Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational disease
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Procedura powypadkowa jest ściśle uregulowana prawnie, o czym świadczy choćby istnienie obowiązującego wzoru protokołu powypadkowego. Należy zwrócić również uwagę na istotne znaczenie pracodawcy w całej procedurze – dokonującego zatwierdzenia protokołu oraz wagę zgłaszanych uwag przez poszkodowanego, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt protokołu. Należy jednak pamiętać, że sporządzenie protokołu powypadkowego, a nawet jego zatwierdzenie w formie odpowiadającej poszkodowanemu pracownikowi nie stanowi gwarancji wypłacenia przez ZUS świadczeń powypadkowych z ubezpieczenia. ZUS może bowiem odmówić wypłaty świadczeń wydając decyzję o odmowie wypłaty świadczeń, uzasadniając, iż zawarte w protokole stwierdzenia są bezpodstawne. Poszkodowany pracownik ma prawo do odwołania do poszkodowanemu odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
EN
Accident procedure is closely regulated by law, as evidenced by the existence of the existing model of the accident protocol. Attention should also be paid to the importance of the employer in the whole procedure – the approval of the protocol and the importance of the comments made by the victim, which may affect the final shape of the protocol. However, it should be borne in mind that the preparation of the accident report and even its approval in the form corresponding to the injured employee does not constitute a guarantee of paying accident insurance benefits from ZUS. ZUS can refuse to pay benefits by issuing a decision refusing to pay benefits, justifying that the statements contained in the record are unfounded. The injured employee has the right to appeal to the injured employee to the labor and social security tribunal.
PL
Artykuł przedstawia katalog świadczeń (jednorazowych, krótkoterminowych i długoterminowych) przysługujących pracownikowi, który zachorował na chorobę zawodową. Do świadczeń jednorazowych zalicza się jednorazowe odszkodowanie dla pracownika z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (lub dla rodziny pracownika z tytułu jego śmierci), pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Jako świadczenia krótkoterminowe wymienia się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy. Natomiast świadczenia długoterminowe: to renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna i dodatek pielęgnacyjny.
EN
The article presents a catalog of benefits due to an employee who has an occupational disease. The benefits can be divided into one-off, short-term and long-term ones. One-time benefits include one-off compensation for an employee due to permanent or long-term damage to health (or to the family of a worker due to his death), covering medical costs in the field of dentistry and immunization and supply of orthopedic items. Short-term benefits include sickness benefit from accident insurance, rehabilitation benefit and compensatory allowance. On the other hand, long-term benefits are a disability pension, a training pension, a survivor’s pension and a care allowance. Guarantees about benefits are wide, but it must be borne in mind that receiving each of the indicated benefits requires a medical certificate confirming the occupational disease, while their amount is usually unsufficient to cover the costs of treatment and rehabilitation.
3
PL
W artykule przedstawiono problem zachorowalności pracowników górnictwa na choroby zawodowe. Przeanalizowano statystykę występowania chorób zawodowych w latach 2009-2013 oraz cechy charakterystyczne i skutki najczęściej występujących chorób wśród górników. Przedstawiono wpływ czynników górniczo-technicznych na stan zagrożenia zdrowia górników podczas eksploatacji złoża. Przeanalizowano również aktualne tendencje rozwoju środków technicznych na rzecz poprawy profilaktyki chorób zawodowych.
EN
The article presents the problem of mining workers incidence of occupational diseases. We analyzed the statistics of occupational diseases in the years 2009-2013 and the characteristics and effects of the most common diseases among miners. Shows the influence of mining-technical factors on condition of the health risks of miners during the exploitation of the deposit. The current trends in the development of technical measures to improve the prevention of occupational diseases we analyzed too.
PL
W środowisku pracy często obserwuje się występowanie różnorodnych czynników szkodliwych i uciążliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób w nim przebywających. Drugi, zasadniczy obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono etapy postępowania dotyczące rejestracji chorób zawodowych, związane z tym obowiązki pracodawcy, a także wymagane procedury.
EN
In the working envir onment is frequently observed occurrence of various factors harmful and burdensome which create a threat to the health of its occupants. The second fundamental beside accidents at work, the negative effect of hazards in working conditions occupational dise ases. The article explains the basic concepts, presents the stages of the proceedings for the registration of occupational diseases associated with the obligations of employers and the required procedures.
EN
Nonspecific low back pain and sciatica are prevalent diseases among working adults and have become a worrying occupational health issue because they sometimes affect continuation or resumption of employment. Epidemiological studies that based questionnaires on workers' healthcare consumption have shown a higher prevalence of these disorders in certain industrial sectors. Thus, low back disorders are usually more prevalent among workers exposed to cumulative lumbar load such as manual handling, awkward postures of the trunk and whole-body vibrations. In addition, morphological and biomechanical studies have compared disc space narrowing and the intensity of lumbar workload. Although debated, the relationship between disc degeneration and biomechanical work exposures seems to be usually accepted by most authors. In response to a considerable need of prevention and compensation for workers, low back pain and/or disc disease can be recognized as an occupational diseases in several countries but the criteria of recognition remains heterogeneous from one country to another.
PL
Przedmiotem opracowania jest problematyka skutków prawnych przyczynienia się pracownika do powstania szkody. Część wstępna rozważań poświęcona została problematyce dopuszczalności dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu choroby zawodowej. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest natomiast analizie możliwości redukcji należnych pracownikowi świadczeń cywilnoprawnych, w przypadku ustalenia, iż swoim zachowaniem - działaniem lub zaniechaniem, przyczynił się on do powstania lub rozwoju choroby zawodowej. W ramach opracowania omówiono również kryteria miarkowania odszkodowania oraz okoliczności wpływające na ocenę zachowania pracownika.
EN
Article is dedicated to the issue of the legal consequences of an employee to contribute to the injury. The initial part of the development is dedicated to the issue of the admissibility of civil claims consequential to occupational disease. The main part of the article is devoted to the analysis the possibility of reducing benefits of civil law, in the case of a determination that his behavior - an act or nonfeasance contributed to the inception or development of occupational disease. The study is devoted to discusses the criteria reducing of compensation and the circumstances to influence on the assessment of the behavior of the employee.
PL
W artykule przedstawiono analizę kierunków zmian w podejściu do problematyki zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia w podziemnych zakładach górniczych w prawodawstwie polskim w ostatnim dwudziestoleciu. Scharakteryzowano zmiany dotyczące podstawowych kryteriów klasyfikacji tego zagrożenia, że szczególnym uwzględnieniem obowiązującego od 2012 roku Prawa geologicznego i górniczego. Dokonano szczegółowego porównania wartości stężenia zapylenia powietrza, powyżej której praca jest zabroniona oraz zasad bieżącego i okresowego monitorowania zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, w tym częstotliwości wykonywania pomiarów.
EN
In the article, we examine the changes in Polish legal regulations made over the past two decades as regards addressing the harmful effect of dust on the health of the underground coal mine personnel. We have characterised the changes in the key classification criteria for this health hazard, with special focus on the Geological and Mining Law introduced in 2012. By reviewing the existing legislation, we have made a detailed comparison of air dust concentration thresholds above which carrying out work is forbidden, and of the ongoing and periodical monitoring of the health hazard related to dust at workstations, including the measuring frequency.
PL
W artykule przedstawiono analizę narażenia pracowników przemysłu maszynowego w przykładowym przedsiębiorstwie na pył przemysłowy. Zaprezentowano klasyfikację pyłów przemysłowych, ich cechy decydujące o szkodliwości oraz skutki wywołane w organizmie pracownika. Wskazano najczęściej stosowane metody pomiarowe stężeń pyłu dla oceny narażenia pracowników na pył przemysłowy. Badaniom poddano 10 wybranych stanowisk pracy o różnych typach zadań. Określono stanowiska najbardziej narażone na obecność pyłu w odniesieniu do wartości NDS oraz określono poziom ryzyka zawodowego. Przeanalizowano wyposażenie stanowisk pracy w urządzenia odpylające. Ponadto przedstawiono metody działań profilaktycznych w odniesieniu do zagrożeń pyłami przemysłowymi o dużej toksyczności w badanym zakładzie.
EN
This paper presents an analysis of the exposure of workers in the sample engineering company for industrial dust. Presents the classification of industrial dust, the features that determine the harmfulness and effects to the body of the employee. Identified the most commonly used method of measuring dust concentrations to assess the exposure of workers to industrial dust. The study involved 10 selected positions of the various types of working tasks. Determined the position of the most exposed to the presence of dust in relation to the MAC values, the level of occupational risk presented too. Analyzed equipment workstations in dust extraction equipment. In addition, the methods of prevention for industrial dust hazards of acute toxicity presented in test workplace.
9
PL
Zagrożenia występujące w KWK „Budryk” to praktycznie wszystkie zagrożenia naturalne pojawiające się w polskim górnictwie oraz większość zagrożeń technicznych osobowych i organizacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki analizy występujących zagrożeń oraz wskazano środki i metody pracy minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadku. Określono miejsca powstawania, rodzaje i przyczyny wypadków oraz urazów nabytych w wypadkach na podstawie rocznych raportów sporządzanych przez służby BHP KWK „Budryk” w okresie 1999-2010. Przeanalizowano wypadki według rodzajów niebezpiecznych wydarzeń, kwalifikacji zawodowych pracowników, stażu pracy, a także uwzględniając umiejscowienie zmian powypadkowych na ciele poszkodowanych, czynności przy których poszkodowani ulegli wypadkom oraz liczbę wypadków przypadających na poszczególne dni tygodnia i miesiące. Przedstawiono wskaźniki wypadkowości i zachorowalności zawodowej wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wykazano, że podejmowane działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa pracy zmierzają do tego, aby pracownicy czuli się bezpiecznie, a ryzyko które podejmują miało wymiar świadomego, akceptowalnego ryzyka.
EN
The risks in the Budryk coal mine include practically all kinds of natural risks that occur in Polish mining, as well as the majority of the technical, personal and organizational risks. The article presents the results of an analysis of those risks and indicates the means and methods intended to minimize the risk of accident occurrence. The locations, types and causes of accidents, as well as the injuries resulting from these accidents have been compiled from the annual reports performed by OSH services in the Budryk coal mine during the years 1999-2010. The accidents have been analyzed according to various kinds of dangerous events, the professional qualifications of the employees, and job seniority. Furthermore, the location of the injuries on the bodies of the victims, the activities in which the injured were engaged, and the number of accidents for each day of the week and for each month of the year have been taken into account. Both the accident and professional morbidity rates determined according to the regulations and procedures in force have been presented. It has been shown that the activities undertaken to increase work safety are aimed at making workers feel safer. It is also important that the risks which they undertake include a dimension of conscious and acceptable risks.
PL
Właściwości akustyczne pomieszczeń do komunikacji werbalnej charakteryzuje się parametrami czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy. Z punktu widzenia nauczyciela istotne jest także, jakie musi być jego natężenie głosu, aby zapewnić akceptowalny poziom komunikacji. W pomieszczeniach o krótszym czasie pogłosu zmniejsza się hałas tła akustycznego, co pozwala nauczycielowi zmniejszyć natężenie głosu, bez pogorszenia jakości komunikacji werbalnej. Wynika to z faktu, że mówiący podświadomie i bezwiednie, reguluje natężenie głosu w taki sposób, aby było ono wyższe o kilkanaście decybeli od poziomu dźwięku i tła akustycznego (tzw. efekt Lombarda).W artykule przedstawiono wyniki badań, które umożliwiają określenie gęstości rozkładów poziomu dźwięku A podczas lekcji, z których wyznaczono poziom mowy głosu nauczycieli oraz poziom tła akustycznego.
EN
The acoustic properties of classrooms for verbal communication are characterized by reverberation time and the speech transmission index. From the teachers' point of view, it is also important what voice intensity is necessary to ensure an acceptable level of communication. In rooms with shorter reverberation time, background noise is reduced, which enables a reduction in the teacher's voice intensity, without a decrease in the quality of verbal communication. This is due to the fact that speakers unconsciously and without thinking adjust the volume of their voice, so that is several decibels higher than the level of background noise (the so-called Lombard's effect). This article presents the results of research on determining the density distribution of sound pressure level in the classroom, from which the level of the teacher's voice and background noise are determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru natężenia hałasu na wybranych stanowiskach pracy w kopalni węgla kamiennego. Obowiązkiem pracodawcy jest identyfikacja, ocena i szacowanie ryzyka zawodowego, które bezpośrednio wynika z występujących zagrożeń podczas pracy. Do analizy narażenia pracowników na skutki oddziaływania hałasu wybrano grupę pracowników z oddziałów eksploatacyjnych. Głównym źródłem hałasu w wyrobiskach są maszyny związane z urabianiem calizny. Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona metodą PN-N-18002 pozwoliła oszacować wielkość i stopień dopuszczalności ryzyka oraz wytyczyć kierunki profilaktyki. Ponadto w artykule porównano wartości tabelaryczne i rzeczywiste hałasu generowanego przez różne maszyny górnicze.
EN
The article presents the results of the noise measurement at selected workplaces in coal mines. The employer is obliged to identify, evaluate and estimate occupational risk, resulting from existing hazards. To analyze the exposure of workers to noise, a group of mining division employees was selected. The main source of noise in excavations comes from machines and technological processes associated with mining of the body of coal. Risk assessment was carried out with use of the PN-N-18002 norm, which enabled to estimate the size and the degree of risk acceptability, while allowed to determine prevention methods. In addition, the article compares actual and tabulated values of noise for various mining machinery.
12
Content available Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej
PL
Pielęgniarki z racji wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążeń psychospołecznych związanych z wykonywaną pracą narażone są na szereg zagrożeń zawodowych. Są to szkodliwe czynniki biologiczne, zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres, często agresja i wulgarne zachowania ze strony pacjentów, wypalenie zawodowe. Celem niniejszej pracy jest ocena występowania zagrożeń zawodowych wśród pielęgniarek środowiskowych. Badania przeprowadzono w grupie 33 pielęgniarek pracujących w zakładzie NZOZ "Centrum Usług Pielęgniarskich" w Chorzowie. W pracy wykorzystano opracowany dla potrzeb niniejszych badań kwestionariusz ankietowy do oceny zagrożeń występujących w miej scu pracy. Prawie połowa (42%) ankietowanych wskazała, że najważniejszągrupązagrożeń są szkodliwe czynniki biologiczne, następnie wymieniano dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (39%) oraz obciążenia psychiczne (33%). Wśród chorób zawodowych większość badanych wskazywała na zarażenie się grzybicą (85%), gruźlicą (79%), a następnie wymieniano wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (70%). Zdecydowana większość ankietowanych twierdziła, że narażona jest w pracy na występowanie agresji ze strony pacjentów (73%).
EN
Nurses by virtue of performed duties, risk of contact with harmful and dangerous factors, psychosocial loads related to performed work, are situated in a danger zone of many occupational hazards. There are biological harmful factors, hazards of agreement musculoskeletal, chemical and physical agents, stress, often eggression and vulgar behavior from their patients part, professional burnout. The purpose of this study is to estimate the evaluation of occupational hazards in community of nurses. The research was conducted in a group of 33 nurses working in NZOZ "The Center of Nursing Services" in Chorzów. A special questionnaire was designed for the purpose of this research. The almost half (42%) of respondents regarded that the most important group of hazards in workplace are the biological harmful factors, then 39% of them regarded ailments of agreement musculoskeletal and psychological loads (33%). The majority of respondents with occupational diseases indicated to become infected a mycosis (85%), tuberculosis (79%) and then was regarded viral hepatitis type of B or C (70%). The sweeping majority of respondents daimed that they were exposed to aggression from their patients in the workplace (73%).
PL
W artykule opisano analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zakładzie utrzymania ruchu stalowni dużej firmy hutniczej. Na podstawie okoliczności i przyczyn 63 wypadków zaistniałych na przestrzeni siedmioletniej działalności zakładu wyodrębniono grupę przyczyn, które doprowadziły do zaistnienia większości zdarzeń. Określono także główne czynniki powodujące zapadanie pracowników zakładu na choroby zawodowe. Przedmiotowa analiza jest przykładem narzędzia, pozwalającego na podjęcie właściwych działań zapobiegawczych.
EN
The paper contains analysis of the circumstances and causes of industrial accidents and occupational diseases in an activities maintenance plant of large steelworks. Taking into account circumstances and causes of 63 accidents which happened during a period of seven years a group of causes which lead to the arising of most of the events was marked out. Main factors causing occupational diseases of the plant workers were determined. The subject analysis is an example of a tool which may assist in taking appropriate preventive actions.
PL
Artykuł dotyczy uszkodzeń słuchu spowodowanych pracą w warunkach szkodliwych - w hałasie. Omówiono w nim narażenie na chorobę zawodową w górnictwie - obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego. Porównano narażenie na hałas pracowników w krajach dawnej UE i w nowych krajach członkowskich. Przedstawiono (na podstawie materiałów Instytutu Medycyny Pracy) dane dotyczące zawodowych uszkodzeń słuchu w latach 2004-2007. Porównano narażenie na zawodowy ubytek słuchu w poszczególnych województwach, a także według czasu narażenia na czynnik szkodliwy. W celu przybliżenia zagadnienia wyjaśniono niezbędne pojęcia z dziedziny hałasu oraz teorię słyszenia. Podano przykładowe wyniki badań audiometrycznych pracowników narażonych na hałas w miejscu pracy. Omówiono metody zapobiegania urazom akustycznym.
EN
The paper presents the hazard related to an occupational disease: bilateral permanent noise-inducted hearing loss of cochlear type, amounting to at least 45 dB in better ear as a pure tone average for 1.2 and 3 kHz audiometric frequencies in the mining industry. The data have been presented based on the material obtained from the Institute of Occupational Medicine, relating to the loss of hearing over the years 2004-2007. With the aim to introduce the problem the necessary concepts from the domain of noise and theory of hearing have been presented.
PL
W artykule podano informacje dotyczące nowego rozporządzenia dotyczącego chorób zawodowych i krótkio omówieono rys historyczny legislacji - w odniesieniem do przemysłu chemicznego.
EN
The article describe informations about the new law about occupational diseases with short discussion about legislations history - in addition to chemical industry.
PL
Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących higieny pracy w górnictwie. Przedstawiono w nim analizę zapadalności na choroby zawodowe w Polsce i w górnictwie w roku 2006. Analizą objęto strukturę zachorowań w gospodarce narodowej oraz w poszczególnych działach górnictwa, a także przeprowadzono ocenę kształtowania się higieny pracy w górnictwie.
EN
The article is a continuation of the series of publications on hygiene at work in mining. It presents the analysis of incidence of occupational diseases in Poland and in mining in 2006. The analysis comprises the structure of incidence in national economy as well as in the individual branches of mining. The assessment of development of hygiene at work in mining is also presented.
PL
W zakładach górnictwa skalnego w procesach produkcyjnych stosowane są narzędzia, maszyny oraz urządzenia wytwarzające drgania mechaniczne. Przy pracy nimi, zwłaszcza wiertarkami oraz młotkami pneumatycznymi, występuje niejednokrotnie przekroczenie wartości dopuszczalnych drgań, co można przedstawić poprzez obliczenie dopuszczalnego czasu ekspozycji, wynoszącego dla tych narzędzi od kilku do kilkudziesięciu minut. Dlatego też, przy lak dużym narażeniu pracowników na chorobę wibracyjną, istotnym problemem jest jej wczesna diagnostyka. Do rozwiązania tego problemu, zwłaszcza przy narażeniu na wibrację miejscową, może być zastosowana termowizja.
EN
In rock mining queries, tools and machines producing mechanical vibrations arc used in the production process. While using them, especially drillers and pneumatic hammers, the exceeding of allowable values occur very frequently. It can be presented by calculating the allowable exposure time, which for these tools is from several to more than ten minutes. Therefore at such big exposure to the vibration disease, the early diagnostic is of critical importance. The thermovision may be used in order to solve this problem, especially in case of pointwise vibration.
PL
Przedstawiono definicję choroby zawodowej. Omówiono statystykę chorób zawodowych w Polsce i podano znowelizowany wykaz takich chorób. Wobec przewidywanych w większości krajów Unii Europejskiej świadczeń pieniężnych dla osób dotkniętych chorobami zawodowymi, istnieje obowiązek ich zgłaszania i rejestracji.
EN
In the paper, a definition of occupational disease is given. The statistics of occupational diseases in Poland is discussed and an alternated list of such diseases presented. Due to financial services for persons stricken with occupational sicknesses, predicted in a majority of EU countries, there exist an obligation of their reporting and registration.
PL
Na podstawie analizy charakterystycznych cech górniczych środowisk pracy oraz źródeł i przyczyn wypadków w kopalniach, określono znaczenie środków ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa pracy. Duża koncentracja górniczych (naturalnych) i technicznych zagrożeń w środowisku w zestawieniu z możliwymi do praktycznego zastosowania technicznymi środkami chroniącymi pracowników wynika ze specyfiki technologii górniczych, które powodują, że mimo postępu, nadal trudno jest przewidzieć reakcję naruszonego eksploatacją górotworu, wyzwalającego w ekstremalnych sytuacjach znaczące ilości energii, powodującej zjawiska wypadkogenne, takie jak: tąpania, zawały i wyrzuty gazów i skał. Ograniczona przestrzeń górniczych środowisk pracy, niewystarczające oświetlenie oraz następstwa oddziaływania zagrożeń technicznych takich jak: hałas, silne zapylenie, często drgania mechaniczne, powodują znaczące utrudnienia w stosowaniu technicznych środków ograniczania zagrożeń bezpośrednio u ich źródła tj. na maszynach i urządzeniach, a także na drodze propagacji (rozchodzenia się) pomiędzy źródłem i odbiornikiem (organizmem człowieka). Na tej podstawie opracowano klasyfikację środków ochrony indywidualnej wyróżniając ochrony: głowy, słuchu, oczu i twarzy, układu oddechowego, kończyn oraz odrębnie odzież ochronną i roboczą. Do oddzielnej grupy zaliczono sprzęt specjalny i wyposażenie. Zamieszczony w artykule schemat (rys. 7) przedstawia szczegółowy podział. Przepisy i normy krajowe zharmonizowane z wymaganiami Unii Europejskiej, określają szczegółowe procedury badań certyfikacyjnych omawianych środków. Wspomniana wyżej specyfika górniczych środowisk pracy wskazała na konieczność włączenia w uniwersalny proces certyfikacji, postępowania opiniodawczego specjalnie powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy Komisji ds. Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych. Postępowanie ilustruje schemat na rysunku 8. Doskonalone od siedmiu lat działania Komisji, ukierunkowane są przede wszystkim na uwzględnienie wpływu lokalnych warunków środowiskowych (miejsca bezpośredniego stosowania środków ochronnych) na skuteczność i trwałość eksploatacyjną sprzętu ochrony indywidualnej, która ma także wymiar ekonomiczny. Stosowana procedura eksploatacji nadzorowanej połączona z badaniami ankietowymi wśród użytkowników w istotnym stopniu przyczyniła się do ograniczania liczby ochron o słabej efektywności ochronnej i małej trwałości, stanowiących raczej utrudnienie w wykonywaniu czynności zawodowych.
EN
On the basis of analysis of characteristic features of the mining work environment, as well as sources and reasons of accidents in mines, the significance of personal safety equipment for work safety was determined. Extensive concentration of mining (natural) and technical hazards relating to the environment, in comparison with technical means protecting the personnel, suitable for practical application, results from the specificity of mining technologies. In spite of the progress, it is still difficult of predict the reaction of the rock mass, disturbed in consequence of mining operations, liberating in extreme situations considerable energy amounts, which cause accident-prone phenomena, such as: rockbursts, roof caving, and gas and rock outbursts. The limited space of the mining work environment, insufficient lighting, and consequences of the technical hazard impact, such as: noise, strong dustiness, frequently mechanical vibrations, cause considerable difficulties in respect of the use of technical means designed for hazard reduction directly at their source, i.e. machines and devices, as well as on the way of propagation between the source and the receiver (human body). On this basis a classification of personal safety equipment was worked out, distinguishing the protection of: head, audition organ, eyes and face, respiratory system, limbs, and separately protective and working clothing. To a separate group were counted special devices and equipment. A scheme (Fig. 7), inserted in the article, presents the detailed division. The domestic regulations and standards, harmonized with European Union requirements, determine the detailed procedures of certification tests concerning the described equipment. The above-mentioned specificity of the work environment in mines indicated the necessity to include in the universal certification process the advisory proceeding of the Commission for Hazards relating to Work Environment Factors in Mines, established specially by the State Mining Authority. This proceeding illustrates the scheme in Fig. 8. The activities of the Commission, improved since seven years, are directed first of all at the consideration of impact of local environmental conditions (place of direct use of protective means) on the efficiency and service life of personal safety equipment, what has also an economic dimension. The used supervised exploitation procedure, combined with questionnaire surveys among users, contributed to a great extent to the reduction of the quantity of protective means of low efficiency and low service life, constituting rather a difficulty when performing professional activities.
PL
Zakrzepowe zapalenie żył głębokich podudzi (DVT) staje się ważnym problemem medycyny transportu i podróży. Wiele danych wskazuje, że ryzyko rozwoju DVT może wiązać się z podróżami samolotami, trwającymi powyżej 4 godzin lub odległości powyżej 5000 km. Omówiono patogenezę schorzenia i metody profilaktyki.
EN
Deep vein thrombosis (DVT) has become an important challenge for travel medicine. Many studies have shown that travelers are at risk of developing DVT when traveling by plane for more than 4 hours or if the distance exceeds 5000 km. Pathogenesis of DVT and some preventive methods are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.