Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk fosforu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przestawiono związki pomiędzy nadmiernymi substancjami biogennymi, zawartymi w punktowych i obszarowych źródłach, a procesem eutrofizacji wód powierzchniowych, wraz z jego skutkami środowiskowymi. Nadmiar substancji biogennych wywiera wpływ na znacznie przyspieszenie procesu eutrofizacji. Ścieki i osady ściekowe, wraz ze spływami obszarowymi, uznane zostały za istotne źródła zanieczyszczeń biogennych, stąd niezbędne stało się ich efektywne usuwanie i odzysk, szczególnie odzysk fosforu.
EN
The paper presents relations between excess of nutrients from point and non-point sources, causing the process of eutrophication of surface waters and its environmental changes. The excess nutrients greatly accelerate the process of eutrophication, Wastewaters and sludge, together with non-point sources are significant sources of nutrients, therefore its efficient removals and recovery, particularly recovery of phosphorus, are necessary.
PL
W lipcu 2019 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy koło Jarocina rozpoczął się montaż pierwszej w Polsce instalacji, w skali pełnej technicznej, do odzysku substancji biogennych (azotu i fosforu), w szczególności fosforu wykorzystanego do produkcji nawozów.
PL
Fosfor jest ważnym elementem utrzymania życia, jednakże wysokie stężenia fosforu i azotu zrzucane do wód to powyższe substancje biogenne powodują eutrofizację środowiska wodnego. W pracy przedstawiono wybrane przykłady instalacji do praktycznego zastosowania odzysku substancji biogennych, szczególnie implementacji odzysku fosforu poprzez technologię krystalizacji struwitu z odcieków z przeróbki osadów ściekowych w Ameryce Północnej i Europie.
EN
Phosphorus is essential to life; however, with high concentrations of phosphorus and nitrogen discharged into waters, these nutrients lead to eutrophication of the aquatic environment. The article presents selected examples of installations for practical use of nutrients recovery, in particular implementation of phosphorus recovery from sludge treatment liquors through struvite crystallization technology in North America and Europe.
EN
Phosphorus scarcity is no longer a distant future, therefore the idea of phosphoru recovery is currently widely adopted and developed. Technologies based on the struvite precipitation are consider to address the future P challenges in the optimum way. This paper presents the results of the pilot scale implementation of fluidized bed reactor for struvite precipitation at the wastewater treatment plant. The test was carried out to assess the applicability of the technology in terms of robustness and final product quality, operating at low pH level (7,5-7,8). Obtained struvite pellets were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) with an energy dispersive spectrometer (EDS). The presence of foreign ions and particulate impurities in the feed source, affected the uniform growth of the crystal structure, resulting in highly porous structure of the pellets. Despite the varying physiochemical conditions, typical for wastewater, obtained pellets were determined with 95% struvite purity.
PL
Kurczące się zasoby fosforu kopalnego jak i ich niekorzystny rozdział geopolityczny, powodują iż koncepcja odzysku fosforu z różnego rodzaju odpadów staje się rozwiązaniem niezbędnym dla zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania ludzkości. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, opracowany został cały szereg technologii, dostosowanych do pracy w układach oczyszczania ścieków. Biorąc pod uwagę możliwości wdrożeniowe jak i właściwości agronomiczne uzyskanego produktu w danym procesie odzysku fosforu, technologie oparte o proces wytrącania fosforu w postaci fosforanu magnezowo-amonowego/struwitu (MgNH4PO4 •6H2O), uznane są powszechnie za jedno z najlepszych rozwiązań. W artykule scharakteryzowano granulat uzyskany w reaktorze o złożu ruchomym zasilanym odciekami z komory fermentacji. Reaktor wykonany był w technologii Ostara PEARL. Ciecz procesową utrzymywano w przedziale pH 7,5-7,8, tym samym ograniczając ilość dozowanych chemikaliów. Jako źródło magnezu wspomagające proces krystalizacji struwitu wykorzystano chlorek magnezu. Pomiary składu chemicznego i morfologii uzyskanego materiału wykonano przy użyciu technik dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS). Uzyskane wyniki wykazują wysoką (95%) zawartość struwitu w granulacie oraz śladowe ilości zanieczyszczeń organicznych wbudowanych w strukturę przestrzenną materiału. Obecność jonów Ca oraz kwasów humusowych, zaburzyła równomierny rozrost sieci krystalicznej, powodując wysoką porowatość materiału. Badanie potwierdziło potencjał wdrożeniowy technologii produkcji struwitu, w szczególności w odniesieniu do odporności procesu na występujące wahania składu chemicznego cieczy procesowej.
PL
W ostatnich latach zaobserwowano rosnącą świadomość o ograniczonych zasobach fosforu. Szacuje się, że mogą one ulec wyczerpaniu w ciągu 100 lat, przy obecnym zaawansowaniu technologii. Ponad 80% wydobywanego złoża wykorzystywane jest do produkcji nawozów sztucznych oraz w przemyśle chemicznym. Taka perspektywa zwiększa zainteresowanie recyklingiem fosforu, który może być odzyskiwany ze ścieków w fazie płynnej, z odwodnionych osadów ściekowych oraz z fazy stałej z popiołów po termicznym przekształcaniu osadów ściekowych. Popioły powstałe w wyniku monospalania osadów ściekowych charakteryzują się najwyższą zawartością fosforu oraz największym potencjałem odzysku wynoszącym ponad 90%. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnych metod odzysku fosforu. Przeprowadzona analiza metod służących do odzysku fosforu pozwala stwierdzić, iż każda z nich wymaga dalszych badań i udoskonalania zachodzących procesów, a wybór konkretnej metody uzależniony jest od wielu czynników.
EN
In recent years a growing awareness about the limited resources of phosphorus has been observed. It is estimated that they may be exhausted within 100 years, assuming the current level of technological advancement. More than 80% of the deposits is used for the production of fertilizers and in the chemical industry. This perspective increases the interest in the recycling of phosphorus, which may be recovered from effluent, dehydrated sewage sludge and from ashes after thermal conversion of sewage sludge. Ashes, as a result of sewage sludge thermal treatment, are characterized by the highest content of phosphorus and the highest recovery potential of over 90%. The aim of this paper is to present an overview of the current methods of phosphorus recovery. The analysis of methods for recovery of phosphorus shows that each of them requires further research and improvement of the processes, and the choice of a particular method depends on many factors.
PL
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez strącanie ich w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu). Przeanalizowano wpływ parametrów odcieków pofermentacyjnych (stężenie ortofosforanów i azotu amonowego, pH) na ilość otrzymanego produktu oraz rozmiar kryształów. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces strą- cania struwitu wymaga co najmniej dwukrotnego nadmiaru stężenia molowego azotu amonowego w stosunku do stężenia fosforu. Wydajność strącania struwitu przy stężeniach fosforanów mniejszych niż 500 mg/l wymaga korekty pH do wartości 9,5. Stężenia fosforanów przekraczające 1000 mg/l pozwalają osiągnąć 80-procentową wydajność procesu przy pH = 8 oraz 90-procentową przy pH = 9,5.
EN
The aim of this study was to estimate the optimal conditions for nutrient removal from the wastewater effluent by the magnesium ammonium phosphate (struvite) precipitation. The influence of the leachate parameters (phosphate and ammonium concentration, pH) on the reaction and struvite crystals precipitation efficiency was investigated. The study shows that the process of precipitation of struvite requires at least twofold excess molar concentration of ammonia nitrogen in relation to the concentration of phosphorous. Precipitation yield of struvite at phosphate concentrations less than 500 mg/l requires adjustment of pH to 9.5. Phosphate concentration higher than 1000 mg/l allows to achieve 80% yield of the process at pH = 8 and 90% at pH = 9.5.
PL
Każdego roku prawie 900 ton pyłów i popiołów wyjeżdża ciężarówkami ze spalarni osadów ściekowych Wodociągów Kieleckich do specjalistycznej firmy zajmującej się ich zagospodarowaniem. Czy zamiast oddawać je odpłatnie, można przynajmniej trochę na nich zarobić? Kielecka spółka zrobiła już pierwsze kroki w tym kierunku.
PL
Zainteresowanie odzyskiem fosforu z popiołów po spalaniu osadów ściekowych powinno wynikać ze świadomości wyczerpywania się naturalnych źródeł tego pierwiastka. Możliwym rozwiązaniem jest monoskładowanie popiołów z krajowych instalacji do monospalania osadów ściekowych tak, aby umożliwić odzysk fosforu w przyszłości.
PL
Nie jest możliwe zaprojektowanie jednej metody odzysku fosforu, której zastosowanie byłoby optymalne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Dla każdej podjętej próby wdrożenia technologii odzysku fosforu niezbędnym narzędziem jest analityka chemiczna.
PL
Widać potrzebę wdrożenia postanowień dotyczących gospodarowania fosforem, gdyż w przeciwnym razie w ciągu najbliższych dekad może dojść do waśni politycznych, wojen oraz nasilenia się problemu głodu na świecie.
14
Content available remote Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
PL
Scharakteryzowano komunalne osady ściekowe jako surowiec o wartości opałowej, określonej przez zawartość substancji organicznej. Przedstawiono metody przygotowania osadów do termicznego przekształcania, polegające głównie na usuwaniu wody w procesach odwadniania i suszenia. Omówiono procesy spalania, pirolizy i zgazowania stosowane do energetycznego wykorzystania osadów ściekowych. Scharakteryzowano również stan obecny i perspektywy energetycznego wykorzystania osadów ściekowych w Polsce.
EN
A review, with 38 refs., of methods for drying, combustion, pyrolysis and gasification of sewage sludge.
PL
Fosfor stanowi nieodzowny element życia wszystkich organizmów, jest podstawowym składnikiem białek, szkieletów kręgowców, uczestniczy w przemianach cukrów i tłuszczy. Stymuluje rozwój korzeni roślin, dojrzewania i rozwoju nasion. W postaci fosforanów t składnikiem cząsteczek biologicznych: kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz związków przekazujących energię na poziomie molekularnym, takich jak ATP. Wykorzystywany jest w procesie regulacji reakcji biochemicznych w komórce (fosforylacji). Fosfoidy są podstawowym składnikiem strukturalnym błon komórkowych, fosforan wapnia u zwierząt i człowieka jest elementem usztywniającym kości. Organizm człowieka zawiera 1 kg fosforu, z czego 75% jego ilości występuje w kościach i zębach. Stężenie fosforu we krwi jest regulowane przez hormony: parathormon, hormon wzrostu, kalcytonina, tyroksyna, insulina i kortyzol. Fosforany pełnią funkcję buforów we krwi i w moczu, możliwiając utrzymanie stałego pH. Niedobór fosforu u człowieka powoduje burzenia działania centralnego i obwodowego układu nerwowego i nieprawidłowe działanie komórek krwi. Dzienna konsumpcja i wydalanie fosforu przez człowieka wynosi od 1 do 3 g.
EN
Intensive farming is main industry which produces large amount of animal manure wastewater with high content of phosphorus. Its discharging to surface water leads to eutrophication. On the other hand, phosphorus is vital for plant growth and its natural reserves are rapidly exhausted. Therefore, recovering phosphorus from animal manure wastewater can achieve two important goals: prevention of eutrophication and recovery of non-renewable phosphorus compounds. The method of struvite precipitation has been presented for phosphorus recovery from animal manure wastewater. Based on scenario study, 8.76 million tons of struvite could be produced from animal manure wastewater in China.
PL
Wełna mineralna jest najczęściej stosowanym podłożem w hydroponice. Ma ona wiele zalet, dzięki którym umożliwia wydajniejszą uprawę roślin. W wyniku jej stosowania generowane są znaczne ilości odpadów w postaci pouprawowej, zużytej wełny mineralnej. Jednym z potencjalnych sposobów ich utylizacji może być ekstrakcja składników pokarmowych zawartych w odpadowej wełnie oraz ich zawrót do uprawy w postaci koncentratów nawozowych. Uszlachetniony i rozdrobniony odpad stały może natomiast znaleźć zastosowanie w rolnictwie, jako podłoże oraz użyźniacz do spulchniania i rekultywacji gleb zdegradowanych. Przeprowadzone badania dowodzą, że w odpadowej wełnie mineralnej znajdują się resztkowe ilości fosforu, który można skutecznie odzyskać z wykorzystaniem taniego i powszechnie dostępnego ekstrahenta, jakim jest woda. Uzyskane w ten sposób stężenie P2O2 w koncentracie osiąga nawet 0,4% mas., co znacząco przekracza minimalną zawartość fosforu w typowych pożywkach stosowanych w uprawach hydroponicznych.
EN
Spent mineral wool from horticultural prodn. was extd. with H2O, and aq. solns. of AcOH, HCOOH, panthotenic acids, NH4 and Ca lactates, CaCl2 and Na versenate at 25°C and 70°C. H2O was the most efficient solvent for extn. The P2O5 concn. in the ext. was 0.4% by mass.
PL
Fosfor jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu biologicznym i przemysłowym. Ponad 90% wytwarzanych związków fosforu wykorzystywanych jest w przemyśle rolniczym i spożywczym. Wzrost zapotrzebowania na związki fosforu przyczynia się do znacznego wykorzystywania naturalnych, nieodnawialnych złóż apatytów i fosforytów, stanowiących główny surowiec do produkcji nawozów, pasz i związków chemicznych. Prognozy dotyczące naturalnych światowych złóż fosforu przewidują, że ponad 50% zasobów fosforowych obecnie wykorzystywanych na świecie zostanie zużyte w ciągu 60-70 lat. Każdy proces oczyszczania ścieków wiąże się z powstawaniem osadów ściekowych, które jako odpady podlegają odpowiednim metodom zagospodarowania lub unieszkodliwiania, wśród których są m.in. metody termiczne. W pracy podjęto badania nad możliwościami wykorzystania popiołu po unieszkodliwieniu termicznym osadów ściekowych jako potencjalnego źródła fosforu. Kierunek wykorzystania popiołu, jak też możliwość odzysku z niego fosforu, jest zależny od postaci chemicznej, w jakiej ten pierwiastek występuje w popiołach. Wykonano badanie specjacji fosforu w popiołach i pyłach pochodzących ze spalania osadów ściekowych. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody Goltermana, która umożliwia wyselekcjonowanie zarówno frakcji biologicznie dostępnej, jak i frakcji zawierających fosfor w postaci trudno rozpuszczalnej. Uzyskane dotychczas wyniki badań wskazują na znaczną zawartość frakcji biologicznie dostępnej, gdzie fosfor występuje w formie dostępnej dla roślin.
EN
Phosphorus is a chemical element of great biological and industrial importance. More than 90% of the phosphorus compounds produced are used in agricultural and food industries. Growth in demand for phosphorus compounds contributes to a significant use of natural, non-renewable deposits of apatite and phosphorite, which are the main raw material for the production of fertilizers, feed stuffs and chemicals. The prognosis for the world’s reserves of natural phosphorus predict that more than 50% of the phosphorus is currently used in the world and will be consumed within a time of 60-70 years. Each wastewater treatment process is associated with the formation of sludge, which as a waste is subjected to the appropriate planning methods or disposal, which include thermal methods. The work undertakes research on the possibilities of using fly ash after disposal of thermal sludge as a potential source of phosphorus. The direction of use of fly ash as well as a potential for the recovery of the phosphorus is dependent on the chemical form in which the element is present in the fly ash. A study of phosphorus speciation was investigated. The investigation was performed with using the Golterman methodology that allows selection of both a bioavailable fraction and fractions containing phosphorus in the form of a sparingly soluble. The results obtained so far show a significant content of biologically available fraction, where phosphorus is present in a form accessible to plants.
19
Content available remote Phosphorus recovery from sewage sludge via pyrolysis
PL
Wyczerpywanie się złóż fosforytów, stanowi obecnie jeden z najpoważniejszych światowych problemów, który może doprowadzić do kryzysu produkcji żywności. Blisko 90% światowego wydobycia tego surowca stanowi surowiec do produkcji nawozów. Szacuje się, że przy obecnym poziomie zużycia tych złóż w ciągu 50–100 lat ulegną one wyczerpaniu. Natomiast już w 2033 nastąpi tzw. szczyt wydobycia fosforu – Peak phosphorus. Po osiągnięciu tego momentu światowe wydobycie będzie już tylko malało, aż do chwili całkowitego wyczerpania złóż. W związku ze wzrastającą liczbą ludności, zapotrzebowanie na fosforyty będzie stale rosło. Zasoby tych złóż są nieodnawialne, dlatego też pojawia się konieczność odzysku tego pierwiastka. W chwili obecnej recykling i ponowne wykorzystanie fosforu nie jest praktyką powszechnie stosowaną, pomimo wielu badań opisujących te zagadnienie. Obecna sytuacja wymaga podjęcia szybkich i skutecznych działań mających na celu zapobiegnięcie wyczerpywaniu się złóż fosforytów. Problem deficytu tego surowca mogą odczuć w szczególności państwa należące do Unii Europejskiej, ponieważ na terenie państw członkowskich znajdują się tylko niewielkie pokłady tych złóż. Ponadto, w chwili obecnej ich wydobycie nie jest możliwe głównie ze względów ekonomicznych oraz technologicznych. Oczyszczalnie ścieków komunalnych posiadają największy potencjał odzysku fosforu, wykazano że ponad 90% fosforu dopływającego do oczyszczalni ścieków odprowadzanych jest w osadach ściekowych. Piroliza osadów ściekowych nie jest nowym rozwiązaniem, do tej pory ta technologia była kojarzona głównie z odzyskiem energetycznym. W ostatnich latach zwrócono uwagę na możliwość odzysku zarówno fosforu jak i metali ciężkich zawartych w fazie stałej. Dodatkowo piroliza osadów ściekowych charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem odzysku tego pierwiastka sięgającym 100%. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że największą ilość P można odzyskać w wyniku pirolizy osadów po procesie suszenia, z terenu województwa lubelskiego może to stanowić około 1670 ton rocznie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.