Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona zdrowia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Dawne bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie, popularne BHP, dziś nabiera większego znaczenia i powinno być traktowane szerzej jako inżynieria bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Budowa bowiem stała się złożonym miejscem pracy, które należy analizować kompleksowo a procesy budowlane formułować w ujęciu systemowym. W artykule scharakteryzowano aspekty inżynierii bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia współczesnej budowy.
EN
Former occupational health and safety in construction, popular occupational health and safety, today is gaining more importance and should be treated more broadly as safety and health protection engineering. Construction has become a complex workplace, which should be analyzed comprehensively and construction processes should be formulated in a systemic perspective. The article describes aspects of occupational safety and health protection engineering in modern construction.
PL
Na całym świecie zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi jest najpowszechniejszym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przyrodniczych i dla jakości materiałów.
PL
Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (bioz), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool – RADAR BIOZ – was developed to identify the factors affecting bioz. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
5
Content available remote Zarządzanie ŚOI w czasie pandemii
PL
W Polsce, podobnie jak na całym świecie trwa pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego groźną chorobę COVID-19. Jako że jest to patogen, który przenosi się drogą kropelkową, szczególnego znaczenia nabiera nie tylko higiena w życiu prywatnym i zawodowym człowieka. ale również stosowanie środków ochrony indywidualnej (SOI). W artykule prezentujemy ramy prawne, które dotyczą potwierdzania zgodności ŚOI z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia, a także zalecenia czołowych organizacji instytucji światowych (WHO Komisja Europejska itd.), w odniesieniu do stosowania środków ochrony indywidualnej - zwłaszcza w pracy.
EN
The gas supply of apartments, especially with the use of natural gas, is welcomed by the majority of residents. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. The Polish Gas Development Program foresees that in 2022 to 90% of residents of the country will be provided with gas supply. However, this inevitably involves the emission of exhaust gases from gas equipments into air in apartments. Nitrogen oxides (NOx) are considered to be the most dangerous components of combustion products for human health. They are created even during complete combustion of fuel and efficiently operating burners. Air in apartments is a separate type of people’s environment compared to the outside atmosphere and the working area. The man spends in this environment a considerable part of his life comparable with the working time. However, in standards of many countries it is not considered. This complicates the analysis and effective solution of human health protection against the effects of NOx. The sanitary standards of several countries were analysed from this point of view (Tab. 1-6). The Polish norms define the requirements in relation to the air of the apartments, but paradoxically lack nitrogen oxides in them. Therefore, it is currently only possible to orientate on the permissible NOx concentration in the working environment. The second important issue is the effectiveness of ventilation, which should ensure the discharge of gases generated during the combustion of natural gas. The standards and building regulations of several countries were analysed from this point of view (Tab. 7). It was found that Polish standards for kitchen ventilation are less stringent in terms of global trends. In addition, national building regulations have contradictions that hinder the use of effective solutions at the design stage. Additional difficulties arise from the very high tightness of the currently used window joiners. This practically prevents the supply of adequate air to the premises through infiltration, which is assumed in the standards. In order to verify the obtained conclusions, the literature experimental data in this field were analysed (Fig. 1). The own experimental series was then carried out (Tab. 8, Fig. 2). The average operating conditions of the standard equipment have been tested. It has been proven that the concentration of NOx in the kitchen air can significantly exceed the Polish permissible compartments for the working environment and global requirements for living quarters. In order to ensure the protection of human beings against NOx emitted into the air of gas-supplied housing is requested to introduce urgent changes to national sanitary standards. The second necessary action is to eliminate inconsistencies in national building regulations in terms of kitchen ventilation. This would allow the use of effective technical solutions already at the design stage.
PL
Gazyfikacja mieszkań, szczególnie z użyciem gazu ziemnego, jest mile widziana przez większość mieszkańców. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. Program rozwoju gazownictwa Polski przewiduje, że w roku 2022 do 90% ludności kraju zostanie ogarnięto zaopatrzeniem w gaz. Jednak to nieuchronnie wiąże się z emisją spalin od urządzeń gazowych do powietrza w mieszkaniach. Za najgroźniejsze dla zdrowia ludzi składniki spalin uznaje się tlenki azotu (NOx). Powstają one nawet przy zupełnym spalaniu paliwa i sprawnie działających palnikach. Powietrze w mieszkaniach stanowi odrębny rodzaj otoczenia ludzi w porównaniu z atmosferą zewnętrzną i środowiskiem pracy. Człowiek spędza w tym środowisku sporą część swego życia porównywalną z czasem pracy. Jednak w normach wielu krajów tego się nie uwzględnia. Utrudnia to analizę i skuteczne rozwiązanie zagadnienia ochrony zdrowia ludzi przed działaniem NOx. Przeanalizowano sanitarne normy kilku krajów z tego punktu widzenia (Tab. 1-6). Normy polskie definiują wymagania w stosunku do powietrza mieszkań, jednak paradoksalnie brakuje w nich tlenków azotu. Dlatego orientować się w tej sprawie można obecnie tylko na dopuszczalne stężenie NOx w środowisku pracy. Drugą istotną kwestią jest skuteczność wentylacji, która powinna zapewnić odprowadzanie spalin powstających w trakcie spalania gazu ziemnego. Z tego punktu widzenia przeanalizowano normy i przepisy budowlane kilku wybranych krajów (Tab. 7). Ustalono, że normy polskie w zakresie wentylacji kuchni są mniej rygorystyczne względem trendów światowych. Ponadto w krajowych przepisach budowlanych występują sprzeczności utrudniające zastosowanie efektywnych rozwiązań na etapie projektowania. Dodatkowe utrudnienia sprawia bardzo wysoką szczelność obecnie stosowanej stolarki okiennej. Praktycznie uniemożliwia to doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń na drodze infiltracji zakładanej w normach. W celu weryfikacji uzyskanych wniosków przeanalizowano literaturowe dane doświadczalne (Rys. 1) w tym zakresie. Następnie przeprowadzono własną serie eksperymentalną (Tab. 8, Rys. 2). Przetestowano przeciętne warunki eksploatacji standardowego wyposażenia. Udowodniono, że stężenie NOx w powietrzu kuchni może znacznie przekraczać polskie dopuszczalne przedziały dla środowiska pracy i światowe wymagania w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Żeby zapewnić wymagania ochrony ludzi przed działaniem NOx emitowanych do powietrza mieszkań zaopatrywanych w gaz wysunięto wniosek o wprowadzeniu pilnych zmian w krajowych normach sanitarnych. Drugim koniecznym działaniem uznano wyeliminowanie niespójności w krajowych przepisach budowlanych w zakresie wentylacji kuchni. To umożliwiłoby zastosowanie efektywnych rozwiązań technicznych już na etapie projektowania.
PL
Skutecznym sposobem ograniczenia niekorzystnego wpływu czynników środowiska pracy na pracownika budowlanego jest stosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Pracodawcy muszą o nie zadbać.
PL
W czasie prac przy odwodnieniu zbiornika retencyjnego z użyciem igłofiltrów mężczyzna został porażony prądem. Zmarł na miejscu. Kierownik robót nie zgłosił kierownikowi budowy, że prace są wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznej.
PL
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego.
EN
Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improperdesign, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników najmniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce. Badania dotyczyły przyczyn wypadków przy pracy, które mają miejsce w badanych podmiotach gospodarczych oraz dolegliwości zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, jakie identyfikują u siebie respondenci. Wyniki przedstawiają tendencje w podjętym temacie oraz wskazują te obszary, które wymagają poprawy w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstw „małej wielkości”.
EN
The article presents the results of research conducted among employees of the smallest business entities in Poland. The research concerned the causes of accidents at work, which take place in the surveyed business entities and health related problems with the work performed, which are identified by the respondents. The results show trends in the subject taken and indicate those areas that need improvement in terms of security and to protect the health of employees of small-sized enterprises.
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce outsourcingu w obszarze ochrony zdrowia – zarządzania siecią szpitali publicznych. Proces wdrażania outsourcing ma przede wszystkim zapewniać poprawę efektywności, jak również wzrost skuteczności działania podmiotów medycznych funkcjonujących w ramach sieci szpitali publicznych. Podstawą do przygotowania materiału stanowiącego treści niniejszego opracowania była kwerenda literaturowa tematyki omawianego zagadnienia. Ponadto wykorzystano istniejące raporty, wyniki badań rynku outsourcingu oraz analizy danych pochodzących ze innych źródeł na przykład z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
EN
The article is devoted to the issue of outsourcing in the area of health care – the management of the network of public hospitals. The implementation process outsourcing is primarily to provide efficiency improvements, as well as increase the effectiveness of medical entities operating within the network of public hospitals. The basis for the preparation of the material constituting the content of this study was a literature review of the subject matter of the discussed issue. In addition, we used existing reports, market research outsourcing and analysis of data from other sources, for example, the Central Statistical Office (GUS).
PL
Powstałe w Polsce nierówności w zdrowiu są efektem funkcjonowania historycznie uwarunkowanego modelu udzielania świadczeń zdrowotnych. Brak spójnej polityki państwa w zakresie modelowania i wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia przyczynił się do utrwalenia nieefektywnej i nieadekwatnej do zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, jego struktury. W zakresie kreowania wiarygodnych narzędzi prognostycznych w sektorze ochrony zdrowia, powstanie map potrzeb zdrowotnych ma znaczenie fundamentalne. Biorąc pod uwagę ograniczoność zasobów, optymalizacja systemu ochrony zdrowia, przy wykorzystaniu narzędzi prognostycznych, jest procesem nieodzownym dla niwelowania nierówności społecznych w zdrowiu. Rezygnacja z regulacyjnej roli państwa w tym obszarze oraz przerzucenie znaczącej części odpowiedzialności za system na niepowiązanych ze sobą jego uczestników (m.in. samorządy, MSWiA, MS, MZ, uniwersytety medyczne, podmioty prywatne) doprowadziły do znaczącej jego dekompozycji, utraty spójności i niejasnego podziału odpowiedzialności za zabezpieczenie zdrowotne populacji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i identyfikacja uwarunkowań nierówności w zdrowiu w ujęciu systemowym i historycznym oraz opisanie celów, przesłanek i roli map potrzeb zdrowotnych w modelowaniu systemu ochrony zdrowia. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy dokumentów i aktów prawnych dotyczących polityki zdrowotnej. Wobec rosnącego niedoboru zasobów przekształcenia i łączenie struktur lecznictwa szpitalnego, zarówno na określonych obszarach jak i w samych jednostkach, są procesem nieuniknionym. Przyszła efektywność kosztowa oraz jakościowa będzie ściśle uzależniona od racjonalności i kontrolowalności nadchodzących procesów konsolidacyjnych.
EN
The inequalities in health that have arisen in Poland are the effect of the historically conditioned model of providing health services to the society. Lack of a coherent state policy, in the field of modeling and use of the health care system resources, contributed to the consolidation of inefficient and inadequate to identified health needs, its structures. In the area of creating reliable prognostic tools in the health care sector, the creation of health needs maps is of fundamental importance. Considering the limited resources, optimization of the health care system, using forecasting tools, is an indispensable process for eliminating social inequalities in health. The resignation from the regulatory role of the state in this area and transferring a significant part of responsibility for the system to unrelated participants (including local governments, Ministry of Interior and Administration, Ministry of Justice, Medical Universities, private entities) led to its significant decomposition, loss of coherence and unclear division of responsibility for health protection of the population. The aim of the article is to present the essence and identification of determinants of inequalities in health in systemic and historical terms and to describe the goals, premises and role of health needs maps in modeling the health care system. The article reviews literature and analysis of documents and legal acts regarding health policy. In the face of growing scarcity of resources, transformations and combining hospital treatment structures, both in specific areas and in the units themselves, are inevitable. Future cost and quality efficiency will be strictly dependent on the rationality and controllability of the incoming consolidation processes.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu wdrażania strategii healthy cites w kontekście poprawy jakości przestrzeni architektonicznej na przykładzie miasta Poznania oraz próba dokonania oceny spełnienia założeń programowych Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i idei healthy cities, jak również ewaluacja zmian w przestrzeni dedykowanej ochronie zdrowia. Obserwowany obecnie duży wzrost wymagań społecznych związanych z opieką zdrowotną, w tym wysoką jakością przestrzeni, pozwala zauważyć zależność pomiędzy jakością rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych w szpitalu a procesem zdrowienia pacjenta.
EN
This article aims to describe in more detail the implementation of the Healthy Cities strategy in the context of the improved quality of the architectural space based on the example of Poznan, and to assess whether the assumptions of the programme of the Polish Association of Healthy Cities and the ideas of Healthy Cities are met and to evaluate the changes in space dedicated to health care. At present, there is a growing social demand for health care, in this a demand for high quality space, which allows us to observe that there are interdependencies between the quality of architectural functional and spatial solutions applied in hospitals and the patient’s recovery process.
PL
Cel pracy: W artykule przedstawiono aktualne poglądy dotyczące architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Metodyka: Dokonano przeglądu literatury z zakresu analizowanego tematu. Przedstawiono aktualne dane zwarte w Evidence Base Design (EBD). Wnioski: W organizacji ochrony zdrowia należy wziąć pod uwagę wpływ architektury obiektów na jakość usługi medycznej. Korzyści z zastosowania EBD przekładają się na zaprojektowanie przyjaznego terapeutycznego środowiska, jak również mają wymiar ekonomiczny. Skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, zmniejszenie liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych, a także podniesienie efektywności pracy personelu i redukcja błędów znacząco obniżają koszty funkcjonowania jednostki medycznej.
EN
Aim of the study: The article presents current views on the architecture of health care facilities and its impact on the quality of medical services, particularly in the field of psychiatric services. Methodology: A review of the literature in the field of the analyzed topic. Current Evidence Base Design (EBD) data are presented. Conclusions: In the health care organization, the impact of object architecture on the quality of health service should be taken into account. The benefits of using EBD not only translate into creating a friendly therapeutic environment, but also have an economic dimension. Shortening the patient’s stay in the hospital, reducing the number of nosocomial infections, as well as increasing the efficiency of personnel work and reducing errors, significantly reduce the operating costs of the medical unit.
EN
Parkinson's Disease (PD) is a progressive degenerative disease of the nervous system that affects movement control. Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) is the baseline assessment for PD. UPDRS is the most widely used standardized scale to assess parkinsonism. Discovering the relationship between speech signal properties and UPDRS scores is an important task in PD diagnosis. Supervised machine learning techniques have been extensively used in predicting PD through a set of datasets. However, the most methods developed by supervised methods do not support the incremental updates of data. In addition, the standard supervised techniques cannot be used in an incremental situation for disease prediction and therefore they require to recompute all the training data to build the prediction models. In this paper, we take the advantages of an incremental machine learning technique, Incremental support vector machine, to develop a new method for UPDRS prediction. We use Incremental support vector machine to predict Total-UPDRS and Motor-UPDRS. We also use Non-linear iterative partial least squares for data dimensionality reduction and self-organizing map for clustering task. To evaluate the method, we conduct several experiments with a PD dataset and present the results in comparison with the methods developed in the previous research. The prediction accuracies of method measured by MAE for the Total-UPDRSand Motor-UPDRS were obtained respectively MAE = 0.4656 and MAE = 0.4967. The results of experimental analysis demonstrated that the proposed method is effective in predicting UPDRS. The method has potential to be implemented as an intelligent system for PD prediction in healthcare.
EN
Patients, and in general, citizens, are anxious when it comes to sharing their social and health data. They do not trust governments, payers, hospitals or general practitioners when it comes to the exchange and recording of their data. They need to be assured of their privacy. A review of potential applications of the blockchain technology as a novel approach to secure health data storage, existing implementation obstacles, and a plan for transitioning incrementally from current technology to a blockchain solution is presented.
PL
Pacjenci i ogólnie obywatele są zaniepokojeni możliwością udostępniania swoich danych społecznych i zdrowotnych. W pracy przedstawiono przegląd potencjalnych zastosowań technologii blockchain - nowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych zdrowotnych, przeszkód w jego wdrożeniu oraz plan stopniowego przechodzenia do tych rozwiązań.
PL
Współcześnie sektor usług turystycznych stanowi jedną z dynamicznie rozwijających się dziedzin życia społecznego. Turystyka spełnia wiele funkcji determinujących konsekwencje jej rozwoju. Za kluczową wśród nich uznaje się funkcję zdrowotną, której realizacją zajmuje się między innymi turystyka medyczna. Wyróżnia się ona spośród innych form turystyki połączniem podróży w celach zdrowotnych oraz turystycznych. Postępujący proces globalizacji, innowacyjne technologie w inżynierii medycznej oraz jednakowy dostęp do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej przyczyniły się do powstania nowych perspektyw w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz świadczenia specjalistycznych usług medycznych. Znaczne koszty usług medycznych w krajach rozwiniętych, odległe terminy planowanych zabiegów, długi czas oczekiwania na wykonanie świadczenia oraz wzrastający popyt na profesjonalne usługi medyczne wynikające z postępującego procesu starzenia się społeczeństw spowodowały, że w 2011 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę koordynującą prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na prawa, które przysługują turyście korzystającemu ze świadczenia medycznego poza granicami własnego państwa. Metodę badawczą stanowiła analiza treści koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej. W artykule wskazano także na postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, którego wyroki przyczyniły się do wdrożenia zasad transgranicznej opieki medycznej w państwach Wspólnoty Europejskiej.
EN
Nowadays the tourism sector is one of the most dynamically developing areas of social life. Tourism fulfils many functions that determine the consequences of its development. The most crucial among them is the health function, which is realized through, inter alia, medical tourism. It is distinguished from other forms of tourism by combing travel for health and tourist purposes. The progressive globalization process, innovative technologies in medical engineering and equal access to health services within the European Union contributed to the emergence of new perspectives for the functioning of the health system and the provision of specialist medical services. Significant costs of medical services in the developed countries, distant dates of planned procedures, long waiting time to be granted benefits and an increasing demand for professional medical services resulting from the progressive aging of the population led, in 2011, to introducing by the European Union of a directive adjusting patients rights in cross-border healthcare. The aim of this paper is to show what rights a tourist is entitled to when using medical services outside one’s country. The research method involved an analysis of the content of the social security systems coordination and the cross-border directive. The paper also indicates the provisions of the EU Court of Justice, which have contributed to the implementation of cross-border healthcare within the European Community
PL
Rosnące zainteresowanie efektywnością usług publicznych skłania do stałego poszukiwania sposobów takiego zarządzania organizacjami, które realizują usługi publiczne, aby te potrafiły zaspokoić oczekiwania społeczne, zarówno w aspekcie ich dostępności, jak i jakości. Istotą podejmowanych działań jest efektywne realizowanie czynności społecznie uznanych za ważne. Zdrowie i jego ochrona odgrywają ważną rolę dla każdego człowieka, dlatego też stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania. Funkcjonowanie ochrony zdrowia jest procesem wyjątkowo złożonym, zaś na państwie spoczywają obowiązki związane z jego organizacją. W artykule podjęto próbę zdiagnozowania czynników bezpośrednio wpływających na stan systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Przedstawiono wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, a następnie poszczególnym jego beneficjentom przypisano przysługujące im prawa i obowiązki. W kolejnym kroku przeanalizowano działania każdej ze stron, aby finalnie uwypuklić działania, które destabilizują system, czyniąc go nieefektywnym. Wykazano ponadto, że dla dwóch z trzech głównych uczestników systemu, pacjent stał się raczej sposobem zarabiania pieniędzy, aniżeli docelowym beneficjentem jego starań, w myśl zasad, dla których powstał.
EN
The growing interest in the efficiency of public services leads to constant search of ways such management organizations; public services to those able to meet the social expectations, both in terms of their availability and quality. The essence of the measures taken is the effective implementation of activities considered socially important. Health and its protection play a special role for every human being, and therefore are of particular interest. The functioning of health care is particularly complex process, and the State have obligations associated with its organization. Thus, the article is an attempt to diagnose the factors directly affecting the state of the health care system in Poland. We present all participants in the health care system and its individual beneficiaries assigned their rights and responsibilities. In the next step we analyzed the action of each of the parties to finally highlight the actions that destabilize the system, making it ineffective.
PL
Określenie tendencji badanego zjawiska ekonomicznego odgrywa niezwykle ważną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ochroną zdrowia i kreowania polityki zdrowotnej. Zatem celem artykułu jest przeprowadzenie regionalnych analiz wydatków publicznych na opiekę medyczną w województwach Polski. W artykule podjęto próbę określenia tendencji krótkoi długookresowej dla województw oraz zależności wydatków publicznych, m.in. od przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia czy PKB dla województw. Badanie przeprowadzono na danych rocznych dla lat 2004-2014. Dane pochodzą z publikacji NZF-u i GUS-u.
EN
The identification of trends of the examined economic phenomenon plays a major role in taking decisions concerning health service management and the creation of health care policy. Therefore, the aim of this paper is to carry out regional analysis of public expenditure on health care in the Polish voivodeships - the study attempts to determine the short-term and longterm tendencies for voivodeships and dependence of public expenses on health care among others on revenues of the National Health Fund from contributions to health insurance or the GDP for the voivodeships. The study was conducted on annual data for the years 2004-2014. The data come from the NHF and the CSO.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.