Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddziaływanie środowiskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł dotyczy efektywności energetycznej klimatyzowanego budynku wielorodzinnego oraz wpływu, jaki wywiera on na środowisko w całym cyklu życia. Do określenia efektywności energetycznej rozpatrywanego budynku, wykorzystano dedykowany program Audytor OZC 6.8 Pro. We wspominanym programie wykonano analizę energetyczną obiektu, na podstawie, której wskazano źródła największych strat ciepła oraz zaproponowano działania mające na celu obniżenie energochłonności budynku. Dodatkowo w artykule przedstawiono możliwości, jakie daje wbudowane do programu Audytor OZC 6.8 Pro narzędzie świadectw charakterystyki energetycznej. Wykorzystując świadectwa charakterystyki energetycznej porównano bowiem dwa systemy techniczne –system trójgeneracyjny (zwany również skojarzonym) i rozdzielony, gdzie wszystkie wymagane produkty są wytwarzane w osobnych urządzeniach. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano wpływ wytwarzania energii za pośrednictwem trójgeneracji oraz gospodarki rozdzielonej na wielkości wskaźników charakterystyki energetycznej budynku tj. 1) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), 2) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK), 3)wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), 4)jednostkowa wielkość emisji dwutlenku węgla (ECO2). Uwzględniono również ocenę pełnego cyklu życia analizowanego budynku wykonując model i obliczenia w programie SimaPro. W artykule zaproponowano zastosowanie analizy LCA wzbogaconej o wskaźniki energetyczne, jako metody wspomagającej wybór najlepszych rozwiązań budowlanych, przyjaznych dla człowieka oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
This article concerns the energy efficiency of an air-conditioned multi-family building and the impact it has on the environment throughout the whole life cycle. The dedicated software, which is Auditor OZC 6.8 Pro, was used to calculate the energy efficiency of the building in question. In the mentioned software, energy analysis of the facility was carried out, based on which the sources of the most significant heat losses were indicated. Moreover, activities aimed at reducing the energy consumption of the building were proposed. Additionally, energy performance certificate is described and presented as one of the embedded possibilities offered by the Audit OZC 6.8 Pro program. Using the energy performance certificates, two technical systems were compared to a trigeneration system (also called as a combined system) and separated system, where all essential products are produced individually. On the basis of the obtained results, the effect of energy production on the size of indicators of the energy performance of a building through trigeneration and the separated economy was demonstrated. The following indicators were calculated: 1) indicator of the annual demand for usable energy (EU), 2) an indicator of the annual energy demand for final energy (EK), 3)indicator of the annual demandfor non-renewable primary energy (EP), 4) unit emission of carbon dioxide (ECO2). Finally, the assessment of the full life cycle of the analyzed building was performed. The environmental impact in full life cycle was carried out in SimaPro software. The use of LCA analysis with energy indicators was proposed as a method supporting the selection of the best construction solutions as friendly to humans and safe for the natural environment.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan normalizacyjny oddziaływań środowiskowych (klimatycznych), a także informacje, które mogą być pomocne w pracy rzeczoznawcy budowlanego oceniającego bezpieczeństwo konstrukcji. Może to dotyczyć oszacowania obciążenia śniegiem konstrukcji w stanie awaryjnym albo zaprojektowanych według starych norm o mniejszych wartościach obliczeniowych tego obciążenia. Podobnie w przypadku oceny oddziaływania wiatru oraz oszacowania bezpieczeństwa konstrukcji istniejących. Przedstawiono pokrótce normy oddziaływania temperatury i wskazano na brak Eurokodu dotyczącego obciążenia konstrukcji oblodzeniem atmosferycznym.
3
Content available remote Trwałość konstrukcji betonowych a środowisko w projektowaniu zintegrowanym
PL
The article discusses the assumptions of integrated design with reference to concrete structures. Special attention was paid to environmental design, evaluation and minimizing environmental impact of structures throughout their design life. International standards and recommendations were quoted concerning the life of structures.
PL
Eksploatacja drogi projektowanej w pobliżu istniejących budynków nie powinna naruszać warunków ich dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz wymagań odnośnie do zapewnienia niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w tych budynkach. Projektant konstrukcji drogi powinien na podstawie odpowiednich analiz dynamicznych wykazać, iż podane wymagania będą spełnione podczas eksploatacji drogi. Rozpatrywane zagadnienia należą do zadań diagnozy z prognozą (por. [3]). Obliczenia sprawdzające wpływ prognozowanego oddziaływania parasejsmicznego na budynek i ludzi w budynku przeprowadza się na modelu budynku. Ukształtowany model obliczeniowy budynku (przeważnie z zastosowaniem MES) powinno się zweryfikować. Można to zrobić korzystając z wyników pomiarów tzw. tła dynamicznego (por. [5]). W pracy opisano procedurę weryfikacji modelu dynamicznego budynku oraz podano przykłady jej zastosowania przy weryfikowaniu modelu stosowanego w ocenie wpływu prognozowanych drgań na konstrukcję budynku, na ludzi w budynku oraz na inne obiekty infrastruktury.
EN
The operation of the road projected near the existing buildings should not affect the conditions of their further safe operation and requirements to ensure the necessary vibration comfort of the people in these buildings. Road designer should demonstrate based on the respective analyses of dynamic that the requirements will be fulfilled during operation. Considered issues are among the tasks of the diagnosis with the forecast. (see [3]). Calculations of the influence of the forecasted paraseismic impact on the building and the people inside are carried out using the building model. Prepared calculation model of the building (mostly using FEM) can be verified by using the results of these dynamic background measurements (see [5]). This paper describes a procedure for the verification of the dynamic model of the building and gives examples of its use for the verification of the model used in the assessment of the expected impact of vibration on the structure of the building, on the people in the building and on the other infrastructure facilities.
5
Content available remote Środowiskowe aspekty uszczelnień czołowych w przemyśle browarniczym
PL
W pracy omówiono problem następstw użytkowania uszczelnień czołowych stosowanych w pompach wirowych w przemyśle browarniczym. Przedstawiono szerszy kontekst stosowania uszczelnień czołowych w przemyśle spożywczym, jak również dokonano analizy literatury w aspekcie eksploatacyjnych uszkodzeń uszczelnień czołowych w tej gałęzi przemysłu. Problematykę tę rozszerzono o zagadnienia oddziaływania na środowisko - opisano powszechnie stosowaną metodykę wartościowania oddziaływań środowiskowych oraz - jako przykład - przedstawiono studium przypadku, dotyczące środowiskowej analizy wybranego typu uszczelnienia czołowego.
EN
Issues of mechanical seal failures used in impeller pumps in the brewing industry are described in the paper. A wider context of application of mechanical seals in the food industry is shown, together with the literature analysis concerning mechanical seal failures. These topic was extended to environmental impact issues - commonly applied methods of environmental evaluation of technical objects are described. A case study of environmental analysis of chosen mechanical seal is shown as an example.
PL
Środowiskowa ocena obiektów technicznych, w szczególności zaś maszyn i urządzeń, jest w naszym kraju relatywnie nową dziedziną. Podkreślenia wymaga fakt, że nadal niewiele jest w Polsce przedsiębiorstw wykazujących zainteresowanie tą problematyką. Nader trudne jest ponadto zdobycie pełnej wiedzy o oddziaływaniu środowiskowym wyrobów, zwłaszcza produktów firm zagranicznych działających na polskim rynku. Celem publikacji jest przybliżenie idei wartościowania wpływu na środowisko obiektów technicznych i procesów. W ramach części badawczej zaproponowano dwa studia przypadków. Pierwsze z nich dotyczy analizy oddziaływań środowiskowych wybranych etapów cyklu życia maszyn, w konkretnym przypadku urządzeń stosowanych w pakowaniu żywności, drugie zaś odnosi się do wartościowania procesów, w tym przypadku do środowiskowych oddziaływań powstających podczas procesów pakowania i dystrybucji wybranych produktów spożywczych.
EN
The environmental evaluation of the technical objects, especially machines and devices, is relatively new area in Poland. There are still very few enterprises interested in this topic. Furthermore, the acquisition of the complete knowledge about the environmental impact of products, especially of foreign producers, is immensely difficult. The main goal of this paper is to familiarize the reader with the ideal of the quantification of the environmental impacts of the technical objects and processes. In the experimental part the two case studies are presented. One concerns the analysis of the environmental impacts of the selected stages of the life cycle of machines, namely food packaging machines. The second one is referred to the evaluation of the environmental impacts of the food packaging processes and distribution.
PL
Omówiono oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe i zaproponowano przyporządkowanie klas ekspozycji w przykładowych sytuacjach użytkowania pali. Opisano mechanizmy destrukcji oraz przedstawiono wymagania normowe stawiane żelbetowym palom fundamentowym z uwagi na trwałość.
EN
Environmental impact on precast reinforced concrete foundation piles is discussed and exposure classes for given situations are proposed. Corrosive actions are described and Standard requirements for prefabricated piles due to its durability are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prośrodowiskowego modelowania środków transportu, koncentrując się na przykładzie analizy oddziaływań środowiskowych samochodu wycofanego z eksploatacji i wskazania możliwości wykorzystania jej wyników. Na tej podstawie opracowano system recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, który następnie zamodelowano. W systemie tym rozbudowano moduł odzysku elementów i materiałów, który w istotny sposób wpłyną na poprawę wizerunku ekologicznego pojazdów samochodowych. Przeprowadzono również badania doświadczalne i optymalizacyjne odzysku elementów i materiałów z samochodów wycofanych z eksploatacji.
EN
In the paper selected of topic of environmentally oriented modeling transport means are presented concentrating on the example of environmental analysis of end-of life vehicles and indicating the possibilities of practical results application. Results of the analysis allowed to indicate end-of life vehicles components dominating with regard to generated unfavourable environmental interactions.
PL
Przedstawiono podstawowe problemy związane ze stosowaniem betonu w polskim mostownictwie. W rozważaniach uwzględniono aktualne normy i przepisy polskie. Zaznaczono, że obecnie od betonu mostowego wymaga się spełnienia warunku odpowiedniej klasy (od B25 do B60), małej nasiąkliwości (4 lub 5%) i wodoprzepuszczalności (W8) oraz wysokiej mrozoodporności (F150).
EN
The basic problems connected with concrete application in the Polish bridge are presented. In considerations the actual Polish standards and codes have been covered. It is marked than currently the actual bride concretes must be of class (B25 up to B60), small saturation (4 or 5%) and water-permeable (W8) and of high frost proof (F150).
12
Content available remote Środowiskowe i techniczne aspekty stosowania cementów mieszanych w betonach
PL
Artykuł opracowano w wyniku współpracy instytucji i przedsiębiorstw z kilkunastu krajów europejskich realizowanej ramach Sieci Tematycznej ECOserve. Techniczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji i stosowania cementów mieszanych w budownictwie przedstawiono w perspektywie europejskiej. Na podstawie danych niemieckich omówiono efektywność redukcji emisji CO2 do atmosfery i zużycia energii przy produkcji cementów mieszanych. Przeanalizowano wpływ surowców odpadowych, takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy i kamień wapienny na właściwości cementów oraz na właściwości betonu. Omówiono korzyści ze stosowania cementów mieszanych oraz zagadnienia oddziaływania środowiskowego materiałów cementowych na grunt i wodę gruntową.
EN
The paper presents results of the study performed within the European Thematic Network ECOserve (www.eco-serve.net). The production of blended cements in Europe and its applications in construction are analyzed in respect to environmental impact and technical properties. The efficiency of reduction of CO2 emissions into the air and the use of energy for blended cement production is discussed using data e.g. from the German industry. The influence exerted by different main constituents of blended cement on concrete properties has been discussed on the basis of a comparison between concrete made from Portland cement and concretes made from cements containing, for example, limestone or blast furnace slag. The comparison shows that the advantages and disadvantages of the different main constituents for the properties of concrete, which extend from workability via strength development to durability characteristics, are distributed fairly evenly. The option of combining several main constituents makes blended cements particularly well suited for developing these cements into even more robust systems. A user of blended cements gets one optimized and quality controlled product from one source. The use of blended cements offers numerous benefits for the cement producer, the ready-mix-concrete producer and the end-user. The overall environmental benefit results from the reduction of the specific CO2 emissions of cement and concrete. The topic of environmental impact from cement-based materials to soil and groundwater is also addressed. Leaching of major, minor and trace elements from all cement-based materials - GEM I, GEM II, GEM II, GEM IV-isfound quite systematic. Blended cements e.g. based on blastfurnace slag feature low Cr VI leachability.
13
Content available remote Uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych
PL
Adhezja jest ważnym zjawiskiem w przyrodzie i odgrywa znaczącą rolę w problemach inżynierskich. W artykule omówiono złącza budowlane, których wytrzymałość i trwałość, ze względu na sposób łączenia materiałów, rozpatrywana jest w oparciu o zjawisko adhezji. Przedstawiono czynniki wpływające na adhezję analizując ich wpływ na przyczepność warstwy nakładanego materiału do podłoża. Uwzględniono takie zagadnienia jak właściwości układanych materiałów w stanie nie związanym, sposoby przygotowywania powierzchni podkładu, kompatybilność łączonych materiałów, wpływ warunków zewnętrznych na jakość złącza.
EN
The adhesion is an important phenomenon in nature as well as in engineering. Building joints as the object of study have been specified on the background of the materials bonding. Factors which affect the adhesion, as well as their influence on the bond strength, have been presented. The following features have been taken up: features of the materials, preparing of the surface to be covered, materials compatibility and influence of environmental conditions on the durability.
PL
W artykule przedstawiono informacje o działalności przedsiębiorstw górniczych w regionie leningradzkim. Negatywne oddziaływanie środowiskowe zakładów przemysłowych ukazane zostało na przykładzie przedsiębiorstwa OAO. Na podstawie przeprowadzonej analizy uzasadniono potrzebę prowadzenia monitoringu geologicznego i ekologicznego w celu stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania gospodarką odpadami.
EN
The article gives information on the activity of mining enterprises in the Leningrad region. Negative impact of an industrial plant on the region's natural environment is shown on the example of the OAO Fosforit Company. A classification of solid waste products as recyclable and non-recyclable is given in the paper. Techniques to estimate environmental and economic damage are described and the most accurate method of analysis - the direct counting method - is singled out. Basing on the data given the necessity to carry out mining and ecological monitoring in the region is justified in order to create a complex waste management system, to decrease natural and technogenic risks.
PL
Wiele zalet paliwa gazowego powoduje, że dynamiczny rozwój gazownictwa ma miejsce na całym świecie od wielu lat. Gaz ziemny stał się znaczącym surowcem energetycznym i technologicznym w skali światowej, a jego udział w ogólnym zużyciu energii pierwotnej systematycznie rośnie. W Polsce udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym kraju jest jednak niski i wynosi około 8%, co jest jedną z podstawowych przyczyn energochłonności gospodarki i silnej degradacji środowiska przyrodniczego w naszym kraju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.