Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odnawialne źródła energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
Kenia, jako największy producent energii geotermalnej w Afryce, jest obdarzona dużym potencjałem geotermalnym. Wynika to z jej korzystnego położenia w obrębie Doliny Rowu Afryki Wschodniej, rozszerzającej się z północy na południe kraju.
PL
Raport ten przedstawia stan rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019. Jest on aktualizacją poprzedniego raportu za lata 2010-2014, przedstawionego na Światowym Kongresie Geotermalnym w 2015 roku (Kępińska 2015).
PL
Energia geotermalna jest wykorzystywana na szeroką skalę w wielu obszarach na całym świecie wyłącznie na lądzie poprzez płytkie lub głębokie otwory geotermalne. Takie zasoby są przez wielu uważane jako jedne z najlepszych, lecz najmniej wykorzystywanych, dostępnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej.
PL
Problematyka zmian dekarbonizacyjnych gospodarki w świecie musi zmierzyć się z kryzysem gospodarczym po zakończeniu pandemii koronawira SARS-CoV-2, której końcowego wpływu ekonomicznego oczywiście nie znamy pewnie długo nie będziemy mogli oszacować. Niniejszy artykuł jest krytyczny w odniesieniu możliwości technicznych, tempa wdrożenia technologii zeroemisyjnych i proponowanych nakładów wspierających wdrożenie programu ‘zielonego ładu’ Unii Europejskiej. W perspektywie roku 2050 paliwa kopalne w dalszym ciągu będą podstawą gospodarki światowej, pomimo że procentowy udział w ich wytwarzaniu energii zostanie ograniczony. Nowa długoterminowa strategia EU może jednak ograniczyć wykorzystanie paliw kopalnianych metodami regulacyjnymi, ale nie uda się zrealizować programu neutralności klimatycznej określonego w strategii na pierwszą połowę XXI wieku. Nie jest możliwe przeprowadzenie transformacji energetycznej polegającej na tym, że ludzkość będzie wykorzystywać tylko źródła odnawialne (tylko OZE). Możliwe zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym mikście energetycznym możliwe będzie jedynie w przypadku ogromnych nakładów finansowych na modernizację energetyki i dalszego postępu technologicznego przy jednoczesnym gwałtownym zmniejszeniu popytu na energię (w EU). Załamanie się systemu globalnej gospodarki znacznie opóźni wprowadzenie nowych technologii w energetyce, transporcie i przemyśle w następnych latach.
EN
The issue changes in decarbonization in the world economy will face the economic crisis after the pandemic of coronavirus SARS-Cov-2. The severity of the impact of the epidemic we are not able to predict for a long time. This paper is critical in terms of technical capabilities and the implementation of zero-emission technologies before the year 2050. From the perspective of 2050, fossil fuels will continue to be the foundation of the world economy, although their percentage share energy production will be limited. The new EU strategy may, however, limit the use of fossil fuels by introducing specific regulations. Still, the climate neutrality program set out in the policy for the first half of the 21st century will not be implemented in the scale proposed by the European Union. It is not possible to carry out the energy transformation with the use of renewable sources without the use of hydrocarbon in the economy. A potential increase in the share of renewable energy in the global energy mix will be possible only in the case of substantial financial investments in the modernization of the energy sector and further technological progress while reducing the demand for energy rapidly (in the EU). The collapse of the present global economic system will significantly delay the introduction of new technologies in energy, transportation, and industry in the coming years.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
PL
W artykule przedstawiono problemy oraz wyzwania stojące na drodze do wielopłaszczyznowego rozwoju energetyki wiatrowej. Omówiono występujące globalnie zasoby wiatru oraz możliwości energetyczne poszczególnych rejonów Polski. Przedstawiono dotychczasowy rozwój siłowni wiatrowych, a także potencjalne ścieżki ich dalszej rozbudowy. Omówiono przykłady dużych instalacji wiatrowych oraz problemy, z jakimi zmagają się ich operatorzy.
EN
Wind energy is one of the most abundant energy sources on Earth. In recent decades the most of technological problems of wind farms were resolved, unfortunately the main problem lies instability and predictability of wind conditions remain. Obstacles in the construction of wind farms are also impact on the environment and requirements for the accompanying infrastructure.
PL
Pompy ciepła są chętnie – a czasem z konieczności dostosowania się do wymogów WT 2021 – stosowane w nowych budynkach i już od kilku lat budzą zainteresowanie inwestorów, którzy dążą do zmniejszenia zużycia energii. Odkąd pompy ciepła zostały uznane za urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, także inwestor instytucjonalny ma szansę skorzystać w ich przypadku z dofinansowania działań dotyczących wykorzystania OZE.
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowało wzrost zainteresowania jej miejscowym wytwarzaniem, a uwarunkowania środowiskowe dodatkowo zmotywowały do szukania ekologicznych rozwiązań. Ukierunkowało to energetykę wiatrową na środowisko miejskie. W artykule dokonano przeglądu aktualnego stanu miejskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów miejskich turbin wiatrowych.
EN
In the near future, the buildings are to become completely ecological objects, remaining in close symbiosis with the surrounding natural environment. Electricity and heat are to come only from renewable energy sources such as sun and wind. This requires application on buildings not only solar installations, but also wind turbines.
PL
W artykule omówiono wyniki badań i przedstawiono wnioski z pracy doświadczalnej dot. elewacyjnej turbiny miejskiej o poziomej osi obrotu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Instalacja ta pracuje w warunkach miejskich, które utrudniają produkcję energii elektrycznej, jednak wyniki pracy tej i podobnych instalacji wskazują, że to turbiny o pionowej osi obrotu są w stanie rozpocząć generację mocy od niższych prędkości wiatru i lepiej się sprawdzają przy prędkościach występujących w zróżnicowanych warunkach i częstych turbulencjach. Praca turbiny nie wywołuje zauważalnych negatywnych skutków na otoczenie – np. hałasu czy drgań.
EN
The article discusses the results of the experimental work regarding a horizontal axis wind turbine integrated with facade of Center of Energy AGH UST. This installation works in urban conditions which are decreasing the production of electricity, however, the results of presented and similar installations shows that turbines with a vertical axis are able to start generating power at lower wind velocities and perform better at velocities occurring in diverse conditions and frequent turbulences. Operation of the turbine does not cause any noticeable negative effects on the environment - e.g. noise or vibration.
11
Content available remote Wpływ e-mobilności na jakość powietrza atmosferycznego w Polsce
PL
Sformułowano tezę, że rozwój floty pojazdów o napędzie elektrycznym (e-mobilność) spowoduje znaczącą poprawę jakości powietrza w polskich miastach ze względu na specyfikę wytwarzania energii i określony mix energetyczny (ograniczenie lub eliminacja emisji CO, węglowodorów, NOₓ i cząstek stałych), lecz równocześnie wystąpi znaczący wzrost emisji CO₂ oraz SO₂ ze względu na konieczność wyprodukowania przez elektrownie węglowe większej ilości energii elektrycznej. Tezę tę zweryfikowano, korzystając z dostępnych danych statystycznych. Przedstawiono również opracowaną przez zespół UKSW i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) koncepcję wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci gazowych biopaliw, energii słonecznej i energii wiatru jako lokalnych źródeł energii elektrycznej zasilającej bezpośrednio punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki takim rozwiązaniom technicznym może powstać sieć „zeroemisyjnych” punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Rozwój tej koncepcji wymaga badań prowadzących do optymalizacji rozwiązań technicznych w zakresie źródeł energii elektrycznej, magazynowania energii i szybkości ładowania pojazdów, a także optymalizacji lokalizacji takich punktów ładowania.
EN
Redn. of SO₂, NOₓ, CO and particulate matter emissions from road transportation vehicles achieved by partial replacing gasoline-driven vehicles by electrically driven ones was calculated from available statistical data on air pollution under Polish conditions. A safe use of renewable energy sources (photovoltaics, wind power, gaseous biofuels) for charging the batteries in elec. vehicles was a base for developing a new concept in e-mobility politics.
PL
Przedsiębiorstwa ciepłownicze zamierzają korzystać z różnych źródeł OZE, także tych dotychczas niewykorzystywanych. Stosunkowo największym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się kotły na biomasę jako bezpośrednie zamienniki dla kotłów węglowych.
PL
Na korzystne warunki rozwoju OZE składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
PL
Odnawialne źródła energii od pewnego już czasu stanowią ważną cegiełkę w krajowym bilansie energetycznym, a inwestycje w rozwój tych technologii prowadzą największe polskie firmy energetyczne. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez Unię Europejską, dotyczące równoważenia miksów energetycznych w państwach członkowskich.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci dystrybucyjnej w celu estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci. Zaproponowane narzędzie umożliwia wsparcie operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. Wyniki pomiarów oraz symulacji zostały porównane dla wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia. Na podstawie zarejestrowanych danych pochodzących z elektrowni fotowoltaicznej wykonano symulację wpływu przyłączenia oze do badanego fragmentu sieci.
EN
The article proposes the use of OpenDSS software for computer simulation of distribution network operation in order to estima te the RMS voltage at unmetered network points. The proposed tool enabled the support of distribution system operators in monitoring and diagnostics of their network operation. The results of measurements and simulations of the selected area of the distribution system at the medium voltage level were compared. Based on the recorded data from the solar farm, a simulation of the impact of connecting renewable energy sources to the tested part of the network was made.
PL
W pracy przedstawiono pogłębioną, techniczno-ekonomiczną analizę integracji pojazdów elektrycznych z rozwijającym się systemem elektroenergetycznym zwierajacym coraz wiecej odnawialnych źródł energii. Omówione zostały podzespoły pojazdów elektrycznych i ich optymalna współpraca również z infrastrukturą stacji ładowania. Opisano wymagania i możliwości techniczne jak i protokoły komunikacyjne pozwalające na optymalną implementację procesu ładowania i rozładowania pojedynczych bądź zgrupowanych we floty pojazdów. Wyszczególnione i scharakteryzowane zostały aktualne projekty badawcze prowadzone na terenie Europy z zakresu V4G (Vehicles for Grid) ze sczególnym uwzględnieniem zalet i wad istniejących i planowanych rozwiązań systemowych.
EN
The paper deals with a technical and economic analyze related to the integration electric vehicles in to the today and future power systems with renewable energy sources. The electrical vehicle components as well as the optimal interactions also with the charging station infrastructure are discussed. Technical requirements and communication protocols that allow for the proper charging and discharging processes implementation of individual or grouped vehicle fleets are described in detail. Current research projects carried out in Europe in the field of V4G (Vehicles for Grid) are listed, regarding to the advantages and disadvantages of existing and further systems.
EN
The strategic goals of EU energy development have been clarified, based on efforts to increase and comply with environmental protection requirements, reducing energy consumption in the manufacturing and service sector, reduce dependence on energy imports, and increase the involvement of renewable resources in energy. The structure of the unified energy system of Ukraine was monitored. The volumes of electricity released by various power-generating enterprises in Ukraine, as well as the existing capacity of main and inter-state electric power grids for transmission of electricity, were analyzed. The volume of electricity exports and imports of the unified energy system of Ukraine and its possibilities to increase exports to the EU countries have been diagnosed. It has been proven that due to the change in the operating model of the electricity market the liberalization of the electricity market of Ukraine promotes the attraction of investment resources aimed at branching the possibilities of importing electricity generated in Ukraine into the ENTSO-E system. The structural tendencies of changes in generated electricity in final consumption at the expense of renewable energy sources of the European countries and Ukraine were studied. Options for increasing the efficiency of renewable energy sources are proposed The use of renewable energy sources on the basis of leveling out certain disadvantages is proposed. The directions improve the management of electricity enterprises in the conditions of the European integration choice of Ukraine including towards attracting investment resources through the use of public-private partnerships to improve the efficiency of the energy system of Ukraine are substantiated.
PL
W artykule sprecyzowano strategiczne cele rozwoju energetyki UE, które zmierzają do zwiększenia przestrzegania wymogów ochrony środowiska, zmniejszenia zużycia energii w sektorze produkcyjnym i usługowym, zmniejszenia zależności od importu energii oraz zwiększenia zaangażowania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono strukturę jednolitego systemu energetycznego Ukrainy. Analizie poddano ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez różne przedsiębiorstwa energetyczne na Ukrainie, a także istniejącą przepustowość głównych i międzypaństwowych sieci elektroenergetycznych do przesyłu energii elektrycznej. Przedstawiono wielkość eksportu i importu energii elektrycznej zunifikowanego systemu energetycznego Ukrainy oraz zbadano możliwości zwiększenia eksportu do krajów UE. Udowodniono, że liberalizacja rynku energii elektrycznej Ukrainy w wyniku zmiany modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej sprzyja pozyskiwaniu środków inwestycyjnych, których celem jest zdywersyfikowanie możliwości eksportu energii elektrycznej wytworzonej na Ukrainie do systemu ENTSO-E. Badano strukturalne zmiany udziału ilości wytwarzanej w kraju energii elektrycznej w zużyciu finalnym kosztem odnawialnych źródeł energii krajów europejskich i Ukrainy. Proponowane są opcje zwiększenia efektywności odnawialnych źródeł energii. Proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na zasadzie niwelowania pewnych niedogodności. W warunkach wyboru integracji europejskiej Ukrainy niezbędne są działania w kierunku poprawy zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi, w tym przyciąganie środków inwestycyjnych poprzez wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych do zwiększenia efektywności systemu energetycznego Ukrainy.
EN
The European Union aspires to pursue an ambitious climate policy. The energy sector is a key tool to ensure success in this area. At the same time, excessively ambitious targets can be a serious problem for individual member states. The aim of the article is to analyze the possibilities available to the Polish energy sector in the context of the assumed EU climate neutrality goals by 2050. The analyzed research problem concerns, in particular, two areas of strategic importance for Poland: the coal sector and the renewable energy sources sector. The role of the former should be significantly reduced in the coming decades, while the position of the latter should be substantially strengthened. The juxtaposition of these challenges with the Polish economic, social and technological realities is the main subject of analysis in this text. The method of system analysis with elements of a decision-making approach will be used. This will allow for an effective analysis and review at the research level of the most important problems and challenges faced by Poland in light of the necessary adjustments to be made in order to achieve the priorities assumed by the European Union. The hypothesis of the article is that Poland is able to effectively meet European climate targets, although the implementation of this challenge requires decisive action on the part of the government, as well as an adequate response from investors and society. To this end, appropriate actions must be undertaken at both a strategic and operational level.
PL
Unia Europejska ma aspiracje do realizowania ambitnej polityki klimatycznej. Sektor energetyczny jest kluczowym narzędziem dla zagwarantowania sukcesu w tej dziedzinie. Jednocześnie zbyt wygórowane cele mogą stanowić poważny problem dla poszczególnych państw członkowskich. Celem artykułu jest analiza możliwości, jakimi dysponuje polski sektor energetyczny w kontekście zakładanych celów neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Analizowany problem badawczy dotyczy w szczególności dwóch obszarów uznawanych za strategiczne dla Polski: sektora węglowego oraz sektora odnawialnych źródeł energii. Rola pierwszego powinna być w najbliższych dekadach znacząco ograniczona, podczas gdy pozycja drugiego powinna ulec zasadniczemu wzmocnieniu. Zestawienie tych wyzwań z polskimi realiami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi stanowi zasadniczy przedmiot analizy w niniejszym tekście. W wymiarze metodologicznym wykorzystana zostanie metoda analizy systemowej z elementami podejścia decyzyjnego. Pozwoli to efektywnie zoperacjonalizować na płaszczyźnie badawczej najważniejsze problemy oraz wyzwania związane z koniecznością niezbędnych dostosowań, jakie należy podjąć w Polsce, aby osiągnąć priorytety zakładane przez Unię Europejską. Hipoteza artykułu wskazuje, że Polska jest w stanie skutecznie sprostać europejskim celom klimatycznym, aczkolwiek realizacja tego wyzwania wymaga zdecydowanych działań ze strony rządu, jak również adekwatnej odpowiedzi ze strony inwestorów oraz społeczeństwa. W tym celu potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno na poziomie strategicznym, jak również operacyjnym.
EN
There are many financial ways to intensify the construction of new renewable energy sources installations, among others: feed in tariff, grants. An example of photovoltaic grant support in Poland is the “Mój Prąd” [My Electricity] program created in 2019. This program, with a budget of PLN 1 billion, is intended for households in which installations with a capacity range of 2–10 kWp have been installed. During its first edition 27,187 application were submitted. Over 98% of installations cost less than PLN 6,000/kWp. The total installed capacity is 151.3 MWp, which gives the average amount of co-funding per unit of power at the level of PLN 884.7/kWp. The average power of the installation on the national scale is 5.57 kWp, the indicator per 1000 inhabitants is 3.94 kWp, and per unit of area is 0.484 kWp/km2. These installations will produce around 143.5 GWh of electricity annually, contributing to the reduction of CO2 emissions by approximately 109,800 Mg per year. Most applications came from the Silesian Province (3855), which translated into the largest installed capacity of 21.82 MWp, as well as 4.81 kWp/1000 inhabitants and 1.77 kWp/km2 (over 3 times higher than the average in Poland).The installed capacity in the individual province was closely correlated with the population of the province (correlation coefficient – 0.95), while the installed capacity indicator per 1,000 inhabitants with insolation (0.80). The highest power ratio per 1000 inhabitants was achieved in the Podkarpackie Province and amounted to 5.05, and the lowest in the West Pomeranian Province (2.41).
PL
Istnieje wiele finansowych sposobów na intensyfikowanie budowy nowych instalacji OZE, m.in.: taryfa gwarantowana, dotacje. Przykładem grantowego wsparcia fotowoltaiki w Polsce jest powstały w 2019 roku program „Mój Prąd”. Program ten, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których zostały zainstalowane instalacje z przedziału mocy 2–10 kWp. Podczas jego pierwszej edycji zgłoszonych było 27 187 instalacji. Ponad 98% instalacji kosztowało mniej niż 6000 zł/kWp (z czteropunktową punktacją). Całkowita moc zainstalowana to 151,3 MWp, co daje średnią wielkość dofinansowania w przeliczeniu na moc na poziomie 884,7 zł/kWp. Średnia moc instalacji w skali kraju to 5,57 kWp, wskaźnik na 1000 mieszkańców to 3,94 kWp, a na jednostkę powierzchni 0,484 kWp/km2. Instalacje te pozwolą na wyprodukowanie ok. 143,5 GWh energii elektrycznej rocznie, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o ok. 109 800 Mg rocznie. Najwięcej wniosków pochodziło z woj. śląskiego (3855), co przełożyło się na największą moc zainstalowaną 21,82 MWp oraz wskaźnik 4,81 kWp/1000 mieszkańców i 1,77 kWp/km2 (ponad 3-krotnie wyższy niż średnia w Polsce). Zainstalowana moc w poszczególnych województwach była ściśle skorelowana z liczbą ludności województwa (współczynnik korelacji – 0,95), a wskaźnik mocy zainstalowanej na 1000 mieszkańców – z nasłonecznieniem (0,80). Najwyższy wskaźnik mocy/1000 mieszkańców (PPI) został osiągnięty w woj. podkarpackim i wyniósł 5,05, a najniższy w woj. zachodniopomorskim (2,41).
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.