, a także funkcjonowanie lotnisk. Przeprowadzone badania wskazały, że stosowane są liczne rozwiązania, które ograniczają emisję hałasu. Wprowadzenie i wykorzystanie nowych technologii, a także rozwiązań technologicznych do walki ukierunkowanej na obniżenie hałasu zarówno w sposób czynny, jak i bierny, pociąga za sobą zmniejszenie negatywnego wpływu hałasu na środowisko.
EN
The air transport as well as the service provided at airports is responsible for noise emission to the local environment, which hinders the functioning and living, of both, people and animals. The paper shows the potential solutions aimed at reducing the emission of high sounds to the environment, which are primarily caused by aircraft, as well as the activities and functioning of airports. The conducted research has shown that there are numerous solutions which may lead to decrease of the noise emission. Just the introduction and use of new technologies, as well as technological solutions have an impact on the reduction of noise, both in an active and passive way. Undoubtedly both have an impact on its reduction and entails a reduction of its negative impact on the local environment. The aim of this study was to characterize the methods, the solutions which can be use either at airports, or in their surroundings or in aircraft’s construction, which allows to reduce the noise emission to the local environment by air transport. The article is a response to the research problem, which was.
EN
The paper presents the construction measures reducing the noise emission in the running gear system and conducive to the environment protection. The requirements related to the noise emission in accordance with TSI regulations are presented.
PL
W artykule przedstawiono środki konstrukcyjne zmniejszające emisję hałasu w układach biegowych oraz wpływające na ochronę środowiska. Przedstawiono wymagania dotyczące emisji hałasu wg przepisów TSI.
PL
W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia symulacji komputerowej dla potrzeb oceny narażenia na hałas budynków wielopiętrowych. Założono, że analiza pola akustycznego m in. rozkładu poziomu dźwięku A na zewnętrznych elewacjach budynków wielopiętrowych stanowi podstawę do wspomagania procesu wyboru optymalnego rozwiązania redukcji hałasu, uwzględniającego takie elementy jak wysokość budynku, jego położenie względem źródła/źródeł hałasu czy wpływ otoczenia. Na podstawie studium przypadku zaprezentowano poszczególne etapy badań począwszy od identyfikacji obiektu i źródeł hałasu, poprzez tworzenie modelu geometrycznego, dobór metod obliczeniowych, do wygenerowania wariantów (koncepcji) rozwiązań redukujących hałas na elewacji/elewacjach budynku, ich oceny i wyboru najlepszego rozwiązania.
EN
This article presents way of using of computer simulation software for needs of noise exposure assessment of multi storey buildings. It was assumed that the analysis of the acoustic field at the external facades of multi-storey buildings is the basis for supporting the process of selecting the optimal noise control solutions. Based on the case study various stages of research from identifying the object and the noise sources, by creating a geometric model, selection of computational methods to generate variants solutions for noise abatement at the facades of buildings are presented.
PL
Praca dotyczy problematyki zapewnienia odpowiedniej jakości klimatu akustycznego w miastach, gdzie podstawowym źródłem hałasu jest ruch drogowy. Szacowane obecnie koszty ponoszone w obszarach miejskich w wyniku hałasu generowanego przez tą gałąź transportu przekraczają koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza przez związki szkodliwe emitowane w spalinach. Obniżenie poziomu hałasu wymaga wprowadzania skutecznych strategii zarządzania transportem. W realizacji tego zadania podstawową rolę będą odgrywać inteligentne systemy transportowe. Ocena skuteczności zastosowania danej strategii powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji. System spełniający takie zadania stanowi kluczowy element skomputeryzowanych systemów zarządzania implementowanych w celu ograniczania kosztów zewnętrznych transportu. Przedstawione w pracy rozważania wskazują, że dedykowane systemy wspomagania decyzji do zarządzania hałasem pozostają jak na razie rozwiązaniami unikalnymi.
EN
The paper presents a problem of noise management in urban areas where the main sources of noise is the road traffic. Nowadays external cost of road transport due to noise emission in urban areas is much higher than the cost of air pollution caused by emission of exhaust pollutants. Reduction of road traffic noise needs implementation of effective transport demand strategies. In this task the intelligent transport systems will play a primary role. Evaluation of the possible strategies should be performed by using a decision support system. The decision support system is a key element of any computerised management system used in order to decrease the external cost of transport. It was shown that the decision support systems dedicated to manage road traffic noise are still not common.
PL
W ostatnich latach wzrasta liczba nowych stanowisk pracy, m.in. obsługi infolinii - miejsc pracy, na których występują poważne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, m.in. hałas. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy pracowników infolinii oraz podano zalecenia do jego ograniczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że hałas na stanowiskach obsługi infolinii (podczas stosowania przez operatorów telefonicznych słuchawek nagłownych) może stanowić czynnik szkodliwy (powodujących ryzyko uszkodzenia słuchu) i czynnik uciążliwy utrudniający wykonywanie pracy i powodujący pozasłuchowe niekorzystne zmiany zdrowotne.
EN
Lately the nurnber of new workplace type i.e. call center. lt's defined as workstations where the base tasks of worker are realizing by phone and computer. Noise is among the harmful and bothersome hazards of call center workplaces. The article consist: results and assessment of noise on the workplaces in cali center and recommendation for noise reduce. The measurement resuIts show that noise on the workplaces in call center (duringuse by operators handset receiver phone) can be harmful hazards (to bring risk hearing loss) and bothersome to make of work and to bring about extra auditory disadvantageous changes of heath.
9
EN
A compact dual-band electromagnetic band-gap (EBG) structure is proposed. It is shown through numerical simulation using 3D full wave solver that by adding a slit to the classical mushroom shape an extra resonance is introduced and thus dual-band EBG structures can be built by cascading these new elements. It is also demonstrated that this novel approach can be used to isolate noise in a system such as a dual band transceiver integrated into a mixed signal system in a package. Finally, equivalent circuits have been established to aid the design process.
PL
Przedmiotem pracy jest struktura z przerwą elektromagnetyczną (Electromagnetic Band-gap). Przeprowadzono analizę przy pomocy symulacji falowej 3D dodając dodatkową szczelinę do klasycznego kształtu grzyba i uzyskując dzięki temu dodatkowy rezonans. Pokazano, że nowe rozwiązanie może być używane do izolowania zakłóceń.
PL
Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu. Zastosowanie na przejściach dla pieszych adaptacyjnego sygnalizatora dźwiękowego o szerokim zakresie adaptacji poziomu ciśnienia akustycznego powinno ograniczyć uciążliwość wywołaną nadawanym sygnałem akustycznym. Przeprowadzone pomiary wykazały, że możliwe jest obniżenie poziomu emitowanego dźwięku o ok. 6 dB, bez utraty wymaganych właściwości informacyjnych sygnału dźwiękowego.
EN
An audible pedestrian signal device on a crosswalk advises people with visual impairment when to cross safely. The signal should be clearly audible. A decrease in the level of traffic noise may render the signal too loud for inhabitants living near the crosswalk. The application of an adaptive audible pedestrian signal device should solve the problem. Measurements have shown it is possible to decrease the level of the signal by about 6 dB without loss to its information properties.
12
Content available Hałas na statkach - przepisy i praktyka
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan przepisów i międzynarodowych regulacji w aspekcie ograniczenia hałasu na statkach morskich. Wskazano charakterystyczne źródła hałasu, podstawowe sposoby jego redukcji, a także scharakteryzowano nowoczesne, wieloetapowe podejście do zagadnienia. Zwrócono uwagę na problemy pojawiające się podczas pomiarów akustycznych zgodnie z istniejącymi procedurami oraz na tendencje w dziedzinie akustyki okrętowej w kontekście zdrowia i komfortu człowieka.
EN
This article discusses the current state of codes and international regulations in the aspect of noise reduction on ships. Characteristic sources of noise and the main ways of reduction it are shown; a modern multi-stage approach to the problem is characterized as well. Attention is drawn to problems arising during acoustic measurements conducted according to procedures, and trends in ship acoustics in the context of human health and comfort.
PL
W artykule przedstawiono różne metody ograniczania hałasu silników elektrycznych stosowanych w energetyce. W szczególności pokazano zasady, jakimi należy kierować się przy projektowaniu różnych obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych i układów przewietrzających.
EN
The article presents various methods enabling reduction of electric motors noise. In particular, there are discussed rules governing desing of sound absorbing and insulting housings and ventilation system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.