Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1027

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odlewnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
PL
Zbadano przydatność polilaktydu (PLA) jako spoiwa do wielokrotnego stosowania do mas formierskich wykorzystywanych w procesach odlewniczych. PLA otrzymano z dużą wydajnością (71%) przez polikondensację laktydu. Masy formierskie z 2-proc. zawartością spoiwa uzyskano w wyniku odparowania chloroformowego roztworu PLA. Zbadano wytrzymałość na rozciąganie mas formierskich po ich wielokrotnym zawracaniu. Masy formierskie z 2-proc. zawartością PLA jako spoiwem, stapiane w wysokiej temp. 325°C można było zawracać nawet 13-krotnie, otrzymując masy charakteryzujące się dobrą jakością.
EN
Polylactide (PLA) was used as a binder for recycled molding sands in foundry processes. PLA was produced by lactide polycondensation with a high efficiency (71%). The molding sands with 2% binder content were prepd. by evaporating the solvent from CHCl3 soln. of PLA. The PLA-contg. molding sands cured at 325°C were successfully recycled up to 13 times.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w warunkach przemysłowych. Badania dotyczą wieloparametrowej ocenę skuteczności działania mieszanin technicznych soli modyfikujących stop AISi7Mg - tzw. rozdrabniaczy ziaren. Mieszaniny soli są wytwarzane przez grupę producentów i stanowią ofertę przemysłową. Porównano skuteczność działania pięciu rożnych mieszanin soli barowych i tytanowych oraz zaprawy modyfikującej AITi5B. Sole wprowadzano do kąpieli metalowej metodą „na powierzchnie" po utworzeniu na niej leja, na skutek wysokich obrotów rotora rafinacji gazowej. Wszystkie sole zwiększają właściwości wytrzymałościowe stopu po obróbce cieplnej T6 (Rm.Rp02, A5, HB). Równolegle stwierdza się w badaniach, iż technika wprowadzania soli „na powierzchnię'' zwiększa liczbę wtrąceń niemetalowych w stopie. Wtrącenia, w przypadku wytwarzania obręczy kół samochodowych (felg), jeśli zostaną rozmieszczone na powierzchni odlewu, mogą stanowić przyczynę zabrakowania.
EN
The results of tests performed under industrial conditions are presented in the hereby paper. Investigations concern multi-parameter assessments of the efficiency of technological salts mixtures - the so-called grains crushers - modifying the AISi7Mg alloy. Mixtures of salts are produced by a group of producers and constitute the industrial offers. The efficiency of operations of five different mixtures of barium and titanium salts as well as of the AITi5B inoculant, were compared. Salts were introduced to the metal bath by the method: 'on the surface' after making a pouring cap in it, due to a high speed rotor of the gaseous refining. All salts increase strength properties of alloys after the heat treatment T6 (Rm.Rp02, A5, HH). It was also found in tests, that the salts introduction by means of 'on the surface' technique increases the number of non-metallic inclusions in the alloy. If such inclusions remain on the casting surface, they can constitute the reason of the casting rejection, in case of the production of wheel rims.
PL
Dynamika wprowadzania nowej koncepcji procesów wytwórczych o nazwie „Przemysł 4.0", będącej kolejnym etapem rozwoju w przemyśle, stawia pytania i wyzwania także dla menadżerów przemysłu metalowego i odlewniczego. W tej wielopłaszczyznowej strukturze koncepcji: technicznej, IT, ekonomicznej i społecznej, płaszczyzna techniczna jest szczególnym w yzwaniem dla inżynierów. Inżynierowie muszą podołać wymaganiom technicznym tzw. „maszyn inteligentnych", które w wielozadaniowych procesach technologicznych tworzą zintegrowaną strukturę i komunikując się wzajemnie, realizują program operacji technologicznych umożliwiający wzrost wydajności produkcji oraz elastycznej zmiany asortymentu produkcji. „Przemysł 4.0” jest koniecznością rynkową dla masowej produkcji w przemyśle metalowym i odlewniczym. W odlewnictwie artystycznym, nie wszystkie jego założenia będą istotne, ale automatyzacja, cyfryzacja, oszczędność materiałów i energii, będą niewątpliwie kluczem do sukcesu. Autorzy omawiają przykłady wdrożonych zautomatyzowanych i zinformatyzowanych rozwiązań technologicznych w obróbce cieplnej metali i odlewnictwie, skupiając się na „inteligentnych piecach indukcyjnych", stanowiących „elementy wykonawcze" koncepcji „Przemysł 4.0".
EN
The dynamics o f implementing a new concept o f production process called Industry 4.0, which is the next stage of development in industry, formulates questions and sets challenges also for metal and foundry industry managers. In this multidimensional structure of technical, IT, economic, and social concepts, the technical piane is a particular challenge for engineers. Engineers must meet the technical requirements of so-called intelligent machinery that in multitask technological processes create an integrated structure and by communicating with each other they carry out the technological operations programme, which enables the improvement of production efficiency and flexible change of production assortment. Industry 4.0 is a market necessity for mass production in metal and foundry industries. In artistic casting, not all of its goals will be important, but without doubt automation, digitisation, and materiał and energy saving will con stitute as a key to success. The authors discus s ing examples of implemented automated and computerised technological solutions in heat treating of metals and founding while focusing on intelligent induction furnaces that constitute as executive elements of the Industry 4.0 concept.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o założeniach projektu dotyczącego opracowania i wykonania kompleksowej linii produkcyjnej odlewy ciśnieniowe o znacząco obniżonej porowatości.
EN
The basie information concerning the assumptions of the project of designing and development the complex production line of die castings of a significantly decreased porosity, are presented in the hereby paper.
EN
The paper presents the results of preliminary research on the application of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate containing 1.5 % wt. of binder to perform ecological casting cores in hot-box technology using a semi-automatic core shooter. The following parameters were used in the process of core shooting: initial shot pressure of 6 bar, shot time 3 s, the temperature of the core-box: 200, 250 and 300°C and the core curing time: 30, 60, 90, 120 and 150 s. The matrix of the moulding mixture was olivine sand, and the binder of the sandmix was commercial, unmodified hydrated sodium silicate with molar module SiO2/Na2O of 2.5. In one shot of the automatic core-shooter were formed three longitudinal specimens (cores) with a dimensions 22.2×22.2×180 mm. The samples obtained in this way were subjected to the assessment of the influence of the shooting parameters, i.e. shooting time, temperature and curing time in core-box, using the following criteria: core box fill rate, mechanical strength to bending RgU, apparent density, compaction degree and susceptibility to friability of sand grains after hardening. The results of trials on the use of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate (olivine SSBS) in the process of core shooting made it possible to determine the conditions for further research on the improvement of inorganic hot-box process technology aimed at: reduction of the heating temperature and the curing time. It was found that correlation between the parameters of the shooting process and the bending strength of olivine moulding sands with sodium silicate is observed.
6
Content available remote Anodowe powłoki tlenkowe na wyrobach z aluminium i jego stopów. Cz. 2
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanej w numerze 9-10/2018 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” przedstawiono informacje dotyczące procesu wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów jak skład chemiczny stopu przeznaczonego do dalszej obróbki elektrochemicznej.
PL
Celem prezentowanego cyklu badań było wypracowanie metod i rozwiązań służących do wspomagania procesów decyzyjnych w odlewnictwie i inżynierii materiałowej. W szczególności chodziło o dobór metod przetwarzania danych, formalizmów reprezentacji wiedzy oraz stworzenie algorytmów decyzyjnych, opartych na współczesnych osiągnięciach sztucznej inteligencji, dostosowanych do specyfiki przemysłu odlewniczego i metalurgicznego. Obok rezultatów o charakterze poznawczym, zamierzonym efektem prowadzonych prac była realizacja rozwiązań informatycznych w postaci prototypowych systemów (lub modułów) dedykowanych dla odpowiedniej klasy problemów decyzyjnych.
EN
The aim of this research programme was to develop a series of methods and solutions to support the decision-making process in foundry and materials engineering. The specific problems discussed included the selection of methods for data processing and knowledge representation formalisms, backed up by the creation of decision algorithms based on contemporary achievements of artificial intelligence, tailored to the needs of foundry industry and metallurgy. In addition to the results of a cognitive nature, the intended outcome of the work was the implementation of IT solutions in the form of prototype systems (or modules) dedicated to the appropriate class of decision problems.
PL
Celem niniejszej pracy jest wykazanie możliwości zastosowania proekologicznych mas z uwodnionym krzemianem sodu na formy do odlewania ablacyjnego. Technologia odlewania ablacyjnego przeznaczona jest przede wszystkim do wykonywania odlewów w formach piaskowych o zróżnicowanej grubości ścianki i skomplikowanych kształtach. W ramach niniejszej pracy przedstawiono wpływ zawartości spoiwa oraz czasu utwardzania na wytrzymałość na zginanie Rg mas formierskich ze spoiwami na bazie uwodnionego krzemianu sodu utwardzanych w technologii utwardzania mikrofalowego. Celem badań jest opracowanie optymalnego składu mas, który zapewni wytrzymałość niezbędną do wytworzenie formy do przeprowadzenia procesu odlewania ablacyjnego. Zastosowana mas musi jednocześnie zagwarantować podatność formy na destrukcyjne działanie medium ablacyjnego, którym jest woda. Przeprowadzone badania wykazały, że utwardzanie mikrofalowe zapewnia uzyskanie zadowalających wytrzymałości przy niskiej zawartości spoiwa w masie.
EN
The aim of this work is to demonstrate the possibility of using Environmentally friendIy molding sands with hydrostated sodium silicate for ablation casting molds. The ablation casting technology is intended primarily for making casts in sand molds with diversified wall thickness and complex shapes. This paper presents the effect of binder content and curing time on the bending strength Rg of molding sands with binders based on hydrated sodium silicate hardened in microwave curing technology. The aim of the research is to develop an optimal molding sand composition that will provide the strength necessary to form a mold for carrying out the ablative casting process. the applied sands must simultaneously guarantee the susceptibility of the mold to the destructive action of the ablative medium, which is water. The tests have shown that microwave curing provides satisfactory strengths with low binder content.
PL
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. jest znanym w Polsce producentem odlewów, w tym precyzyjnych. Realizacja badań ujętych w harmonogramie projektu ma stworzyć możliwość znacznego poszerzenia zakresu możliwości wykonawczych zakładu o cienkościenne odlewy staliwne, o założonych własnościach mechanicznych dotychczas w Polsce nie produkowanych. Połączenie opracowanych w ramach projektu: innowacyjnego tworzywa modelu woskowego, składu i sposobu wykonania formy ceramicznej, składu chemicznego tworzywa odlewu z innowacyjną technologią odlewania precyzyjnego oraz obróbką cieplną wykonanych cienkościennych odlewów pozwoli na wykonanie z przebadanych stopów żelaza wyrobów o dużej dokładności wymiarowej, założonej wytrzymałości mechanicznej oraz wdrożenie tej technologii do własnej produkcji przemysłowej.
EN
PIO Specodlew Sp. z o.o. is a known manufacturer of castings in Poland, including precision ones. The implementation of the research included in the project's schedule aims to create the possibility of significantly broadening the scope of the plant's implementation capabilities, with thin-walled steel castings, procesing mechanical properties that are not yet produced in Poland. The combination of innovative wax-based material, composition and method of the ceramic mold making, chemical composition of a cast material with innovative precision casting technology and heat treatment of thin-walled castings developed within the framework of the project will allow us to manufacture products of high dimensional accuracy, mechanical strength assumed from tested iron alloys and implementing this technology for own industrial production.
PL
W artykule skoncentrowano się na słabo rozpoznane zjawisko opadania w kąpieli metalowej heterogenicznych zarodków pierwotnej krystalizacji podeutektycznych stopów Al-Si, którymi są borki tytanu TiB2 pochodzące z zapraw AlTi5B. Badaniami objęto pięć zapraw rynkowych. Wykazano, iż w przypadku pozostawienia metalu w bezruchu w dłuższym okresie (np. ~ 2godzin) następuje wyraźne zubożenie górnych warstw kąpieli metalowej w cząstki pochodzące z AlTi5B i wzbogacenie w nie dolnych warstw kąpieli. Równolegle w warstwach zubożonych obserwuje się wyraźnie zmniejszenie zdolności do zarodkowania, co prowadzi do tworzenia się struktury gruboziarnistej w odlewach. Do oceny zdolności do zarodkowania wykorzystano próbę zwaną testem pierścienia (ang. Ring Test). Wykazano, iż szybkość procesu opadania cząstek nie jest jednakowa dla badanych zapraw, i może ona stanowić jedno z kryteriów oceny ich przydatności do technologii odlewania, w której są zastosowane podgrzewane kadzie. Ma to m.in. miejsce przy zalewaniu form metalowych sposobem odlewania pod niskim ciśnieniem. Prace realizowano we współpracy trzech jednostek Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo Hutniczej oraz firm: Technologia i Technika Aluminium Z. Smorawiński (Konin) i firmy Royal Polska sp. z o.o. w Jelczu.
EN
The paper is focused on weakly recognised effect of heterogeneous nuclei of the primary crystallisation of hypoeutectic Al-Si alloys, falling in the metal bath. These nuclei are titanium borides TiB2, originated from AITi5B foundry alloys. Five foundry alloys, available in the market, were tested. It was revealed, that in case of leaving the motionless metal for a longer time (e.g. ~ 2 hours), the upper layers of the metal bath were significantly impoverished of particles originated from AITi5B, while the lower layers were enriched in them. Simultaneously a significant decrease of the nucleation ability was observed in impoverished layers, which led to forming coarse-grained structures in castings. The test, called the Ring Test, was applied for assessing the nucleation ability. It was demonstrated that particles falling rates were not the same for the investigated foundry alloys and could constitute one of the assessment criterion of their suitability in the casting technology, in which heated ladles are applied. This occurs, among others at pouring metal moulds by means of the low pressure die casting. Works were realized in cooperation of three units of the Faculty of Foundry Engineering of AGH University of Science and Technology and Companies: Technology and Aluminium Technique Z. Smorawiński (Konin) and Royal Polska I.I.c. in Jelcz.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia utylizacji odpadów z procesów metalurgicznych z produkcji aluminium, stali i miedzi, szczególnie tych najdrobniejszych frakcji. Frakcje te są ubogie w metal, natomiast zawierają głównie tlenki metali.
PL
Obniżenie poziomu hałasu jest ważne z uwagi na poprawę warunków pracy w odlewni. Duży wpływ na emisję hałasu mają stanowiska zaczyszczania odlewów. W pracy zaprezentowano wyniki badań hałasu przy stanowiskach zaczyszczania odlewów i jego wartości po zainstalowaniu kabiny dźwiękochłonnej. Profesjonalnie wykonana kabina pozwoliła na obniżenie wartości hałasu od 120 dB mierzonego przy zaczyszczanym odlewie do 97 dB na zewnątrz kabiny oraz do 79 dB w odległości 6 m od kabiny, przy poziomie hałasu równym 68 dB.
EN
Reducing the noise level is important due to the improvement of working conditions in the foundry. Casting cleaning stations have a large impact on noise emissions. The paper presents the results of noise tests at the casting cleaning stations and its value after instaIling the sound absorbing booth. The professionally made cabin allowed to reduce the noise value from 120 dB measured while cleaning the casting to 97 dB outside the cabin and to 79 dB at a distance of 6 m from the cabin at a noise level of 68 dB.
PL
Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych (LBSiACh) zlokalizowane jest na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej i posiada zaplecze aparaturowe, by prowadzić prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu odlewniczego. Podejmowane działania dotyczą badań jakościowych i ilościowych materiałów odlewniczych, m.in. spoiw złożonych z polimerów, żywic czy krzemianów. LBSiACh zajmuje się również analizą procesów ich sieciowania i degradacji, w kontekście nie tylko analizy oddziaływań na granicy metal - forma, ale pod kątem określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska. W artykule scharakteryzowano najważniejsze techniki analityczne wykorzystywane w pracy: spektrofotometria UV-Vis, spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS.
EN
The Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis is located at the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology and has equipment facilities to conduct research and development for the foundry industry. The Laboratory carries out the qualitative and quantitative research of foundry materials, including binders composed of polymers, resins or silicates. It also analyzes the processes of cross-linking and degradation of foundry materials in the context of the analysis of metal - mould interactions and also in terms of their impact on the environment. The artic le describes the most important analytical techniques used: UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis–gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS.
EN
Variation in final casting dimensions is a major challenge in the investment casting industry. Additional correction operations such as die tool reworking as well as coining operations affect foundry productivity significantly. In this paper influence of basic parameters such as wax material, mould material, number of ceramic coats and feed location on the dimensional accuracy of stainless-steel casting has been investigated. Two levels of each factor were chosen for experimental study. Taguchi approach has been used to design the experiment and to identify the optimal condition of each parameter for reduced dimensional deviation. Analysis of variance has been carried out to determine the contribution of each process parameter. The result reports that selected parameters have significant effect on the dimensional variability of investment casting. Mould material is the dominant parameter with the largest contribution followed by number of ceramic coats and wax material whereas feed location is having negligible contribution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań sorpcji wilgoci w warunkach wilgotnego powietrza w powierzchniowe warstwy elementów form piaskowych w odniesieniu do konkretnych przykładów odlewów. Wilgoć przenikająca z otoczenia w głąb form czy rdzeni piaskowych, a w szczególności gromadząca się w ich warstwie wierzchniej, może mieć negatywny wpływ na jakość otrzymywanych odlewów. Świadomość o istnieniu zjawiska wymiany wilgoci może stać się podstawą do prawidłowego magazynowania elementów form odlewniczych, czasu ich przechowywania itp. Wykorzystanie wyników badań może przyczynić się do ograniczenia powstawania powierzchniowych wad odlewów, w szczególności pochodzenia gazowego. Prowadzono badania, których celem był ilościowy opis procesu pochłaniania wilgoci z otoczenia przez elementy form wykonane z mas formierskich z żywicami: furanową i alkidową, dodatkowo pokrytych wodnymi i alkoholowymi ochronnymi powłokami cyrkonowo-grafitowymi. Równocześnie z określeniem ilości przenikającej z otoczenia wilgoci wyznaczano również kinetykę jej wnikania w warstwy wierzchnie form piaskowych.
EN
Results of the investigations of moisture sorption into surface layers of sand moulds under the humid air conditions are presented in the paper. This process is shown with reference to specific cases. Humidity getting through sand cores or moulds, especially accumulated in their surface layer, can negatively effects to quality of casts' surface. That is why the awareness of sorption processes can be a good beginning of properly storage of elements of sand moulds. Use of the measurements results can limit the occurrence of surface defects, in particular gasous origin. The aim of performed tests was quantitative description of process of the moisture sorption through the elements of moulds made from moulding sand with resins: furan and alkyd. The samples were additionally covered by zirconium -graphite alcohol- and water-based protective coatings. During tests the amount of moisture and kinetics of sorption process into the surface layers of element of sand moulds were measured.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób zastosowania piasku synte-tycznego LK-Sand w miejsce piasku na osnowie chromitowej. Próby techniczne poprzedzono porównaniem właściwości piasku o osnowie chromitowej, piasku syntetycznego LK-Sand oraz podano podstawowe informacje na temat mulitu. W dalszej części artykułu opisano próby techniczne jakie przeprowadzono z użyciem LK-SAND-u w Hucie Małapanew w Ozimku. Zaprezentowano odlew w którym testowano ten syntetyczny piasek. Opisano technologie wykonania rdzeni jak i formy. Następnie zaprezentowano wyniki testu które skomentowano w podsumowaniu.
EN
The results of efforts to apply the synthetic sand, LK-Sand as a substitution of the sand on the chromite matrix are presented in the hereby paper.Technical tests preceded by comparisons of properties the sand with the chromite matrix and of the synthetic LK-Sand as well as the basie information concerning the mullite were given in the artickle. Technical tests performed with LK-Sand in steelworks Małapanew in Ozimek were described. The casting in which this synthetic sand wastested, was presented. Technologies of producing cores and moulds were described. Then the obtained test results were shown and commented on, in conclusions.
PL
W publikacji przedstawiono bieżącą sytuację odlewnictwa w ujęciu globalnym. Na tle rynku światowego oceniono europejską oraz krajową produkcję odlewów. Zaprezentowane dane są wynikiem badań i analiz statystycznych z branży odlewniczej, prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie w oparciu do dostępne źródła literaturowe, informacje pozyskiwane w drodze wymiany międzynarodowej oraz opracowania własne.
EN
The current situation of the foundry engineering, from the global perspective, is presented in the paper. The European and domestic casting production was assessed at the world market background. The presented data constitute the result of investigations and statistic analyses of the foundry engineering sector, performed by the Foundry Research Institute in Krakow, on the basis of the available reference sources, information obtained by means of the international exchange and own researches.
PL
W artykule przedstawiono wpływ materiału biodegradowalnego – polikaprolaktonu (PCL) na wybrane właściwości mas formierskich. Do badań wytypowano szeroko stosowaną w praktyce odlewniczej masę samoutwardzalną z żywicą fenolowo-furfurylową oraz przyjazną dla środowiska masę samoutwardzalną z uwodnionym krzemianem sodu. Zadaniem nowego dodatku w przypadku masy z żywicą syntetyczną jest zmniejszenie jej szkodliwości dla otoczenia i zwiększenie elastyczności w temperaturze otoczenia. W przypadku masy z przyjaznym dla środowiska uwodnionym krzemianem sodu zadaniem nowego dodatku jest zwiększenie elastyczności badanej masy przy zachowaniu jej proekologicznego charakteru. Badania wykazały, że zastosowanie do mas formierskich 5% PCL zwiększa elastyczność w temperaturze otoczenia badanych mas zarówno ze spoiwem organicznym, jak i nieorganicznym. Wykazano również wpływ nowego dodatku na deformację mas w podwyższonej temperaturze.
EN
The article presents the influence of biodegradable material - polycaprolactone (PCL) on selected properties of molding sands. For the tests two different moulding sands were chosen. A self-hardening moulding sand with phenol-furfuryl resin and an environmentally friendly self-hardening moulding sand with hydrated sodium silicate, both of which are widely used in foundry practice. The task of the new additive for moulding mixtures with synthetic resins is to reduce its harmfulness to the environment and increase the elasticity at ambient temperature. In the case of the moulding sand with environmentally friendly hydrated sodium silicate, the task of the new additive is to increase the elasticity of the test sand while maintaining its ecological character. The research has shown that the use of 5% PCL for molding sands increases their flexibility at the ambient temperature, both with organic and inorganic binders. The influence of the new additive on the moulding sand deformation at elevated temperature was also demonstrated in the research.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.