Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpowiedzialność społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Background: The current study reveals the effectiveness of gender diversity in the boardroom and considers its impact on a firm’s corporate social responsibility, financial performance and reputation, which leads towards business sustainability.The study is based on stakeholder theory assumptions which state that female directors play a vital role in board diversification. Methodology: 100 index firms listed on the Pakistan Stock Exchange were chosen as a sample size. The firm’s financial performance was measured by using three proxies in order to get robust results. Panel data of 6 years from 2010 to 2015 was applied for data analysis. The data was analyzed by applying the Fixed-Random OLS regression, which revealed that gender diversity in the boardroom has no significant relationship with corporate social responsibility (CSR), financial performance, and the reputation of a firm. Results: Study results revealed that HODI mitigates corporate social responsibility activity. According to the Fixed-Random Regression results, PW has no significant impact on shareholder return. Sales and ROA have a significant positive relationship with SHR. Conclusions: There is a negative relationship between boardroom gender diversity and a firm’s financial performance. Females in boardrooms either cause negative effects or have no impact on the firm’s financial performance. Similarly, there is no significant relationship between the presence of women in boardrooms and a firm’s reputation.
PL
Wstęp: Obecne badania ujawniają efektywność dla firmy wynikającą ze zróżnicowania płciowego członków zarządu oraz na społeczną odpowiedzialność tej firmy, jak również jej wyniki finansowe i reputację, co prowadzi do zrównoważonego rozwoju biznesowego firmy. W pracy poddano analizie wpływ udziału żeńskich członków zarządu na dywersyfikację działań firmy. Metody: Jako próbę losową wybrano 100 firm umieszczonych na liście giełdy pakistańskiej. Wyniki finansowe były mierzone przy pomocy trzech wskaźników w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników. Dane do analizy pobrano za okres od roku 2010 do 2015. Uzyskane dane zostały poddane analizie regresji Fixed-Random OLS, która wykazała brak wpływu zróżnicowania płci członków zarządu na społeczną odpowiedzialność (CSR), wyniki finansowe oraz reputację firmy. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że HODI łagodzi aktywność związaną ze społeczną odpowiedzialność. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy regresji, PW nie ma istotnego wpływu na zyski finansowe udziałowców. Sprzedaż oraz ROA wykazały pozytywną korelację z SHR. Wnioski: Uzyskano negatywną korelację pomiędzy zróżnicowaniem płciowym członków zarządu a wynikami finansowymi firmy. Obecność kobiet w zarządzie albo miała negatywny wpływ albo nie miała wpływu na wyniki finansowe firmy. Podobnie, nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy obecnością kobiet w zarządzenie a firmą.
EN
This paper investigates the impact of sustainability reporting on firm performance. The sample included 186 firms from Amman Stock Exchange during the period of 2014-2017. To achieve this goal, the study measures firm performance using Return on Assets and Tobin’s Q. By using panel random-effect regression, the study found the sustainability reporting is significantly related to performance. Overall, our study results are providing are providing the evidence for the significant and negative influence from environmental responsibility, responsibility of human resource and size and size on return on asset. Whereas the influence of SR on Tobin’s Q is significantly positive but the influence from environmental responsibility, responsibility of human resource and size is significantly negative. More specifically, for the industrial sector, environmental responsibility, responsibility of human resource and size are causing a decline in return on asset, for Tobin’s Q under financial sector, negative influence by social responsibility, and size is observed. Additionally, financial and service sector are facing lower financial performance in terms of return on asset, and Tobin’s Q as observed through size of the selected firms.
PL
Niniejszy artykuł bada wpływ raportów zrównoważonego rozwoju na wyniki firmy. Próba objęła 186 firm z giełdy w Ammanie w okresie 2014-2017. Aby osiągnąć ten cel, badanie bazowało na analizie efektywności przedsiębiorstw przy użyciu Zwrotu z aktywów i analizy Q - Tobina. Dzięki zastosowaniu regresji panelowej z efektem losowym, badanie wykazało, że raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju jest istotnie powiązane z wydajnością. Podsumowując, nasze wyniki badań dostarczają dowodów na znaczący i negatywny wpływ odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za zasoby ludzkie oraz wielkości i wielkości na zwrot z aktywów. Wpływ SR na Q Tobina jest znacząco pozytywny, ale wpływ odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za zasoby ludzkie i wielkości jest znacząco negatywny. Mówiąc dokładniej, w przypadku sektora przemysłowego odpowiedzialność za środowisko, odpowiedzialność za zasoby ludzkie i wielkość powodują spadek zwrotu z aktywów, w przypadku Q Tobina w sektorze finansowym obserwuje się negatywny wpływ odpowiedzialności społecznej i wielkości. Ponadto sektor finansowy i usługowy zmaga się z niższymi wynikami finansowymi pod względem zwrotu z aktywów, a Q Tobina wynika z wielkości wybranych firm.
PL
Od początku XXI wieku sektor elektroenergetyczny dynamicznie się zmienia. Złożoność wyzwań związanych ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwojem nowych technologii, pojawieniem się nowych aktorów na rynku energetycznym czy z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą ochrony środowiska wymaga nowych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy operatorami sieci przesyłowych i organizacjami pozarządowymi z całej Europy.
EN
Since the beginning of the 21st century, the energy landscape has been changing dynamically. The growth of demand for electricity, the development of new technologies, the emergence of new actors on the energy market, or the growing social awareness of environmental protection contribute to the complexity for this landscape and create multifaceted challenges, which require innovative solutions. In this context, when it comes to the development of high voltage power lines, the Renewables Grid Initiative e.V. – a unique form of cooperation between transmission grid operators and non-governmental organisations from all over Europe – serves as a repository of ususual ideas and solutions.
PL
W artykule zaprezentowane zostało autorskie ujęcie problematyki społecznej odpowiedzialnego biznesu na współczesnej Ukrainie. Rozpatrywane są różne naukowe podejścia w wyjaśnianiu istoty społecznie odpowiedzialnego biznesu, jego celów i metod realizacji. Omawiane są problemy, które utrudniają tworzenie aksjologicznych podstaw społecznie odpowiedzialnego biznesu w ukrańskim społeczeństwie, a wśród nich niedoskonałe ustawodawstwo podatkowe, występowanie korupcji, nadmierna ilość procedur biurokratycznych. Podkreśla się, że pomimo istnienia wielu przeszkód, na Ukrainie tworzone są podstawy społeczne odpowiedzialnego biznesu, które wdrażane są między innymi w ruchu wolontariuszy, w trakcie realizacji projektów socjalnych i programów wsparcia dla różnych grup społecznych oraz warstw potrzebujących pomocy humanitarnej i finansowej.
EN
The article presents the author's vision of the state and problems of socially responsible business in modern Ukraine. The scientific approaches to explaining the essence of a socially responsible business, its goals and methods of implementation are considered. It justifies problems that hinder the formation of the value bases of socially responsible business in Ukrainian society, which include imperfect tax legislation, the presence of corruption, a lot of bureaucratic procedures. It is noted that despite the existence of problems, in Ukraine the foundations of socially responsible business are being formed, which are implemented in the volunteer movement, social projects and support programs for various social groups and strata in need of humanitarian and financial assistance.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie dobrych praktyk w biznesie, które prowadzą do intensyfikacji komunikacji pomiędzy dostawcą usług a ich odbiorcą, pozwalającej na informowanie o wzajemnych potrzebach i organizowanych działaniach. Podstawą skutecznego modelu rozwoju innowacji jest wzorzec oceny technologii pozyskujący z opinii społecznej wiedzę o aktualnej potrzebie. Wdrożone w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku projekty stanowią o innowacyjności technologii z perspektywy Technology Assessment na poziomie krajowym w branży usług komunalnych, która poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej i procesy biznesowe zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do niezakłóconego świadczenia usług.
EN
Good practice in business lead to intensification of communication between a service provider and his consumer, allowing to inform about mutual needs and organized actions. The basis of an effective innovation development model is technology assessment standard receiving knowledge on current needs from the public opinion. The projects implemented in the Sewage and Water Supply Ltd. in Rybnik, have innovative character from the perspective of Technology Assessment at national level in the utility sector, which, on the other hand, through changes in the organizational structure and business processes, improve the enterprise’s capability to provide uninterrupted services.
EN
A significant area of study concerning the natural environment of small towns is the area of legislative and social problems. The article analyses and evaluates legislative solutions which have a direct effect on environmental protection (nature preservation and shaping), as well as presents the diagnosis of environmental degradation by people (consumer behaviors). Currently, the primary challenge as regards environmental protection is to change faulty acts of law and implement wise ecological education, promoting social responsibility for the environment (abandoning the consumption paradigm, destructive to natural environment).
PL
Istotnym obszarem badań dotyczących środowiska przyrodniczego małych miast pozostają problemy prawne i społeczne. Artykuł analizuje i ocenia rozwiązania legislacyjne, które mają bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska przyrodniczego (ochrona i kształtowanie) oraz przedstawia diagnozę degradacji środowiska przez człowieka (zachowania konsumenckie). Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla ochrony środowiska jest zmiana wadliwych, odnośnych aktów prawnych oraz mądra edukacja ekologiczna, stawiająca jako wzór postępowania odpowiedzialność społeczną za środowisko (zerwanie z paradygmatem konsumpcji niszczącym środowisko przyrodnicze).
PL
W artykule przedstawiono sposób, w jaki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., na etapie budowania strategii działalności biznesowej, uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (samorządami, lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi itp.). Omówiono koncepcję Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, definiowanej jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo.
EN
The article presents issues related to the cooperation and communication of the LW “Bogdanka” S.A. with the community (stakeholders). Being part of the responsible and transparent management practices applied, cooperation and communication comprise the Corporate Social Responsibility (SCR) of business. According to the principles of CSR, the company takes responsibility for the impact of its own decisions and actions on the society and the environment by employing transparent and ethical behaviours. Hence the need to implement ongoing dialogue and hold meetings before major investment tasks or projects to discuss environment protection and land development plans, etc. The purpose of these meetings is to share information on the mining company’s plans, learn the suggestions and expectations of the stakeholders in response to these plans, and to nourish dialogue with the stakeholders as the ultimate form of communication, thus superseding the exchange of “raw” information on events. All strategic objectives will be formulated on this basis, and considering the company’s own needs, and will be successively implemented in the upcoming years.
PL
Protestujemy, bo nie chcemy tu zakładu przetwarzania odpadów – mówi sołtys niewielkiej wsi w woj. śląskim. Z kolei mieszkańcy wsi na Opolszczyźnie przez siedem dni protestowali przeciwko zamiarom prowadzenia w sąsiedztwie ich domów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie do opinii publicznej trafia bardzo dużo informacji ukazujących niezadowolenie i wściekłość społeczności lokalnych w związku z planowanymi lub działającymi składowiskami albo inwestycjami mogącymi mieć negatywny wpływ na swoje otoczenie. Co ważne, wielu z tych sytuacji można by uniknąć lub chociaż zniwelować ich negatywne skutki. Jak? Świadomie zarządzając relacjami z interesariuszami. W osiągnięciu tego celu pomoże osiem wskazówek.
EN
This article presents a structural equation model for exploring the impact of social responsibility, which been divided into responsibility for the internal stakeholder and responsibility for the external stakeholder, as well as internal governance on Chinese manufacturing growth on the basis of data collected from 500 manufacturing enterprises in the East region of China. Our results show that both social responsibility and internal governance have a positive impact on manufacturing growth and promote sustainable development in manufacturing. In addition, social responsibility has a positive impact on internal governance, and the internal governance plays a partial intermediary role in the impact of social responsibility on manufacturing growth. These findings signify that it is important for Chinese Manufacturing to undertake Social Responsibility, and it can provide a beneficial guidance for Chinese Manufacturing Growth and help strengthen the competitive advantage of manufacturing industry.
PL
Artykuł przedstawia model równania strukturalnego odnoszący się do społecznej odpowiedzialności, wyróżniając w jej ramach odpowiedzialność za wewnętrznego oraz zewnętrznego akcjonariusza i wewnętrzne zarządzanie w kontekście wzrostu produkcji w Chinach, w oparciu o informacje uzyskane z 500 firm pochodzących ze wschodniej części kraju. Przeprowadzona analiza pokazuje, że zarówno społeczna odpowiedzialność, jak i wewnętrzne zarządzanie, mają pozytywny wpływ na wzrost produkcji i promocję zrównoważonego wytwarzania. Ponadto społeczna odpowiedzialność ma pozytywny wpływ na wewnętrzne zarządzanie, a w oddziaływaniu społecznej odpowiedzialności na wzrost produkcji, wewnętrzne zarządzane odgrywa po części rolę pośrednika. Uzyskane rezultaty wskazują, że społeczna odpowiedzialność jest ważna, może pełnić rolę dobrego doradcy w kontekście wzrostu chińskiej produkcji i pomóc w zwiększeniu konkurencyjnej przewagi dla przemysłu wytwórczego.
EN
The article proposed an index system based on social responsibility, including the main index of Employee dimension, Government dimension, Customer dimension, Business partner dimension, Ecological benefits dimension and the sub- index which comprised 18 indexes to evaluate the automotive manufacturers competitiveness. Based on the index system, an evaluation model integrates by extension theory and AHP and groups eigenvalue method (GEM) was introduced. Using established evaluation system and evaluation model, an empirical analysis is elaborately explained. The key result of the evaluated show that the index system and evaluation model built in this research not only can overcome the shortcomings of other methods requiring large data but also can clear the mechanisms and determinants of how CSR produces competitiveness, so it has a good applicability in automobile manufacturing enterprise competitiveness evaluation.
PL
Artykuł przedstawia system wskaźników oparty na społecznej odpowiedzialności, uwzględniający główne wskaźniki na poziomie zatrudnienia, rządu, konsumenta, partnera biznesowego, korzyści ekologicznych i zawierający 18 elementów pozwalających ocenić konkurencyjność branży samochodowej. Na systemie wskaźników oparto ocenę modeli integrujących teorię rozszerzenia, AHP i GEM. Korzystając z przyjętego systemu i modelu oceny przeprowadzono następnie badania empiryczne. Uzyskane rezultaty pokazują, że zastosowana metodologia po-zwala nie tylko rozwiązać problemy wynikające z niedociągnięć innych metod wymagających dużych baz danych, ale także pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów i uwarunkowań odnoszących się do tego, w jaki sposób koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa na konkurencyjność, a poprzez to znakomicie nadaje się do zastosowania w ocenie konkurencyjności branży samochodowej.
11
PL
Idea zrównoważonego rozwoju, która stała się zasadą szeroko rozumianego rozwoju państw Unii Europejskiej, zakłada, że na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony. Gospodarka zbudowana na tym założeniu zakłada równowagę pomiędzy ekonomią, ekologią i jakością życia. Nieliczne głosy krytyki wskazują jednak, że idea ta obecnie zaczyna przekształcać się w swego rodzaju ideologię rozwoju. W tym artykule autor podejmuje próbę zebrania argumentów za każdym z tych dwóch kluczy interpretacyjnych. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój jako rozwiązanie, zrównoważony rozwój jako ideologia, krytyka zrównoważonego rozwoju, solidarność międzyludzka, solidarność międzypokoleniowa, odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność za środowisko
EN
The idea of a sustainable development, which has become the principleof a development of the countries in the European Union, is based on the assumption that a sustainable development is possible at the current level of civilization. The economy built on this assumption implies a balance between the economic, the ecological and the social dimension. Relatively few critical voices have been raised, pointing that this idea is now starting to transform into a kind of ideology of development. In this article the author attempts to gather arguments for each of these two interpretative options.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszej części opisane zostały korzenie CSR, które doprowadziły do rozwoju samej idei wyłaniając kolejne rodzaje i poziomy odpowiedzialności. Część druga, traktująca o odpowiedzialności jako podstawowej kategorii etycznej w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wprowadza do części trzeciej, w której zostało opisane, w formie case study, zaangażowanie przedsiębiorstwa w ideę transplantacji. Tego rodzaju projekt społeczny na rzecz propagowania działań prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego nie miałby możliwości istnienia bez finansowego zaangażowania biznesu.
EN
The subject of the article introduces the meaning of corporate social responsibility. In the first part the roots of CSR were described, they led to the development of the idea itself causing the other kinds as well as the levels of responsibility to pop up. The second part shows responsibility as the basic ethic category in the social concept of enterprise responsibility, that takes you to the third part where the engagement of enterprise in transplantation idea as case study was described. This kind of social project aiming at pro-healthy activities, education in the area of transplantation the organs as well as elicitation of society being able to give consciously their organs for transplantation or the family transplantation which could not exist without financial business engagement.
EN
As the Report on Corporate Social Responsibility shows, there is no specified government institution, except Ministry of Social Affairs and Ministry of Economy, dealing with CSR in Slovakia. CSR networks are operated by NGOs. The survey of UNDP and the University of Bratislava (2011) shows, that only 26% of business associations are active in promoting CSR. Most of them are large companies or multinational corporations. There is much to improve in this area. Core strategies supporting sustainable corporate social strategy do not seek short-term profit; they help to create prosperous economy.
PL
Jak pokazuje Raport o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, nie ma określonej instytucji rządowej, z wyjątkiem Ministerstwa Spraw Społecz¬nych i Ministerstwa Gospodarki, zajmujących się CSR na Słowacji. Sieci CSR są obsługiwane przez organizacje pozarządowe. Badanie UNDP i Uniwersytetu w Bratysławie (2011) pokazuje, że tylko 26% stowarzyszeń biznesowych jest aktywnych w promowaniu CSR. Większość z nich to duże firmy lub korporacje. Jest wiele do poprawy w tym obszarze. Podstawowe strategie wspierające zrównoważoną strategię korporacyjną społecznej odpowiedzialności nie szukają zysków krótkoterminowych; pomagają tworzyć prosperującą gospodarkę.
EN
Corporate social responsibility is a concept, which allows companies to show that they acknowledge their part in the state and functionality of a society. Based on the basic concept of corporate social responsibility, companies amend their traditional economic goals by adding goals that focus on environmental, social and ethical issues. In accordance with these they amend their visions and strategies. Corporate social responsibility is a trend that alters company’s direction from short-term to long-term goals with preference for optimal, not maximum, profit.
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która pozwa-la firmom wykazać, że przyznają się do udziału w bycie i funkcjonalności społeczeństwa. Opierając się na podstawowej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy zmieniają swoje tradycyjne cele gospodarcze, dodając cele, które koncentrują się na kwestiach środowiskowych, społecznych i etycznych. Zgodnie z tymi celami zmieniają swoje wizje i strategie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to trend, który zmienia kierunek firmy z krótko-terminowych na długoterminowe cele z preferencją dla optymalnego a nie maksymalnego zysku.
PL
Społeczna odpowiedzialność banków coraz częściej staje się determinantą określonych postaw wśród interesariuszy tych instytucji. Działania realizowane w zakresie CSR nie mogą być jedynie oznaką występowania pewnych trendów, muszą także inspirować, pomagać i zmieniać otoczenie na lepsze. Wśród rozmaitych inicjatyw realizowanych przez banki na szczególną uwagę zasługują te, które odnoszą się do postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, gdyż dają one szansę na osiągnięcie wartości dodanej generowanej przez projekty przez wiele lat. Celem artykułu jest prezentacja inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności banków wzmacniających postawy innowacyjne i przedsiębiorcze wśród ich interesariuszy.
EN
Social responsibility of banks is increasingly becoming a determinant of certain attitudes among the stakeholders of these institutions. Measures implemented in the area of CSR can not only be a sign of the existence of certain trends, must also inspire, help and change the environment for the better. Among the various initiatives implemented by banks of particular interest are those that relate to the innovative and entrepreneurial attitudes, because they provide the opportunity to achieve the added value generated by the projects for many years. The aim of the paper is to present initiatives in the area of corporate social responsibility of banks, which are strengthening innovative and entrepreneurial attitudes among their stakeholders.
EN
The development of a human, a business, a region or a country is largely dependent on their successful cooperation with educational institutions. It is universities’ task to develop a responsible approach of a business to the environment. The purpose of this article is to trace the trends and opportunities that a university possesses and how they might contribute to the creation of sustainable production and supply systems. The main trends include: educating companies about sustainable business development, conducting and publicating research results on the methods of sustainable management of companies and supplies, cooperation in the development of new solutions, defining an integrated concept of CSR and implementing CSR standards, obliging business cooperators to ethical business conduct e.g. in the commercialization of innovations developed at a university. The knowledge on CSR is extensive, however, it is mainly used by large and global enterprises. This may result from the fact that there are few publications and discussions on how to implement CSR principles in small enterprises that are run by graduates of Polish universities. In the paper it is postulated that instruction on corporate social responsibility be included in the education process of all students.
PL
Warunkiem rozwoju człowieka, biznesu, regionu, kraju jest dobra ich współpraca z placówkami edukacyjnymi. Rolą uczelni wyższej jest kształtowanie odpowiedzialnego podejście biznesu do otoczenia. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości, jakie ma uczelnia, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonych systemów produkcji i dostaw. Podstawowymi kierunkami są: edukowanie w temacie zrównoważonego rozwoju biznesu, prowadzenie i publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem i dostawami, współpraca przy tworzeniu nowych rozwiązań, definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR i wprowadzanie standardów, obligowanie kooperantów biznesowych do etycznego postępowania, np.: w komercjalizacji innowacji powstałej na uczelni. Stan wiedzy na temat CSR jest bogaty, a sama wiedza wykorzystywana szczególnie w dużych, globalnych przedsiębiorstwach. Tymczasem mało pisze się i mówi na temat wdrażania działań CSR w małych przedsiębiorstwach, rozwijanych przez absolwentów polskich uczelni. W artykule postulowano, aby nauczanie o społecznej odpowiedzialności biznesu wpisać w proces edukacyjny każdego studenta.
EN
Over the years the notion of social responsibility in management was only related to economic subjects. Nowadays, a growing number of researchers is of the opinion that in managing subjects which offer social services including medical subjects, we also should implement its rules. However, it seems that in practice the knowledge of managers and employees on that subject is very limited and therefore, it has no reflection is the activities of medical subjects. The author of the article focuses on theoretical and practical aspects of using CSR in managing health care facilities.
PL
Przez szereg lat pojęcie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu odnoszono do podmiotów gospodarczych. Obecnie coraz szerzej badacze zwracają uwagę na to, że także w zarządzaniu podmiotami oferującymi usługi społeczne, w tym podmiotami leczniczymi, powinno się uwzględniać jej zasady. Wydaje się jednak, że w praktyce wiedza zarządzających i pracowników na ten temat jest niewielka, a tym samym nie znajduje odzwierciedlenia w działalności podmiotów leczniczych. W artykule autorka skupi się na teoretycznych i praktycznych aspektach wykorzystania CSR w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.
18
Content available remote Influence of corporate social responsibility (CSR) on safety culture
EN
Both safety culture and corporate social responsibility are essential drivers of enterprise value. By recognizing and adopting the principles of social responsibility, an organization may achieve a lasting competitive advantage on its markets. In their overall efforts, organizations must not ignore the need to care for the working environment and treat their workers in a proper way. As it turns out, measures conducted in the pursuit of social responsibility may be derived from a company’s emerging safety culture, which is equally important for an enterprise’s competitive position.
PL
Zarówno kultura bezpieczeństwa, jak i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa są czynnikami pozwalającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Szczególnie uwzględnienie zasad odpowiedzialności społecznej może przyczynić się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. W podejmowanych działaniach nie można pominąć dbałości o środowisko wykonywania pracy oraz odpowiednie traktowanie zatrudnionych. Okazuje się bowiem, że realizacja działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności może być przejawem kształtowanej kultury bezpieczeństwa, równie ważnej dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
PL
Informacje o nieprzestrzeganiu przez firmę praw człowieka, brak dbałości o bezpieczne warunki pracy czy doniesienia o niebezpiecznych substancjach w sprzedawanych produktach mogą przesądzić o tym czy klient zdecyduje się na skorzystanie z oferty danego podmiotu. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konieczność wzięcia odpowiedzialności za cały łańcuch dostaw po to, aby mieć pewność, że oferowany produkt spełnia określone kryteria społeczne i środowiskowe. Łańcuch dostaw branży odzieżowej ze względu na swoją specyfikę w sposób szczególny narażony jest na problemy społeczne i środowiskowe. Firmy świadome negatywnych konsekwencji takich problemów poszukują rozwiązań umożliwiających skuteczne zarządzanie sferą pozafinansową. Jednym z możliwych scenariuszy działania jest wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility), która pozwala na kompleksowe budowanie relacji w całym łańcuchu dostaw i radzenie sobie z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi.
EN
Information about non-compliance of human rights, lack of attention to safe working conditions or news about hazardous substances in products can determine whether the customer decides to choose the offer of the company. It means that the company needs to take the responsibility for the entire supply chain to be sure that the offered product meets certain social and environmental criteria. The supply chain of apparel industry due to its specificity is exposed to social and environmental problems in a special way. Companies aware of the negative consequences of such problems are seeking solutions for the effective management of non-financial sphere. One of the possible scenarios of action is the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept which allows to build relationships throughout the supply chain and deal with potential crisis situations.
PL
Sektor transportowo-logistyczny odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce, jednocześnie jednak negatywnie oddziałuje na otoczenie. Konieczne wydaje się więc propagowanie wśród firm tego sektora idei 2058 społecznej odpowiedzialności. Koncepcja społecznej odpowiedzialności zakłada bowiem, że firma ponosi odpowiedzialność za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. W artykule przedstawiono pokrótce ideę społecznej odpowiedzialności oraz scharakteryzowano działania społecznie odpowiedzialne wybranych firm branży transportowo-logistycznej(zaliczonych do 500 największych firm w Polsce). Wykazano, iż większość przedsiębiorstw z tego sektora prowadzi aktywną działalność prospołeczną w różnych obszarach CSR.
EN
The transport and logistics sector plays a very important role in the economy, but at the same time negatively affects its surroundings. Therefore it seems necessary to popularise the idea of CSR among firms from this sector.CSR assumes that a company is responsible for the consequences of its decisions and actions for the society and the environment. In the article the idea of CSR was presented and characteristics of CSR were shown, with examples drawn from some of the largest firms from the transport and logistics sector (included on the list of 500 biggest companies in Poland). It was also demonstrated that most companies from this sector actively engage in CSR activities in various areas.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.