Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena cyklu życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W związku z pogarszającym się stanem środowiska dokonano oceny wpływu cyklu życia opon samochodowych na otoczenie, począwszy od procesów związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem opon na zagospodarowaniu poużytkowym skończywszy. Obiekt badań stanowiły opona tradycyjna oraz opona ekologiczna, przeznaczone dla samochodów osobowych. W ramach badań wykonano analizę LCA (life cycle assessment) opony samochodowej, z wykorzystaniem metod: Ekowskaźnik 99, CED i IPCC. Wyznaczono poziom negatywnych oddziaływań zarówno w całym cyklu życia opon, jak i w jego poszczególnych materialnych etapach (wytwarzanie, użytkowanie, zagospodarowanie poużytkowe).
EN
Conventional and ecol. tires for passenger cars were assessed in their life cycle to show the negative impact on the atm. pollution during individual stages (prodn., use, post-utilization). The ecol. tire showed lower impact on the environment than the conventional ones.
EN
In this study, the environmental impacts of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) treatment and its conversion in anaerobic digestion to glycerol tertiary butyl ether (GTBE) were assessed. The production process is a part of the innovative project of a municipal waste treatment plant. The BioRen project is funded by the EU’s research and innovation program H2020. A consortium has been set up to implement the project and to undertake specific activities to achieve the expected results. The project develops the production of GTBE which is a promising fuel additive for both diesel and gasoline. It improves engine performance and reduces harmful exhaust emissions. At the same time, the project focuses on using non-recyclable residual organic waste to produce this ether additive. The aim of this paper is the evaluation through Life Cycle Assessment of the environmental impact GTBE production in comparison with a production of other fuels. To quantify the environmental impacts of GTBE production, the ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10 method was considered. The study models the production of GTBE, including the sorting and separation of municipal solid waste (MSW), pre-treatment of organic content, anaerobic fermentation, distillation, catalytic dehydration of isobutanol to isobutene, etherification of GTBE with isobutene and hydrothermal carbonization (HTC). The results indicate that unit processes: sorting and hydrothermal carbonization mostly affect the environment. Moreover, GTBE production resulted in higher environmental impact than the production of conventional fuels.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu na środowisko konwersji frakcji stałej komunalnych odpadów organicznych (MSW) w procesie fermentacji beztlenowej do eteru tert butylowego glicerolu (GTBE). Proces produkcji stanowi część innowacyjnego projektu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt BioRen finansowany jest w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. W celu realizacji projektu i podjęcia konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów powołano konsorcjum. Projekt BioRen obejmuje produkcję eteru tert butylowego glicerolu jako dodatku do paliw zarówno do oleju napędowego, jak i benzyny, poprawiającego osiągi silnika i zmniejszającego szkodliwe emisje do środowiska. Jednocześnie do syntezy GTBE planuje się wykorzystywać resztkowe odpady organiczne nienadające się do recyklingu. Celem niniejszego badania jest ilościowa ocena wpływu produkcji GTBE na środowisko w porównaniu z produkcją innych paliw za pomocą środowiskowej oceny cyklu życia (LCA). W badaniach uwzględniono metodę ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10. W ramach badań modeluje się produkcję GTBE obejmującą sortowanie i segregację stałych odpadów komunalnych (MSW), wstępną obróbkę zawartości substancji organicznych, fermentację beztlenową, destylację, katalityczne odwodnienie izobutanolu do izobutenu, eteryfikację oraz hydrotermiczną karbonizację (HTC). Uzyskane wyniki wskazują, iż dwa procesy jednostkowe – sortowanie i hydrotermiczna karbonizacja – mają najwyższe negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, analiza LCA wykazała, iż produkcja GTBE posiada znacznie większy wpływ na środowisko niż produkcja paliw konwencjonalnych.
PL
W związku z obecnie realizowanymi działaniami Komisji Europejskiej (KE) na rzecz ujednolicenia rynku produktów i opracowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz organizacji, opracowywane są wytyczne do metodyki śladu środowiskowego. Wśród dotychczas opracowanych na poziomie europejskim wytycznych brak jest takowych dla sektora energetyki, w tym dla sektora wydobywania węglowodorów. Pomimo ich braku konieczne jest zapoczątkowanie już teraz etapu przygotowawczego do ich ewentualnego wprowadzenia w przyszłości ze względu na zagrożenia dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i konkurencyjnej pozycji danego produktu na rynku. W komunikacie z 2013 r. Komisja Europejska proponuje dwie metody pomiaru efektywności środowiskowej. Jedna dotyczy oceny środowiskowej produktów, natomiast druga oceny środowiskowej dla organizacji. W artykule omówiono możliwość wykorzystania metody cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) do oceny śladu środowiskowego produktów (PEFs) i organizacji (OEFs) związanych z sektorem wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu. Uważa się, że LCA jest jedną z najbardziej obiektywnych i dokładnych metod oceny środowiskowej a jej głównym celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia. Tradycyjnie rozumiany cykl życia produktu obejmuje kilka etapów - poczynając od pozyskania surowców, poprzez procesy związane z transportem, produkcją, po fazę użytkową oraz poużytkową danego produktu. Obecnie w Polsce metoda LCA nie jest powszechnie znanym (praktykowanym) narzędziem, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania się sektora nauki (ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych i doradczych) w celu zachęcenia polskich przedsiębiorstw do zainteresowania się zagadnieniem środowiskowej oceny cyklu życia. Dzięki metodzie LCA można dokonać oceny efektu ekologicznego planowanych na terenie organizacji zmian w różnych obszarach jej działalności (technologicznym, administracyjnym, infrastrukturalnym). LCA może również stanowić element strategicznej, wieloaspektowej analizy efektywności polskiego sektora górnictwa nafty i gazu.
EN
In connection with the ongoing activities of the European Commission (EC) for the unification of the product market and the development of common methods for measuring environmental performance over the life cycle of products and organizations, guidelines for the environmental footprint methodology are being developed. Among the guidelines developed so far at European level, there are no guidelines for the energy sector, including the hydrocarbon extraction sector. Despite the lack thereof, it is necessary to start the preparatory stage now for their possible future introduction due to threats to the competitiveness of Polish enterprises and the competitive position of a given product on the market. In the 2013 Communication, the European Commission proposes two methods for measuring environmental performance. One concerns the environmental assessment of products, while the other concerns the environmental assessment for the organization. The article discusses the possibility of using the Life Cycle Assessment method (LCA) to assess the products environmental footprint (PEFs) and organizations (OEFs) related to oil and gas sector. LCA is considered to be one of the most objective and accurate methods of environmental assessment and its main purpose is to reduce negative environmental impacts throughout the entire life cycle. The traditionally understood product life cycle includes stages, ranging from obtaining raw materials, through processes related to transport, production, to the use and post-use phase of a given product. Currently in Poland, LCA is not a widely known (practiced) tool, which is why there is a need to increase the involvement of the science sector (research, R&D and consulting centers) in order to encourage Polish enterprises to become interested in the issue of environmental life cycle assessment. Thanks to the LCA method, it is possible to assess the ecological effect of changes planned in the organization in various areas of its activity (technological, administrative, infrastructural). LCA may also be part of a strategic, multi-faceted analysis of the efficiency of the Polish oil and natural gas production sector.
EN
The built environment is considered responsible for at least 20-40% of greenhouse gases emission. The way we design may exert an impact on this percentage. A new paradigm, namely artificial intelligence, is arriving. More and more tasks are becoming automated via algorithms. How could this power be applied in order to strengthen our knowledge about the ways we design buildings? The author of the following paper presents a study in which carbon footprint yielded by a multifamily building is analysed. ML has been used to generate an extensive overview of the possible design solutions. This, in turn, made it possible to observe correlations between various parameters that resulted in a reduced carbon footprint.
PL
Środowisko zabudowane odpowiada za co najmniej 20 do 40% emisji gazów cieplarnianych, a sposób, w jaki projektujemy, może wpłynąć na tę wartość. Coraz więcej zadań zostaje zautomatyzowanych za pomocą algorytmów. Jak możemy wykorzystać to narzędzie, aby wspomóc naszą wiedzę na temat sposobów projektowania budynków? Autor przedstawia badanie analizujące ślad węglowy budynku wielorodzinnego. Algorytm uczenia maszynowego został wykorzystany do wygenerowania obszernego przeglądu możliwych rozwiązań projektowych. Umożliwiło to zaobserwowanie korelacji między różnymi parametrami, co pozwoliło na wybór kombinacji parametrów o najniższym śladzie węglowym.
EN
Companies operating in the circular economy face the challenge of inclusion parameters related to the life cycle of products in the area of decision-making and communication with the stakeholders. At the same time, life cycle approach-based methods, including LCA, carbon footprint, and environmental footprint, are dynamically developed. The purpose of this article is to recognize the possibilities and applications, as well as barriers to the implementation of three group of methods - life cycle assessment, carbon footprint and environmental footprint.
6
Content available remote Charakterystyka środowiskowa systemów ETICS w latach 2014-2019
PL
W artykule przedstawiono oszacowanie oddziaływań środowiskowych obliczonych z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia (LCA) dla złożonego systemu izolacji cieplnej ETICS. Analizie poddano wyniki uzyskane na podstawie danych dotyczących produkcji w 2012 r. i w 2017 r. w pięciu lokalizacjach produkcyjnych na terenie Polski. Cykl życia, będący przedmiotem analizy, obejmował moduły od A1 do A3, tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczonego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników charakterystyki środowiskowej badanych systemów ETICS wskazuje, że w rozpatrywanych pięciu latach nastąpiło zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the impact of the External Thermal Insulation Composite System (ETICS) on the natural environment. Analysis of environmental impact factors was conducted based on the life cycle assessment (LCA) methodology. Experimental results were obtained from the verified inventory data from the production at five different locations, following the year 2012 and 2017, respectively.The life cycle analysis of the examined products covered modules from A1 to A3, i.e. from raw materials extraction, up to the finished, packed product at the factory gate. Results of the LCA showed that within the last five years, the negative impact of the ETICS system on the natural environment decreased significantly.
PL
Poruszane w niniejszym artykule zagadnienia dotyczące zasad stosowania zielonej chemii wprowadza w obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Możemy mówić o nim w kategorii świadomości społecznej, na płaszczyźnie globalnej, regionów, państw, społeczeństw, ale możemy mówić także w kategorii praktycznej określającej stan faktyczny środowiska naturalnego w danym miejscu i czasie. Zwracając uwagę na te zagadnienia kierujemy się w głębsze warstwy poznawcze dotyczące struktury samego wyrobu i procesu jego wytwarzania. Szukamy przyczyn zanieczyszczenia środowiska nie w ogólnych mechanizmach i systemach rządzących relacjami człowiek-środowisko, ale u źródła czyli w wyrobach, technologiach, bilansie masowym oraz metod, technik i narzędzi do identyfikacji i oceny tego stanu, np. DPSIP, LCA.
EN
Discussed in this article issues concerning the principles of green chemistry and engineering introduced us in the area of widely understood ecological safety. The purpose of this paper is to indicate on the methodological basis for shaping and improving product/processes and technology analysis of selected sectors and identify, by analogy, on the need to revise some of the currently existing technologies for the best available techniques.
PL
W związku z pogarszającym się stanem środowiska istnieje coraz większa potrzeba określania wpływu cyklu życia obiektów technicznych na otoczenie – począwszy od wydobycia surowców do produkcji, aż po ich zagospodarowanie poużytkowe. Istotne jest, aby odpowiednio oceniać oddziaływania środowiskowe na każdym z tych etapów. Analiza ta możliwa jest dzięki wykorzystaniu różnych metod. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody LCA służącej identyfikacji negatywnych oddziaływań opon samochodowych na środowisko naturalne. W pracy poruszono problem zmniejszających się zasobów środowiskowych, a co za tym idzie ograniczonych możliwości zaspokajania potrzeb procesów produkcyjnych. Omówiono także potrzebę zwiększania świadomości konieczności właściwej utylizacji opon po zakończeniu ich użytkowania. Ponadto przedstawiono rezultaty ekologiczno-energetycznej analizy cyklu życia opony samochodowej, co pozwoliło na identyfikację obszarów o największym szkodliwym wpływie na otoczenie oraz wskazanie do podjęcia działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań.
EN
In connection with the deteriorating condition of the environment, there is an increasing need to determine the impact of the life cycle of car tires on the environment - from processes related to the extraction of raw materials, their production, use, and post-use development. It is important to properly assess environmental impacts at each of these stages. This analysis is possible due to the use of various methods. The aim of the article is to present the LCA method for identifying the negative effects of car tires on the environment. It is caused by the fact that all stages of the material life cycle of tires generate pollution. The work deals with the problem of decreasing environmental resources, and thus limited possibilities of satisfying the needs of production processes. It is also discussed the need to increase awareness of the need for proper disposal of tires after the end of their use. In addition, the results of the ecological and energy life cycle analysis of the car tire were presented, which allowed the identification of areas with the greatest adverse impact on the environment and an indication to take actions to minimize negative impacts.
9
Content available remote Zastosowanie środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w turystyce
PL
Ponieważ produkt turystyczny oddziałuje na środowisko, dlatego celowe jest podejmowanie efektywnych działań mających na celu zminimalizowania oddziaływania usług turystycznych na otoczenie we wszystkich fazach cyklu życia tego produktu. Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) zarządzania opiera się na dobrowolności i stanowi przejaw perspektywicznego myślenia. Wyrobem w technologii LCA może być zarówno konkretny przedmiot, jak i cały proces produkcji lub usługa, także usługa turystyczna. W artykule przedstawiono zasady środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) oraz wskazano, jakie może mieć ona zastosowanie w turystyce.
EN
The tourist product has an impact on the environment, therefore it is advisable to take effective actions. The aim to minimize the impact of travel services on the environment in all phases of this product life cycle. The Life Cycle Assessment (LCA) of management is based on voluntariness and is a manifestation of forward thinking. A product in LCA technology can be either a specific object or the whole production process or service including a tourist service. The article presents the principles of environmental life cycle assessment (LCA) and indicates how it can be used in tourism.
10
Content available Destruction assessment of wind power plastics blade
EN
The study resulted in testing and assessment procedure for destructiveness of Gamesa G90 wind power rotor plastics blades of their life cycle. The achieved goal embraced ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness. The life cycle comprises stages from design to disposal. The best results connected with ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness of the disposal model in the form of recycling were obtained for the life processes of plastics related to fossil fuel extraction (-2.56 • 105 MJ).
PL
Zaproponowano procedurę badań i oceny destrukcyjności łopat wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Przyjęto cztery przestrzenie destrukcyjnego oddziaływania: stanowisko pracy operatorów – destrukcyjność ergonomiczna, dokładność realizacji funkcji siłowni – funkcjonalna, środowisko organizmów żywych – ekologiczna, urządzenia, maszyny, instalacje – technologiczna. Analizowany cykl życia obejmował etapy od wykonania projektu do zagospodarowania poużytkowego łopat wykonanych z tworzyw polimerowych. Najwyraźniejsze zmniejszenie poziomu destrukcyjnego oddziaływania podczas wytwarzania, eksploatacji i recyklingu łopat wirnika elektrowni wiatrowej stwierdzono w odniesieniu do procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56 • 105 MJ).
11
Content available remote Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM
PL
Analiza cyklu życia (LCA) jest narzędziem powszechnie stosowanym w budownictwie od lat 90. XX w. do wyznaczania skwantyfikowanych obciążeń środowiskowych, generowanych podczas produkcji wyrobów budowlanych i wznoszenia budynków, posiadającym ogromny potencjał do wspierania zrównoważonego rozwoju. Niestety z uwagi na ograniczoną dostępność danych oraz czasochłonny charakter prac związanych z ich zgromadzeniem, analiza LCA najczęściej jest pomijana w procesie inwestycyjnym. Wykorzystanie modelu BIM stanowiącego repozytorium wiedzy o obiekcie jest obiecującym kierunkiem rozwoju oceny środowiskowej budynków. W artykule przedstawiono perspektywy, jakie stwarza technologia BIM w usprawnieniu analizy LCA.
EN
Life cycle assessment (LCA) is a tool, commonly used in construction sector since ‘90s of the XX century to quantify the environmental loads associated with a production of construction elements and buildings construction, and to support sustainable development. Unfortunately, due to limited access of data and time-consuming data acquisition, LCA is usually omitted in an investment process. Utilization of BIM model which is consider as a repository for building data is considered as a promising path for development of an environmental assessment of buildings. This paper presents utility of BIM technology for simplification of LCA.
EN
This article discusses the theoretical and practical aspects of the application of the life cycle assessment (LCA) technique in the environmental impact assessment (EIA) process. LCA enables to consider the environmental impacts of the whole production system, including upstream and downstream processes and to estimate their consequences already at the project planning stage. It was illustrated using the case study of the planned furniture production plant representing the industrial sector. The conventional simplified cradle-to-gate LCA analysis, using SimaPro software and the ReCiPe Endpoint method, was performed. It revealed that unlike the findings of EIA made with the support of traditional methods, not waste, airborne emissions and noise, but the particleboard and the fibre-board used by the planned furniture production plant have the most detrimental impact on the environment in all impact categories. The greatest damage it causes in the areas of protection of resources followed by ecosystems. The research proved high applicability of EIALCA approach for the evaluation of the environmental impacts of planned industrial projects.
PL
W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania techniki oceny cyklu życia (LCA) w procesie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). LCA umożliwia uwzględnienie wpływu całego systemu produkcyjnego na środowisko, w tym również procesów powiązanych z etapem łańcucha dostaw, użytkowania i zagospodarowania odpadów oraz oszacowanie ich skutków dla środowiska już na etapie planowania projektu. Zostało to zilustrowane na podstawie studium przypadku - rozbudowy zakładu produkcji mebli. W tym celu wykonano konwencjonalną uproszczoną analizę LCA od kołyski do bramy, przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro i metody ReCiPe Endpoint. Badania wykazały, że w przeciwieństwie do wyników OOŚ wykonanej przy użyciu tradycyjnych metod, to nie wytwarzanie odpadów, emisja zanieczyszczeń oraz hałas stanowić będą największe obciążenie dla środowiska, wynikające z eksploatacji powstającego zakładu produkcji mebli, ale zużycie zasobów (płyty wiórowej i płyty pilśniowej) ma najwyższy procentowy udział we wszystkich kategoriach wpływu. Największe szkody wywołuje w obszarach zużycie zasobów oraz ekosystemów. Badania wykazały wysoką przydatność podejścia EIA-LCA do oceny wpływu na środowisko planowanych projektów przemysłowych.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy efektywności energetycznej klimatyzowanego budynku wielorodzinnego oraz wpływu, jaki wywiera on na środowisko w całym cyklu życia. Do określenia efektywności energetycznej rozpatrywanego budynku, wykorzystano dedykowany program Audytor OZC 6.8 Pro. We wspominanym programie wykonano analizę energetyczną obiektu, na podstawie, której wskazano źródła największych strat ciepła oraz zaproponowano działania mające na celu obniżenie energochłonności budynku. Dodatkowo w artykule przedstawiono możliwości, jakie daje wbudowane do programu Audytor OZC 6.8 Pro narzędzie świadectw charakterystyki energetycznej. Wykorzystując świadectwa charakterystyki energetycznej porównano bowiem dwa systemy techniczne –system trójgeneracyjny (zwany również skojarzonym) i rozdzielony, gdzie wszystkie wymagane produkty są wytwarzane w osobnych urządzeniach. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano wpływ wytwarzania energii za pośrednictwem trójgeneracji oraz gospodarki rozdzielonej na wielkości wskaźników charakterystyki energetycznej budynku tj. 1) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), 2) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK), 3)wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), 4)jednostkowa wielkość emisji dwutlenku węgla (ECO2). Uwzględniono również ocenę pełnego cyklu życia analizowanego budynku wykonując model i obliczenia w programie SimaPro. W artykule zaproponowano zastosowanie analizy LCA wzbogaconej o wskaźniki energetyczne, jako metody wspomagającej wybór najlepszych rozwiązań budowlanych, przyjaznych dla człowieka oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
EN
This article concerns the energy efficiency of an air-conditioned multi-family building and the impact it has on the environment throughout the whole life cycle. The dedicated software, which is Auditor OZC 6.8 Pro, was used to calculate the energy efficiency of the building in question. In the mentioned software, energy analysis of the facility was carried out, based on which the sources of the most significant heat losses were indicated. Moreover, activities aimed at reducing the energy consumption of the building were proposed. Additionally, energy performance certificate is described and presented as one of the embedded possibilities offered by the Audit OZC 6.8 Pro program. Using the energy performance certificates, two technical systems were compared to a trigeneration system (also called as a combined system) and separated system, where all essential products are produced individually. On the basis of the obtained results, the effect of energy production on the size of indicators of the energy performance of a building through trigeneration and the separated economy was demonstrated. The following indicators were calculated: 1) indicator of the annual demand for usable energy (EU), 2) an indicator of the annual energy demand for final energy (EK), 3)indicator of the annual demandfor non-renewable primary energy (EP), 4) unit emission of carbon dioxide (ECO2). Finally, the assessment of the full life cycle of the analyzed building was performed. The environmental impact in full life cycle was carried out in SimaPro software. The use of LCA analysis with energy indicators was proposed as a method supporting the selection of the best construction solutions as friendly to humans and safe for the natural environment.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania nowych metod oceny środowiskowej na podstawie podejścia cyklu życia w branży motoryzacyjnej. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury stwierdzono, że dotychczas stosowaną metodą oceny środowiskowej w branży motoryzacyjnej jest metoda „od szybu do koła” (WTW, Well-To-Wheel). Na podstawie dokonanej analizy porównawczej oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i WTW wykazano wiele korzyści związanych z zastosowaniem metody oceny cyklu życia w branży motoryzacyjnej.
EN
The paper presents the potential use of new methods of environmental assessment based on life-cycle-assessment (LCA) in the automotive industry. Based on the literature review found that the up till now the method of environmental assessment in the automotive industry is the method Well-To-Wheel (WTW). Based on the comparative analyzes of LCA and WTW demonstrated many benefits of LCA. The study also presents challenges related to environmental assessments in the automotive industry under the new requirements of circular economy.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA – life cycle assessment) służy do analiz obciążeń środowiskowych w cyklu życia technologii i produktów. W przypadku systemów, które pełnią kilka funkcji, tzw. systemów wielofunkcyjnych, np. takich, w których wytwarzanych jest kilka produktów lub przetwarza się kilka rodzajów odpadów, należy podjąć działania pozwalające na rozdzielenie obciążeń środowiskowych na poszczególne produkty. W tym celu może pomóc zastosowanie różnych narzędzi, w tym programowania liniowego oraz modeli równowagi rynkowej i innych narzędzi ekonomicznych. W pracy przedstawiono przegląd wybranych narzędzi, które są pomocne w ocenie cyklu życia systemów wielofunkcyjnych.
EN
The environmental life cycle assessment (LCA) is used for the analysis of environmental burden in the life cycle of technologies and products. For systems that supply several functions, so-called "multi-functional systems", eg. in which several products are produced or several kinds of waste are processed, shares of the environmental burden should be apportioned to the individual products. Using of various tools, including linear programming, market equilibrium models and other economic tools can be helpful in solving this problem. The paper presents an overview of the selected tools that can support the life cycle assessment of multi-functional systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki środowiskowej oceny cyklu życia modelowych układów produkcji ciepła z podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W Polsce węgiel jest podstawowym źródłem energii elektrycznej i ciepła, dlatego istotne jest poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii. W artykule przedstawiono wyniki oceny obciążeń środowiskowych związanych z podziemnym zgazowaniem węgla kamiennego z zastosowaniem oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment). Pokazano wyniki analizy porównawczej LCA dla dwóch wariantów produkcji ciepła, które różniły się czynnikiem zgazowującym. Przeprowadzono środowiskową ocenę cyklu życia dla wariantu zgazowania powietrzem oraz tlenem. Analizy wykonano metodą ILCD Midpoint (The International Reference Life Cycle Data System), która jest rekomendowana przez Komisję Europejską do obliczania śladu środowiskowego, gdyż jest uznana jako reprezentatywna dla warunków europejskich. LCA wykonano na podstawie normy ISO 14040 z zastosowaniem oprogramowania SimaPro 8.2.3.0 z bazą danych Ecoinvent 3.2. W analizach LCA uwzględniono węgiel kamienny z polskiej kopalni oraz gaz procesowy uzyskany w instalacjach doświadczalnych w Głównym Instytucie Górnictwa. Celem niniejszej pracy była ocena potencjalnego wpływu na środowisko produkcji ciepła z gazu z podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem LCA na podstawie metody ILCD Midpoint. Wykonane analizy LCA dla produkcji ciepła na podstawie podziemnego zgazowania węgla umożliwiły ocenę wpływu środowiskowego z uwzględnieniem 16 kategorii wpływu oraz identyfikację procesów jednostkowych charakteryzujących się największym wpływem na poszczególne kategorie. Na podstawie uzyskanych rezultatów wykazano, że niższymi obciążeniami środowiskowymi charakteryzuje się wariant technologii zgazowania, gdzie czynnikiem zgazowującym było powietrze.
EN
The paper presents the results of environmental life cycle assessment of model heat generation systems from underground coal gasification. In Poland, coal is the primary source of electricity and heat, so searching for alternative ways of energy generation is important. The paper presents the results of the assessment of environmental impact associated with underground hard coal gasification using LCA (Life Cycle Assessment). The results of comparative analysis of LCA for two alternatives of heat generation were presented, which differed in gasification factor. An environmental assessment of the life cycle for the gasification variants with air and oxygen was performed. The analysis was performed by ILCD Midpoint method (International Reference Life Cycle Data System) which is recommended by the European Commission for calculation of the environmental footprint, since it is considered to be representative for the European conditions. The LCA was performed on the basis of ISO 14040 standard using SimaPro 8.2.3.0 software with Ecoinvent 3.2. data base. LCA analyzes included hard coal from the Polish mine and process gas obtained in experimental installations at the Central Mining Institute. The purpose of this work was to evaluate the potential environmental impact of heat generation from on the base of underground coal gasification using LCA on the basis of the ILCD Midpoint method. Performing of LC A analyzes for the heat generation on the basis of underground coal gasification made possible the assessment of the environmental impact, taking into account the 16 impact categories and the identification of unit processes characterized by the greatest impact on individual categories. Based on the obtained results, it has been pointed out that a variant of gasification technology, where air is the gasification agent is characterized by the lower environmental impact.
EN
Environmental issues are an increasingly important aspect of management in the transport sector; new methods have been developed for assessment of the environment in the transport sector using the life cycle approach. The paper presents the application of Well to Wheel (WTW) and Life Cycle Assessment (LCA) in the transport sector. The WTW method focuses on energy analysis and greenhouse gas emissions during the life cycle of fuels. WTW is used to support decision-making on the environmental aspects of transport, particularly with regard to fuel life cycle management, but this method omits important stages in the life cycle, particularly the ones regarding important circular economy guidelines such as reduction of natural resource consumption, impact on human health, etc. The LCA method provides a much broader approach to environmental assessment than WTW. LCA takes into considration environmental impact in the whole life cycle of the vehicle, from the stage of production, through the period of exploitation, and finally its disposal.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) stosowana w ocenie oddziaływania produktów na środowisko jest techniką, która może mieć duże znaczenie w produkcji flokulantów polimerowych. Możliwość przeprowadzenia pełnej analizy cyklu życia flokulantów, a tym samym procesów produkcyjnych, z użyciem oprogramowań LCA pozwala na wiarygodną i rzetelną identyfikację źródeł zagrożeń środowiskowych i wpływu projektowanych produktów na środowisko. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania techniki LCA do identyfikacji źródeł i oceny oddziaływania na środowisko potencjalnych flokulantów syntezowanych z poprodukcyjnych odpadów żywic fenolowo-formaldehydowych. Ocena cyklu życia może stanowić odpowiednie narzędzie do działań pozwalających na ograniczenie zagrożeń środowiskowych i dokonać wyboru flokulantu najmniej obciążającego środowisko.
EN
Wastes from prodn. of PhOH-CH₂O and styrene resins were used for prepn. of flocculants applied in treatment of metallurgical wastewater by coagulation. The anal. of life cycle of the flocculants showed their advantage over com. ones.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej i ekologicznej termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego do standardu budynku niemal zeroenergetycznego. Obliczono, o ile zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych w wyniku tych działań, przy założeniu 30-letniego okresu użytkowania budynku. W analizie uwzględniono zarówno energię wbudowaną nowych materiałów i systemów instalacyjnych, jak również zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i oświetlenia. Wykazano, że dodatkowy nakład energetyczny i ekologiczny, jaki musi zostać poniesiony przy produkcji materiałów budowlanych i elementów instalacji podlegających wymianie, jest niewielki w porównaniu z oszczędnościami, jakie przyniesie termomodernizacja. Dodatkowy nakład zostanie zrównoważony już po pierwszym roku, a redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych w ciągu 30 lat użytkowania wyniosła ponad 72%. W artykule zestawiono ponadto udziały emisji wbudowanej i udziały emisji pochodzących z wykorzystania energii na potrzeby instalacji c.o., c.w.u. i oświetleniowej.
EN
The article presents the effects of a thermomodernisation process to nearly zero energy building on the energy and environmental impact. The study is based on a case study for a residential building located in Warsaw. This paper shows the level of the reduction of greenhouse gas emissions due to modernisation process, related to 30 years of building operation. Both embodied emissions and emissions from the energy use are considered. The main objective was to show that additional energy and emissions related to the production of building materials and system components, that would be replaced, represents a very low value compared to potential savings, that could be achieved if proposed modernisation solutions were implemented. Moreover, those emissions would be balanced by the savings as soon as in the first year of operation. The final reduction of the GHG emissions in 30 years of building operation would reach the level of 72%. Additionally, the article summarizes the shares of embodied emission and emission from the energy use for heating, domestic hot water and lighting.
20
Content available remote Określanie czynników oceny inwestycji budowlanej w ramach procedury LCA
PL
Jednym z ostatnich trendów rozwoju technologii w inżynierii lądowej jest „green technology” – rozwiązania mające na celu skuteczne zarządzanie energią i surowcami naturalnymi, począwszy od produkcji materiałów, przez rozwiązania projektowe i wykonawcze, okres eksploatacji, po recykling materiału rozbiórkowego. Istnieje wiele metod oceny budynków pod kątem rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Jedną z proponowanych przez Dyrektywy Unijne oraz normy serii ISO jest ocena oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia obiektu budowlanego (LCA). W artykule przedstawiono przykładowe czynniki oceny obiektu w całym cyklu życia z propozycją wykorzystania ich jako danych do analizy wielokryterialnej oceny oddziaływania na środowisko.
EN
One of the most recent trends in the technological development of civil engineering is „green technology”. In the construction industry, it primarily means solutions with an aim of attaining efficient management of energy and natural resources, from production of building materials, through design and construction solutions, a period of exploitation, to the recycling of demolition materials. There are many methods for evaluation of buildings in the context of eco-friendly solutions. A method which has been recommended in the EU Directives and ISO standards it an assessment of the impact on the natural environment over the entire life cycle of a building (LCA). This article presents examples of factors involved in an evaluation of a building in its whole life cycle, together with the suggestion of using such factors and input data for a multi-criteria analysis of an assessment of a building’s impact on the environment.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.