Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono doświadczenia wynikające z wieloletniej eksploatacji kotła wodnego WR-25 z niskim obciążeniem w zakresie przyspieszonego zużycia worków filtracyjnych podczas pracy układu oczyszczania spalin. Zaprezentowano wymagania jakościowe wobec spalin oraz zagadnienia związane z oczyszczaniem spalin, przedstawiono obecny stan wiedzy z zakresu eksploatacji worków filtracyjnych. Na podstawie analizy przyspieszonego zużycia worków filtracyjnych wymieniono przyczyny oraz opisano wytypowane rozwiązania konstrukcyjne i eksploatacyjne minimalizujące przyczyny ich zużycia.
EN
Legal regulations as well as technol. and ecol. conditions and construction and operational solns. for exhaust gas purifn. were reviewed. The parameters of a long-term operation of a water boiler with a bag filter under low load were analyzed. The rate of consumption of filter bags was detd. at varying compn. and temp. The most unfavorable conditions of the filter working were obsd. during flue gas temp. drops and at periodic shutdowns of the bag filter.
2
Content available remote Ditlenek węgla z instalacji absorpcji aminowej : zalecenia dotyczące jakości
PL
Określono skład strumienia CO₂ z instalacji absorpcji aminowej wychwytującej CO₂ ze spalin. Dane doświadczalne porównano z danymi literaturowymi. Strumień CO₂ zawierał jako główne zanieczyszczenia do 4,4% obj. H₂O i do 0,1% obj. O₂. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ zanieczyszczeń na zastosowanie CO₂. Przedstawiono metody oczyszczania oraz ogólne wytyczne dotyczące jakości CO₂.
EN
CO₂ contained in exhaust gases from a coal-fired power plant was absorbed in an aq. soln. of Me₂C(NH₂)CH₂OH and piperazine. The compn. of the desorbed CO₂ stream was analyzed. It contained H₂O (up to 4.4% by vol.) and O₂ (up to 0.1% by vol.). Water removal methods from the stream were discussed and guidelines for CO₂ quality were presented.
PL
Polska energetyka opiera się na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego oraz stoi przed wyzwaniem zapewnienia stabilnej dostawy energii (krajowe zużycie będzie rosło), przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Od 18 sierpnia 2021 roku polskie elektrownie będą musiały spełniać wymogi tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), które zaostrzają dopuszczalne poziomy emisji (wyrażone jako dopuszczalne wartości stężeń) zanieczyszczeń, takich jak pyły, dwutlenek siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOx jako suma NO i NO2) oraz dodatkowo wprowadzają limity na rtęć (HgT), chlorowodór (HCl) i fluorowodór (HF) [1].
PL
Ostatnio obserwuje się trend do łączenia elektrofiltru i filtra workowego w celu wykorzystania najmocniejszych cech obu urządzeń w odpyleniu większych cząstek przez elektrofiltr i drobnych przez filtr workowy. Urządzenia odpylające tego typu nazywane są hybrydowymi.
EN
The constructions of today's of internal combustion engines used in PC category vehicles require the use of exhaust gas aftertreatment systems in order to meet the emission standards. The oxidation or reduction reaction processes of toxic compounds in the system is directly related to the temperature of the medium and determines the operating efficiency. The temperature value is of particular importance in the spark-ignition engine, in which the variations due to the quantitative regulation of the fuel-air mixture are greater. The temperatures obtained may be low especially in urban conditions, due to road congestion, in which the engine operates at idle generating exhaust gas at low temperature. The article presents exhaust system temperature tests of a modem SI engine depending on the operating point in a simulated real drive cycle through the Poznań agglomeration, previously recorded during tests in accordance with the RDE procedure. The temperature measurement was carried out upstream and downstream of the catalytic converter, as well as at the location corresponding to the end point of the vehicle exhaust system. The obtained results have been compared to maximum temperature of exhaust sample for PEMS analyzers.
PL
Konstrukcje dzisiejszych silników spalinowych stosowanych w samochodach kategorii PC wymagają zastosowania układów oczyszczania spalin w celu spełnienia norm ich emisji. Procesy reakcji utleniania lub redukcji toksycznych związków w układzie wylotowym są bezpośrednio związane z jego temperaturą i determinują możliwość ich realizacji. Wartość temperatury spalin ma szczególne znaczenie w silniku o zapłonie iskrowym, w którym zmiany wynikające z ilościowej regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej są większe niż w silniku Diesla. Uzyskana temperatura układów oczyszczania spalin może być zbyt niska, szczególnie w warunkach miejskich, z powodu kongestii, w których silnik pracuje na biegu jałowym, bądź jest wyłączany przez system start-stop. W artykule przedstawiono badania temperatury układu wylotowego nowoczesnego silnika SI w zależności od punktu pracy w symulowanym rzeczywistym cyklu jazdy przez aglomerację poznańską, uprzednio zarejestrowanym podczas badań zgodnie z procedurą RDE. Pomiary temperatury przeprowadzono przed i za reaktorem katalitycznym, a także w miejscu odpowiadającym punktowi końcowemu układu wydechowego pojazdu. Uzyskane wyniki porównano z maksymalną temperaturą próbki spalin dla stosowanych analizatorów PEMS.
PL
W świetle nowych restrykcji unijnych przed polskim sektorem energetycznym staje nowe wyzwanie obniżenia emisji rtęci uwalniającej się w wyniku spalaniu paliw kopalnych. Celem uzyskania odpowiednich limitów emisyjnych tego pierwiastka, istnieje potrzeba poszukiwania nowych technologii oczyszczania spalin. Artykuł przedstawia krótką charakterystykę rtęci w sektorze energetycznym, informacje na temat najpopularniejszych metod jej usuwania w polskich warunkach oraz omawia badania i technologie rozwijające się w kraju, mające na celu sprostanie nowym restrykcjom dyrektywy IED.
PL
Ciekawym i stosunkowo nowym rozwiązaniem, odpowiadającym na coraz ostrzejsze limity emisji związków szkodliwych, są na rynku europejskim hybrydowe instalacje oczyszczania spalin. W jednym urządzeniu łączą zalety różnych technologii i pozwalają na ograniczenie emisji zarówno gazowych, jak i pyłowych.
PL
W artykule omówiony został wpływ konfiguracji pozasilnikowych układów oczyszczania spalin na uzyskiwaną temperaturą gazów w poszczególnych punktach układu wylotowego. Reaktory katalityczne i filtry do skutecznego oczyszczania gazów wymagają m. in. określonej temperatury. Temperatura ta zmniejsza się wraz z odległością od kolektora wylotowego. Badania przeprowadzone w artykule polegały na pomiarze temperatury spalin w różnych miejscach układu w symulowanych warunkach rzeczywistych na silnikowej hamowni dynamicznej w aspekcie zastosowania filtra cząstek stałych i jego skutecznego oczyszczania. Badanie temperatury przy pomocy termopar pozwoliło na ocenę możliwości ich zadziałania podczas eksploatacji miejskiej i pozamiejskiej w symulowanych warunkach rzeczywistych.
EN
The article discusses the effect of exhaust aftertreatment systems configuration on the resulting exhaust gas temperature at selected points of the exhaust system. Catalytic reactors and particle filters must reach a specific temperature in order to effectively perform their functions. The temperature they obtain decreases with the increasing distance from the exhaust manifold, as the gases cool along the way. The performed research consisted of measuring the exhaust gas temperature in various places of the exhaust system in simulated driving conditions mapped on the dynamic engine brake station in the aspect of using a particulate filter and its resulting operating efficiency due to the temperature. Measuring the temperature using thermocouples allowed to assess the probability of achieving full operation of the filters during urban and extra-urban exploitation in a simulation of real driving conditions.
PL
Polska jest krajem, który swoją gospodarkę energetyczną opiera w większości na spalaniu węgla. Pomimo sukcesywnego dążenia w kierunku wymaganego poziomu produkcji energii pierwotnej ze źródeł alternatywnych, nadal jesteśmy uzależnieni od prądu elektrycznego i ciepła powstającego ze spalania paliw kopalnych. Najczęściej stosowana w naszym kraju metoda oczyszczania spalin z elektrowni i elektrociepłowni to odpylanie spalin w elektrofiltrach i odsiarczanie mokre z użyciem mleka wapiennego i produkcją gipsu. Obecnie kontroli podlega wiele zanieczyszczeń, w tym ditlenek siarki, tlenki azotu (NOX) oraz pył. Dalsze użytkowanie istniejących elektrowni konwencjonalnych jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków nałożonych przez Unię Europejską, w tym najistotniejszych: norm emisyjnych. Spełnienie rosnących wymagań emisyjnych stanowi poważne wyzwanie technologiczne i ekonomiczne dla Polski, w której większość instalacji oczyszczania spalin wymaga modernizacji lub wymiany. Skuteczność oczyszczania spalin należy poprawiać poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) lub poszukiwanie nowych, efektywnych. Dokumenty o strategicznym znaczeniu dla polskiej energetyki to Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych z 2010 roku oraz najnowsze Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (Large Combustion Plants - LCP). Do 2021 roku istniejące instalacje muszą zostać zmodernizowane, w taki sposób, aby poprawić efektywność usuwania ze spalin wymienionych wyżej zanieczyszczeń oraz uwzględnić usuwanie ze strumienia gazów odlotowych dodatkowych zanieczyszczeń - takich jak: CO, HCl, HF oraz metale ciężkie - do poziomów ustalonych w najnowszych wytycznych. W niniejszym artykule zostaną omówione te oraz prognozowane zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej w perspektywie długoterminowej.
EN
Poland is a country which power industry is mainly based on coal combustion. Despite the successive pursuit towards the required level of primary energy production from alternative sources, we are still dependent on electricity and heat generated from the combustion of fossil fuels. The most commonly used in Poland method of cleaning exhaust gases from power plants is dust extraction in electrostatic precipitators and wet desulphurization by lime slurry. Currently, emission of many pollutants are controlled, including sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOX) and dust. The continued use of existing conventional power plants depends on the fulfillment of a number of conditions imposed by the European Union, including the most important: emission standards. Meeting the growing emission requirements is a major technological and economic challenge for Poland, in which majority of exhaust gases treatment installations require modernization or replacement. The efficiency of exhaust gases treatment should be improved throughout implementation of the Best Available Techniques (BAT) or seeking for new, effective ones. Documents of strategic importance for the Polish power industry are the Industrial Emissions Directive of 2010 and the latest BREF for Large Combustion Plants (LCP). Until 2021, existing installations must be modernized in order to improve the efficiency of removal of the abovementioned pollutants and to give possibility to removing extra pollution - such as CO, HCl, HF and heavy metals - to the levels set in the latest guidelines. This article will discuss these and forecast legal changes regarding exhaust gas cleaning in conventional power plants in the long-term perspective.
11
Content available Energy Recovery from Municipal and Other Waste
EN
The article summarizes possibilities of energy recovery from municipal and other waste. It describes the history of incineration and energy recovery from municipal waste in Czechoslovakia and then in the Czech Republic. The attention is paid to the three currently operated plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO Liberec, and ZEVO Chotíkov). The following are the characteristics of the planned plants for energy recovery from municipal waste in the Czech Republic. All these plants operate essentially based on grate boilers with fl ue gas treatment at the highest technical level. The article also lists other technologies, which can be used for energy recovery from municipal waste - these are gasifi cation and pyrolysis units. The final part of this contribution is devoted to the emission values of fl ue gases from pyrolysis plant.
PL
W artykule podsumowano możliwości odzysku energii z odpadów komunalnych i innych rodzajów odpadów. Opisano rozwój technologii spalania i odzysku energii z odpadów komunalnych w Czechosłowacji, a następnie w Czechach. Zwrócono uwagę na trzy obecnie eksploatowane instalacje do odzysku energii z odpadów komunalnych działające w Republice Czeskiej (ZEVO Malešice, SAKO Brno, TERMIZO Liberec i ZEVO Chotíkov). Przedstawiono charakterystykę planowanych instalacji do odzysku energii z odpadów komunalnych w Republice Czeskiej. Wszystkie zakłady działają zasadniczo w oparciu o kotły rusztowe z oczyszczaniem spalin na najwyższym poziomie technicznym. W artykule przedstawiono również inne technologie, które mogą być wykorzystane do odzysku energii z odpadów komunalnych – instalacje do zgazowania i pirolizy. Ostatnia część artkułu poświęcona jest analizie poziomu emisji gazów spalinowych z instalacji do pirolizy.
PL
W artykule przedstawiono efekty wykorzystania pasywnej metody oczyszczania spalin ze związków rtęci emitowanych w procesie spalania. Badania przeprowadzono w instalacji modelowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, wykorzystując węgiel kamienny jako surowiec. Podczas spalania zastosowano suchą metodę usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń gazowych przy użyciu 9 sorbentów sodowych po modyfikacjach. Sorbenty podawano do instalacji w dwóch stosunkach molowych (sodu zawartego w sorbencie do siarki zawartej w paliwie), w strumień gazu o temperaturze 573 K. Na podstawie bilansu zawartości rtęci w stałych substratach procesu spalania (paliwie i sorbencie) oraz w stałych produktach (popiele lotnym i dennym), określono poziom emisji rtęci do atmosfery. Procesowi spalania czystego węgla towarzyszyła emisja rtęci 14,7 μgHg/m3. Podczas oczyszczania spalin z zanieczyszczeń kwasowych uzyskiwano obniżenie stężenia rtęci. Stopień jego obniżenia zależał od zastosowanych sorbentów sodowych, sposobu ich modyfikacji oraz stosunku molowego (2 Na/S = 0,5; 2,1). Każdorazowo podaniu większej ilości sorbentu do instalacji towarzyszyło większe obniżenie poziomu emisji rtęci do atmosfery. W śród reagentów niemodyfikowanych, najniższy poziom emisji uzyskano po użyciu bikarbonatu surowego – 3,7 μgHg/m3, a po użyciu sody oczyszczonej – 9,7 μgHg/m3. Po wykorzystaniu związków na bazie sody oczyszczonej po modyfikacji mechanicznej obniżono emisję Hg w spalinach do 2,5–2,6 μgHg/m3, a po modyfikacji chemicznej do 3,3–5,6 μgHg/m3. Poziomy stężenia rtęci w gazach podczas oczyszczania spalin porównano z dopuszczalnymi poziomami emisji Hg zawartymi w Konkluzjach BAT, odnoszącymi się do dużych obiektów energetycznego spalania. W yniki badań wskazują, że w odniesieniu do wszystkich instalacji istniejących oraz nowych o mocy cieplnej poniżej 300 MW zadowalające efekty przyniosłoby zastosowanie modyfikowanych mechanicznie sorbentów na bazie sody oczyszczonej w stężeniu molowym 2 Na/S = 2,1.
EN
This article presents the effects of the application of the passive method of flue gas purification from mercury compounds emitted during combustion. The research was carried out on a fluidized bed installation using coal. The dry method of acid gas pollutants reduction was applied during the combustion with the use of 9 modified sodium sorbents. They were fed into a gas jet of 573 K in two molar ratios (sodium contained in the sorbent to the sulphur contained in the fuel). The mercury emission level into the atmosphere was determined based on the mercury content in the solid substrates of the combustion process (in the fuel and the sorbent) and the solid products (fly ash and bottom waste). The combustion process was accompanied by mercury emission 14.7 μgHg/m3. During the removal of acid pollutants from fumes, a decrease in mercury concentration was achieved. The degree of the mercury reduction depended on the type the sorbent used, the manner of modification and the molar ratio in which they were fed into the installation (2 Na/S = 0.5; 2.1). Each time, the more the sorbent was fed into the installation, the bigger the reduction of the mercury emission level. Among the unmodified sorbents, the lowest emission level was achieved for the raw bicarbonate – 3.7 μgHg/m3. For baking soda it was 9.7 μgHg/m3. The application of mechanically modified compounds based on baking soda resulted in the reduction of the Hg emission in fumes up to 2.5–2.6 μgHg/m3. The determined mercury concentration levels in the gases during the purification of the fumes were compared with the accepted Hg emissions contained in the BAT conclusions for large combustion plants. As for all of the existing and newly built plants with a heat capacity below 300 MW, satisfactory effects would be achieved by the use of mechanically modified sorbents in the molar concentration of 2 Na/S = 2.1
PL
Ważnym i nieustannie rozwijanym zagadnieniem w energetyce konwencjonalnej jest zwiększanie sprawności bloków energetycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń. Nowym tego typu rozwiązaniem jest zastosowanie układu do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego, w którym spaliny zostają ochłodzone do temperatury niższej od temperatury nasycenia zawartej w nich pary wodnej. To właśnie proces kondensacji pary wodnej powoduje, że układ taki odzyskuje ze spalin ciepło odpadowe o zdecydowanie większym strumieniu niż obecnie stosowane układy bez kondensacji oraz dodatkowo wpływa na ograniczenie zanieczyszczeń unoszonych przez spaliny. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wykonanych w instalacji pilotowej do odzysku ciepła ze spalin, wykazujące zdecydowany wpływ procesu kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach na zawartość np. tlenków siarki, chlorowodoru i fluorowodoru. Stosowanie tego typu układów jest szczególnie korzystne w przypadku spalin o dużej zawartości wilgoci, np. pochodzących ze spalania węgla brunatnego.
EN
Condensation of steam in flue gas from lignite combustion resulted not only in energy saving but also in decreasing emission of HF (by 85%), HCl (by 47%), SO₂ (by 12.5%) and dust (by 90%).
14
Content available remote Katalityczne oczyszczanie spalin z kotłów małej mocy
PL
Przeprowadzono badania rozkładu temperatury na powierzchni deflektora w retortowym kotle małej mocy zasilanym peletem drzewnym. Spreparowano katalizatory wanadowe osadzone bezpośrednio na podłożu deflektora oraz na krzemionkowej warstwie pośredniej o zawartości wanadu 20,1 g/m² deflektora. Ponadto spreparowano katalizator platynowy o warstwie pośredniej z Al₂O₃ o zawartości platyny 0,08 g/m² deflektora. Oznaczono stężenia CO oraz NOx w spalinach emitowanych z kotła podczas rozruchu oraz pracy z mocą nominalną. Efektem działania katalizatorów było zmniejszenie zawartości NOx do ok. 8%.
EN
Temp. distribution on the surface of the deflector in a retort small power boiler supplied with wood pellet was studied. Two V₂O₅ catalysts were deposited directly on the deflector surface or intermediately on SiO₂ carrier and one Pt catalyst was deposited on an intermediate Al₂O₃ layer. The exhaust gases were studied for CO and NOx contents. Use of the catalysts resulted in redn. of NOx with CO or hydrocarbons present. The deflector-supported V₂O₅ catalyst was the most efficient.
PL
Proces kondycjonowanej, suchej sorpcji z wykorzystaniem addytywu bazującego na Ca, stał się coraz bardziej popularny na przestrzeni ostatnich lat w zakładach zajmujących się spalaniem odpadów na terenie całej Europy. Metoda ta zyskała szczególne uznanie od momentu wprowadzenia w 2005 r. i obowiązującego również dzisiaj zakazu składowania odpadów na terenie Niemiec. Wtedy właśnie większość nowopowstałych spalarni odpadów i RDF w Niemczech została wyposażona w technologię suchej, kondycjonowanej sorpcji. Trend ten trwa nadal w odniesieniu do planowanych nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Europy i w innych częściach świata. W porównaniu do innych technologii, metoda ta dzięki jej stałemu rozwojowi, jest nie tylko niezawodna ale też korzystna ze względów ekonomicznych.
PL
W odpowiedzia na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków oraz na coraz bardziej restrykcyjne regulacje Unii Europejskiej, Dział Badań i Rozwoju EDF Polska, wspólnie z Purolite, opracowali unikalną na skalę światową technologię usuwania metali ciężkich ze ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) w energetyce.
PL
Warunki pracy kominów przemysłowych odprowadzających produkty spalania węgla uległy w ostatnich latach istotnym zmianom. Powszechne stosowanie instalacji oczyszczania spalin doprowadziło do obniżenia ich temperatury i prędkości, czego skutkiem jest gwałtowne pogorszenie stanu kominów i konieczność ich remontów.
PL
Istotą procesu usuwania rtęci ze spalin jest konieczność indywidualnego doboru metody dla danego obiektu (np. bloku elektrowni). Nie ma jednej metody pasującej do wszystkich zastosowań. Szczególnie jest to widoczne w przypadku konieczności ograniczenia emisji Hg z kotłów opalanych węglem brunatnym, który z reguły nie zawiera naturalnego utleniacza, jakim jest chlor.
PL
Prowadzone badania mają m.in. za zadanie odpowiedzieć na pytanie - czy redukcja NO w obecności propanu i katalizatora tytanowego może być przeprowadzona z wykorzystaniem spalin pochodzących z rzeczywistych komór spalania.
PL
W związku z zaostrzeniem norm emisji tlenków azotu z instalacji energetycznych o małej mocy w bliskiej perspektywie czasowej, niezbędne będzie wyposażenie ich w instalacje redukujące NOx. Metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR wymaga lanc rozpylających o odpowiedniej charakterystyce. W pracy omówiono zagadnienie doboru tych urządzeń, metodykę badania ich charakterystyki oraz wybrane wyniki pomiarów. Ponadto przedstawiono prostą metodę pomiaru średnic kropel w strudze rozpylonej cieczy.
EN
Shortly, according to more restrictive norms concerning emission of nitrogen oxides, all low power plans will have to possess appropriate sections for NOx reduction. Method of selective non-catalytic reduction of nitrogen oxides (SNCR) uses spraying lances with an appropriate characteristics. In this paper selection of the proper lances, methodology of their characteristic investigations as well as some experimental results of their application are presented. Moreover, a simple method for determination of mean drop diameters in a spray is also shown.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.