Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 359

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do analizy i prognozowania wybranych zagrożeń oraz przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka (ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR). Porównano wybrane programy komputerowe służące do modelowania skutków katastrof technicznych, a także dokonano analizy konsekwencji ataków za pomocą broni biologicznej lub chemicznej. Przedstawiono tezę, że przeprowadzenie analiz oraz modelowania skutków awarii przemysłowych znacząco zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych w ocenie, potencjalnych zagrożeń wynikających z awarii technicznych oraz daje wsparcie przy projektowaniu lub modernizacji instalacji procesowych.
EN
A review, with 17 refs. of the leading software for simulation of the effects of tech. disasters and analyzing the consequences of attacks using biolog. or chem. weapons.
EN
The subject of the article is the time-cost analysis of the risk of actions taken in the reconstruction of technical infrastructure (in particular housing) in the areas after the disaster on the example of Syria. As a result of the analysis of actions taken at the reconstruction of the technical (housing) infrastructure in the areas after the disaster, an attempt was made to identify the inconveniences in the management of the risk of targeted activity after the incident. Requests for efficient planning of technical (residential) infrastructure projects have been developed, including foreseeable future natural hazards.
PL
Przedmiotem artykułu jest czasowo-kosztowa analiza ryzyka działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (w szczególności mieszkaniowej) na terenach po katastrofie na przykładzie Syrii. W rezultacie analizy znanych z literatury działań podejmowanych przy odbudowie infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) na terenach po katastrofie, dokonano próby identyfikacji zaistniałych niedogodności w zakresie zarządzania ryzykiem aktywności celowej po zdarzeniu. Opracowano wnioski w zakresie skutecznego planowania projektów infrastruktury technicznej (mieszkaniowej) z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia przyszłych zagrożeń typu naturalnego.
EN
Risk is an inherent element of business operations. In the case of production enterprises, the risk can be considered in the area of material, machine, man and process organization. PN ISO 31000:2018 recommends integrating the risk management system with other management systems within a company, pointing to the significant role of understanding the external and internal context of the organization and identifying the needs of stakeholders. The risk management process consists of two steps: identification and analysis affecting the risk factors and quantitative measurement of its level. The article proposes a risk management model for a production enterprise, making a theoretical analysis. The proposed model and procedure are based on the guidelines of PN ISO 31000:2018. The proposed procedure for risk management includes the stage of hazard identification in a selected area, setting criteria and levels of admissibility of individual threats, risk analysis and evaluation of risk levels in relation to the adopted criteria.
EN
The paper describes an assessment of the possibilities of selected Polish-language computer applications of estimating the risk of physical workload of employees at production workplaces (on-line application “IRYS” by CIOP-PIB, “BHP - Ocena ryzyka zawodowego” by PENTA Soft, application by alumni of Lodz University of Technology), with special consideration of static workload. The research questions have been formulated, physiological and legal guidelines have been presented, which served to develop assessment criteria. The results of the evaluation carried out by the authors have been presented. The analysis indicates deficiencies in existing software, which can be the basis for developing guidelines for newly created applications.
EN
This paper presents the application of failure mode and effects analysis (FMEA) for the risk assessment of changes in the maintenance system of railway vehicles based on the example of the 6Dg type shunting locomotive. The application example is preceded with an introduction to the methodological basis of FMEA, which is specified in literature and standards. In order to ensure the comparability of the analysis results with vehicles of a similar type and to quantify the risk components (the probability of hazard occurrence, the consequences of the occurrence of a hazard and the possibilities of hazard detection) the classification which applies to shunting locomotives was used. Based on the conducted analysis, the possibility to make changes to the maintenance plan for 6Dg locomotives which would not be in breach of the acceptable safety level was demonstrated and preventive safety measures were determined.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) do oceny ryzyka zmian w systemie utrzymania kolejowych środków transportu na przykładzie lokomotywy manewrowej typu 6Dg. Przykład aplikacyjny poprzedzono wprowadzeniem do podstaw metodycznych analiz FMEA, które są precyzowane w licznej literaturze i normach. W celu zapewnienia porównywalności wyników analizy z pojazdami podobnego typu do kwantyfikacji składowych ryzyka: prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, skutków zagrożenia i możliwości wykrycia zagrożenia, zastosowano klasyfikację odnoszącą się do lokomotyw manewrowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano możliwość wprowadzenia zmian w planie utrzymania lokomotyw, jak również określono prewencyjne środki bezpieczeństwa.
6
Content available remote Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker trains
EN
The paper focuses attention on the problem of increased risks during the loading and unloading of railway tankers. To evaluate the risk which may occur during loading dangerous goods into tanker trains, the loading processes have been divided into seven stages. Based on HIRA risk analysis, for each stage of improvements, Quick Kaizen tasks were proposed. Special attention was paid to possible improvements in technical means, tools and processes. Thanks to the proposed improvements, it is possible to increase safety, not only during the loading of dangerous goods, but also in cases of loading and transportation of standard cargoes.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem zwiększonego poziomu ryzyka powstającego podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych. W celu jego oceny dokonano podziału procesu załadunku na siedem etapów oraz uwzględniono dodatkowo prace konserwacyjne i sytuacje nietypowe, które mogą wystąpić podczas załadunku materiałów niebezpiecznych. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka w każdym z poszczególnych etapów utworzono zbiór zaleceń pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Zwrócono szczególną uwagę na możliwe usprawnienia wykorzystywanych środków technicznych, narzędzi oraz sposobu postępowania. Dzięki przedstawionym w artykule zaleceniom możliwe jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie tylko podczas załadunku materiałów niebezpiecznych, ale także w przypadku przewozu ładunków standardowych.
EN
Aim: The purpose of this article is to review the literature on the risks associated with the transport, storage and processing of liquefied natural gas, and to lay a foundation for developing an LNG risk assessment methodology and the related State Fire Service response procedures. The authors focused on analysing the risks associated with the physicochemical properties of LNG. The reviewed publications explored scenarios related to the operation of LNG terminals. Introduction: The construction of the LNG terminal in Świnoujście, the constantly growing global LNG industry, and the increasingly widespread use of LNG-fuelled vehicles increase the associated risks. Therefore, it is extremely important to recognise these risks. All preventive and corrective measures require a thorough knowledge of the issues they designed to address. This article is the first step towards the development of fire department procedures to manage LNG risks. It includes a summary of the main risks faced by emergency services and scenarios that could be useful for developing a methodology for LNG risk assessment. Methodology: The analysis presented in the article is based on a review of selected Polish and foreign literature. We provide a general discussion of the global LNG industry and its history, and of the physicochemical properties of liquefied gas. Furthermore, we identify the risks associated with the physicochemical properties of LNG, and discuss scenarios involving LNG risks in the supply chain, as provided in the reviewed literature. Conclusions: Based on a synthetic review of the literature, it can be concluded that the risks associated with the use of LNG have been thoroughly described in international literature. Polish publications on the subject are scarce. Awareness of LNG-related risks is crucial for the work of State Fire Service officers, as it is the basis for any preventive measures. Risk identification is the first step in the assessment. Existing literature offers few descriptions of “micro-scale” risks, involving, for instance, the use of LNG-powered vehicles. Macro-scale risks, on the other hand – those involving the transport and storage of large quantities of LNG – have been described in great detail.
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń towarzyszących transportowi, magazynowaniu i przetwórstwu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz stworzenie podstaw do opracowania metodyki oceny ryzyka niebezpiecznych zdarzeń z udziałem LNG, a także procedur reagowania na nie przez Państwową Straż Pożarną. W artykule autorzy skupili się na przeglądzie zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych LNG. W publikacji przywołano także pojawiające się w literaturze scenariusze zdarzeń związanych z obsługą terminali LNG. Wprowadzenie: Budowa terminala LNG w Świnoujściu, stale rozwijający się światowy przemysł LNG oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie pojazdów zasilanych tym paliwem powodują, że prawdopodobieństwo pojawienia się związanych z nim zagrożeń nieustannie rośnie. Aby zapobiegać tym zagrożeniom i podejmować wobec nich działania naprawcze, należy najpierw dokładnie je poznać. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy etap prac ukierunkowanych na przeciwdziałanie niekorzystnym zdarzeniom związanym z LNG przez straż pożarną w ramach tworzenia procedur LNG. Autorzy zebrali główne zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia służby ratownicze, oraz scenariusze, które można wykorzystać do budowy metodyki oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG. Metodologia: Prezentowana w artykule analiza została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. Poruszono główne zagadnienia związane ze światowym przemysłem LNG i jego historią, a także właściwościami fizykochemicznymi skroplonego gazu ziemnego. Wskazano zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych LNG. Omówiono również pojawiające się w materiałach źródłowych scenariusze zagrożeń łańcucha dostaw LNG. Wnioski: Na podstawie syntetycznego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że zagrożenia związane z wykorzystaniem LNG zostały bardzo dokładnie opisane w literaturze międzynarodowej. Na polskim rynku wydawniczym temat pozostaje omówiony w nielicznych publikacjach. Świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z wykorzystaniem LNG, jest kluczowa dla pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, gdyż stanowi podstawę do podejmowania wszelkich środków zaradczych. Jednocześnie identyfikacja zagrożeń jest pierwszym punktem w ocenie ryzyka zagrożeń związanych z LNG. W literaturze (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) występują nieliczne opisy zagrożeń w tzw. skali mikro, czyli zagrożeń wynikających np. z używania pojazdów zasilanych LNG. Bardzo dokładnie zaś zostały opisane zagrożenia w skali makro, tj. te związane z transportem i magazynowaniem dużych ilości LNG.
EN
The process of construction involves a risk of non-compliance of the construction works with the basic requirements of both Polish and European regulations. In order to mitigate the consequences of events related to the above-mentioned risk the products are subject to standardisation or technical evaluation prior to their placement on the market. The risk assessment methods are designed to identify the essential characteristics of construction products by analysing their effect on compliance of the construction works in which they are incorporated with the basic requirements. This article presents risk assessment related to incorporation in the works of a set of corrugated metal sheet products designed for construction of road bridges, overpasses and tunnels. An original qualitative method of risk assessment related to incorporation of a construction product in the works was conceived and its usefulness was confirmed. It has been demonstrated that while it is indispensable to carry out the risk assessment at the technical assessment stage, it is not, however, sufficient for efficient managing the risk of placing construction product on the market.
PL
W procesie budowlanym występuje ryzyko niespełnienia przez wznoszone obiekty podstawowych wymagań przepisów prawa obowiązującego w Polsce i w Europie. Aby ograniczyć skutki zdarzeń związanych z tym ryzykiem wymaga się, aby stosowane w budownictwie wyroby podlegały normalizacji albo ocenie technicznej przed wprowadzeniem ich do obrotu rynkowego. Metody oceny ryzyka służą do wyselekcjonowania zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, na podstawie analizy ich wpływu na spełnienie podstawowych wymagań przez budowle, w które wyrób ma zostać wbudowany. W artykule przeprowadzono ocenę ryzyka stosowania zestawu wyrobów, wykonanych z metalowych blach falistych, przeznaczonych do budowy mostów, wiaduktów i tuneli drogowych. Opracowano autorską metodę jakościową oceny ryzyka w przypadku stosowania wyrobów budowlanych i potwierdzono jej przydatność. Wykazano, że ocena ryzyka na etapie opracowania oceny technicznej jest warunkiem koniecznym, jednak niewystarczającym do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z wprowadzaniem do obrotu rynkowego wyrobów budowlanych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody oceny i analizy ryzyka systemów sterowania ruchem kolejowym w odniesieniu do poziomu całego systemu kolejowego. Rozpatrywane są wybrane metody stosowane na początkowym etapie tworzenia wymagań bezpieczeństwa i odnoszące się do wstępnej definicji systemu określonej na dużym poziomie abstrakcji. Dyskutowane są także kwestie zastosowania podejścia holistycznego i zarządzania ryzykiem szczątkowym. Przedstawiono modele ryzyka oraz poszczególne kroki analizy, wyceny i oceny ryzyka obejmujące m.in. identyfikację zagrożeń, analizę skutków oraz wybór zasady akceptacji ryzyka. Kluczowym aspektem podjętym w artykule jest propozycja wyznaczania ilościowych celów bezpieczeństwa opartych o wskaźnik THR, jako istotnego parametru w dalszych analizach systemu w szczególności w zastosowaniach komputerowych. W rozważaniach uwzględniono aktualne podstawy normatywne oraz przepisy prawa regulujące obszar oceny ryzyka na kolei w tym dyrektywy i rozporządzenia dotyczące interoperacyjności i bezpieczeństwa.
EN
In the article the selected methods of the risk assessment and analysis of signalling railway systems in reference to the whole railway system were introduced. The selected methods applied at the very first stage of safety requirements definition within the preliminary system definition described at high level of abstraction will be considered. It will be discussed the application of holistic approach with management of residual risk. The risk models will be presented as well as steps of the assessment, analysis and evaluation of risk including hazard identification, consequences analysis and selection of risk acceptance principles. Key aspect in the article will be the determination of quantitative safety targets based on THR indicator as an important parameter for further hazard analysis of the system in particular in computer application. Normative and legislation requirements in scope of risk assessment for the railway system will be taken into consideration including the interoperability and safety directives and decrees regulations.
EN
The detonation of an (hypothetical) improvised nuclear device (IND) can generate atmospheric release of radioactive material in the form of particles and dust that ultimately contaminate the soil. In this study, the detonation of an IND in an urban area was simulated, and its effects on humans were determined. The risk of solid cancer development due to radiation was calculated by taking into account prompt radiation and whole-body exposure of individuals near the detonation site up to 10 km. The excess relative risk (ERR) of developing solid cancer was evaluated by using the mathematical relationships from the Radiation Effects Research Foundation (RERF) studies and those from the HotSpot code. The methodology consists of using output data obtained from simulations performed with the HotSpot health physics code plugging in such numbers into a specific given equation used by RERF to evaluate the resulting impact. Such a preliminary procedure is expected to facilitate the decision-making process significantly.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem - możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego - jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
EN
Background: Control plays the main role in ensuring the stability of production processes, while digital models of processes and methods of artificial intelligence are used more and more commonly in it. Production of highly diversified items in small lots at low inventory levels is characterised by a much lower stability as compared with largelot manufacturing. Additionally, innovations created for items or processes result in disturbances to current work. Although this turbulence is usually momentary, it may lead to a loss of function or manufacturing stability, which in turn translates into financial losses, as well as losing customers. This paper presents the potential of using simulation models and artificial neural network models to assess the stability of a reorganized production system. Methods: The problem analysed in the paper is that of merging a simulation model with an ANN model by designing a hybrid model. A direct connection of both types of models is not possible due to their various structures, specificity, and different purposes, as well as the various types of input and output data. Therefore, the idea of merging these two types of models through an expert knowledge base and fuzzy inference was proposed. The results from the simulation model and the ANN model were used to gather the knowledge on the production system being analysed. It has been proposed that the output from the simulation model provided knowledge of the risk level, while the output from the ANN model provided knowledge of process stability. Results: The paper presents the idea of projecting a hybrid model of the expert system in order to assess the stability of a reorganized production system. A model of a hybrid expert system was developed to assess the potential of executing the assumed production plans. The level of risk and the level of stability determined by the simulation model and the ANN model are entered into the system. The output from the expert model is the value of the variable determining the potential of achieving the goal. In the construction of the model, fuzzy inference was used, which uses linguistic variables and is characterized by a knowledge system in the form of fuzzy rules "if ... then ...". For both the independent variable and for the dependent variable, a set of membership functions representing accepted linguistic variables was proposed, and then decision rules were determined. The idea of merging simulation models with ANN models was tested on a practical example in production system that manufactures products for dishwashers. Conclusions: The potentiality to execute production plans depending on the level of risk and the level of stability of the production system is too complicated to be modelled mathematically, but based on the analysis of data from the simulation and ANN models, it is possible to obtain information concerning the relations between corresponding input and output values.
PL
Szybki rozwój nanotechnologii przyczynił się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w wielu obszarach, jednak wiąże się to z pewnym ryzykiem. Wysoce reaktywne nanocząstki mogą przedostawać się do środowiska wskutek niekontrolowanej emisji z zakładów produkcyjnych, ale również w wyniku użytkowania przedmiotów, w których są zawarte. I choć nanocząstki pochodzenia naturalnego towarzyszą ludziom od dawna, to stale rosnąca produkcja nanocząstek inżynierskich budzi niepokój wśród ekologów. Pomimo wielu badań, wiedza na temat losów nanocząstek w środowisku nie jest kompletna. Chcąc oszacować ryzyko stwarzane przez tego typu produkty, konieczne staje się opracowanie procedur badawczych, a w dalszej kolejności przepisów prawnych regulujących ich stosowanie i użytkowanie.
EN
The rapid expansion of nanotechnology has prompted innovations in diverse areas. Unfortunately this development is not free of risk. Highly reactive nanoparticles can enter the environment either via uncontrolled emission from production processes or as a consequence of nanoproducts usage until the final disposal. People have been exposed to natural nanoparticles for a long time, however the constantly growing amount of engineered nanoparticles in the environment has become a serious problem. Despite many studies, knowledge about the fate of nanoparticles in the environment is far from complete. In order to estimate the risk of engineered nanomaterials, it is crucial to develop well-established procedures supported by legal regulations.
EN
Aviation is becoming more and more popular. It is influenced, inter alia, by the development of general aviation (GA) and unmanned aerial vehicles (UAV). Due to the increasing number of qualified UAV users (in April 2018 there were 6846 operators in Poland with a valid certificate of qualifications) and those performing only recreational flights, it is important to ensure an acceptable level of risk in these operations. Using the available methods, the risk of five exemplary unmanned operations was assessed. The results were compared to determine their validity.
PL
Lotnictwo staje się coraz bardziej powszechne. Wpływ na to ma między innymi rozwój lotnictwa ogólnego (general aviation, GA) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Liczba kwalifikowanych użytkowników BSP (w kwietniu 2018 r. było w Polsce 6846 operatorów z ważnym świadectwem kwalifikacji) i tych wykonujących tylko loty rekreacyjne zwiększa się. Istotne jest więc zapewnienie dopuszczalnego poziomu ryzyka zagrożeń w tych operacjach. Za pomocą dostępnych metod oceniono ryzyko zagrożeń podczas pięciu przykładowych operacji bezzałogowych. Wyniki zestawiono ze sobą celem określenia miarodajności otrzymanych rezultatów.
EN
Purpose: Algorithm development for a measures phased expert assessment to reduce production risk at an industrial enterprise to adapt the expert method to the conditions for specific problem solving. Design/methodology/approach: To develop an algorithm for making management decisions, a step-by-step solution process was used. If the problem is solved under conditions of complete or partial uncertainty, an expert method of estimation was applied. In the mathematical model of management decision-making used criterion approach. At the same time, the methods of Sevij, Wald, and Hurwitz are considered to determine the criterion for choosing management decisions. Findings: A phased expert assessment of measures that reduce production risk at an industrial enterprise with the introduction of weighting factors in specified criteria is proposed. The expediency of applying the method of expert assessments and the Hurwitz criterion when planning measures to reduce industrial injuries is justified, since this approach links the preventive measures in the field of labour protection with the results of risk assessment and reduces subjectivity in making management decisions. Research limitations/implications: The proposed algorithm for expert assessment of measures to reduce production risk is universal for industrial enterprises. Practical implications: An algorithm has been developed to substantiate managerial decisions to reduce the production risks of the occurrence of traumatic events when planning preventive measures, which involves applying criteria for selecting measures based on the method of expert assessments and applying the Gurwitz criterion. Originality/value: Developed a consistent model of industrial risk management, which is based on a component method of assessing the risk of traumatic events and a mathematical model of management decisions. This model differs from the existing ones, taking into account all available risk-relevant information of the enterprise, stimulates preventive activity, and allows establishing the dependence of the level of industrial risk on the validity of measures on occupational safety and reducing the influence of the subjective component of expert judgments.
PL
Planując i realizując leczenie z użyciem promieniowania jonizującego, należy zapewnić podanie zleconej przez lekarza dawki terapeutycznej, minimalizując równocześnie dawki podane poza objętością tarczową. Osiągnięcie tych dwóch celów w znacznym stopniu zależy od wielkości objętości tarczowej, jej położenia względem narządów krytycznych oraz rodzaju promieniowania użytego do terapii. Charakterystyki głębokościowe powszechnie stosowanych wiązek promieniowania stosowanych w radioterapii pokazują, że szczególnie narażone na pochłonięcie dawki wyższej są tkanki prawidłowe, które położone są na mniejszej głębokości niż tkanki objęte procesem nowotworowym. Dlatego jedną z podstawowych zasad przygotowania leczenia jest taki wybór kierunku napromieniania, aby objętość tarczowa znajdowała się jak najbliżej źródła promieniowania. Realizacja tego celu może zostać osiągnięta poprzez zastosowanie techniki napromieniania śródoperacyjnego, której istotą jest odsunięcie metodami chirurgicznymi tkanek otaczających objętość tarczową od strony wlotowej poza obszar eksponowany na promieniowanie pierwotne i ewentualnie ochrona tkanek znajdujących się dystalnie względem objętości tarczowej. Taka technika określana terminem „radioterapia śródoperacyjna” ma długą historię, ale dopiero w XXI wieku znalazła szersze zastosowanie. Umożliwił to rozwój technologiczny mobilnych urządzeń terapeutycznych oraz zgromadzona wiedza z zakresu radioterapii i radiobiologii. Radioterapia śródoperacyjna znajduje coraz szersze zastosowanie w radioterapii nowotworów głowy i szyi, mięsaków, nowotworów jelita grubego i trzustki [36]. Szczególne znaczenie, głównie z powodów epidemiologicznych, ma radioterapia śródoperacyjna w leczeniu pacjentek z nowotworem piersi [25, 27, 28].
EN
Some aspects are discussed concerning the uncertainty causes in risk assessment techniques of industrial interest. Particular attention has been paid to the evaluation of the effect of uncertainty of reliability data of devices and instruments to be used in process plants on the evaluation of the occurrence frequency of the top event. The influence of measuring equipment, whose contribution to the whole uncertainty appears in some cases very important, has been analysed with reference to both operative and environmental aspects.
EN
The concept of occupational health and safety is not defined in Polish law. The only place where such a definition can be found is PN-N-1801:2004. Nevertheless, according to the Act on standardisation, the application of Polish Standards is voluntary. Activities in the field of occupational health and safety should be an integral part of business management. Companies from countries which are members of the European Union, in accordance with Directive 89/391/EEC, are obliged to implement standards related to occupational health and safety. The most commonly used and recognised standard for occupational health and safety management systems, in line with the specifics of each company, is the OHSAS 18001 international management system, while in Poland it is the PN-N-18001 standard. The study examined the scope of OHS at work among Research and Innovation Centre Pro-Akademia employees. The employees were subjected to surveys. The results obtained show that employees appreciate the importance of OHS regulations, but they do not always consciously comply with them. One of the tools that enabled author to prepare this article is analytic method called desk research. Desk Research is a research method that boils down to analyzing the records of available data sources, including in particular their compilation, mutual verification and processing. Such analysis is the basis for drawing conclusions about the examined problem. For example - the effect of the Desk Research analysis proceeded as part of the labor market survey is the diagnosis of the state of the labor market in the studied area, the characteristics of all its component groups as well as a description and verification of the actions taken by the institutions operating within it.
EN
In this paper, we present a methodology and a computational tool for performing environmental risk assessments for georesource development projects. The main scope is to implement a quantitative model for performing highly specialised multi-hazard risk assessments in which risk pathway scenarios are structured using a bow-tie approach, which implies the integrated analysis of fault trees and event trees. Such a model needs to be defined in the interface between a natural/built/ social environment and a geo-resource development activity perturbing it. The methodology presented in this paper is suitable for performing dynamic environmental risk assessments using state-of-the-art knowledge and is characterised by: (1) the bow-tie structure coupled with a wide range of probabilistic models flexible enough to consider different typologies of phenomena; (2) the Bayesian implementation for data assimilation; (3) the handling and propagation of modelling uncertainties; and (4) the possibility of integrating data derived form integrated assessment modelling. Beyond the stochastic models usually considered for reliability analyses, we discuss the integration of physical reliability models particularly relevant for considering the effects of external hazards and/or the interactions between industrial activities and the response of the environment in which such activities are performed. The performance of the proposed methodology is illustrated using a case study focused on the assessment of groundwater pollution scenarios associated with the management of flowback fluids after hydraulically fracturing a geologic formation. The results of the multi-hazard risk assessment are summarised using a risk matrix in which the quantitative assessments (likelihood and consequences) of the different risk pathway scenarios considered in the analysis can be compared. Finally, we introduce an open-access, web-based, service called MERGER, which constitutes a functional tool able to quantitatively evaluate risk scenarios using a bow-tie approach.
PL
Nanotechnologie stanowią jeden z głównych przedmiotów analiz w ramach teorii technonauki i oceny technologii jak również w przypadku rozwoju tzw. technologii konwergentnych (nano-bio-info). Przedstawione dotychczas analizy nanotechnologii były skoncentrowane na: 1) dylematach naukowo11 teoretycznych, metodologicznych i systemowych związanych z procesem konstytuowania nanotechnologii jako nowego obszaru nauki i techniki; 2) modelach oceny ryzyka, kwestiach związanych z zasadą ostrożności oraz ocenach wizji rozwoju; 3) wymiarze etycznym nanotechnologii związanym z bezpiecznym i zrównoważonym zastosowaniem na masową skalę nano-produktów. Celem prezentowanych analiz jest syntetyzujące nakreślenie samego obszaru badań poświęconych rozwojowi technologicznemu, w szczególności nanotechnologii, w oparciu o kluczowe opracowania przedstawione w ostatniej dekadzie.
EN
Nanotechnologies belong to the major objectives in the theory of technoscience and technology assessment or the development of converging technologies (nano-bio-info). Hereby the presented to date analyses are focused on: 1) theoretical, methodological and systematic dilemmas with regard to the process constituting nanotechnology as a new field of science and technology; 2) models of risk assessment and issues related with the precautionary principle and visions’ assessment; 3) ethical dimension of nanotechnology concerning the safe and sustainable mass dissemination of nano-based products. The presented analyses design synthetically the research field devoted to the technological development, especially nanotechnology, basing on the key body literature elaborated in the last decade.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.