Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The current security and defense challenges, a new type of cold war, requires strengthening civil preparedness in areas that are critical for collective defense, enabling the conduct of operations and military mobility. The article analyses the Alliance’s approach to security and defense threats, including to counter hybrid threats. NATO’s decisions to reinforce the Allies Eastern Flank are presented. Allied forces should be able to move into and across Europe at high speed to reinforce a threatened Ally. Therefore, attention is paid to civil preparedness and civil sector resilience to provide support to military operations. It considers recent summit decisions and measures to improve military mobility. A wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners are critical. In conclusion, the research demonstrates that civil support is a critical enabler for the Alliance’s collective defense.
PL
Obecne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności, nowy rodzaj zimnej wojny, wymagają wzmocnienia gotowości cywilnej w obszarach o krytycznym znaczeniu dla obrony zbiorowej, umożliwiając prowadzenie operacji i mobilność wojskową. W artykule przeanalizowano podejście Sojuszu do zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności, w tym do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Przedstawiono decyzje NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszniczej. Siły sojusznicze powinny mieć możliwość szybkiego przemieszczania się do i przez terytorium Europy w celu wzmocnienia zagrożonego sojusznika. W związku z tym zwraca się uwagę na przygotowania cywilne i odporność sektora cywilnego dla zapewnienia wsparcia operacji wojskowych. Uwzględnia się w nim ostatnie decyzje podjęte na Szczytach NATO oraz środki mające na celu poprawę mobilności wojskowej. Kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi. Podsumowując, badania pokazują, że wsparcie cywilne jest kluczowym elementem umożliwiającym obronę zbiorową Sojuszu.
EN
Aim: The aim of the article is to demonstrate that despite wide variety of areas involving security issues, there exists their common measure and benchmark. The author raised and confirmed a hypothesis that there is a tool allowing for qualitative or quantitative description of security. A risk analysis is such an instrument. Methodology: The article reviews the basic literature summarising current achievements in security sciences. The author proposes a tool that enables both risk analysis and risk management, which is a way of developing resilience to threats. Results: The author indicates two main directions of research works. The first one pertains to engineering approach to solving safety problems, which falls within technical field of science. The second one employs social and political methods of research and comes under social science. Links between them are the subject of author's analysis. Assuming that risk is a measure of safety, the author made a generalisation which allows to integrate the methods of the above mentioned science fields into unified methodology of risk assessment. Related to this, for the purposes of this article the notion of a generalised risk was defined. It incorporates both expert methods of solving problems and a socio-political factor, namely social agitation. The method of aggregating different hazard consequences categories was presented by means of the transformation matrix. Protection systems effectiveness was defined through introduction of the supplementary and system barriers concept to the risk assessment. As a result, a method for evaluating resilience of protected systems, particularly in public administration units as well as in civil protection system. The article also indicates research fields which need deeper exploration, especially in the context of measures and indicators of risk and social resilience. Conclusions: The theoretical foundations of security studies presented in the article offer a holistic view on questions of safety. Based on the analysis and synthesis of existing knowledge new solutions were proposed in regard to local community resilience.
PL
Cel: Celem artykułu jest wykazanie, że istnieje wspólna miara dla poszczególnych zagadnień bezpieczeństwa, pomimo że charakteryzują się one dużą różnorodnością. Postawiono oraz pozytywnie zweryfikowano hipotezę stanowiącą, iż istnieje narzędzie, które – bez względu na obszar badań – pozwoliłoby określić w sposób ilościowy lub jakościowy wartość bezpieczeństwa. Narzędziem tym jest analiza ryzyka. Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury podsumowującej dotychczasowe osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie. Zaproponowano narzędzie pozwalające nie tylko na analizę ryzyka, ale również zarządzanie nim, czego wyrazem jest sposób budowy odporności na zagrożenia. Wyniki: Wskazano na dwa główne podejścia do nauk o bezpieczeństwie. Pierwszym są inżynierskie metody rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, mieszczące się w dziedzinie nauk technicznych, drugim natomiast – społeczno-polityczne metody badawcze, wpisujące się dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Przeanalizowano powiązania między nimi. Przyjmując ryzyko jako miernik bezpieczeństwa, uogólniono je tak, aby pozwoliło na zintegrowanie metodyk wyżej wymienionych dziedzin nauk w jednolitą metodykę szacowania ryzyka. W związku z tym wprowadzono pojęcie ryzyka uogólnionego uwzględniające nie tylko eksperckie metody rozwiązywania problemów technicznych, ale również społeczne wzburzenie, jako czynnik społeczno-polityczny w analizie ryzyka. Zaprezentowano metodę agregacji różnych kategorii skutków wystąpienia zagrożenia poprzez wprowadzenie matrycy transformacji. Zdefiniowano wydolność systemów ochronnych poprzez wprowadzenie do szacowania ryzyka koncepcji barier systemowych i suplementowych. Pozwoliło to na opracowanie metody pozwalającej na pomiar odporności systemów chronionych, w szczególności w jednostkach administracji publicznej, czy też w systemie ochrony ludności. Ponadto w artykule wskazano obszary badawcze, które wymagają dalszej eksploracji, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji mierników oraz wskaźników ryzyka i odporności. Wnioski: Przedstawione teoretyczne podstawy badań nad bezpieczeństwem pozwalają na jego holistyczny ogląd. Na podstawie analizy oraz syntezy dotychczasowej wiedzy zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące odporności społeczności lokalnej.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”
EN
The purpose of this article is to present the general idea of organizational resilience and a proposal for its location in the stages of organizational improvement. The described phenomenon was related to the example of healthcare organization. The article uses the method of analysis and criticism of the literature as well as synthesis and logical concluding. In the first part of the article, the author describes the essence of resilience, gives its definition and explains its meaning in the light of the organization improvement phenomenon. The second part deals with resilience of healthcare, from the point of view of the resilience of the healthcare system and the organization itself. The author presents and explains the stages of development of healthcare organization excellence, from „Excellence 1.0” to „Excellence 6.0”.
PL
Dobrze wykonane i właściwie użytkowane posadzki przemysłowe w magazynach, halach i innych obiektach przemysłowych wzbudzają podziw i zainteresowanie osób je odwiedzających, ponieważ stają się designerskim elementem wykończenia tych obiektów.
EN
The paper focuses on a critical infrastructure reliability and resilience to its operation process and particularly is devoted to critical infrastructure reliability and resilience indicators. First, the model of critical infrastructure reliability without considering outside impacts is proposed and applied to determine the port oil terminal reliability indicators. In the next step, the operation impact model of critical infrastructure reliability is created and applied to reliability and resilience analysis of the port oil terminal. The comparison of the port oil terminal critical infrastructure reliability indicators without considering outside impacts with indicators considering impact of its operation process is performed. A significant influence of the operation process on the port oil terminal reliability is proved.
PL
Artykuł koncentruje się na niezawodności i odporności infrastruktury krytycznej w procesie eksploatacji, proponując wskaźniki niezawodności i odporności tej infrastruktury. Najpierw zaproponowano model niezawodności infrastruktury krytycznej bez uwzględnienia oddziaływań zewnętrznych oraz zastosowano go do wyznaczenia wskaźników niezawodności portowej bazy paliw. Następnie utworzono model wpływu eksploatacji oraz zastosowano go do analizy niezawodności i odporności portowego terminala transportu paliwa. Porównano wskaźniki niezawodności infrastruktury krytycznej terminala bez uwzględnienia wpływów zewnętrznych ze wskaźnikami uwzględniającymi wpływ jej procesu eksploatacji. Wykazano istotny wpływ procesu eksploatacji na niezawodność portowego terminala transportu paliwa.
6
Content available remote Literature review on the rail transport schedule robustness
EN
The article presents issues concerning rail transport (rail, metro and tramway) and factors influencing the planned implementation of the schedule. At the beginning, the scope of application of the robustness concept was analysed, based on scientific and industry literature. Then the attention was focused on the model of the rail transport system and the schedule, the basic indicator of robustness assessment was discussed, taking into account the methods of analysis used and many variables occurring in rail transport. Finally, a review of the state of knowledge is summarised and the most important observations from the analysis are indicated. In the case of a robust schedule there is no propagation of disruption across the network after an adverse event has occurred.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu szynowego (kolei, metra i tramwajów) i czynników mających wpływ na planową realizację harmonogramu. Na początku przeanalizowano zakres stosowania pojęcia „odporność”, bazując na literaturze naukowej i branżowej. Następnie skupiono uwagę na modelu systemu transportu kolejowego i harmonogramie, omówiono podstawowe wskaźnik oceny odporności z uwzględnieniem stosowanych metod analizy i wielu zmiennych występujących w transporcie kolejowym. Na końcu podsumowano przegląd stanu wiedzy i wskazano najważniejsze spostrzeżenia z analizy. W przypadku odpornego harmonogramu nie następuje propagacja zakłóceń w całej sieci po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego.
PL
Pokrycia dachowe głównych budynków elektrowni narażone są na różne niekorzystne oddziaływania mechaniczne i termiczne. W wielu przypadkach pokrycia te ulegają dość szybkiemu zużyciu lub różnorodnym uszkodzeniom. W pracy zaprezentowano niektóre przypadki uszkodzeń dachowych pokryć papowych oraz pokryć z pianki poliuretanowej (PUR) w budynkach kotłowni i maszynowni oraz w innych budynkach. Szczególną uwagę zwrócono na dużą wrażliwość pokryć z pianki PUR na czynniki mechaniczne i termiczne. Wskazano na potrzebę badań odporności pianek poliuretanowych na specyficzne czynniki występujące w dachach budynków elektrowni.
EN
Roof coverings of the main power plant buildings are exposed to various adverse mechanical and thermal impacts. In many cases, these coverings wear out quite quickly or are damaged in various ways. The paper presents some cases of damage of tar paper coverings and polyurethane (PUR) foam coverings in boiler room and engine room buildings and other buildings. Special attention was paid to high sensitivity of PUR foam coverings to mechanical and thermal factotors. The need to test the resistance of polyurethane foams to specific factors occurring in the roofs of power plant buildings was indicated.
EN
The estimation of structural robustness remains one of the most important stages of the design of structural systems. Recommended design strategies for the robustness assessment are based on the provisions specified in the actual EN 1991-1-7 and ISO 2394:2015. Currently, the EN 1991-1-7 and ISO2394:2015 allows the use of indirect tie-force method, but normally, non-linear pseudo-static analysis is widely used, because it is based on more realistic constitutive relations for basic variables, which enables a simulation of the real structural behaviour. Implementation of the non-linear pseudo-static analysis for the assessment of a structural system in accidental design situations requires to adopt a different approach to safety format. The paper presents an innovative approach to safety format calibration for non-linear analysis of RC-structures subjected to accidental loads. The proposed method of the robustness estimation is based on the joint energy-saving (conversion) approach and the full probabilistic method for the estimation of a safety format for pseudo-static non-linear response of modified (damaged) structural system. The proposed probabilistic considerations are based on the Order Statistic Theory.
PL
Ocena odporności konstrukcji jest jednym z najważniejszych etapów projektowania konstrukcji budowlanych. Zalecane strategie projektowania odporności kontrukcji bazują na postanowieniach obowiązujących norm: EN 1991-1-7 i ISO 2394:2015. Obecnie normy EN 1991-1-7 i ISO2394:2015 pozwalają na użycie metody pośredniej więzi łączących (TF method), ale zwykle używana jest nielinearna analiza psedostatyczna, ponieważ bazuje na bardziej realistycznych związków konstytutywnych dla podstawowych zmiennych, co umożliwia symulację prawdziwego zachowania konstrukcji. Użycie nielinearnej analizy pseudostatycznej do oceny konstrukcji budowlanych w przypadku oddziaływań wyjątkowych wymaga użycia innego podejścia do formatu bezpieczeństwa. Artykuł przedstawia innowacyjne podejście do kalibracji formatu bezpieczeństwa dla nielinearnej analizy żelbetowych konstrukcji poddanych wyjątkowym obciążeniom. Proponowane metody oceny odporności na zniszczenie bazują na połączony podejściu energooszczędnym (konwersji) i pełnej metodzie probabilistycznej oceny bezpieczeństwa pseudostatycznej, nielinearnej odpowiedzi zmienionej (uszkodzonej) konstrukcji budowlanej. Zaproponowane rozważania bazują na statystykach porządkowych.
9
Content available remote Wspomaganie dietą układu odpornościowego w walce z infekcją
PL
Obawy związane z koronawirusem spowodowały. ze w mediach społecznościowych pojawiło się wiele niemedycznych porad, jak wzmacniać układ odpornościowy, aby nie zachorować. Mimo że obecnie nie dysponujemy potwierdzonymi dowodami naukowymi wskazującymi, jakoby pojedynczy naturalny produkt spożywczy lub suplement diety stymulowały istotnie ludzki układ odpornościowy lub zapobiegały zakażeniom powodowanym przez SARS-CoV-2, to istnieje wiele skutecznych zachowań, strategii żywieniowych i treningowych, które mogą zmniejszać narażenie na patogeny i ograniczać immunosupresję, a przez to najprawdopodobniej redukować ryzyko wystąpienia choroby. Artykuł zawiera informacje na temat najistotniejszych czynników, których wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w literaturze naukowej jest najlepiej udokumentowany.
EN
Panic over coronavirus has led to many non-medical advice in social media on how to boost the immune system to avoid getting sick. There is currently no proven scientific evidence supporting use of a specific natural food or supplement to improve the human immune system or prevent SARS CoV-2 infection. However, there are many effective behaviours, nutritional and training strategies that can reduce exposure to pathogens and limit immunosuppression and thus reduce the risk of disease. This study provides information on the most relevant factors that affect the immune system in the scientific literature.
EN
The study of the wear resistance of photopolymer material for screen printing plates manufacturing by laser engraving has been done to obtain the main results to determine its performance in this work. As a result of the research of the wear of the developed photopolymer material, it has been established that it has the necessary properties and can be used as a basis for the printing plate manufacturing for screen printing method. A statistical model of the material wear has been constructed. The adequacy of the model has been confirmed by comparing the results of the calculations with the experimental data. The suggested model allows predicting the wear resistance of the polimer material. The simulation results can be used later in the study of other plate materials.
PL
Przeprowadzone zostało badanie odporności na zużycie płyt sitodrukowych wykonanych z materiału fotopolimerowego, sporządzonych metodą grawerowania laserowego. Celem badania było określenie charakterystyk wydajności płyt. W badaniach zużycia materiału fotopolimerowego ustalono, że ma on niezbędne właściwości i może być wykorzystywany jako podstawa do produkcji płyt do sitodruku. Skonstruowano model statystyczny zużycia materiału. Adekwatność modelu potwierdza się w porównaniu z wynikami obliczeń przeprowadzonych na danych eksperymentalnych. Proponowany model pozwala przewidzieć odporność na zużycie materiału polimerowego i można go wykorzystać w badaniach również innych materiałów do produkcji form.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności taśm przenośnikowych na ścieranie. Badania ścieralności wykonano w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego w różnych laboratoriach wykonujących badania ścieralności tej samej taśmy często dochodzi do sytuacji, w której otrzymuje się wyniki odbiegające od siebie? Badania ścieralności wykonano w trzech laboratoriach: laboratorium akredytowanym, akademickim oraz producenta taśm przenośnikowych. W celu zachowania poufności danych nie podano nazw laboratoriów. Laboratoria oznaczono symbolami 1, 2 oraz 3, nie podając, który numer odpowiada konkretnemu laboratorium. Aby ograniczyć wpływ błędów, wynikających z czynników ludzkich, które popełniane są przez laborantów w trakcie wykonywania badań ścieralności, zdecydowano, że badania wykona jedna osoba we wszystkich trzech laboratoriach [1]. W celu porównania wyników badań ścieralności uzyskanych w różnych laboratoriach poddano je wielokryterialnej analizie statystycznej przy pomocy programu Statgraphics.
EN
The paper presents the results of testing the resistance of conveyor belts to abrasion. Abrasion tests were carried out in order to obtain an answer to the question: why in various laboratories performing abrasion tests of the same belt many times results deviate from each other? Abrasion tests were carried out in three laboratories: an accredited, academic laboratory and a manufacturer of conveyor belts. In order to keep data confidential, the names of the laboratories were not given. The laboratories are marked with the symbols 1, 2 and 3 without stating which number corresponds to a specific laboratory. In order to limit the impact of errors resulting from human factors that are committed by laboratory technicians in the course of abrasion tests, it was decided that one person would perform tests in all three laboratories [1]. In order to compare the results of abrasion tests obtained in different laboratories, they were subjected to multicriteria statistical analysis using the Statgraphics program.
PL
Przedstawiono, jak jest postrzegane zaufanie w relacjach społecznych i w środowiskach technicznych. Omówiono sposoby modelowania zaufania w kontekście jego zastosowania w rozwiązaniach technicznych. Opisano budowanie godnych zaufania relacji w infrastrukturze społeczno-wirtualno-fizycznej sieci teleinformatycznych. Pokazano koncepcję architektury sieci teleinformatycznych zorientowanych na zaufanie, zgodną z zaleceniem ITU-T Y. 3053.
EN
This paper describe trust in social and technological environments. A survey of trust modeling for technological solutions is presented. Trust relationships in trustworthy social-cyber-physical infrastructure of ICT networks are described. It also presents architectural overview of trustworthy networking with trust-centric network domains according to ITU-T Y. 3053.
PL
Przedstawiono, jak jest postrzegane zaufanie w relacjach społecznych i w środowiskach technicznych. Omówiono sposoby modelowania zaufania w kontekście jego zastosowania w rozwiązaniach technicznych. Opisano budowanie godnych zaufania relacji w infrastrukturze społeczno-wirtualno-fizycznej sieci teleinformatycznych. Pokazano koncepcję architektury sieci teleinformatycznych zorientowanych na zaufanie zgodną z zaleceniem ITU-T Y. 3053.
EN
This paper describe trust in social and technological environments. A survey of trust modeling for technological solutions is presented. Trust relationships in trustworthy social-cyber-physical infrastructure of ICT networks are described. It also presents architectural overview of trustworthy networking with trust-centric network domains according to ITU-T Y. 3053.
PL
W artykule zostanie omówiony wpływ temperatur pożarowych na najważniejszy kompozyt cementowy, jakim jest beton. Badania własne wykazały, że uszkodzenia powstałe w stadium początkowego twardnienia kompozytów cementowych przed użytkowaniem, jak i w jego trakcie, propagują pod wpływem wysokich temperatur i wpływają na właściwości fizykochemiczne, strukturalne oraz mechaniczne tych kompozytów, a ich wielkość może być oceniana za pomocą krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie.
EN
The aim of this article is to discuss the effect of fire temperatures on the most important cement composite, which is concrete. The author’s research has indicated that damage caused at the stage of initial hardening of cement composites before and during their use, propagates at high temperatures and affects the physicochemical, structural and mechanical properties of these composites, whereas their size can be assessed using the critical stress intensity factor KIC, which constitutes a measure of resistance to cracking.
PL
Czy zastosowanie płytek bazaltowych może wydłużyć żywotność i zwiększyć trwałość zbiornika oraz polepszyć hydraulikę przepływu? Jakie wnioski płyną z dokonanej rewizji zastosowanej technologii w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu?
16
Content available remote Evaluation of train crews schedule in terms of robustness
EN
The evaluation of team work schedules in complex rail transport conditions is related to the robustness of individual solutions. In rail systems there are many aims that are important for users. One of the most important aims is to find a feasible solution. It is characterized by the non-conflicting schedule with another train, minimizing the travel time of the trainset and taking into account the priority of train. The problem of responding to delays in terms of reorganisation of work, prevention of delay propagation and real-time schedule changes is important. Schedules are built in a way that ensures the best use of work time. This has a negative impact on critical situations. The study analysed the changes of the conductor's team to another train depending on the buffer time provided in work plan, real time needed for change and train delays.
PL
Ocena harmonogramów pracy drużyn w złożonych warunkach transportu kolejowego jest związana z odpornością na zakłócenia poszczególnych rozwiązań. Powinny się one charakteryzować brakiem konfliktu w harmonogramie z innym pociągiem, minimalizowaniem czasu przejazdu składu oraz uwzględnieniem priorytetu przejazdu pociągów. Szczególnie istotny jest problem reagowania na opóźnienia pod kątem reorganizacji pracy, zapobiegania propagacji opóźnień oraz bieżących zmian w harmonogramie. Harmonogramy budowane są w sposób zapewniający najlepsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na pracę. Wpływa to negatywnie na występujące sytuacje krytyczne. W pracy przeanalizowano przesiadki drużyny konduktorskiej do innego pociągu w zależności od przewidzianego w planie pracy czasu buforowego oraz zmierzonego czasu potrzebnego na przesiadkę i zbadanych opóźnień pociągów.
PL
Bezpieczeństwo jest pierwszoplanową kategorią funkcjonowania współczesnych systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Wieloaspektowa analiza bezpieczeństwa wymaga rozpatrzenia pojęć podatności i odporności systemu na zagrożenia. Odporność jest to cecha systemu związana z wrażliwością na zagrożenia a także zdolności ochronne po wystąpieniu zagrożenia. Przez podatność systemu należy rozumieć jego cechę związaną z interakcją na zagrożenia. Ryzyko można zdefiniować jako resztkową podatność po uruchomieniu się mechanizmów związanych z odpornością. W pracy przedstawiono metody matrycowe szacowania podatności i odporności SZZW. Zaproponowano klasyfikację czterech kategorii systemów ze względu na podatność i odporność.
EN
Safety is the prime category of the functioning of modern collective water supply systems (CWSS). The multi-aspect analysis of safety requires consideration of the concepts of vulnerability and resistance of the system to the threats as well as protective abilities after the occurrence of a threat. The vulnerability of the system should be understood as its feature related to the interaction to threats. The risk can be defined as residual vulnerability after the activation of resistance-related mechanisms. The paper presents matrix methods for estimation of vulnerability and resistance of CWSS. The classification of four categories of systems is proposed for vulnerability and resistance.
EN
The article presents results of studies on metal resistance to erosive damage taking place under the influence of hydraulic cavitation. On the basis of earlier research, a hypothesis on fatigue character of erosive wear and a dependence of metal resistance to erosive damage on its crystalline lattice structure has been assumed. To verify this hypothesis, metals with different crystalline lattice structures like steel 45 (flat-centred structure), nickel 200/201 and nickel alloy Monel 400 (hexagonal structure) have been tested at a cavitation-strike stand. Results obtained there confirmed the assumed hypothesis, at the same time justifying the use of nickel protective coatings in fluid-flow machines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności metali na uszkodzenia erozyjne zachodzące pod wpływem kawitacji hydraulicznej. Na podstawie wyników wcześniejszych badań, przyjęto hipotezę o zmęczeniowym charakterze zużycia erozyjnego oraz zależności odporności metali na zniszczenia erozyjne od struktury ich sieci krystalicznej. Dla potwierdzenia przyjętej hipotezy na stanowisku kawitacyjno-udarowym sprawdzono metale z różnymi sieciami krystalicznymi: stal 45 (sieć płasko centralna), nikiel 200/201 oraz stop niklu Monel 400 (sieć heksagonalna). Otrzymane wyniki badań potwierdziły przyjętą hipotezę, wskazując tym samym na zasadność stosowania niklowych powłok ochronnych w maszynach przepływowych.
EN
The concept of a climate-resilient economy appeared prominently in the 2015 economic considerations in the context of the Paris Agreement. However, the very concept of resiliency emerged in the 1970s in ecological research and was also widely considered from the perspective of socio-economic development. This paper presents the objectives of the European Union policy related to the creation of climate-resilient economies and the rationale behind the concept of resiliency. This analysis seeks to reveal differences between the resilient-oriented strategies of local rural communities in developed countries, based on the example of bioenergy villages, and in less-developed countries, using the example of reintroduced traditional farming. This research reveals the key strategies and benefits generated by the particular local communities.
EN
Over the past two decades, the Republic of Azerbaijan has adopted three national strategy programs in order to accelerate the social and economic development of the country's regions. The primary objectives of these national strategies have been ecological safety and responsible use of natural resources, sustainable and balanced development as well as social welfare. In contrast to the previous programs implemented by the state, the new strategy includes the United Nations’ principles of sustainable development goals that were formulated in “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. However, recommendations given in the Paris Agreement and in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction are also very important for the adoption of any national strategies. Therefore, this article analyzes the environmental and socio-economic activities that are integral to the newly adopted state program on Disaster Risk Reduction strategies and suggests further measures that could be taken improve the effectiveness of its implementation.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.