Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ograniczenie emisji spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
PL
W artykule omówiono aspekty związane z rozwiązaniami prawnymi w Unii Europejskiej, które mają bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji toksycznych składników spalin z silników spalinowych oraz są wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych. Przedstawione zostały problemy związane z rozwiązaniami technicznymi, które ograniczają negatywne oddziaływanie skutków eksploatowanych samochodów na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Opisano rozwój i wpływ systemu diagnostycznego OBD oraz wpływ urządzeń pozasilnikowch na ograniczenie emisji. Przeprowadzone badania wybranej grupy samochodów osobowych podczas obowiązkowych badań kontrolnych wyodrębniły grupę pojazdów, która nie spełniła wymagań ustawodawcy w zakresie dopuszczalnych wartości toksycznych składników spalin.
EN
The article discusses aspects related to legal solutions in the European Union, which have a direct impact on reducing the emission of toxic exhaust components from internal combustion engines, which are used to drive motor vehicles. Problems related to technical solutions that limit the negative impact of exploited cars on pollution of the natural environment have been presented. The development and impact of the OBD diagnostic system and the influence of non-engine equipment on emission reduction have been described. Carried out tests of a selected group of passenger cars during the obligatory check tests identified a group of vehicles that did not meet the legislator's requirements regarding the permissible values of toxic exhaust components.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem perspektywicznej biomieszaniny składającej się z mineralnego oleju napędowego oraz syntetycznego oleju napędowego, jako nowego składnika paliw silnikowych. Ponadto omówiono uwarunkowania geograficzne Wrocławia na powstawanie smogu. Zilustrowano wpływ zastosowania nowego rodzaju paliwa na poprawę jakości powietrza w aglomeracji wrocławskiej. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule wykazały, że zastosowanie paliwa z dodatkiem syntetycznym do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym powoduje mniejszą degradację środowiska (redukcja stężenia NOx, CO i SOx) niż przy stosowaniu konwencjonalnych paliw.
EN
Article presents issues concerning the use of forward-looking bio mixture consisting of mineral diesel and synthetic diesel as a new component of motor fuel. Furthermore it shows the geographical determinants of Wroclaw conducive to the formation of smog. In this description it illustrates the effect of using a new type of fuel to improve air quality in the Wroclaw. The results presented in this paper show that addition of synthetic fuel has less deterioration of the environment (reduction of NOx, CO and SOx) than with conventional fuels.
PL
Prezentowany materiał zawiera informację na temat rozwoju nowych przepisów dotyczących emisji toksycznych składników spalin z pojazdów samochodowych i pozadrogowych – ciągników rolniczych oraz wymagań potencjału aparaturowego i metod badawczych.
EN
The following study contains an information about the development of new laws regarding the emission of toxic exhaust gases from cars and non-road vehicles, tractors, as well as the requirements of apparatus capability along with research methods.
EN
An idea to replace the conventional engine fuel with biomethane has been described. The effects of such a swap have been analysed for municipal transport buses in Warsaw. The replacement has been shown to result in a significant reduction of toxic exhaust emissions and in economic savings. The analysis results have been presented in the form of tables and graphs.
PL
W artykule przedstawiono ideę zamiany konwencjonalnego paliwa silnikowego na biometan. Przeprowadzono analizy efektów takiej zamiany dla autobusów komunikacji Miejskiej w Warszawie. Wykazano, że zamiana doprowadzi do znacznego ograniczenia emisji toksycznych składników spalin oraz do oszczędności ekonomicznych. Wyniki zestawiono w tabelach oraz przedstawiono za pomocą wykresów.
6
Content available remote Napędy hybrydowe pojazdów trakcji elektrycznej i spalinowej
PL
W artykule zaprezentowano osiągnięcia krajowe i zagraniczne we wdrażaniu do eksploatacji hybrydowych pojazdów komunikacji miejskiej takich jak tramwaje, trolejbusy i autobusy oraz spalinowych pojazdów trakcyjnych (lokomotyw liniowych i manewrowych). Przedstawiono korzyści wynikające z ich wprowadzenia do eksploatacji związane przede wszystkim z ograniczeniem zużycia energii oraz zmniejszaniem emisji substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych do atmosfery. Zaprezentowano również propozycję modernizacji manewrowej lokomotywy spalinowej poprzez zabudowę w niej układu hybrydowego. Artykuł został opracowany w ramach projektu rozwojowego własnego nr N RIO 0062 10 pn "Lokomotywa manewrowa z hybrydowym układem napędowym z wykorzystaniem wysokowydajnych zasobników energii" finansowanego z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
The national and international achievements in the implementation of the public transport hybrid Vehicles such as trams, trolleybuses and buses and diesel traction vehicles (shunting and line locomotives) to operation are presented in this article. The benefits resulting from their introduction into service related, first of all, to limitation of the energy consumption and reduction of the harmful substances emission and greenhouse gases into the atmosphere are presented. The proposal for modernization of the shunting diesel locomotive by building the hybrid system in it is also shown. This article was elaborated within the own development project No. N RIO 0062 10 titled "The shunting locomotive with the hybrid drive with using the high-performance energy storages" financed from the budget of the Ministry of Science and Higher Education.
PL
Dążenie do ograniczenia emisji składników spalin będące najważniejszym aktualnie trendem rozwojowym konstrukcji silników spalinowych wymaga między innymi zmniejszenia zużycia paliwa. Istotny wpływ na to ma wielkość oporów tarcia, a te zależne są od konstrukcji poszczególnych węzłów tribologicznych, warunków pracy w silniku i własności reologicznych stosowanych olejów silnikowych. Problemem natury poznawczej staje się więc ustalenie relacji między własnościami oleju silnikowego zwłaszcza reologicznymi, a przebiegiem procesów tribologicznych w czasie pracy silnika. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań wpływu lepkości kinematycznej w temperaturze pomiaru na opory tarcia sprężarki tłokowej HS-11, jedenastu losowo wybranych handlowych-świeżych olejów silnikowych.
EN
Tending to restriction of the exhaust gases emission is the most important trend of development of fuel engine design requires among other reduction of the fuel consumption. Quantity of the frictional resistance has a fundamental effect on this depending on design and rheological of the tribological kinematic pairs, engine operating condition and properties of oils using in engine. Nowadays the most important problem of the cognitive nature is determining relation between properties of the engine oil (especially rheological) and the coursing of the tribological processes during running engine. Initially results of the effect kinematic viscosity in test temperature on frictional resistance in piston air – compressor HS – 11 using 11 fresh commercial motor oils are presented in the paper.
PL
W referacie przedstawiono elektronicznie sterowany system zapłonu z recyrkulacją spalin zastosowany w dwucylindrowym czterosuwowym silniku badawczym o ZI. Recyrkulacja spalin zrealizowana została poprzez specjalne świece zapłonowe umożliwiające przepływ spalin pomiędzy cylindrami. Wydatkiem spalin recyrkulowanych (kątem początku recyrkulacji i zakresem kątowym jej trwania) przy zastosowaniu zespołu dwóch zaworów elektromagnetycznych steruje programowalny układ elektroniczny. Opracowany i wdrożony system pozwolił na podjęcie badań wpływu recyrkulacji na ograniczenie emisji spalin oraz podniesinienie sprawności w spalinowym silniku tłokowym o ZI.
EN
The paper presents electronically controlled ignition system with exhaust gas recirculation (EGR) in two cylinder, four stroke SI research engine. Exhaust gas recirculation was achieved by the special spark plugs enabling flow of exhaust gases between cylinders. The flow of recirculated exhaust gas (the angle of start of recirculation and its duration) is controlled with the use of two electromagnetic valves controlled by programmable electronic unit. The designed and practically tested system was used in the studies of the influence of EGR on emissions and efficiency in SI engine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.