Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpylacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono analizę stosowanych przenośników w systemach odbioru i transportu pyłu z kotłów z paleniskiem rusztowym w energetyce przemysłowej i ciepłowniczej. Zwrócono uwagę na konstrukcję najczęściej stosowanych rodzajów przenośników, ich parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dokonano oceny porównawczej zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy podejmowaniu decyzji techniczno-finansowych w ww. zakresie.
EN
This paper analyzes the conveyors used in dust collection and transport systems from grate boilers in industrial and heating energy. Attention was paid to the construction of the most commonly used types of dust conveyors, their construction and operational parameters. A comparative assessment was made of electricity consumption for the drive of the equipment. The analysis helps in making technical and financial decisions.
EN
The efficiency of electrostatic filters depends mainly on the value of the supply voltage and the distribution of the electric field. This paper presents an analysis of organic dust. The dust was used during testing of a bifilar electrostatic precipitator. Information about the shape and size of dust particles allows to simulate the influence of particle size and shape on the operation of the filter.
PL
Skuteczność filtrów elektrostatycznych zależy głównie od wartości napięcia zasilającego oraz rozkładu pola elektrycznego. W artykule zamieszczono analizę pyłu wykorzystywanego w badaniach skuteczności bifilarnego filtru elektrostatycznego. Informacje na temat kształtu i rozmiaru cząstek pyłu pozwoliły na przeprowadzenie symulacji wpływu kształtu i rozmiaru cząstek na funkcjonowanie filtru.
PL
Wiele procesów produkcyjnych powoduje powstawanie pyłów, które mogą wykazywać różne oddziaływanie na środowisko, w tym niebezpieczne. Może to być oddziaływanie na organizm ludzki - im bliżej źródła zapylenia tym większy, a może to też być zagrożenie wybuchem. W artykule wskazano akty prawne dotyczące przedmiotowej problematyki oraz dyrektywy unijne w tym zakresie. Wskazano rodzaje szkodliwego i niebezpiecznego oddziaływania pyłów na organizm ludzki i bezpieczeństwo załogi oraz zakładu pracy. Scharakteryzowano czynniki wpływające na szkodliwe działanie pyłów na organizm oraz przytoczono przykłady najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów. Przedstawiono czynniki i ogólny mechanizm powstania wybuchu pyłu, sposoby odpylania miejsc powstawania mieszanin powietrzno-pyłowych, z podziałem na metody suche i mokre. Omówiono sposoby niedopuszczania do rozprzestrzeniania się pyłu w budynkach przemysłowych poprzez wykorzystanie urządzeń odpylających, ze wskazaniem, jako skuteczniejszej i bardziej bezpiecznej metody mokrej. Podano sposób pomiaru zapylenia oraz systemowego monitorowania wielkości zapylenia.
EN
Many technological processes causing dust, which may have different effects on the environment, including hazardous. It could be the impact on the human organism - the closer the dust source the larger impact, and it may also be an explosion hazard. Legal acts which relative the issue in question and European Union directives in this area have been quoted in the article. Types of harmful and dangerous effects of dust on the human organism and the safety of employees and the workplace have been identified. The factors affecting on the harmful effects of dust on the organism have been characterized and examples of the maximum permissible concentration of dust have also been quoted. The factors and general mechanism of formation the dust explosion, the ways of dedusting place the formation of mixture of air and dust and distinction between wet and dry methods have been shown in the article. Ways to keep the spread of dust in the industrial buildings using dedusters have been discussed, indicating a more efficient and secure wet method. The method of measurement designed for determination of the air dustiness level and the system to monitoring dustiness in the air have been presented.
4
Content available remote Technologia i środowisko mielenia spiralnego
PL
W artykule zaprezentowano technologię mielenia materiałów kruchych. Opisano maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie rozdrabniania oraz przedstawiono schemat technologiczny węzła mielenia.
EN
The paper shows technology of milling of brittle materials. Machinery and devices used in disintegration process and a technological scheme of milling centre are described.
5
Content available remote Nowe rozwiązania aparaturowe w procesach ochrony środowiska
PL
Przedstawiono wyniki wybranych prac badawczych, wykonanych w Katedrze Aparatury Chemicznej i Procesowej Politechniki Śląskiej, ukierunkowanych na intensyfikację procesów separacji i wymiany masy, związanych z ochroną środowiska. Część tych prac znajduje się w fazie zakończonych badań procesowych, potwierdzających oczekiwane efekty a część doczekała się licznych wdrożeń przemysłowych.
EN
A review of Authors’ works covering designed and implemented units like dust collectors, a lamella settler, a controlled-gap plate column, and a pneumatic reactor used to desulfurize flue gases.
PL
W pracy omówiono stan badań nad wysokosprawnymi odpylaczami z wirującymi elementami separacyjnymi. Tego typu konstrukcje umożliwiają odpylanie ze znaczącymi sprawnościami cząstek o wymiarach rzędu 1žm.
EN
In this paper the state of research on high efficiency dedusters with rotary separating elements has been discussed. Constructions of this type enable dedusting with significant efficiency of paricles of 1žm.
PL
Opisano możliwość wykorzystania elektronowego mikroskopu skaningowego oraz rentgenowskiego mikroanalizatora EDS w badaniach pyłów, emitowanych z procesów odlewniczych, w szczególności do oceny składu chemicznego pyłu w próbkach, pobranych ze strumienia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego przez żeliwiak, zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy w odlewni oraz składu chemicznego i kształtu ziarn pyłu w celu właściwego doboru parametrów pracy i zastosowanych materiałów konstrukcyjnych odpylacza.
EN
The possibility of utilizing a scanning electron microscope and an X-ray microanalyzer EDS when investigating dust emission from foundry processes is discussed. They can be used to evaluate chemical composition and shape of dust particles in samples taken from a stream of impurities emitted by cupola to atmospheric air and air pollutants at work stands in foundries to verify the work parameters and design of dust collectors of proper yield.
8
Content available remote Odpylanie powietrza w cyklonach wspomaganych zewnętrznym polem elektrycznym
PL
Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne cyklonu, w którym zastosowanie zewnętrznego pola elektrycznego zwiększa zakres parametrów operacyjnych procesu odpylania i możliwości osiągnięcia wymaganych skuteczności odpylania gazu i wydajności procesu przy zachowaniu niskich oporów przepływu.
EN
A design of the cyclone in which an employment of the external electric field broadens a range of dedusting process parameters and increases both the process efficiency and yield, while inaintaining the low pressure drop is described.
9
PL
Omówiono sposoby poprawy parametrów pracy odpylaczy typu cyklonowego. Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne cyklonów oraz odpylaczy z wirującymi elementami separacyjnymi.
EN
Ways for improving operating conditions of cyclone-type dedusters are discussed. Constructional solutions of cyclones and dedusters with rotating separation elements are presented.
PL
Zaprezentowano nową konstrukcję odpylacza typu cyklonowego z wirującą przegrodą separacyjną i dolnym odbiorem gazu oczyszczonego. Omówiono metody obliczeń sprawności odpylania i straty ciśnienia. Odpylacz z wirującą przegrodą charakteryzuje się wysoką sprawnością odpylania przy niskich stratach ciśnienia. Ponadto istnieją znaczne rezerwy umożliwiające zwiększenie sprawności odpylania i obniżenie spadków ciśnienia w wyniku wydłużenia wirującej przegrody.
EN
A new construction of the cyclone-type separator with a swirling baflle and bottom take-off of clean gas is presented. The method of calculation of dedusting efficiency and pressure drop is shown. The separator ;with swirling baffle is characterized by high dedusting efficiency and low pressure drop. High dedusting efficiency and low pressure drop can be obtained by the extension of the swirling baflle height.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.