Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) jest wiodącym systemem naziemnej radiofonii cyfrowej. W porównaniu do analogowej radiofonii FM wszystkie usługi, obejmujące tradycyjne programy radiowe oraz usługi transmisji danych, grupowane są w zbiór (ensemble). Praca ta przedstawia proces rekonfiguracji polskiego multipleksu na przykładzie lokalnej radiofonii DAB+ w Gdańsku i Wrocławiu. Opisuje wyniki badań subiektywnych dotyczących jakości programów radiowych nadawanych jednocześnie w technice cyfrowej i analogowej.
EN
The DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) system is one of the leading standards of terrestrial digital broadcasting. Compared with analog FM radio, all services, including traditional audio programs as well as additional data services, are grouped in an ensemble. This paper describes the process of reconfiguring the Polish multiplex on the example of local DAB+ radio in Gdansk and Wroclaw. It presents results of a subjective quality study, concerning broadcasting in both digital and analog techniques.
EN
The objective of this contribution is the application of a new methodology for assessing connectivity in passenger transport regarding selected tariff points accessibility in the context of developing the selected region. From the passenger´s point of view, it is necessary to specially assess the accessibility of lines within transportation, between the selected destinations using passenger air transport. The length of the travel time, the number of necessary transfers and the number of travel opportunities affects the possibilities of transport between place A and B. The connections and lines are thus influenced by many factors. This is the basic point to consider when designing a set of evaluation criteria for assessing the connectivity and in carrying out a case study for a specific region. In this paper, Václav Havel Airport in Prague (Czech Republic) with selected air transport connections were evaluated according to the proposed methodology.
PL
Zasadniczy aspekt uczenia maszynowego stanowi ocena jakości zbudowanych modeli. Niezbędne zatem staje się staranne zaplanowanie eksperymentów. Potrzebne jest zrozumienie skutków potencjalnych błędów i niedopatrzeń. W artykule przedstawiono techniki, które mogą zostać wykorzystane w eksperymencie uczenia maszynowego. Opisano między innymi walidację prostą i krzyżową – z uwzględnieniem wyboru modelu – oraz podział czasowy. Przedstawiono wady i zalety wymienionych technik, uwzględniające między innymi rozmiar wejściowej bazy czy typ danych.
EN
The key aspect of machine learning is the model performance evaluation. Therefore, it is necessary to carefully plan the experiments. There is a need to understand the consequences of potential mistakes or omissions. This paper presents various techniques that can be used in a machine learning experiment. Simple split and cross validation – with or without model selection – as well as time split have been described. The advantages and disadvantages of these techniques have been presented – for example in terms of input database size or data type.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań subiektywnych ogólnej oceny jakości sygnałów mowy i muzyki emitowanych w systemie DAB+. Do badań wykorzystano fragmenty audycji emitowanych przez 7 rozgłośni na terenie Wrocławia w trzech punktach miasta. W wyniku przeprowadzonych testów okazało się, że wystarczającą jakość dźwięku muzyki zapewnia szybkość bitowa 64 kbit/s, natomiast mowy – 48 kb/s.
EN
Paper presents the results of quality assessment of speech and musical signals transmitted via DAB+ system. As a sound material, the parts of various programs broadcasted by 7 radio stations in Wrocław have been used. The programs were recorded in three different places in order to check the differences in qualities in dependence of receiving point. It turned out that the acceptable quality can be achieved at the bitrate of 64 kbps, or higher.
6
Content available Struktura obsługowa obiektu technicznego
PL
W pracy zaprezentowano nowe podejście do problemy eksploatacji obiektów technicznych. W tym celu przedstawiono schemat automatycznego układu regulacji zasobu użytkowania obiektów technicznych. W zaprezentowanym układzie wykorzystywane są nowoczesne inteligentne systemy: diagnostyczny i obsługowy. W skład proponowanego systemu wchodzi sztuczna sieć neuronową SSN i obsługowy system ekspertowy. Artykuł przedstawia problematykę przetwarzania informacji diagnostycznej do postaci zbioru informacji obsługowej. Zaprezentowano schemat inteligentnego systemu obsługiwania. Opisano możliwość oceny jakości odnawiania obiektu w systemie obsługiwania złożonego obiektu technicznego.
EN
The paper presents a new approach to the problems of exploitation of technical objects. For this purpose, a diagram of an automatic system controlling resource use of technical facilities. In our modern system is used in intelligent systems: diagnostic and servicing. The proposed system consists of an artificial neural network ANN and expert system servicing. The article presents the problem of information processing as a set of diagnostic information for maintenance. Presented scheme intelligent operating system. The possibilities of assessing the quality of restoration of the object in the system of handling complex technical object.
PL
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę harmonizacji czynników warunkujących proekologiczny charakter nowoczesnych budynków, zwłaszcza mieszkalnych lub o zbliżonym przeznaczeniu. Usystematyzowano terminologię oraz wskazano priorytety wynikające z różnego spojrzenia na politykę ekoenergetyczną i socjalną. Zaproponowano gradację poziomu jakości użytkowej budynków oraz podręczny sposób jej orientacyjnej oceny.
EN
The article draws attention to the need to harmonize the factors conditioning the proecological nature of modern buildings, especially residential or similar. The terminology was systematized and the priorities resulting from different perspectives on the eco-energy and social policy were indicated. A gradation of the level of usable quality of buildings and a handy way of its approximate assessment were proposed.
EN
Professional programmers use many additional tools over the Integrated Development Environment during their work. Very often they are looking for new solutions, while expecting that the new tool will provide accurate results, and the cost of use will fit within the planned budget. The aim of the article is to present the results of two comparative analyzes carried out in terms of accuracy and the cost of using the quality assessment method of implementation of design patterns.
9
Content available Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta
EN
The article presents the issues associated with expert opinions in the context of public trust professions and provisions of law relating to regulated occupations. In particular, it focuses on appraisers or experts evaluating the quality of the products most commonly used by consumers. The official lists of appraisers for the quality of products and services kept by the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection have been analyzed. Several suggestions on how to standardize the data available for consumers, in order to enhance readability and consistency of information, have been put forward.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problema-tyką rzeczoznawstwa w kontekście zawodów zaufania publicznego oraz przepisów dotyczących zawodów regulowanych. W szczególności skupiono się na rzeczoznawcach oceniających jakość wyrobów, z których najczęściej korzystają konsumenci. Dokonano analizy list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jednym z celów artykułu jest propozycja ujednolicenia danych udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w celu zwiększenia czytelności i spójności informacji przekazywanych konsumentom.
PL
Celem pracy była ocena porównawcza jakości bułek maślanych z wybranych dwóch piekarni tradycyjnych i dwóch piekarni ekologicznych. Materiał badawczy stanowiło pieczywo półcukiernicze – bułki maślane. Zakupu dokonano w dwóch piekarniach ekologicznych (AE i BE) i dwóch piekarniach tradycyjnych (AT i BT). Bułki maślane poddano ocenie punktowej. Oceniano następujące wyróżniki jakości pieczywa: cechy organoleptyczne – wygląd zewnętrzny, skórkę, miękisz, a także smak i zapach. Badania fizykochemiczne dotyczyły oznaczenia: wilgotności miękiszu, kwasowości, zawartości soli, cukrów, poro­watości i gęstości miękiszu oraz objętości pieczywa. Bułki maślane z piekarni tradycyjnej BT i z piekarni ekologicznej BE uzyskały I poziom jakości. Natomiast bułki maślane z piekarni tradycyjnej AT osiągnęły III poziom jakości, a bułki z ekologicznej piekarni BE zostały zdyskwalifikowane.
EN
The aim of the analysis was to make a comparative quality assessment of butter rolls from selected traditional and ecological bakeries. The material was represented by semi-confectionary bakery products – butter rolls. The purchase was made in two ecological bakeries (AE and BE) and two traditional bakeries (AT and BT). Butter rolls were subjected to a point grade. The following indicators of quality were assessed: organoleptic features, appearance, crust, pulp, as well as taste and smell. Physico-chemical analyses covered the determination of pulp moistness, acidity, salt content, sugars, porosity and density of the pulp and the volume. Butter rolls from the traditional bakery BT and ecological bakery BE received quality grade I. On the other hand, butter rolls from the traditional bakery AT, received quality grade III, and rolls from the ecological bakery BE were disqualified.
11
Content available remote Ocena jakości złącza różnoimiennego ze stali HARDOX 450® i Strenx 700 MC®
PL
W pracy poddano weryfikacji pod względem jakości złącze spawane ze stali HARDOX 450® i Strenx 700MC®. W tym celu wykonano różnoimienne złącze doczołowe metodą MAG z wykorzystaniem materiału dodatkowego w postaci drutu w gatunku 4Si1. Zakres badań obejmował badania nieniszczące: badania wizualne (VT), penetracyjne (PT) oraz radiograficzne (RT). Wykonano także badania niszczące polegające na obserwacjach makro- i mikroskopowych na przekroju złącza. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie materiału dodatkowego w postaci drutu w gatunku 4Si1 do łączenia stali HARDOX 450® ze stalą Strenx 700MC® zapewnia uzyskanie wymaganej jakości „B” połączeń spawanych. Analizowane złącze charakteryzowało się typową mikrostrukturą dla użytych materiałów rodzimych.
EN
The paper presents the results of quality assessment of welded joints. The scope of the work was to investigate the non-destructive testing: visual testing (VT), penetration testing (PT) and radiological testing (RT). The study included also the survey breaking the macro- and microstructural test on the welded joint section. The research has shown that the use of the welding consumables in form of a wire 4Si1 to joint HARDOX 450® with Strenx 700MC® ensures the required "B" quality of welded joints in accordance with regulatory requirements. The analyzed joint was characterized by typical microstructure for native materials used.
12
Content available remote Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych
PL
Zestawy podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych są coraz częściej stosowane do wykończenia ścian od wewnątrz pomieszczeń. Znane w środowisku wykonawców i projektantów Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót nie obejmują tego typu wyrobów. Brak jednoznacznych kryteriów oceny jakości robót często staje się przyczyną sporów między wykonawcą robót a inwestorem.
EN
The kits for internal wall claddings are increasingly used to finish interior walls. Known in the environment of contractors and designers Technical Conditions of Execution and Acceptance of Works do not include this type of products. Lack of unambiguous criteria for assessing the quality of works often causes disputes between the Contractor and the Investor.
13
Content available remote Ocena jakości cieplnej ścian zewnętrznych budynków o małym zużyciu energii
PL
Zaprojektowanie ścian zewnętrznych budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów fizykalnych wybranych przegród oraz złączy budowlanych o zróżnicowanych układach materiałowych, z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny jakości cieplnej ścian zewnętrznych i złączy budynków o małym zużyciu energii.
EN
The external walls building design of low energy consumption requires the use of modern thermal insulation materials. The paper presents the results of physical parameters of selected walls and joints of various material systems, using the software TRISCO taking into account the variable parameters of external and internal air. On the base of calculations and analysis was assessed the thermal quality of external walls and joints of buildings with low energy consumption.
14
Content available remote Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża
PL
W artykule omówiono czynniki związane z konstrukcją lekkich płyt dynamicznych i przyjmowanymi założeniami teoretycznymi, które wpływają na wartość modułu sztywności podłoża Eνd uzyskiwanego podczas badania. Wykazano, że problemy przy interpretacji wyników badania są konsekwencją przyjęcia założenia sprężystości ośrodka gruntowego i różnego podejścia producentów płyt dynamicznych do przyjmowanych parametrów modelu.
EN
The paper discusses the factors related to the construction of Light Falling Weight Deflectometers (LFWD) and the adopted theoretical assumptions that affect the value of the Eνd stiffness module obtained during soil test. It has been shown that the problems of interpretation are a consequence of the assumption of the elasticity of the soil medium and the varied approach of LFWD manufacturers in the scope of the adopted model parameters.
15
Content available remote Jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym
PL
Zaprojektowanie budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych do budowy przegród zewnętrznych oraz odnawialnego źródła energii do ogrzewania całego budynku. W artykule przedstawiono czynniki kształtujące jakość złączy przegród zewnętrznych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Określono parametry fizykalne wybranych mostków cieplnych o zróżnicowanych układach materiałowych z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
EN
A building design with low energy consumption requires the use of innovative thermal insulation materials for the construction of external walls and a renewable energy source. The article presents the factors formative the quality of external walls joints in the hygrothermal aspect. Physical parameters of selected thermal bridges were determined with different material systems using the software TRISCO taking into account the different parameters of external and internal air.
16
PL
W artykule omówiono technologię trójwarstwowej powłoki ochronnej powierzchni betonowej ponad 400 naprawionych słupów podbudowy kilku chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych betonu rodzimego słupów i badania in situ uszkodzeń powłoki ochronnej oraz wyniki badań laboratoryjnych, tj. strukturalnych, przyczepności do podłoża, rozwartości i głębokości rys w materiale naprawczym i w powłoce ochronnej.
EN
In the paper the technology of a three-layer protective coating for concrete surface over 400 repaired columns of several cooling towers in one of the Polish power plants is presented. The results of laboratory tests of native material concrete columns, observations of damage of the protective coating in situ and the results of laboratory tests, i.e. structural tests of protecting coating by microscope, adhesion to the concrete substrate, width and crack depth in the repairmaterial and in the protective coating are presented.
EN
Evaluating aesthetic value of digital photographs is a challenging task, mainly due to the subjective manner of the process. In this paper, we propose to approach this problem using deep convolutional neural networks. Using a dataset of over 1.7 million photos collected from Flickr, we train and evaluate a deep learning model whose goal is to classify photographs by analysing their aesthetics. The result of this work is a system that can be used e.g. to improve the workflow of professional photographers by preselecting the best photos.
PL
Ocena estetyki zdjęć cyfrowych jest trudnym zadaniem, głównie ze względu na jego subiektywność. W niniejszym artykule proponujemy podejście do problemu za pomocą głebokich splotowych sieci neuronowych. Ze zbioru ponad 1,7 miliona zdjęć z platformy Flickr, trenujemy model, którego celem jest klasyfikacja fotografii poprzez analizę ich estetyki. Rezultatem jest system, który może być używany np. aby usprawnić pracę profesjonalnych fotografów poprzez wstępne wybranie najlepszych zdjęć.
EN
Elaborating composites containing waste materials requires study of basic mechanical properties and assessment of their structure quality. The subject of investigation was PPC concrete where aggregate was substituted with PET remaining after beverages bottles grinding. Substitution was done up to 25% (by volume). Waste material was fractioned and applied in various granulations. The main goal was to indicate the influence of such modification on the composite mechanical properties and to examine composite structure quality at macro level. Since PET and quartz differ greatly in density, to perform such examination it was possible to apply the nondestructive ultrasonic method, one of the most common NDT techniques used in material science and industry. The paper presents the effects of substitution of quartz with PET on ultrasonic wave propagation in PCC. The ultrasonic test results (measurements of wave velocity) compared with results of destructive tests (flexural and compressive strength) showed great correlation.
PL
Opracowanie nowego kompozytu zawierającego komponenty odpadowe wymaga nie tylko przeprowadzenia badań jego cech technicznych, ale też oceny jakości jego struktury. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule był beton polimerowo-cementowy (PCC), w którym kruszywo częściowo (do 25% objętości) zastąpiono odpadem ze zmielonych butelek PET. Odpad był frakcjonowany i dodawany do mieszanek w różnej zawartości i granulacji. Celem badań było określenie wpływu takiej modyfikacji na właściwości mechaniczne oraz makrostrukturę kompozytu. Z uwagi na dużą różnicę w gęstościach kwarcu i poli(tereftalan etylenu) możliwe było zastosowanie metody ultradźwiękowej – jednej z najpowszechniej stosowanych w badaniach i przemyśle metod nieniszczących (NDT). W artykule zaprezentowano efekty substytucji kwarcu odpadem PET na propagację fal ultradźwiękowych w betonie PCC. Analiza statystyczna wyników pomiarów prędkości fali oraz wartości wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na ściskanie i gęstości pozornej poszczególnych kompozytów wskazuje na ich bardzo silną korelację.
19
PL
Celem pracy była ocena porównawcza jakości sensorycznej i wybranych wskaźników fizykochemicznych paluszków słonych, wyprodukowanych przez trzech wybranych producentów A, B i C. Ocenę jakości badanego produktu przeprowadzono na podstawie oceny sensorycznej oraz oznaczenia suchej masy, kwasowości, soli i cukrów ogółem. Wyniki oceny sensorycznej wykazały, że paluszki słone badanych producentów charakteryzowały się cechami sensorycznymi zgodnymi z wymaganiami PN-A-74111:1998. Zawartość suchej masy, soli i kwasowości były zgodne z wymaganiami normy, z wyjątkiem zawartości cukrów w paluszkach, wyprodukowanych przez producenta (A).
EN
The aim of the paper was a comparative assessment of sensory quality and selected physico-chemical properties of salted sticks by produced for three selected producers A, B and C. Assessment of the quality of the investigational product was based on their assessment of: sensory quality and the determination of dry matter, acidity, total salts and sugars. The results of the sensory assessment showed that the salted sticks from the producers under scrutiny were characterised by sensory properties in compliance with the Polish standard. The content of dry matter, salt and acidity were compliant with the standard, with exception of sugar content in sticks produced by the producer's (A).
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.